Dendrochronologia

Dendrochronologia

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

17,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsze w Polsce, nowoczesne i wyczerpujące kompendium podstaw teoretycznych i wskazówek praktycznych do datowania drewna i rekonstrukcji zmian w środowisku.

Autorzy po raz pierwszy w literaturze polskiej porządkują definicje i pojęcia stosowane w badaniach dendrochronologicznych, formułują biologiczne podstawy tych badań.

W części proceduralnej omawiają powszechnie stosowane metody i sposoby postępowania, m.in. preparowanie materiałów, ich oznaczanie i pomiar. Szerzej omawiają budowę drewna gatunków drzew rodzimych (sosny, świerki, dęby, buki), które w naszych warunkach przyrodniczo-geograficznych są podstawowym źródłem informacji dendrochronologicznej.

Książka odkrywa możliwości nowoczesnej dendrochronologii czyli datowania sekwencji przyrostów rocznych z dokładnością do roku kalendarzowego oraz zastosowanie tej wiedzy do określania wieku zabytków i obiektów archeologicznych, a także rekonstrukcji współczesnego i dawnego środowiska.

Zrozumienie różnorodnych pojęć, koncepcji oraz metod stosowanych w dendrochronologii ułatwiają liczne rysunki i fotografie. Odbiorcami książki są studenci, doktoranci i pracownicy naukowi leśnictwa, ekologii, geobotaniki, geografii, geologii, klimatologii, ochrony środowiska, archeologii, historii sztuki, architektury i konserwacji zabytków. Cenne źródło informacji dla pracowników monitoringu środowiska, służb konserwatorskich, muzeów oraz zajmujących się konserwacją starych lasów, ogrodów, parków, alej i drzew pomnikowych.

Marek Krapiec:
Doktor habilitowany, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej; założyciel Pracowni Dendrochronologicznej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu datowania zjawisk paleoklimatycznych i geomorfologicznych, "czarnych dębów", obiektów archeologicznych (np. szkutniczych) oraz drewnianych obiektów sztuki i architektury.

Andrzej Zielski:
Doktor habilitowany; kierownik Pracowni Dendrochronologicznej w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania z zakresu datowania zjawisk paleoklimatycznych i geomorfologicznych, "czarnych dębów", obiektów archeologicznych (np. szkutniczych) oraz drewnianych obiektów sztuki i architektury.


Rok wydania2004
Liczba stron328
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14226-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część Pierwsza: Teoria i podstawy badań dendrochronologicznych    17
  
    I. Przedmiot i zakres badań    17
      I.1.Dendrochronologia - dyscyplina naukowa i metoda    17
      I.2. Rytmy aktywności i spoczynku drzewa    24
      I.3. Periodyzacja kambium jako strategia przystosowawcza do długookresowych zmian środowiska lądowego    28
      I.4. Które rośliny formują słoje drewna?    29
      I.5. Rola silnych niesezonowych stresów antopogenicznych    31
      I.6. Koadaptacja w obrębie sporofitu    32
      I.7. Problemy dendrochronologii    33
    II. Flora i rozmieszczenie drzew na świecie jako globalna sieć stanowisk badawczych w dendrochronologii    35
      II.1. Zasoby flory drzewiastej świata    35
      II.2. Najstarsze drzewa świata    36
      II.3. Gatunki drzew najczęściej wykorzystywanych w dendrochronologii    39
      II.4. Dendroflora europejska    40
        II.4.1. Charakterystyka rodzimych gatunków drzew najważniejszych dla dendrochronologii    40
        II.4.2. Dendrochronologia gatunków drzew obcego pochodzenia    48
        II.4.3. Badania dendrochronologiczne krzewów    48
    III. Biologiczne podstawy dendrochronologii    50
      III.1. Wtórny ksylem - wtórne drewno    50
      III.2. Rodzaje drewna wtórnego    50
        III.2.1. Drewno młodociane (juwenilne)    52
        III.2.2. Drewno dorosłe (maturalne)    52
        III.2.3. Drewno reakcyjne    52
        III.2.4. Słoje drewna - przyrosty roczne    55
        III.2.5. Drewno pierścieniowonaczyniowe    55
        III.2.6. Drewno rozpierzchłonaczyniowe    56
        III.2.7. Biel    56
        III.2.8. Twardzel    57
        III.2.9. Biel wewnętrzna    58
    IV. Struktury przestrzenne drewna    59
      IV.1. Płaszczyzna transwersalne (przekrój poprzeczny)    60
      IV.2. Płaszczyzna radialna (przekrój podłużny, promieniowy, przełup)    61
      IV.3. Płaszczyzna tangencjalna (przekrój podłużny, styczny do obwodu, odłup)    63
      IV.4. Warstwy przyrostowe drewna a przyrost roczny    63
    V. Pojęcia ogólne i terminologia stosowana w dendrochronologii    75
      V.1. Uwagi wstępne    75
      V.2. Sekwencja przyrostów rocznych    75
      V.3. Chronologia    76
      V.4. Rok wskaźnikowy    81
      V.5. Wzorzec szkieletowy - metoda i aparat pojęciowy    83
    VI. Czas i przestrzeń w badaniach dendrochronologicznych    90
      VI.1. Kronika zapisana w słojach drzew    90
      VI.2. Dystybucja sygnału dendrochronologicznego w przestrzeni fizycznej    90
      VI.3. Dystybucja sygnału dendrochronologicznego w czasie    92
      VI.4. Telekoneksje    92
      VI.5. Heterokoneksje    93
    VII. Datowanie metodą dendrochronologiczną    95
      VII.1. Dokładność datowania dendrochronologicznego    97
      VII.2. Pierścień podkorowy, oblina, czyli oflis    97
      VII.3. Statystyka bielu    97
      VII.4. Sezonowanie drewna    99
      VII.5. Wtórne użycie drewna    99
      VII.6. Możliwości i ograniczenia dendrochronologii    101
      VII.7. Określanie wieku drzewa    101
    VIII. Z historii badań dendrochronologicznych    102
      VIII.1. Prekursorzy w Europie    102
      VIII.2. Okres pionierski od początku XX w. do 1937r.    103
      VIII.3. Okres rozwojowy od 1937 do 1961 r.    104
      VIII.4. Okres ekspansji od roku 1961    105
      VIII.5. Dendrochronologia w Polsce    107
    IX. Strategie i warianty badań dendrochronologicznych    112
      IX.1. Warianty badań    112
      IX.2. Rodzaje próbek    112
      IX.3. Etap LAB    113
      iX.4. Strategia EKO    116
        IX.4.1. Wybór stanowiska badawczego    117
        IX.4.2. Wybór systematyczno-losowy drzew    117
        IX.4.3. Ustalanie optymalnej liczby prób na stanowisko    118
        IX.4.4. Dokumentacja kartograficzna oraz karta stanowiska badawczego    118
      IX.5. Strategia GEO    119
      IX.6. Strategia ARCHEO    128
  
  Część Druga: Procedury badawcze    131
  
    X. Praca na stanowisku badawczym    133
      X.1. Praca na stanowisku badawczym: strategia EKO    133
      X.2. Technika pobierania prób świdrem Preslera    134
      X.3. Pomiary dendrometryczne    137
      X.4. Sposoby zabezpieczania rany po wybraniu rdzenia    137
      X.5. Praca na stanowisku badawczym: wariant ARCHEO    138
      X.6. Wykopy archeologiczne    142
      X.7. Drewno pozyskiwane w środowisku wodnym    145
      X.8. Technika pobierania próbek i sposoby ich zabezpieczania    145
    XI. Preparowanie i analiza materiału: etap LAB    146
      XI.1. Ustalanie optymalnej liczby powtórzeń pomiarów w próbce    146
      XI.2. Przygotowanie próbek drewna do analiz    146
      XI.3. Niezbędny sprzęt i wyposażenie    149
      XI.4. Analiza kształtowania szerokości słojów wzdłuż pnia    153
      XI.5. Baza danych dendrochronologicznych    155
      XI.6. Archiwizowanie próbek drewna    156
    XII. Metodyczne podstawy datowania    158
      XII.1. Podstawowe terminy stosowane w dendrochronologicznych analizach komputerowych    158
      XII.2. Ocena podobieństwa sekwencji przyrostów rocznych    159
      XII.3. Narzędzia analiz    161
        XII.3.1. Podstawowe wartości statystyczne sekwencje przyrostów rocznych    159
        XII.3.2. Kontrola datowania oraz homogeniczność sekwencji i chronologii    162
        XII.3.3. Analiza składowych głównych    163
        XII.3.4. Indeksacja    164
        XII.3.5. Filtracja    166
        XII.3.6. Funkcja odpowiedzi    169
      XII.4. Składanie wielowiekowej Chronologii drewna    170
  
  Część Trzecia: Zastosowani analiz dendrochronologicznych. Weryfikacja, rekonstrukcje i prognozowanie    177
  
    XIII. Datowanie drewna archeologicznego    179
      XIII.1. Datowanie drewna a datowanie zabytków - podstawy zastosowań, wybrane przykłady    179
      XIII.2. Wybrane przykłady z badań własnych    179
    XIV Datowanie zabytków architektury    190
      XIV.1. Średniowieczne konstrukcje drewniane na Pomorzu Nadwiślańskim    190
      XIV.2. Architektura drewniana Małopolski    196
    XV. Datowanie zabytków szkutnictwa    204
      XV. Łodzie jednopienne z obszaru Polski    204
      XV. Średniowieczne łodzie klepkowe i siatki    212
    XVI. Analiza dendrochronologiczna dzieł sztuki i instrumentów muzycznych    216
      XVI.1. Datowanie dendrochronologiczne podobrazi    216
      XVI.2.Datowanie dendrochronologiczne instrumentów muzycznych    221
    XVII. Dendroekologia    223
      XVII.1. Zastosowanie metod dendrogeologicznych do rozwiązania problemów geobotanicznych    223
      XVII.2. Przykład zastosowań metod dendrogeologicznych do rozwiązania problemów ekologicznych    227
      XVII.3. Efekt zerowania owadów w przyrostach rocznych drewna    239
      XVII.4. Monitoring dendrogeologiczny drzewostanów    243
      XVII.5. Monitoring drzewostanów zagrożonych przez emisje przemysłowe    243
      XVII.6. Adaptacja drzew do warunków miejskich    251
      XVII.7. Odwzorowanie warunków środowiskowych    252
    XVIII. Dendroklimatologia    256
      XVIII.1. Zależność przyrostu drewna od klimatu    256
      XVIII.2. Izotopy stabilne    261
      XVIII.3. Zależność przyrostu drewna sosny od klimatu w północnej Polsce    262
      XVIII.4. Specyficzność regionów górskich    267
      XVIII.5. Wpływ termiki powietrza i opadów atmosferycznych na przyrost sosny w gradiencie kontynentalizacji i zanieczyszczeń    268
      XVIII.6. Rekonstrukcja klimatu    269
    XIX. Dendrogeomorfologia i i dendrogeologia    276
      XIX.1. Czarne dęby - dendrogeologia i faza akumulacji pni    276
      XIX.2. Wybuchy wulkanów a przyrosty roczne drzew    284
      XIX.3. Analiza dendrogeologiczna ruchów masowych    287
    XX. Identyfikacja miejsca pochodzenia drewna    293
    XXI. Uwagi końcowe    298
      XXI.1. Nauczanie i dendrogeologii i wymiany danych    298
      XXI.2. Internet jako źródło danych dendrogeologicznych    299
  
  Część czwarta: Aneksy, Literatura, Skorowidze    301
  
    Aneksy    302
      Cechy anatomiczne rozpatrywane pod mikroskopem i pomocne w oznaczaniu gatunków drzew    302
      Charakterystyka anatomiczna ważniejszych rodzimych rodzajów drzew    304
    Literatura    307
    Skorowidz rzeczowy    324
    Skorowidz łacińskich nazw roślin i zbiorowisk leśnych    327
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia