Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy

Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy

1 opinia

Format:

ibuk

Praca (...) nie tylko jest aktualną diagnozą stanu rehabilitacji zawodowej w Polsce ale jest to diagnoza wyjątkowa. Zadziwiająco proste rozwiązanie diagnostyczne polegające na wykorzystaniu wiedzy ekspertów i samych osób niepełnosprawnych na temat barier utrudniających zatrudnienie dostarczyło wyjątkowo wnikliwych informacji. Można je odnaleźć w rozdziałach poświęconych omówieniu aktywności zawodowej niewidomych, niesłyszących, osób z uszkodzeniem aparatu ruchu, przewlekle chorych somatycznie i posiadających zaburzenia psychiczne. Konfrontacja dwóch punktów widzenia powoduje, że te niezależne ustalenia zyskują na wiarygodności. Warto podkreślić, że redaktorzy monografii (a jednocześnie twórcy całego projektu badawczego) nie zrezygnowali z tradycyjnych sposobów badania tego problemu. Mamy więc w opracowaniu wyodrębnione rozdziały poświęcone problematyce prawnej zatrudniania osób niepełnosprawnych, przygotowaniu zawodowemu tej grupy osób, ustaleniom statystyczno-demograficznym oraz ocenie roli mediów w promocji zatrudniania osób z uszkodzeniami fizycznymi i psychicznymi. Każdy z tych rozdziałów został napisany z dużym znawstwem a wyniki prowadzonych analiz mają duże znaczenie praktyczne.


Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.


Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.


Książka ukazała się w Serii I: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


Liczba stron340
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-89281-29-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie - Anna Brzezińska, Zbigniew Woźniak, Konrad Maj    9
  1. O potrzebie badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Konrad Maj    13
    1.1. Wprowadzenie    13
    1.2. Funkcja i rola pracy w życiu osób z ograniczoną sprawnością    14
    1.3. Aktywność zawodowa osób z ograniczoną sprawnością w Polsce    17
    1.4. Perspektywa badań i działań na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością    18
    1.5. Zakończenie    21
  2. Założenia badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska    23
    2.1. Wprowadzenie    23
    2.2. Uzasadnienie podjęcia problemu    25
    2.3. Oczekiwane rezultaty projektu    26
    2.4. Upowszechnianie wyników projektu    27
    2.5. Przyjęte założenia    28
      1.5.1. Założenie 1: projekt badawczy    28
      2.5.2. Założenie 2: badania podstawowe    29
      2.5.3. Założenie 3: pogłębiona diagnoza    29
      2.5.4. Założenie 4: wieloetapowość    30
      2.5.5. Założenie 5: cyrkularność    30
  3. Teoretyczne podstawy działań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Zbigniew Woźniak    33
    3.1. Przyjęty sposób rozumienia niepełnosprawności    33
    3.2. Zdolność do pracy i możliwość zatrudnienia jako podstawowe opcje badań aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością    41
    3.3. Wnioski końcowe    48
  4. Podstawy metodologiczne badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska, Zbigniew Woźniak    51
    4.1. Wprowadzenie    51
    4.2. Podstawowe pojęcie i narzędzie analityczne: status funkcjonalny    53
    4.3. Cele badań    56
    4.4. Problemy badawcze    56
    4.5. Badanie zmienne    57
    4.6. Osoby badane    59
    4.7. Etapy i zadania badawcze    61
  5. Główne bariery aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością - Zbigniew Woźniak    69
    5.1. Wprowadzenie    69
    5.2. Bariery architektonoczne    69
    5.3. Dostępność systemu edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych    73
    5.4. Podstawy społeczne wobec osób z ograniczeniem sprawności    76
    5.5. Podstawy pracodawców wobec zatrudniania osób z ograniczeniem sprawności    80
    5.6. Wnioski końcowe    83
  6. Aspekty prawnoorganizacyjne rynku pracy dla osób z ograniczoną sprawnością - Stanisław Scteckiewicz, Zbigniew Woźniak    85
    6.1. Prawnomedyczne definicje niepełnosprawności    85
    6.2. Status prawny osób z ograniczoną sprawnością w świetle rozwiązań miedzynarodowych    90
    6.3. Niepełnosprawność i praca - aspekty prawne    98
    6.4. Status prawny osób z ograniczoną sprawnością na polskim rynku pracy    104
    6.5. Prawnofinansowe formy wsparcia polskich pracodawców zatrudniających osoby z ograniczoną sprawnością    108
    6.6. Podsumowanie    113
  7. Sytuacja społeczna osób z ograniczoną sparwnością w Polsce - dane statystyczne - Piotr Łaszewicz, Iwona Ruść, Zbigniew Woźniak    115
    7.1. Rozmiary i charakterystyka socjodemograficzna zjawiska    115
    7.2. Osoby z ograniczoną spawnością na rynku pracy w świetle danych statystycznych    118
    7.3. Gospodarstwo domowe osób niepełnosparwnych w Polsce    122
    7.4. Instytucje i oraganizacje społeczeństwa obywaletskiego działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób z ograniczoną sprawnością    123
    7.5. Polsumowanie i wnioski    128
  8. Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach - Iwona Ruść    131
    8.1. Wprowadzenie    132
    8.2. Zarys kształtowania się obrazu osób z ograniczoną sparwnością w mediach    132
    8.3. Dziennikarski szkic niepełnosparwności    135
    8.4. Język mediów    140
    8.5. Osoby z ograniczoną sparwnością a reklama    141
    8.6. Filmowy obraz osób z ograniczoną sparwnością    143
    8.7. Wnioski    147
  9. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i niedowidzących. Psychologiczna analiza problemu - Roman Ossowski, Magdalena Muszalska    149
    9.1. Wprowadzenie    149
    9.2. Ograniczenia i zasoby osób z dysfunkcją narządu wzroku    151
      9.2.1. Osoby niewidome i słabowidzące - definicje i klasyfikacje    151
      9.2.2. Główne konsekwencje i bariery związane z uszkodzonym narządem wzroku    153
    9.3. Społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i słabowidzących    157
      9.3.1. Podstawy społeczne i wiedza o możliwościach zawodowych osób z dysfunkcją narządu wzroku    157
      9.3.2. Podstawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej    161
    9.4. Charakterystyka systemu edukacji osób niewidomych i słabowidzących    162
    9.5. Specyfikacja doradztwa i rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących    165
    9.6. Osoba z niepełnosprawnością percepcji wzrokowej jako pracownik    167
    9.7. Charakterystyka systemu prawnego i orzecznictwa o niepełnosprawności    174
    9.8. Proponowane kierunki działania w celu poprawy sytuacji osób niewidomych i niedowidzących na rynky pracy    176
  10. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niesłyszących i niedosłyszących - Roman Ossowski, Aleksandra Pauszek    177
    10.1. Wprowadzenie    177
    10.2. Natura i konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu    180
    10.3. Społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niesłyszących i słabosłyszących    182
      10.3.1. Trudności komunikacyjne wynikające z niepełnosprawności    182
      10.3.2. Postawy społeczne wobec osób z dysfunkcją narządu słuchu    185
    10.4. Specyfikacja systemu edukacji osób z uszkodzonym narządem słuchu    188
    10.5. Swoistość systemu doradztwa zawodowego oraz orzecznictwa osób z uszkodzonym narządem słuchu    193
    10.6. Charakterystyka regulacji prawnych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych    195
    10.7. Podsumowanie    197
  11. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością ruchową - Zbigniew Woźniak    199
    11.1. Profile socjodemograficzne osób z ograniczoną sprawnością ruchową    199
    11.2. Bariery architektoniczne i społeczne ograniczające dostęp do rynku pracy    202
    11.3. Zdolność do pracy i możliwość zatrudnienia osób z ograniczoną sprawnością ruchową    205
    11.4. Wymogi stanowiska pracy dla osób z ograniczeniem sprawności ruchowej    210
    11.5. Podsumowanie i wnioski    217
  12. Aktywność zawodowa osób z przewlekłą chorobą somatyczną - Kamila Bargiel-Matusiewicz    219
    12.1. Wprowadzenie    219
    12.2. Znaczenie choroby somatycznej    219
    12.3. Dylematy związane z informowaniem o chorobie i niepełnosprawności    221
    12.4. Dyskryminacja osób przewlekle chorych somatycznie    222
    12.5. Powrót do aktywności zawodowej po chorobie    224
    12.6. Znaczenie pracy zawodowej dla osób przewlekle chorych    227
    12.7. Podsumowanie    229
  13. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób chorych psychicznie - Ewa Trzebińska, Martyna Dziewulska    231
    13.1. Aktywność zawodowa osób chorych psychicznie    231
    13.2. Niepełnosprawność na tle chorób psychicznych a zatrudnienie    232
      13.2.1. Deficyty kompetencji do wykonywanej pracy    233
      13.2.2. Ograniczona motywacja do zatrudnienia    235
      13.2.3. Niekorzystne nastawienie otoczenia społecznego    236
    13.3. Czynniki sprzyjające aktywności zawodowej chorych psychicznie    238
      13.3.1. Zatrudnienie jako leczenie    238
      13.3.2. Naprawianie deficytów    239
      13.3.3. Respektowanie prawa do niepełnosparwności    242
    13.4. Perspektywy aktywizacji zawodowej chorych psychicznie - podsumowanie    244
  14. Założenia wywiadów z eksperymentami na temat aktywności zawodowej osób z ograniczoną sparwnością - Anna Brzezińska    247
    14.1. Wprowadzenie    247
    14.2. Badane zjawisko i jego uwarunkowania    248
    14.3. Czynności przygotowawcze    249
    14.4. Dyspozycje do wywiadu    251
    14.5. Przygotowanie osób prowadzących wywiady    253
    14.6. Dobór respondentów    254
    Załącznik 1    255
    Załącznik 2    260
  15. Wywiady z eksperymentami: analiza wyników dotyczących osób z ograniczoną sprawnością - Anna Brzezińska, Maciej Sieradzki    263
    15.1. Problem    263
    15.2. Pragram badań    263
      15.2.1. Narzędzia badawcze    263
      15.2.2. Osoby badane    264
        15.2.2.1. Podział badanych ekspertów na podgrupy    264
        15.2.2.2. Medyczna charakterystyka przyczyn stanów ograniczonej sprawności u badanych ekspertów    265
        15.2.2.3. Zidentyfikowane przypadki ograniczonej sprawności w perspektywie wielopłaszczyznowego ujmowania pojęcia sprawności psychofizycznej człowieka    266
      15.2.3. Osoby badające    268
      15.2.4. Organizacja badań    268
    15.3. Wyniki - analiza wstępna    268
    15.4. Wnioski    270
    Załącznik    272
  16. Wywiady z ekspertami: analiza wyników dotyczących osób z ograniczeniami sprawności - Maciej Sieradzki    277
    16.1. Wprowadzenie    277
    16.2. Poziom wykształcenia i status zawodowy    277
    16.3. Uwarunkowania obecności osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy    279
    16.4. Szanse i obszary aktywizacji zawodowej osób niepełnosparwnych    284
    16.5. Bezrobocie i trudności w znalezieniu pracy    286
    16.6. Ekonomicznoprawna sytuacja osob niepełnosprawnych w kontekście niskiego stopnia ich aktywności zawodowej    287
    16.7. Pracodawca a niepełnosparwny pracownik    288
    16.8. Podsumowanie    290
  17. Wywiady z ekspertami: analiza wyników dotyczących praktyków, czyli osób zajmujących się osobami z ograniczoną sprawnością - Kinga Łakomiec    293
    17.1. Problem    293
    17.2. Program badań    294
      17.2.1. Narzędzia badawcze    294
      17.2.2. Osoby badane    294
      17.2.3. Osoby badające    295
      17.2.4. Organizacja badań    295
    17.3. Wyniki    295
    17.4. Wnioski    304
    Załącznik    306
  18. Wywiady z ekspertami: analiza wywiadów dotyczących pracodawców osób z ograniczoną sprawnością - Konrad Maj, Anna Resler-Maj    311
    18.1. Problem    311
    18.2. Program badań    312
      18.2.1. Narzędzia badawcze    312
      18.2.2. Osoby badane    312
      18.2.3. Osoby badające    313
      18.2.4. Organizacja badań    313
    18.3. Wnioski    314
    18.4. Wnioski z analizy    323
    Załącznik    325
  19. Wywiady z eksperymentami: analiza wniosków dotyczących pracowników nauki badających sytuację osób z ograniczoną sprawnością w społeczeństwie - Konrad Maj, Anna Resler-Maj    329
    19.1. Problem    329
    19.2. Program badań    330
      19.2.1. Narzędzia badawcze    330
      19.2.2. Osoby badane    331
      19.2.3. Osoby badające    331
      19.2.4. Organizacja badań    322
    19.3. Wyniki    332
    19.4. Wnioski z analizy    342
    Załącznik    345
  20. Założenia badań jakościowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Wojciech Łukowski    349
    20.1. Wprowadzenie    349
    20.2. Specyfikacja prowadzonych badań    350
    20.3. Dobór osób do badań    353
    20.4. Sposoby kodowania    355
    20.5. Generowanie teorii. Przykłady wykorzystywania wiedzy kontekstowej w procesie analitycznym.    357
      20.5.1. Teoria Pierre´a Bourdieu    357
      20.5.2. Społeczne tworzenie rzeczywistości przez osoby niepełnosparwne    359
    20.6. Podsumowanie    361
  21. Wyniki badań pilotażowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Karolina Smoczyńska, Kamil Sijko    363
    21.1. Ogólne informacje na temat wywiadów    363
    21.2. Wnioski dotyczące dyspozycji do wywiadów    364
    21.3. Wnioski dotyczące sytuacji sytuacji osób z ograniczoną sparwnością    365
    21.4. Proces tworzenia klucza kodowego    369
    21.5. Podsumowanie    378
  22. Wyniki badań jakościowych nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością - Karolina Smoczyńska, Kamil Sijko    379
    22.1. Wstęp    379
    22.2. Analiza I - trajektorie życiowe    381
    22.3. Analiza II - poprzeczna: motywacja pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnyc    387
    22.4. Analiza II - poprzeczna: osoby niepełnosprawne wobec swojej niepełnosprawności    392
    22.5. Podsumowanie    396
  Literatura    397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia