Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

9,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zorganizowała w dniach 19-21 kwietnia 2010 r. trzecią już konferencję dotyczącą polityki spójności Unii Europejskiej pt. Jaka polityka spójności po 2013 r.? Konferencja była kolejną z cyklu Polityka spójności Unii Europejskiej – cele, efekty realizacji, problemy do dyskusji.


Na konferencji wygłoszone zostały 32 referaty w ramach następujących sekcji: Wzrost gospodarczy i rozwój zrównoważony w Unii Europejskiej, Rola polityki spójności Unii Europejskiej w podnoszeniu poziomu rozwoju i konkurencyjności polskich regionów, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 wobec problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Warunki przełamania słabej dynamiki rozwoju polskich regionów, Polityka spójności wobec rynków pracy w Unii Europejskiej, Spójność terytorialna w polityce krajowej oraz w polityce Unii Europejskiej, Przyszłość polityki spójności – koncentracja na celach prorozwojowych Wspólnoty.


Liczba stron290
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-067-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Bogusław Fiedor, Pomoc zewnętrzna i endogenizacja wzrostu a polityka spójności – ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Kilka refleksji    11
  Jacek Szlachta, Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2013 – implikacje dla Polski    24
  Janusz Zaleski, Strategiczne kierunki polityki regionalnej w projekcie ministerialnym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego    39
  Ewa Łaźniewska, Dylematy badawcze w zakresie badań dysproporcji regionalnych nowych regionów UE w okresie 1999-2008    49
  Žanna Caurkubule, Alevtina Vishnevska, A????? ?????????????????? ????-??????? ???????? ?????????????? ??????? ????? ?????????? ? ?? ? ?? ??????????? ????    58
  Maciej Cieślukowski, Polityka spójności Unii Europejskiej a decentralizacja finansów publicznych w Polsce – czy istnieje związek? Analiza na przykładzie województwa wielkopolskiego    71
  Leszek Cybulski, Zatrudnienie w zreformowanej polityce spójności w świetle doświadczeń Strategii lizbońskiej    84
  Ireneusz Jaźwiński, Robert Kubicki, Wykorzystanie kapitału ludzkiego w województwach Polski    107
  Katarzyna Tracz-Krupa, Integracja europejska jako czynnik warunkujący doskonalenie kadr administracji samorządowej    117
  Ewa Szostak, Czy polskie województwa spełniają warunki gospodarki opartej na wiedzy?.............................................................................................    125
  Magdalena Knapińska, Poziom i dynamika salda migracji w Unii Europejskiej i wybranych jej krajach w latach 2000-2008    140
  Ewa Pancer-Cybulska, Marcin Sobiecki, Cele Strategii lizbońskiej w regionalnych programach operacyjnych na przykładzie Dolnego Śląska    153
  Piotr Kowalski, Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na rozwój i wzrost konkurencyjności regionów    166
  Mariusz Czupich, Rola innowacyjności w kształtowaniu spójności gospodarczej regionów (na przykładzie polskich województw)    179
  Kinga Szmigiel, Ocena roli samorządów wojewódzkich w kreowaniu i wdrażaniu polityki regionalnej w Polsce    193
  Bernadeta Baran, Partnerstwo publiczno-prywatne w polskich samorządach na tle doświadczeń europejskich    205
  Danuta Kabat-Rudnicka, Rola regionów miejskich w rozwoju Unii Europejskiej    218
  Wojciech Bieńkowski, Łukasz Konopielko, Polityka spójności stabilizatorem czy hamulcem rozwoju? Przegląd głównych teorii i ocena własna    229
  Agnieszka Tkaczyszyn, Polityka spójności jako czynnik zwiększania konkurencyjności Unii Europejskiej    238
  Alina Walenia, Wybrane czynniki warunkujące wdrażanie polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Unii Europejskiej wobec makroregionu Polski Wschodniej    251
  Łukasz Olipra, Wpływ transportu lotniczego na rozwój gospodarczy i spójność regionów w Unii Europejskiej    261
  Jarosław Czaja, Euroizacja polskiej gospodarki    276
  Summaries    23
    Bogusław Fiedor, Selected reflections on external support and endogenization of growth in the light of cohesion policy – with special consideration for the European Union    23
    Jacek Szlachta, European Union cohesion policy after 2013 – implications for Poland    38
    Janusz Zaleski, Strategic directions of regional policy in Poland in ministerial proposal of National Regional Development Strategy    48
    Ewa Łaźniewska, Scientific dilemmas in research on regional disparities in new European Union regions between 1999 and 2008    57
    Žanna Caurkubule, Alevtina Vishnevska, Analysis of the macroeconomic development of the Baltic region after the entry into the European Union at the present stage    70
    Maciej Cieślukowski, European Union cohesion policy and decentralization of public finance in Poland – is there a link? Analysis on the example of the Wielkopolska region    83
    Leszek Cybulski, Employment in the reformed cohesion policy in the light of the Lisbon Strategy experiences    106
    Ireneusz Jaźwiński, Robert Kubicki, Human capital utilization in the voivodeships of Poland    116
    Katarzyna Tracz-Krupa, European integration as a factor influencing the training process of local administration officials    124
    Ewa Szostak, Do Polish voivodeships fulfill knowledge-based economy criteria?    139
    Magdalena Knapińska, Level and dynamics of migration balance in the European Union and its chosen member states between 2000 and 2008    152
    Ewa Pancer-Cybulska, Marcin Sobiecki, The Lisbon Strategy objectives in regional operational programmes – The example of Lower Silesia    165
    Piotr Kowalski, Impact of cohesion policy of the European Union on the development and increase of the competitiveness of regions    177
    Mariusz Czupich, Role of innovativeness in creating regional economic cohesion (on the example of Polish voivodeships)    191
    Kinga Szmigiel, Evaluation of regional self-government role in creation and implementation of regional policy in Poland    204
    Bernadeta Baran, Public-private partnership in Polish local governments compared to European experiences    217
    Danuta Kabat-Rudnicka, Role of urban regions in the development of the European Union    228
    Wojciech Bieńkowski, Łukasz Konopielko, Cohesion policy – a brake or trigger for the development? Theoretical review and assesment    237
    Agnieszka Tkaczyszyn, Cohesion policy as a factor of increasing the European Union’s competitiveness    250
    Alina Walenia, Factors determining the implementation of development policy of the European Union rural areas with comparison to the macroregion of Eastern Poland    260
    Łukasz Olipra, Impact of air transport on regional economic development and cohesion in the European Union    275
    Jarosław Czaja, Euroisation of the Polish economy    290
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia