Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy - portret środowiska.

Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy - portret środowiska.

1 opinia

Format:

ibuk

Przedstawiona w pracy, rozległa panorama problemów w pełni odpowiada założonemu w tytule zadaniu, jakim jest prezentacja portretu badanego środowiska. Nie mam wątpliwości, że publikacja ta w istotny sposób poszerza naszą wiedzę o sytuacji osób z ograniczoną sprawnością. Z uwagi na to, że identyfikuje zarówno psychologiczne jak i społeczne mechanizmy funkcjonowania niepełnosprawnych w różnych sferach życia, ale także ich oceny i oczekiwania wobec otoczenia: rodziny, pracodawców oraz instytucji wspierających, będzie – jak sadzę – ważną i interesującą lekturą dla psychologów, socjologów, ale także przedstawicieli służb społecznych i pracodawców oraz decydentów, tworzących programu integracji osób niepełnosprawnych.


dr Hanna Bojar


Zgromadzone w tym tomie artykuły w bardzo kompleksowy sposób przedstawiają, ale i interesująco interpretują za pomocą cenionych w nauce akademickiej koncepcji badawczych opinie i postawy różnych kategorii osób niepełnosprawnych. Dzięki temu tomowi znacznie bardziej czytelne dla badaczy i działaczy społecznych i politycznych mogą być problemy, przed którymi stają niepełnosprawni w różnych dziedzinach swego życia, a zwłaszcza w sferze pracy. Co więcej, można dzięki tym artykułom „usłyszeć” nie sprawozdania oficjalnych instytucji, lecz poznać opinie samych zainteresowanych. Innymi słowy – „usłyszeć” ich głos.


(...) autorzy – głównie psychologowie i socjologowie – zbudowali portret psychospołeczny osób niepełnosprawnych w szeroko ujętym kontekście społecznym, uwzględniającym tak kontekst małych grup jak i kontekst instytucji administracyjno-prawnych. Sądzę, że umieszczenie tego portretu – skądinąd bardzo szczegółowego i wyczerpującego – w tak zróżnicowanych kontekstach instytucjonalnych (instytucje pracy, zasady prawne, etc.) oraz aksjologicznych (zasady tolerancji, dyskryminacji, możliwości adaptacji, samorealizacji etc.) należy do jednej z ważniejszych zalet tej bogatej w fakty i interpretacje pracy zbiorowej.


 


prof. dr hab. Joanna Kurczewska


Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.


Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.


Książka ukazała się w Serii I: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


Liczba stron340
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-89281-44-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  CZĘŚĆ I. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA ŚRODOWISKA OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ    15
    1. Rodzaje niepełnosprawności: charakterystyka badanej zbiorowości - Kamil Sijko    15
    2. Sytuacja ekonomiczna - Małgorzata Jasiecka    18
      2.1. Renta: szansa czy zagrożenie?    18
      2.2. Poszukiwanie równowagi między rentą a pracą    20
      2.3. Znaczenie renty w budżecie domowym    22
      2.4. Nieuprawnione pobieranie świadczeń    24
      2.5. Od wegetacji po dostatek, czyli jak opisują swoją sytuację materialną osoby badane    24
    3. Wykształcenie osób niepełnosprawnych - Krzysztof Dziurzyński    27
      3.1. Czynniki decydujące o wyborze ścieżki edukacyjnej    29
      3.2. Trajektorie edukacyjne    30
      3.3. Dokształcanie się    32
    4. Warunki życia (zamieszkania) osób niepełnosprawnych - Monika Chruściak    34
      4.1. Specyficzne potrzeby mieszkaniowe    35
      4.2. Rola rodziny    36
    5. Udogodnienia i utrudnienia techniczne - Kamil Sijko    37
      5.1. Postrzeganie udogodnień technicznych przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności    38
        5.1.1. Niewidzący i niedowidzący    38
        5.1.2. Niesłyszący, niedosłyszący    39
        5.1.3. Ograniczona sprawność motoryczna    40
      5.2. Techniczne utrudnienia    41
    6. Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne - Krzysztof Dziurzyński    42
      6.1. Aktywność indywidualna, hobby, zainteresowania    42
      6.2. Aktywność społeczna/aktywność w organizacjach    44
      6.3. Komputer, internet/internet dla niepełnosprawnych    45
    7. Opinie osób niepełnosprawnych o innych osobach niepełnosprawnych - Dorota Wiszejko-Wierzbicka    48
      7.1. Postawa krytyczna JA a ONI    50
      7.2. Postawa solidaryzująca się z innymi osobami z ograniczoną sprawnością MY a WY    52
      7.3. Postawa akceptująca JA i ONI    54
      7.4. Podsumowanie    55
    8. Poglądy o Polsce i Polakach - Małgorzata Jasiecka    57
      8.1. O rządzących i gospodarce    57
      8.2. O administacji publicznej    59
      8.3. O Unii Europejskiej    60
      8.4. O innych krajach    61
      8.5. O emigracji    62
      8.6. O transformacji ustrojowej    63
      8.7. O przyszłosci    67
      8.8. O cechach Polaków    68
  CZĘŚĆ II. OSOBY Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU PRACY    73
    9. Gdzie i jak pracują osoby badane? - Anna Suchińska    73
      9.1. Praca osób niewidomych i niedowidzących    73
      9.2. Praca osób niesłyszących lub słabosłyszących    74
      9.3. Praca osób chorych somatycznie    74
      9.4. Praca osób chorych psychicznie    75
      9.5. Praca osób chorych motorycznie    75
      9.6. Warunki zatrudnienia    75
      9.7. Zajmowane stanowiska i warunki pracy    77
      9.8. Zgodnośćpracy i wykształcenia     77
    10. Zmiany miejsca pracy: podejmowanie pracy przed powstaniem niepełnosprawności i co się zmienia po wystąpieniu niepełnosprawności - Kamil Sijko    79
      10.1. Praca podejmowana przed wystąpieniem niepełnosprawności    79
      10.2. Pracodawcy    80
      10.3. Pracownicy    82
    11. Stosunki w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne - Anna Kopania    86
      11.1. Równe prawa i obowiązki    86
      11.2. Przywileje    88
      11.3. Wykorzystywanie osób niepełnosprawnych    89
    12. Potrzeby zaspokajane w pracy i dzięki pracy - Anna Kopania    90
    13. Atuty osób z ograniczoną sprawnością jako pracowników - Karolina Smoczyńska    94
      13.1. Atuty niespecyficzne    95
      13.2. Atuty specyficzne    96
    14. Preferowany rodzaj pracy, wymarzona praca - Karolina Smoczyńska    102
    15. Wyjazdy do pracy za granicę - Karolina Smoczyńska    107
    16. Sposoby poszukiwania pracy - Iwona Bąbiak, Krzysztof Dziurzyński, Joanna Michalczuk    111
      16.1. Sposoby poszukiwania pracy    111
        16.1.1. Poszukiwanie poprzez znajomości    112
        16.1.2. Samodzielne poszukiwanie pracy    113
        16.1.3. Działania zwiększające szansę zatrudnienia    116
      16.2. Rola pośrednictwa pracy    117
      16.3. Podsumowanie    119
    17. Modele szukania pracy - Iwona Bąbiak, Krzysztof Dziurzyński    120
      17.1. Wytrwale poszukujący    120
      17.2. Wiecznie poszukujący    122
      17.3. Bierni zarejestrowani    123
      17.4. Wolontariusze    125
    18. Bariery aktywności zawodowej oraz czynniki sprzyjające podejmowaniu i utrzymywaniu pracy - Monika Chruściak, Joanna Michalczuk, Kamil Sijko, Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Danuta Życzyńska-Ciołek    126
      18.1. Bariery architektoniczne i transportowe związane z mobilnością    126
      18.2. Zła sytuacja finansowa    127
      18.3. Bariery instytucjonalne    127
      18.4. Bariery ze strony pracodawców    129
      18.5. Przepisy, prawo jako źródło ograniczeń    131
      18.6. Bariery psychiczne    132
      18.7. Bariery społeczne    133
      18.8. Dlaczego osoby niepełnosprawne nie podejmują pracy, co ma na to wpływ?    135
      18.9. Dlaczego osoby niepełnosprawne podejmują i utrzymują pracę?    136
    19. Opinie osób niepełnosprawnych o rodzajach zatrudnienia - Joanna Michalczuk    141
    20. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne - Danuta Życzyńska-Ciołek    146
      20.1. Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych widziane z perspektywy pracodawców    146
      20.2. Relacje pracodawców z osobami niepełnosprawnymi    154
      20.3. Opinia pracodawców o osobach niepełnosprawnych    157
      20.4. Motywacje pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych    158
      20.5. Wnioski    163
  CZĘŚĆ III. OTOCZENIE SPOŁECZENE OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ (RELACJE OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM)    167
    21. Charakterystyka osób wspierających: rodzina osoby niepełnosprawnej - Iwona Bąbiak, Kamil Sijko    167
      21.1. Rola dzieci    170
      21.2. Rola rodziców    170
    22. Bliskie związki z innymi osobami - Dorota Wiszejko-Wierzbicka    177
    23. Postrzeganie przez bliskich problemów osób z ograniczoną sprawnością - Iwona Bąbiak    183
    24. Zmiany w relacjach z ludźmi - Kamil Sijko    190
    25. Różnice i podobiefstwa między osobami z ograniczoną sprawnością a osobami sprawnymi - Karolina Smoczyńska    198
      25.1. Osoby niepełnosprawne w oczach pracodawców    199
      25.2. Doświadczenia i opinie członkow rodzin oraz przyjacioł osób niepełnosprawnych    202
      25.3. Opinie samych osób niepełnosprawnych na temat różnic i podobieństw między nimi a ludźmi sprawnymi    205
      25.4. Podsumowanie    207
    26. Sposoby traktowania osób niepełnosprawnych przez inne osoby - Dorota Wiszejko-Wierzbicka    208
      26.1. Negatywne postawy i zachowania otoczenia    209
      26.2. Pozytywne postawy i zachowania otoczenia wobec osób z ograniczoną sprawnością    212
      26.3. Podsumowanie    213
    27. Dyskryminacja - Karolina Smoczyńska    215
      27.1. Dyskryminacja na rynku pracy    215
      27.2. Dyskryminacja poza miejscem pracy    217
      27.3. Brak dyskryminacji lub niepostrzeganie trudnych doświadczeń w kategoriach dyskryminacji    221
      27.4. Podsumowanie    223
    28. Pomoc psychologiczna, grupy wsparcia - Danuta Życzyńska-Ciołek    224
    29. Pomoc instytucjonalna - Agata Jastrzębowska, Anna Suchińska    229
      29.1. Postrzeganie potrzeby rozwiązań formalnoprawnych    230
      29.2. Pomoc państwa    231
        29.2.1. Urzędy pracy    231
        29.2.2. Ośrodki pomocy rodzinie    231
        29.2.3. Kasy chorych, Narodowy Fundusz Zdrowia    232
        29.2.4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)    232
      29.3. Inne organizacje i instytucje    233
        29.3.1. Partie polityczne    233
        29.3.2. Polski Związek Głuchych (PZG)    233
        29.3.3. Polski Związek Niewidomych (PZN)    234
        29.3.4. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo    234
      29.4. Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh)    234
  CZĘŚĆ IV. PORTRETY PSYCHOSPOŁECZNE OSÓB Z RÓŻNYMI TYPAMI OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI - OD TERAŹNIEJSZOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI    239
    30. Osoby z ograniczoną sprawnością w Polsce. Portret psychospołeczny - Dorota wiszejko-Wierzbicka    239
      30.1. Sposoby radzenia sobie    239
      30.2. Różnice i podobieństwa w zachowaniu przed i po nabyciu niepełnosprawności    242
      30.3. System wartości osób z ograniczoną sprawnością, ważne życiowe sprawy    248
      30.5. Wnioski i rekomendacje    257
    31. Osoby z zaburzeniami motorycznymi - Anna Suchińska    259
    32. Osoby z deficytami słuchu - Agata Jastrzębowska    263
    33. Osoby z deficytami wzroku - Danuta Życzyńska-Ciołek    268
      33.1. Ograniczenia utrudniające osobom z deficytem percepcji wzrokowej podejmowanie aktywności zawodowej    269
      33.2. Zasoby ułatwiajace osobom z deficytem percepcji wzrokowej podejmowanie aktywności zawodowej    273
      33.3. Podsumowanie    278
    34. Osoby chore psychicznie - Małgorzata Jasiecka, Anna Suchińska    280
    35. Osoby chore somatycznie - Anna Suchińska    288
      35.1. Powstawanie choroby i jej znaczenie    288
      35.2. Bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej    289
      35.3. Oczekiwania chorych somatycznie wobec pracodawców    291
      35.4. Poprawa sytuacji osób badanych    291
      35.5. Podsumowanie    292
    36. Jak osoby niepełnosprawne widzą możliwości poprawy swojej sytuacji? - Joanna Michalczuk    293
      36.1. Możliwości poprawy sytuacji – wspólne dla różnych rodzajów niepełnosprawności    294
      36.2. Możliwości poprawy sytuacji postrzegane przez osoby z deficytami percepcyjnymi w zakresie wzroku    295
      36.3. Możliwości poprawy sytuacji postrzegane przez osoby z deficytami percepcyjnymi w zakresie słuchu    300
      36.4. Możliwości poprawy sytuacji postrzegane przez osoby z deficytami motorycznymi    303
      36.6 Możliwości poprawy sytuacji postrzegane przez osoby z przewlekłymi chorobami somatycznymi    309
    37. Wyobrażenia (osób niepełnosprawnych) na temat przyszłości - Iwona Bąbiak    313
      37.1. Marzenia o stabilizacji i bezpieczeństwie    313
      37.2. Marzenia o samorealizacji    316
      37.3. Marzenia o normalnym życiu    318
      37.4. Czym jest sukces?    321
  Notki o autorach    327
  Wykaz przeprowadzonych wywiadów    329
  Bibliografia    339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia