Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych

Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,48

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka mieści się w obszarze glottodydaktyki języka polskiego. Autorka skoncentrowała się na jednym zasadniczym wymiarze nauczania języka - opanowywaniu zasobu leksykalnego. Za podstawę badań przyjęła wyniki opisów frekwencyjnych sporządzonych dla różnych odmian współczesnej polszczyzny. Swój wybór uzasadnia tym, że właśnie częstość użycia poszczególnych jednostek leksykalnych przez współczesnych rodzimych użytkowników polszczyzny powinna stanowić rdzeń programów nauczania leksyki dla cudzoziemców. Co najistotniejsze, kolejność nauczania słownictwa na poszczególnych poziomach i etapach procesu dydaktycznego powinna się opierać na kryterium częstości użycia, czyli występowania poszczególnych haseł w polszczyźnie. Zarówno same badania, jak i stosowane techniki - wśród nich bardzo nowatorskie ujęcie z zastosowaniem grup wyrazowych zwanych gronami (leksykalnymi) - a nade wszystko uzyskane wyniki mają bardzo duże znaczenie dla dalszych badań nad kompetencją leksykalną - i to zarówno uczących się języka polskiego jako obcego/drugiego, jak i uczniów opanowujących leksykę w języku ojczystym.


Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Haliny Zgółkowej, UAM


Wersja papierowa książki zawiera płytę CD.


Liczba stron346
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3097-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp – cel i zakres pracy    13
  I. KOMPETENCJA LEKSYKALNA W MODELACH JĘZYKOWEJ KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ    19
   1. Wprowadzenie    19
   2. Modele i ujęcia językowej kompetencji komunikacyjnej    21
   2.1. Koncepcja Della Hymesa (1972)    21
   2.2. Model Michaela Canalego i Merrill Swain (1980)    26
   2.3. Lyle Bachman i językowe umiejętności komunikacyjne (1990)    28
   2.4. Modyfi kacja modelu Lyle’a Bachmana – propozycja Lyle’a Bachmana i Adriana S. Palmera (1996)    32
   2.5. Europejski system opisu kształcenia językowego (2003) – model ukierunkowany dydaktycznie    34
   3. Rola i miejsce kompetencji leksykalnej w modelach językowej kompetencji komunikacyjnej    40
   4. Wnioski    44
  II. CO TO ZNACZY ZNAĆ SŁOWO?    47
   1. Wprowadzenie    47
   2. Znajomość słownictwa wszerz a jego znajomość w głąb    49
   2.1. Co to znaczy znać słowo – wybrane próby konceptualizacji pojęcia    49
   2.2. Stopień znajomości słowa – wybrane próby konceptualizacji pojęcia    54
   2.3. Wielkość zasobu leksykalnego a stopień jego znajomości    57
   3. Wnioski    58
  III. ZAGADNIENIA RECEPCJI I PRODUKCJI LEKSYKALNEJ    61
   1. Receptywna i produktywna znajomość słownictwa    61
   1.1. Podstawowe rozumienie terminów    62
   2. Słownictwo receptywne i produktywne – modele wzajemnych relacji    62
   2.1. Koncepcja continuum liniowego – od recepcji do produkcji    63
   2.2. Koncepcja continuów współzależnych    64
   2.3. Receptywna i produktywna znajomość słownictwa jako reprezentacje różnej wiedzy skojarzeniowej    67
   2.4. Stopnie znajomości znaczenia    68
   3. Przesunięcia i różnice ilościowe w obszarze continuum receptywno-produktywnej znajomości słowa    69
   3.1. Próg produkcji    70
   3.2. Słownik receptywny a słownik produktywny    71
   4. Wnioski    75
  IV. BADANIA KOMPETENCJI LEKSYKALNEJ UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA DOCELOWEGO W GLOTTODYDAKTYCE ŚWIATOWEJ    79
   1. Wprowadzenie    79
   1.1. Ukierunkowanie badań    79
   1.2. Rodzaje testowania    81
   2. Charakterystyka badań ilościowych    83
   2.1. Metody określania wielkości zasobu słownikowego użytkowników języka    84
   2.2. Źródła ekscerpcji materiału badawczego w metodach opartych na próbkowaniu    84
   2.2.1. Opracowanie leksykograficzne    84
   2.2.2. Listy wyrazów    84
   2.2.3. Wypowiedzi uczących się    85
   2.3. Charakterystyka procedury testowej    85
   2.4. Przykładowe procedury pomiaru    86
   2.4.1. Testy oparte na listach wyrazowych    86
   2.4.1.1. Vocabulary Levels Test    86
   2.4.1.2. A 1000 Word Levels Trude/False Test    87
   2.4.1.3. Vocabulary Size Test    88
   2.4.1.4. Eurocentres Vocabulary Size Test    89
   2.4.1.5. Productive Vocabulary Level Test    90
   2.4.1.6. Vocabulary Level Dictation Test    91
   2.4.2. Badania wskaźników tekstowych    92
   2.4.3. Inne procedury badające znajomość słownictwa wszerz    97
   3. Charakterystyka badań jakościowych    98
   3.1. Badania precyzji znajomości znaczenia    98
   3.1.1. Test wiedzy głębokiej    98
   3.1.2. Technika wywiadu    99
   3.2. Badania wieloaspektowości znajomości znaczenia    99
   3.2.1. Test wielowymiarowej znajomości znaczenia    99
   3.2.2. Vocabulary Knowledge Scale    100
   3.2.3. State Rating Task    102
   3.3. Badania znajomości sieci powiązań    103
   3.3.1. The Word Associates Test    103
   4. Podsumowanie    105
  V. BADANIA KOMPETENCJI LEKSYKALNEJ – POLSKIE DOŚWIADCZENIA    109
   1. Wprowadzenie    109
   2. Badania zasobu słownikowego rodzimych użytkowników języka polskiego    110
   2.1. Badania zasobu słownikowego języka dzieci w pierwszej fazie rozwoju mowy – metoda liczenia wprost (obszar I)    110
   2.2. Badania zasobu słownikowego języka dzieci – metoda próbkowania opartego na słownikach oraz listach wyrazów (obszar II)    112
   2.3. Badania przyrostu zasobu słownikowego języka dzieci (obszar III)    114
   2.4. Badania treści zasobu słownikowego języka dzieci oraz znajomości znaczenia wyrazów (obszar IV)    120
   2.5. Badania wielkości i rodzaju przyrostu słownictwa w określonych obszarach tematycznych (obszar V)    122
   2.6. Badania struktury słownika dzieci (obszar VI)    123
   2.7. Badanie braków w kompetencji leksykalnej (obszar VII)    127
   3. Badania kompetencji leksykalnej uczących się języka polskiego jako obcego    128
   3.1. Badania kompetencji leksykalnej uczących się a certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego – potencjalny obszar badań    130
   4. Podsumowanie    131
  VI. OPRACOWANIE PROCEDURY TESTOWEJ    135
   1. Wprowadzenie    135
   2. Cel testowania oraz typy pomiaru dydaktycznego    135
   2.1. Ukierunkowanie pomiaru    135
   2.2. Typ pomiaru dydaktycznego    137
   3. Kryteria doboru materiału do testów kompetencji leksykalnej    137
   3.1. Kryterium frekwencji    138
   3.2. Kryterium treści    140
   3.3. Kryterium funkcji    141
   3.4. Kryterium wiedzy    143
   3.5. Analiza kryteriów doboru materiału do list wyrazowych    144
   3.6. Wnioski    149
   4. Determinanty doboru technik testowania    149
   4.1. Fazy znajomości słowa    150
   4.2. Działania językowe    150
   4.3. Aspekt znajomości słowa    154
   4.4. Kanał i bodziec    155
   5. Techniki badania receptywnej i produktywnej znajomości słownictwa    156
   5.1. Techniki badania receptywnej znajomości słownictwa w komunikacji manualno-wzrokowej – poziom rozpoznania    156
   5.2. Techniki badania produktywnej znajomości słownictwa w komunikacji manualno-wzrokowej – poziom użycia wspomaganego    162
   5.3. Dobór technik testowania    167
   6. Wnioski    169
  VII. LISTY KOMPILOWANE TECHNIKĄ GRON WYRAZOWYCH JAKO ŹRÓDŁO EKSCERPCJI MATERIAŁU LEKSYKALNEGO DO TESTÓW KOMPETENCYJNYCH    171
   1. Wprowadzenie    171
   2. Początki badań leksykalno-statystycznych na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego    172
   2.1. Słownictwo minimum i słownictwo podstawowe    173
   3. Opracowanie list wyrazowych na potrzeby badań kompetencji leksykalnej uczących się języka polskiego jako obcego    175
   3.1. Wydzielenie przedziałów częstości    175
   3.2. Organizacja list wyrazowych    176
   3.2.1. Rodzina wyrazów    176
   3.2.2. Grona wyrowe    180
   4. Organizacja list techniką gron wyrazowych    183
   5. Podsumowanie    191
  VIII. NARZĘDZIE POMIARU    193
   1. Struktura narzędzia pomiaru    193
   2. Test receptywnej znajomości słownictwa (TRS)    193
   2.1. Budowa części badającej receptywną znajomość słownictwa    193
   2.2. Sposób ewaluacji części badającej receptywną znajomość słownictwa    197
   3. Test produktywnej znajomości słownictwa (TPS)    198
   3.1. Budowa części badającej produktywną znajomość słownictwa    198
   3.2. Sposób ewaluacji części badającej produktywną znajomość słownictwa    199
   4. Test ogólnej kompetencji językowej (KJ)    200
   4.1. Budowa części badającej kompetencję językową uczących się    200
   4.2. Sposób ewaluacji części badającej ogólną kompetencję językową uczących się    202
   5. Metryczka baterii testów    203
  IX. OPIS BADAŃ I ICH UCZESTNIKÓW    205
   1. Cel badań    205
   2. Organizacja badań i ich uczestnicy    206
   3. Dobór próby    207
   4. Opis badanej próby    208
   4.1. Przynależność państwowa badanych    208
   4.2. Wiek i płeć badanych    210
   4.3. Język pierwszy badanych    211
   4.4. Sposób poznawania języka    213
   4.5. Poziom zaawansowania językowego uczestników badań    214
   4.5.1. Poziom zaawansowania językowego uczestników badań a ich język pierwszy    216
   4.5.2. Poziom zaawansowania językowego uczestników badań a sposób poznawania języka    218
   5. Podsumowanie    219
  X. ANALIZA WYNIKÓW TESTU RECEPTYWNEJ ZNAJOMOŚCI SŁOWNICTWA (TRS)    221
   1. Wprowadzenie    221
   2. Poziom znajomości słownictwa o wysokiej frekwencji przez cudzoziemców uczących się polskiego – badanie ogólne    222
   2.1. Słownictwo minimum – przedział gron 1–1000    222
   2.2. Słownictwo elementarne – przedział gron 1001–2000    227
   2.3. Słownictwo podstawowe – przedział gron 2001–3000    232
   2.4. Wnioski    236
   3. Poziom znajomości słownictwa o wysokiej frekwencji przez cudzoziemców uczących się polskiego – badania szczegółowe    237
   3.1. Znajomość słownictwa o wysokiej frekwencji a poziom zaawansowania uczących się    237
   3.1.1. Słownictwo minimum – przedział gron 1–1000    238
   3.1.2. Słownictwo elementarne – przedział gron 1001–2000    238
   3.1.3. Słownictwo podstawowe – przedział gron 2001–3000    242
   3.1.4. Wnioski    245
   3.1.4.1. Zróżnicowanie rozkładu    245
   3.1.4.2. Dynamika przyrostu zasobów leksykalnego uczących się    252
   3.1.4.3. Zróżnicowanie wewnętrzne mikropoziomów    254
   3.2. Znajomość słownictwa o wysokiej frekwencji a sposób poznawania języka (z uwzględnieniem poziomu zaawansowania)    256
   3.2.1. Słownictwo minimum – przedział gron 1–1000    256
   3.2.2. Słownictwo elementarne – przedział gron 1001–2000    257
   3.2.3. Słownictwo podstawowe – przedział gron 2001–3000    258
   3.2.4. Wnioski    259
   3.3. Znajomość słownictwa o wysokiej frekwencji a język pierwszy uczących się (z uwzględnieniem poziomu zaawansowania)    260
   3.3.1. Słownictwo minimum – przedział gron 1–1000    261
   3.3.2. Słownictwo elementarne – przedział gron 1001–2000    262
   3.3.3. Słownictwo podstawowe – przedział gron 2001–3000    263
   3.3.4. Wnioski    264
  XI. ANALIZA WYNIKÓW TESTU PRODUKTYWNEJ ZNAJOMOŚCI SŁOWNICTWA (TPS)    267
   1. Wprowadzenie    267
   2. Przygotowanie materiału badawczego    269
   3. Analiza wyników TPS    273
   3.1. Poziom A1    273
   3.2. Poziom A2    276
   3.3. Poziom B1    277
   3.4. Poziom B2    279
   3.5. Poziom C1    281
   3.6. Poziom C2    282
   4. Wnioski    284
  Podsumowanie    287
  Bibliografia    295
  Spis tabel i rysunków    317
   Tabele    317
   Rysunki    322
  Aneks 1. TESTY KOMPETENCJI LEKSYKALNEJ UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO    325
   1. Testy receptywnej znajomości leksyki    325
   1.1. Słownictwo minimum (przedział gron 1–1000)    325
   1.2. Słownictwo elementarne (przedział gron 1001–2000)    330
   1.3. Słownictwo podstawowe (przedział gron 2001–3000)    335
   2. Test produktywnej znajomości słownictwa    340
   3. Test ogólnej kompetencji językowej    341
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia