Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych

Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych

1 opinia

Format:

ibuk

Niniejszy raport poświęcono problematyce efektywności innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, które są wykorzystywane w nauczaniu przedsiębiorczości i budowaniu sprzyjających jej postaw. Opracowanie jest skutkiem pracy zespołu autorów z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy realizowali projekt Case Simulator na różnych jego etapach bądź od lat z powodzeniem wykorzystują inne, niestandardowe formy transferu wiedzy i umiejętności.

Celem autorów było nie tylko wykazanie, że istnieje realne zapotrzebowanie na nowoczesne formy kształcenia i przedstawienie ich wybranych metod, ale przede wszystkim udowodnienie, iż na bazie prowadzonych badań dobrze zaplanowane kształcenie, łączące pracę z praktycznie ujętymi studiami przypadku oraz osadzoną w sieci symulacją biznesową, jest bardzo skuteczne w nauczaniu przedsiębiorczości.


Liczba stron274
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-163-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Część pierwsza Przesłanki wprowadzania innowacji w procesach kształcenia    19
  
  Rozdział 1. Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku jako współczesne wyzwanie polityki zatrudnienia (Andrzej Poszewiecki)    21
  
  1.1. Przedsiębiorczość i jej miejsce w gospodarce    21
  1.2. Przedsiębiorczość na bazie wyników Globalnego Monitora Przedsiębiorczości (GEM, Global Entrepreneurship Monitor)    23
  1.3. Sytuacja studentów i absolwentów na rynku pracy    25
  1.4. Miejsce nauczania przedsiębiorczości w szkołach wyższych    28
  1.5. Działania UE ukierunkowane na rynek pracy i rozwój przedsiębiorczości    30
  1.6. Podsumowanie    34
  Bibliografia    35
  
  Rozdział 2. Oczekiwania przedsiębiorców wobec absolwentów wyższych uczelni na podstawie badań w wybranych krajach Europy (Przemysław Kulawczuk)    37
  
  2.1. Wprowadzenie    37
  2.2. Badanie oczekiwanych przez pracodawców postaw pracowniczych absolwentów wyższych uczelni. Wyniki porównawcze    38
  2.3. Badanie oczekiwanych przez pracodawców umiejętności zawodowych absolwentów wyższych uczelni. Wyniki porównawcze    43
  2.4. Rekomendacje    58
  2.5. Wnioski    60
  Bibliografia    60
  
  Rozdział 3. Polski rynek pracy a oczekiwania absolwentów szkół wyższych (Paulina Szulc-Fischer)    61
  
  3.1. Charakterystyka rynku pracy w Polsce z uwzględnieniem absolwentów szkół wyższych    61
  3.2. Oczekiwania absolwentów szkół wyższych wobec przyszłej pracy oraz wymagań stawianych przez pracodawcę    64
  3.2.1. Wiedza i umiejętności pożądane na rynku pracy    65
  3.2.2. Praktyki zawodowe    66
  3.2.3. Działalność dodatkowa    66
  3.3. Główne bariery w zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych w Polsce    67
  3.4. Polski rynek pracy na tle państw OECD    68
  3.5. Podsumowanie    72
  Bibliografia    73
  
  Rozdział 4. Kształtowanie ścieżki kariery zawodowej zgodnej z zamiłowaniami głęboko zakorzenionymi w świadomości (Grażyna Chaberek-Karwacka)    75
  
  4.1. Wprowadzenie    75
  4.2. Kształtowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej we współczesnych warunkach gospodarowania    76
  4.3. Cechy osobowości niezbędne w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej    80
  4.4. Wspieranie kształtowania poczucia podmiotowości wyzwaniem w procesie edukacji    84
  4.5. Podsumowanie    86
  Bibliografia    87
  
  Część druga. Nowe metody transferu wiedzy i umiejętności     89
  
  Rozdział 5. Ewolucja metod nauczania (Paulina Szulc-Fischer)    91
  
  5.1. Cele kształcenia    91
  5.2. Klasyfikacja metod nauczania    92
  5.3. Technologie wspierające edukację    95
  5.4. Zmiany w procesie nauczania – e-learning    96
  5.5. Symulacje biznesowe    98
  5.6. Podsumowanie    101
  Bibliografia    102
  
  Rozdział 6. Znaczenie metody case study w kreowaniu postaw przedsiębiorczych studentów i absolwentów szkół wyższych (Magdalena Markiewicz, Joanna Bednarz)    103
  
  6.1. Charakterystyka metody case study    103
  6.2. Postawy i cechy przedsiębiorcze kształtowane metodą case study – umiejętności twarde i miękkie    105
  6.3. Luka edukacyjna w zakresie aktywnego kształtowania przedsiębiorczości w szkołach wyższych i średnich    109
  6.4. Podsumowanie    116
  Bibliografia    117
  
  Rozdział 7. Wykorzystanie symulacji biznesowych w procesie kształcenia (Marcin Skurczyński)    119
  
  7.1. Wprowadzenie    119
  7.2. Typowe reguły rywalizacji w symulacyjnych grach decyzyjnych    120
  7.3. Formy rywalizacji w symulacyjnych grach decyzyjnych    121
  7.4. Typy symulacji wykorzystywanych w kształceniu    123
  7.5. Symulacje biznesowe na uczelniach wyższych    125
  7.6. Najpopularniejsze symulacje biznesowe wykorzystywane przez uczelnie wyższe    127
  7.6.1. Gra symulacyjna Marketplace    128
  7.6.2. Symulacyjna gra decyzyjna TEES    129
  7.6.3. Symulacja Global Management Challange    129
  7.7. Podsumowanie    130
  Bibliografia    130
  
  Rozdział 8. Specyfika kształcenia na poziomie wyższych studiów dla profesjonalistów, na przykładzie master of business administration (MBA) (Krystyna Żołądkiewicz, Renata Orłowska)    133
  
  8.1. Wprowadzenie    133
  8.2. Znaczenie i specyfika studiów MBA w Polsce i na świecie    134
  8.3. Studium przypadku – MBA Uniwersytetu Gdańskiego    136
  8.3.1. Geneza i specyfika executive MBA UG    136
  8.3.2. Metodologia badania    137
  8.3.3. Analiza badania    138
  8.4. Podsumowanie    142
  Bibliografia    143
  
  Rozdział 9. Projektowanie architektury innowacyjnych narzędzi dydaktycznych dla efektywnej realizacji symulacji biznesowych (Michał Kuciapski)    145
  
  9.1. Sytuacja problemowa    145
  9.2. Analiza wymagań projektowania architektury innowacyjnych narzędzi dydaktycznych    151
  9.3. Model projektowania architektury innowacyjnych narzędzi dydaktycznych    156
  9.4. Podsumowanie    157
  Bibliografia    158
  
  Rozdział 10. Innowacyjne metody w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych: pakiety matematyczne (Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska)    161
  
  10.1. Wprowadzenie    161
  10.2. Pakiety matematyczne    162
  10.3. Zagadnienie produkcji    163
  10.4. Maksymalizacja przychodu ze sprzedaży    168
  10.5. Optymalizacja wyniku ekonomicznego    170
  10.6. Podsumowanie    174
  Bibliografia    175
  
  Rozdział 11. Case Simulator – wykorzystanie innowacyjnych narzędzi transferu wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na rozwijanie postaw przedsiębiorczych (Wojciech Bizon)    179
  
  11.1. Wprowadzenie    179
  11.2. Uzasadnienie realizacji projektu Case Simulator    180
  11.3. Cele i przebieg projektu Case Simulator    183
  11.3.1. Cele projektu    183
  11.3.2. Prace wstępne – diagnoza: raport studenci a pracodawcy    184
  11.3.3. Prace wstępne – etap produkcji symulacji i studiów przypadku    186
  11.3.4. Testowanie rozwiązań    188
  11.3.5. Weryfikacja efektywności    189
  11.4. Podsumowanie    189
  Bibliografia    190
  
  Rozdział 12. Poziom umiejętności przedsiębiorczych wśród studentów – próba diagnozy (Andrzej Poszewiecki)    191
  
  12.1. Wprowadzenie    191
  12.2. Analiza uzyskanych wyników    192
  12.2.1. Wstępne uwagi metodologiczne    192
  12.2.2. Porównanie średnich wyników pomiędzy wydziałami    192
  12.2.3. Analiza wariancji    193
  12.2.4. Porównanie wyników pomiędzy wydziałami – kobiety    194
  12.2.5. Porównanie wyników pomiędzy wydziałami – mężczyźni    194
  12.2.6. Porównanie wyników poszczególnych płci (w układzie wydziałów)    195
  12.2.7. Ogólna analiza wyników względem płci    198
  12.2.8. Analiza skupień    200
  12.3. Podsumowanie    202
  Bibliografia    202
  
  Rozdział 13. Analiza postaw i skłonności proprzedsiębiorczych wśród studentów (Wojciech Bizon, Paulina Szulc-Fischer)    203
  
  13.1. Wprowadzenie    203
  13.2. Oczekiwania związane z miejscem pracy (Paulina Szulc-Fischer)    203
  13.3. Oczekiwania odnośnie do warunków w pracy (Paulina Szulc-Fischer)    206
  13.4. Postrzeganie przedsiębiorcy (Paulina Szulc-Fischer)    210
  13.5. Cechy przedsiębiorcy (Paulina Szulc-Fischer)    211
  13.6. Czynniki zachęcające do własnej działalności (Paulina Szulc-Fischer)    214
  13.7. Czynniki utrudniające prowadzenie własnej działalności (Paulina Szulc-Fischer)    216
  13.8. Samoocena poziomu umiejętności i wiedzy, które sprzyjają prowadzeniu biznesu (Wojciech Bizon)    218
  13.8.1. Przygotowanie narzędzi weryfikacyjnych    221
  13.8.2. Analiza wyników    222
  13.9. Podsumowanie    226
  Bibliografia    229
  
  Rozdział 14. Wiedza studentów z zakresu przedsiębiorczości, podstaw funkcjonowania firmy i gospodarki – próba diagnozy (Wojciech Bizon)    229
  
  14.1. Wprowadzenie    229
  14.2. Charakterystyka badanych obszarów wiedzy    230
  14.3. Efektywność transferu wiedzy na bazie analizy osiągnięć studentów wydziałów biznesowych    233
  14.4. Efektywność transferu wiedzy na bazie analizy osiągnięć studentów wydziałów niebiznesowych    235
  14.5. Podsumowanie    237
  
  Rozdział 15. Innowacyjne formy kształcenia a zmiany poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, wiedzy o przedsiębiorstwie oraz gospodarce wśród studentów na przykładzie uczestników projektu Case Simulator (Wojciech Bizon)    239
  
  15.1. Wprowadzenie    239
  15.2. Przyrost wiedzy z różnych obszarów wśród uczestników projektu Case Simulator    239
  15.2.1. Obszar wiedzy: przedsiębiorczość    241
  15.2.2. Obszar wiedzy: mikroekonomia i teoretyczne podstawy funkcjonowania firmy    243
  15.2.3. Obszar wiedzy: makroekonomia i wiedza o gospodarce    245
  15.3. Zmiany w poziomie wiedzy studentów – analiza porównawcza wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego    247
  15.4. Podsumowanie    249
  
  Zakończenie    253
  Bibliografia    255
  Spis rysunków    263
  Spis tabel    267
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia