Metafizyka

Metafizyka

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Księga Gamma Metafizyki zaczyna się od zdania zapowiadającego nową orientację filozoficzną: Istnieje nauka, która bada Byt jako taki i przysługujące mu atrybuty istotne (1003 a 21). Ta nowa nauka kryje się pod nazwą, której nie wymyślił Arystoteles – „metafizyka”. Nauka ta ani nie miała poprzedników, ani żadnej tradycji. Powstały więc różne hipotezy tłumaczące sens tej nowej nazwy. Wystarczy się odwołać do klasyfikacji nauki w epoce Arystotelesa, ażeby się przekonać, że nie było miejsca dla tej nauki, którą nazwano po śmierci Arystotelesa „metafizyką”, a którą później zaczęto również nazywać „ontologią”.


Liczba stron334
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15949-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  METAFIZYKA tłum. Kazimierz Leśniak    8
    Wstęp     8
  
   Księga A(I)     21
  
   1. Doświadczenie, wiedza, mądrość (filozofia)     21
   2. Charakterystyka mądrości (filozofii) jako wiedzy teoretycznej o pierwszych przyczynach i zasadach     24
   3. Poszukiwanie przyczyn przez pierwszych filozofów greckich     27
   4. Poszukiwania przyczyn ciąg dalszy     31
   5. Pitagorejczycy i szkoła elejska     33
   6. Platońska teoria Idej     37
   7. Stosunek badanych systemów do czterech przyczyn     38
   8. Krytyka systemów przedplatońskich     40
   9. Krytyka teorii Idej     42
   10. Wnioski     49
  
   Księga α (II)     50
  
   1. Czym jest filozofia     50
   2. Niemożliwość istnienia nieskończonego łańcucha przyczyn i konieczność istnienia pierwszej zasady     52
   3. Uwagi o metodzie     54
  
   Księga B (III)     55
  
   1. Przegląd aporii     55
   2. Problemy jedności wiedzy i różnorodności bytu (aporie 1-5)     56
   3. Rodzaje jako zasady wyjaśniania (aporie 6 i 7)     61
   4. Formy, zasady i jedność (aporie 8, 9, 10 i 11)     63
   5. Czy przedmioty matematyczne są substancjami (aporia 14)     68
   6. Problemy Idej, potencji i ogólności (aporie 12 i 13)     69
  
   Księga Γ (IV)     70
  
   1. Metafizyka jako nauka o Bycie jako takim     70
   2. Metafizyka jako nauka o substancji, Jedności i Wielości     70
   3. Aksjomaty i zasada sprzeczności     74
   4. Dowód pośredni zasady sprzeczności     76
   5. Krytyka relatywizmu Protagorasa     82
   6. Ciąg dalszy krytyki relatywizmu Protagorasa     86
   7. Obrona zasady wyłączonego środka     87
   8. Analiza poglądu, że wszystko jest prawdziwe i wszystko jest fałszywe     89
  
   Księga ∆ (V)     90
  
   1. Początek (zasada)- ἀρχή     90
   2. Przyczyna - αἴτον    91
   3. Element - στοιχεῖον     93
   4. Natura - σφύσιϚ     94
   5. Konieczne - ἀναγγκαῖον     96
   6. Jedno - ἕν     97
   7. Byt - ὄν     99
   8. Substancja - οὐσία     101
   9. „To samo”. „Inne”. „Różne”. „Podobne” - ταὐτό. ἕτερον. διάφορον. ὅµοιον     101
   10. Przeciwstawność. Przeciwieństwo. Odmienność gatunkowa - ἀντικείµενα. ἐναντία. ἕτερα τῷ εἶδει     102
   11. Wcześniejszy i późniejszy - πρότερον, ὕστερον     103
   12. Potencja. Niemoc - δύναµιϚ. ἀδυναµία     105
   13. Ilość - ποσόν     106
   14. Jakość - ποίον     107
   15. Stosunek - πρόϚ τι     108
   16. Doskonałe - τέλειον     109
   17. Kres - πέραϚ     110
   18. Dzięki czemu. Dlaczego - τό καϑό. οὗ ἕνεκα     111
   19. Dyspozycja - διάϑεσιϚ     111
   20. Stan, sposób istnienia - ἕξιϚ     111
   21. Doznanie - πάϑοϚ     112
   22. Brak - στέρησιϚ     112
   23. „Mieć”, „obejmować”, „być w ...”, „podtrzymywać”, itp. - ἔχειν, ἔχεσϑα     113
   24. Pochodzić, powstawać z... - ἔκ τινοϚ εἶναι     113
   25. Część - µέροϚ     114
   26. Całość, suma, ogół, wszystko - ὅλον. πᾶν     114
   27. Odcięty - κολοβόν     115
   28. Rodzaj - γένοϚ     116
   29. Fałsz - τὸ ψεῦδοϚ     116
   30. Przypadek - σϑµβεβηκόϚ     117
  
   Księga E (VI)     118
  
   1. Podział nauk teoretycznych i wyróżnienie „teologii” jako nauki o bycie jako takim     118
   2. Cztery znaczenia „bytu”. Byt akcentalny nie jest,przedmiotem żadnej nauki     120
   3. Natura i pochodzenie przypadku     122
   4. Byt jako prawda     123
  
   Księga Z (VII)     124
  
   1. Substancja jako pierwsza kategoria bytu     124
   2. Różne poglądy na substancję     125
   3. Substancja jako substrat     126
   4. Istota rzeczy i definicja     127
   5. O definicji i istocie przedmiotu z właściwym atrybutem     129
   6. Tożsamość rzeczy z istotą     130
   7. Powstawanie i jego odmiany     132
   8. Wieczność materii i formy. Powstają tylko twory złożone     134
   9. Powstawanie samorzutne i powstawanie w różnych kategoriach     136
   10. Części formy są częściami definicji     137
   11. Części formy i części rzeczy złożonych     141
   12. Jedność przedmiotu definiowanego     143
   13. Powszechniki nie mogą być substancjami ani elementami substancji     145
   14. Idee nie są substancjami     146
   15. Indywidua i Idee nie są definiowalne     148
   16. Części przedmiotów zmysłowych są tylko potencjami. Jedność i Byt nie są substancjami     149
   17. Substancja jest formą     150
  
   Księga H (VIII)     152
  
   1. Substancje zmysłowe i materia     152
   2. Materia, forma i całość złożona     153
   3. Forma i elementy. Definicja i liczba     155
   4. Przyczyny w różnych bytach i w różnych zdarzeniach     157
   5. Materia i jej przeciwieństwa     158
   6. Jedność definicji     159
  
   Księga Θ (IX)     160
  
   1. Potencja w ścisłym znaczeniu     160
   2. Potencje rozumne (µετὰ λόγου) i potencje nierozumne (ἄλογοι)     162
   3. Polemika ze szkołą megaryjską     163
   4. Potencja jako możliwość     164
   5. Aktualizacja potencji     165
   6. Odróżnienie aktu od potencji     166
   7. Kiedy coś może być nazwane potencją albo materią czegoś innego     167
   8. Akt jest wcześniejszy od potencji w definicji, w czasie i w substancji     169
   9. Dobro potencjalne i dobro zaktualizowane. Dowód geometryczny     172
   10. Prawda i fałsz     173
  
   Księga I (X)     174
  
   1. Cztery rodzaje jedności     174
   2. Byt i jedność jako najogólniejsze predykaty     178
   3. Jedność i Wielość oraz pojęcia pochodne     179
   4. Przeciwieństwo - ὲναντίωσιϚ     181
   5. Równe jako przeciwieństwo dużego i małego     182
   6. Przeciwieństwo Jedności i Wielości     184
   7. Natura stanów pośrednich - τὰ µεταξύ     185
   8. Odmienność gatunkowa     187
   9. Jakie przeciwieństwa powodują różnicę gatunkową     188
   10. Zniszczalne i niezniszczalne różnią się rodzajowo     189
  
   Księga K (XI)     190
  
   1. Skrót księgi B, rozdz. 2-3     190
   2. Skrót księgi B, rozdz.4-6     192
   3. Określenie przedmiotu pierwszej filozofii (ks. Γ, rozdz. 1-2)     194
   4. Różnica między filozofią a matematyką i fizyką (ks. Γ, rozdz. 3-4)     195
   5. Zasada sprzeczności (ks. Γ, rozdz.3-4)     196
   6. Zasada sprzeczności, cd. (ks. Γ, rozdz. 5-8)     197
   7. Teologia, matematyka i fizyka (ks. E, rozdz. 1)     199
   8. Byt akcydentalny i byt jako prawda     200
   9. Potencja, aktualizacja, ruch (Wyciąg z Fizyki, ks. III, rozdz. 1-3)     202
   10. Analiza nieskończoności     204
   11. Zmiana i ruch     206
   12. Trzy rodzaje ruchu. Niemożliwość zmiany zmiany     208
  
   Księga Λ (XII)     210
  
   1. Różne rodzaje substancji: zniszczalna zmysłowa, wieczna zmysłowa i nieruchoma (niezmysłowa)     210
   2. Zmiana implikuje formę, brak i materię     211
   3. Nie powstaje ani materia, ani forma. Forma oddzielna w bytach naturalnych i wytworach sztucznych     212
   4. Tożsamośc przyczyn wszystkich bytów     214
   5. Akt i potencja jako zasady wszystkich rzeczy     215
   6. Konieczność istnienia Pierwszego, Wiecznego Poruszyciela     216
   7. Natura Pierwszego Poruszyciela     218
   8. Wieczne zasady ruchu     221
   9. Sposób istnienia boskiego Rozumu     224
   10. O istnieniu Dobra w świecie     225
  
   Księga M (XIII)     228
  
   1. Substancja niematerialna i dwa jej rodzaje w przedmiotach matematycznych i w Ideach     228
   2. Przedmioty matematyczne nie mogą istnieć jako oddzielne substancje ani w rzeczach zmysłowych, ani niezależnie od rzeczy zmysłowych     229
   3. Abstrakcje matematyczne     231
   4. Historia i krytyka systemu Platona     233
   5. Idee nie są przyczynami zmian w świecie zmysłowym     235
   6. Różne sposoby pojmowania liczb jako substancji rzeczy     236
   7. Teoria Platona o niedodawalności jednostek liczbowych     238
   8. Krytyka pitagorejczyków. Zarzuty przeciw liczbom idealnym     241
   9. Krytyka teorii wielkości idealnych. Krytyka liczb idealnych     245
   10. Czy pierwsze zasady substancji są jednakowe, czy ogólne     248
  
   Księga N (XIV)     249
  
   1. Zasady jako przeciwieństwa     249
   2. Krytyka doktryny platońskiej o wielości substancji i oddzielnym istnieniu liczb     252
   3. Ciąg dalszy krytyki teorii liczb oddzielnych     255
   4. Stosunek zasad do Dobra     257
   5. Powstawanie liczby. Czy liczba może być przyczyną substancji     260
   6. Liczba nie może być przyczyną formalną     261
  
  Bibliografia 264
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia