X

  CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE DO NEUROLOGII 14
   ROZDZIAŁ 1. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego – Janusz Moryś 15
   Układ ruchu 15
   Układy czucia 23
   Układ wzroku 28
   Układ słuchu i równowagi 33
   Układ limbiczny 37
   ROZDZIAŁ 2. Badanie neurologiczne – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda 44
   Ogólna ocena zachowania się pacjenta, wyglądu i sposobu poruszania 44
   Wywiad chorobowy – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda 44
   Badanie przedmiotowe – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda 49
   Schemat badania neurologicznego – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda 96
   Badanie chorego z zaburzeniami świadomości oraz chorego nieprzytomnego – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda 97
   ROZDZIAŁ 3. Zespoły objawowe w neurologii – Sławomir Michalak, Jan P. Mejnartowicz 100
   Zaburzenia świadomości 100
   Zespoły i objawy neuropsychologiczne 106
   Zespół oponowy 109
   Zaburzenia widzenia, spojrzenia, źreniczne i gałkoruchowe 110
   Zespoły nerwów czaszkowych 114
   Zaburzenia siły mięśniowej 118
   Zaburzenia czucia 126
   Zaburzenia koordynacji i zawroty głowy 130
   Zaburzenia ruchowe i ruchy mimowolne 135
   Zaburzenia czynności pęcherza moczowego i zaburzenia oddechu 141
   ROZDZIAŁ 4. Badania laboratoryjne w chorobach układu nerwowego – Sławomir Michalak, Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda, Mikołaj Pawlak, Jan P. Mejnartowicz 144
   Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego 144
   Znaczenie podstawowych badań hematologicznych w chorobach układu nerwowego 150
   Znaczenie badania moczu w chorobach układu nerwowego 151
   Badania biochemiczne w chorobach układu nerwowego 152
   Badania układu krzepnięcia 153
   Badania układu wydzielania wewnętrznego 153
   Badania laboratoryjne (biochemiczne) w podstawowej diagnostyce chorób mięśni 153
   Badania immunologiczne w chorobach układu nerwowego 154
   Diagnostyka neurogenetyczna – Jan P. Mejnartowicz 154
   Badania elektrofizjologiczne w praktyce neurologicznej – Adam Niezgoda 167
   Badania ultrasonograficzne w neurologii (neurosonologia) – Radosław Kaźmierski 181
   Techniki neuroobrazowe w diagnostyce neurologicznej – Mikołaj Pawlak 190
   ROZDZIAŁ 5. Wprowadzenie do neuropatologii – Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz 196
   Badanie pośmiertne mózgowia i rdzenia kręgowego (technika sekcji stosowana w neuropatologii) 196
   Wybrane techniki neuropatologiczne 198
   Wybrane kategorie zmian neuropatologicznych 204
   ROZDZIAŁ 6. Badanie neuropsychologiczne i jego rola w procesie diagnostycznym w neurologii – Renata Modestowicz 207
   Badanie neuropsychologiczne – zakres zagadnień 207
   Cel badania neuropsychologicznego 208
   Metody stosowane w badaniu neuropsychologicznym 209
  CZĘŚĆ II – NEUROLOGIA KLINICZNA 217
   ROZDZIAŁ 1. Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego i choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów – Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska 219
   Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego 219
   Choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów 225
   ROZDZIAŁ 2. Fakomatozy – Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska 233
   Nerwiakowłókniakowatość 233
   Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a; choroba Bourneville’a–Pringle’a) 235
   Zespół Sturge’a-Webera (naczyniakowatość twarzowo-mózgowa) 237
   Choroba von Hippla-Lindaua (naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa) 238
   ROZDZIAŁ 3. Zaburzenia metaboliczne i inne genetycznie uwarunkowane choroby układu nerwowego – Tomasz Sobów, Anna Tylki-Szymańska, Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski 240
   Choroby lizosomalne – Anna Tylki-Szymańska 240
   Zaburzenia metabolizmu miedzi – Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski 248
   Choroba Huntingtona, ataksje rdzeniowo-móżdżkowe i inne choroby wywołane zmianą liczby powtarzalnych sekwencji DNA – Tomasz Sobów 253
   ROZDZIAŁ 4. Zespoły otępienne – Tomasz Sobów, Paweł P. Liberski 259
   Otępienie 259
   Choroba Alzheimera 265
   Otępienie naczyniopochodne 272
   Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie w chorobie Parkinsona 275
   Otępienie czołowo-skroniowe 277
   ROZDZIAŁ 5. Choroby układu pozapiramidowego – Urszula Fiszer, Andrzej Bogucki 281
   Choroba Parkinsona 282
   Postępujące porażenie nadjądrowe 286
   Zanik wieloukładowy 287
   Drżenie samoistne 289
   Zespół niespokojnych nóg 291
   Dystonie 292
   Choroba Wilsona 296
   Zespół Gillesa de la Tourette’a 296
   ROZDZIAŁ 6. Choroba neuronu ruchowego i choroby rdzenia kręgowego – Andrzej Bogucki, Urszula Fiszer 298
   Stwardnienie zanikowe boczne 298
   Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki 300
   Zespół postpolio 302
   Rdzeniowy zanik mięśni. Postaci dziecięce 303
   ROZDZIAŁ 7. Choroby nerwowo-mięśniowe – Irena Hausmanowa-Petrusewicz 305
   Dystrofinopatie 305
   Kanałopatie 316
   Nukleopatie 318
   Miopatie wrodzone 320
   ROZDZIAŁ 8. Miastenia i zespoły miasteniczne – Maria H. Strugalska-Cynowska 324
   Miastenia rzekomoporaźna 324
   Zespoły miasteniczne 331
   Leczenie miastenii 332
   ROZDZIAŁ 9. Zatrucia i zespoły niedoborowe układu nerwowego – Wojciech Kozubski, Halina Sinczuk-Walczak 335
   Zatrucia przemysłowe – Halina Sinczuk-Walczak 335
   Objawy neurologiczne w zespole zależności alkoholowej – Wojciech Kozubski 341
   Wpływ farmakologicznych środków uzależniających na układ nerwowy – Wojciech Kozubski 345
   Zespoły niedoborowe układu nerwowego – Wojciech Kozubski 349
   ROZDZIAŁ 10. Choroby infekcyjne układu nerwowego – Jacek Juszczyk, Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska 359
   Wprowadzenie – Jacek Juszczyk 359
   Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu – Jacek Juszczyk 360
   Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu – Jacek Juszczyk 380
   Choroby wywołane przez grzyby – Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska 405
   Choroby pasożytnicze – Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska 408
   Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony – Paweł P. Liberski 414
   ROZDZIAŁ 11 . Choroby naczyniowe układu nerwowego – Wojciech Kozubski 424
   Udar mózgu 424
   Przemijające napady niedokrwienne mózgu 440
   Badania laboratoryjne wykonywane w przypadku niedokrwiennego udaru mózgu 442
   Postępowanie w ostrym okresie niedokrwiennego udaru mózgu 451
   Postępowanie profilaktyczne w zespołach niedokrwiennych 454
   Krwotoczny udar mózgu 456
   Tętniaki ośrodkowego układu nerwowego i krwotok podpajęczynówkowy 459
   Zakrzep żylny wewnątrzczaszkowy 465
   Encefalopatia nadciśnieniowa 467
   ROZDZIAŁ 12. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i neurologiczne zespoły paranowotworowe – Dariusz J. Jaskólski, Paweł P. Liberski, Sławomir Michalak 468
   Epidemiologia 468
   Objawy kliniczne 468
   Nowotwory wewnątrzczaszkowe 473
   Nowotwory kanału kręgowego 487
   Neurologiczne zespoły paranowotworowe – Sławomir Michalak 489
   ROZDZIAŁ 13. Stwardnienie rozsiane i inne zespoły demielinizacyjne – Anna Członkowska 499
   Stwardnienie rozsiane 499
   Poinfekcyjne i poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia 523
   ROZDZIAŁ 14. Choroby i zespoły objawowe obwodowego układu nerwowego – Hanna Drac, Wojciech Kozubski 525
   Rozpoznanie i podział neuropatii 525
   Ostre zapalne poliradikulopatie 534
   Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna 537
   Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia 538
   Neuropatie w monoklonalnych gammapatiach 539
   Neuropatie w zapaleniach naczyń 542
   Neuropatie paranowotworowe 543
   Neuropatie towarzyszące chorobom zakaźnym 543
   Neuropatie w przebiegu chorób narządowych 543
   Neuropatia cukrzycowa 546
   Neuropatie niedoborowe i toksyczne 551
   Neuropatie uwarunkowane genetycznie . 551
   Polineuropatia w przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych 556
   Uszkodzenia nerwów czaszkowych – Wojciech Kozubski 558
   ROZDZIAŁ 15. Urazy głowy i rdzenia kręgowego – Dariusz J. Jaskólski 578
   Urazy głowy 578
   Urazy rdzenia kręgowego 593
   ROZDZIAŁ 16. Padaczka – Joanna Jędrzejczak 599
   Epidemiologia 600
   Badanie neuropatologiczne 600
   Etiologia 601
   Patofizjologia 601
   Objawy kliniczne 602
   Stan padaczkowy 607
   Diagnostyka 607
   Leczenie 610
   Zapobieganie 616
   Diagnostyka różnicowa 616
   ROZDZIAŁ 17. Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy – Wojciech Kozubski, Izabela Domitrz 619
   Ogólna symptomatologia i podstawy diagnostyki bólów głowy 619
   Migrena 622
   Ból głowy o typie napięciowym 633
   Klasterowy ból głowy i przewlekła napadowa hemikrania 634
   Szyjnopochodny ból głowy 637
   Bóle głowy objawowe 639
   Nerwobóle w obrębie głowy i twarzy 646
   ROZDZIAŁ 18. Zawroty głowy – Anita Geppert 650
   Definicja i klasyfikacja zawrotów głowy 650
   Badania diagnostyczne funkcji układu przedsionkowego 651
   Schorzenia obwodowej części układu przedsionkowego 651
   Schorzenia ośrodkowej części układu przedsionkowego 653
   Leki stosowane w terapii zawrotów głowy 654
   Wnioski 654
   ROZDZIAŁ 19. Zespoły objawowe powstające z uwięźnięcia – Dariusz J. Jaskólski 656
   Wiadomości ogólne 656
   Zespoły tunelowe kończyny górnej 657
   Zespół górnego otworu klatki piersiowej 665
   Zespoły tunelowe kończyny dolnej 668
   Zespoły korzeniowe 671
  CZĘŚĆ III – ADDENDUM 684
   ROZDZIAŁ 1. Zaburzenia neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych narządów wewnętrznych – Maria Łukasik 685
   Napady padaczkowe 685
   Objawy pozapiramidowe 689
   Mioklonie 692
   Ataksja 693
   Zespół otępienny 693
   Choroba neuronu ruchowego 694
   ROZDZIAŁ 2. Objawy psychopatologiczne i zaburzenia psychiczne w chorobach układu nerwowego – Tomasz Sobów 696
   Zaburzenia psychiczne a zaburzenia neurologiczne 696
   Trudności w rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych w praktyce neurologicznej. 697
   Zaburzenia „czynnościowe” 697
   Zaburzenia psychiczne a ryzyko samobójstwa 699
   Zaburzenia świadomości (majaczenie) 699
   Zaburzenia afektywne w chorobach neurologicznych 701
   Zaburzenia lękowe w chorobach neurologicznych 703
   Zaburzenia psychotyczne w chorobach neurologicznych 706
   ROZDZIAŁ 3. Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków – Katarzyna Kotulska, Sergiusz Jóźwiak 708
   Złośliwy zespół poneuroleptyczny 711
   Zespół serotoninowy 712
   Bóle głowy 713
   Bezsenność 713
   Zaburzenia świadomości 714
   Zaburzenia ruchowe 714
   Zespoły otępienne 716
   Miopatie 717
   Neuropatia nerwu wzrokowego 718
   Polineuropatie 718
   Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej 719
   Krwotok mózgowy 719
   Drgawki 719
   Mielinoliza środkowa mostu 720
   Działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych 720
   Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Parkinsona 722
   Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Alzheimera 723
   ROZDZIAŁ 4. Encefalopatie – Maria Łukasik 724
   Encefalopatia wrotna 724
   Encefalopatia w przebiegu piorunującej niewydolności wątroby 727
   Encefalopatia mocznicowa 727
   Podializacyjne zaburzenia neurologiczne 729
   Encefalopatia nadciśnieniowa 730
   Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna 731
   Encefalopatia hipoglikemiczna 732
  Skorowidz 734
Neurologia
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

748

Kategoria

Neurologia

ISBN-13

978-83-200-3244-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Neurologia

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (3 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

W części I przedstawiono wiadomości z neuroanatomii i neurofizjologii, badania neurologiczne i najważniejsze objawy i zespoły kliniczne układu nerwowego. W części II omówiono najistotniejsze jednostki nozologiczne i zespoły objawowe - ich etiologie, patogenezę, objawy kliniczne, podstawy diagnostyki oraz możliwości terapii i profilaktyki. Część III obejmuje wiadomości fakultatywne, przeznaczone dla studentów szczególnie zainteresowanych neurologią - objawy neurologiczne w chorobach narządów wewnętrznych. Objawy psychopatologiczne w chorobach układu nerwowego i niepożądane objawy neurologiczne wywołane stosowaniem leków, a także podstawowe wiadomości o najczęściej spotykanych encefalopatiach. Do podręcznika jest dołączona płyta CD, zawierająca test dotyczący wiadomości z neurologii oraz filmy z wybranymi zespołami i objawami neurologicznymi. Książka dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 3 )
3
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!