Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla

Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla

Ilustrowany przewodnik

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zespoły roślinne to podstawowe jednostki pozwalające opisać i wyodrębnić przestrzennie roślinność dowolnego obszaru. Znajdują one zastosowanie w ochronie przyrody, są podstawą identyfikowania siedlisk sieci Natura 2000 oraz planowania i zarządzania zasobami przyrodniczymi. Jest to jedyne w swoim rodzaju kompendium, które w zwięzły i całościowy sposób prezentuje wszystkie uznane jednostki leśne i zaroślowe występujące w Polsce.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów wydziałów biologii, leśnictwa, architektury krajobrazu, ochrony środowiska oraz pracowników służb leśnych, a także dla miłośników przyrody hobbystycznie zajmujących się tematyką leśną.

Autorzy są pracownikami naukowymi SGGW, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Podlaskiej w Siedlcach


Liczba stron530
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17064-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Lasy i zarośla – definicje, cechy diagnostyczne, funkcje (Piotr Sikorski, Wojciech Szwed, Czesław Wysocki)    1
  2. Historia badań roślinności leśnej i zaroślowej – pionierzy fitosocjologii w Polsce (Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed)    5
  Józef Konrad Paczoski – prekursor fitosocjologii opisowej    5
  Początki nowoczesnej fitosocjologii przed II wojną światową    6
  Gwałtowny rozwój ośrodków fitosocjologii po II wojnie światowej    11
  Czas rewizji i syntez na przełomie XX i XXi wieku    19
  3. Drzewa leśne Polski (Władysław Danielewicz)    21
    Drzewa iglaste (nagozalążkowe)    22
  Jodła pospolita – Abies alba Mill.    22
  Świerk pospolity – Picea abies (L.) H. Karst    24
  Sosna pospolita – Pinus sylvestris L.    27
  Sosna limba – Pinus cembra L.    29
    Drzewa liściaste (okrytozalążkowe)    31
  Klon polny – Acer campestre L.    31
  Klon zwyczajny – Acer platanoides L.    32
  Klon jawor – Acer pseudoplatanus L.    33
  Olsza czarna – Alnus glutinosa (L.) Gaertn.    34
  Olsza szara – Alnus incana (L.) Moench    36
  Brzoza brodawkowata – Betula pendula Roth    37
  Brzoza omszona – Betula pubescens Ehrh.    38
  Grab pospolity – Carpinus betulus L.    39
  Buk pospolity – Fagus sylvatica L.    40
  Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior L.    42
  Topola biała – Populus alba L.    43
  Topola czarna – Populus nigra L.    44
  Topola osika – Populus tremula L.    45
  Dąb bezszypułkowy – Quercus petraea (Matt.) Liebl.    47
  Dąb szypułkowy – Quercus robur L.    48
  Wierzba biała – Salix alba L    49
  Wierzba krucha – Salix fragilis L    50
  Jarząb pospolity – Sorbus aucuparia L    51
  Lipa drobnolistna – Tilia cordata Mill.    52
  Lipa szerokolistna – Tilia platyphyllos Scop.    53
  Wiąz górski – Ulmus glabra Huds.    54
  Wiąz szypułkowy – Ulmus laevis Pall.    55
  Wiąz polny – Ulmus minor Mill. em. Richens    56
  4. Znaczenie lasów i ich podział z punktu widzenia leśnictwa (Władysław Danielewicz, Wojciech Szwed, Piotr Kiciński)    63
  5. Zagrożenia i ochrona zbiorowisk leśnych (Władysław Danielewicz)    74
  Przyczyny zagrożenia zbiorowisk leśnych    75
  Zasady i formy ochrony zbiorowisk leśnych    79
  6. Ogólny podział fitosocjologiczny lasów i zarośli w Polsce (Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed)    87
  7. Klucz do oznaczania roślinności zaroślowej i leśnej (Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed)    105
  8. Przegląd zespołów leśnych występujących w Polsce (Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed, Władysław Danielewicz, Piotr Kiciński, Marek Wierzba)    136
    Klasa Epilobietea angustifolii    138
  Zarośla maliny – Rubetum idaei    138
  Zarośla bzu czarnego – Sambucetum nigrae    140
  Zarośla bzu koralowego – Sambucetum racemosae    144
  Zarośla wierzby iwy – Epilobio-Salicetum capreae    147
    Klasa Oxycocco-Sphagnetea    151
  Górskie torfowiska wysokie z sosną drzewokosą – Pino mugo-Sphagnetum    151
  Kontynentalne torfowiska wysokie – Ledo-Sphagnetum magellanici    154
  Klasa Betulo-Adenostyletea    160
  Karkonoskie laski jarzębinowe – Pado-Sorbetum    160
  Karpackie laski jarzębinowe – Athyrio-Sorbetum    162
    Klasa Rhamno-Prunetea    166
  Zarośla tarninowe – Rubo fruticosi-Prunetum spinosae    166
  Zarośla kruszyny i jeżyn – Frangulo-Rubetum plicati    170
  Zarośla żarnowca – Calluno-Sarothamnetum    173
  Zarośla ligustru – Pruno-Ligustretum    176
  Zarośla derenia świdwy – Rhamno-Cornetum sanguinei    180
  Zarośla rokitnika i wierzby piaskowej – Salicion arenariae    184
    Klasa Salicetea purpureae    189
  Zarośla wierzby siwej – Salici-Myricarietum    189
  Zarośla wiklin – Salicetum triandro-viminalis    192
  Łęg wierzbowy – Salicetum albo-fragilis    197
  Łęg topolowy – Populetum albae    201
    Klasa Alnetea glutinosae    206
  Łozowisko z wierzbą uszatą – Myrico-Salicetum auritae    206
  Łozowisko z wierzbą szarą – Salicetum pentandro-cinereae    210
  Łozowisko z wierzbą rokitą – Betulo-Salicetum repentis    214
  Ols torfowcowy – Sphagno squarrosi-Alnetum    218
  Ols porzeczkowy – Ribeso nigri-Alnetum    223
  Borealna brzezina bagienna – zbiorowisko Betula pubescens-Thelypteris palustris    228
  Dębniak turzycowy – zbiorowisko Quercus robur-Carex elongata    232
    Klasa Erico-Pinetea    237
  Reliktowe sośniny górskie – Erico-Pinion    237
    Klasa Vaccinio-Piceetea    242
  Bór bażynowy – Empetro nigri-Pinetum    242
  Bór chrobotkowy – Cladonio-Pinetum    246
  Subkontynentalny bór świeży – Peucedano-Pinetum    251
  Subatlantycki bór sosnowy świeży – Leucobryo-Pinetum    256
  Bór trzęślicowy – Molinio (caeruleae) – Pinetum    261
  Subkontynentalny bór mieszany – Querco roboris-Pinetum    266
  Subborealny bór mieszany – Serratulo-Pinetum    272
  Subatlantycka brzezina bagienna – Vaccinio uliginosi-Betuletum (pubescentis)    278
  Kontynentalny bór bagienny – Vaccinio uliginosi-Pinetum    282
  Trzcinnikowy bór wilgotny – Calamagrostio villosae-Pinetum    287
  Dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy – Abieti-Piceetum    292
  Nawapienna świerczyna górnoreglowa – Polysticho-Piceetum    298
  Wyżynna jedlina – Abietetum albae    301
  Górnoreglowa świerczyna sudecka – Calamagrostio villosae-Piceetum    306
  Górnoreglowa świerczyna karpacka – Plagiothecio-Piceetum    312
  Dolnoreglowa świerczyna na torfie – Bazzanio-Piceetum    316
  Borealna świerczyna na torfie – Sphagno girgensohnii-Piceetum    320
  Jegiel – Querco-Piceetum    325
  Karpackie zarośla kosodrzewiny – Pinetum mugo (carpaticum)    330
  Sudeckie zarośla kosodrzewiny – Pinetum mugo (sudetocum)    335
    Klasa Quercetea robori-petraeae    340
  Kwaśny las brzozowo-dębowy – Betulo-Quercetum (roboris)    340
  Kwaśna dąbrowa z trzęślicą modrą – Molinio caeruleae-Quercetum (roboris)    346
  Kwaśny las bukowo-dębowy – Fago-Quercetum (petraeae)    349
  Kwaśna dąbrowa trzcinnikowa – Calamagrostio arundinaceae-Quercetum    354
  Podgórska kwaśna dąbrowa trzęślicowa – Molinio arundinaceae-Quercetum (roboris)    360
  Podgórska kwaśna dąbrowa – Luzulo luzuloidis-Quercetum (petraeae)    362
    Klasa Querco-Fagetea    367
  Kserotermiczna dąbrowa z dębem omszonym – Quercetum pubescenti-petraeae    367
  Świetlista dąbrowa – Potentillo albae-Quercetum petraeae    371
  Łęg jesionowo-olszowy – Fraxino-Alnetum    378
  Łęg gwiazdnicowy – Stellario nemorum-Alnetum (glutinosae)    384
  Podgórski łęg jesionowy – Carici remotae-Fraxinetum    388
  Nadrzeczna olszyna górska – Alnetum incanae    392
  Bagienna olszyna górska – Caltho laetae-Alnetum    397
  Łęg jesionowo-wiązowy – Ficario-Ulmetum minoris    401
  Zboczowy łęg wiązowy – Violo odoratae-Ulmetum    408
  Grąd subatlantycki – Stellario holosteae-Carpinetum (betuli)    412
  Grąd środkowoeuropejski – Galio sylvatici-Carpinetum (betuli)    417
  Grąd subkontynentalny – Tilio cordatae-Carpinetum (betuli)    422
  Grąd zboczowy – zbiorowisko Acer platanoides-Tilia cordata    431
  Kwaśna buczyna górska – Luzulo luzuloidis-Fagetum    435
  Kwaśna buczyna niżowa – Luzulo pilosae-Fagetum    439
  Jedlina dolnoreglowa – zbiorowisko Abies alba-Oxalis acetosella    443
  Żyzna buczyna karpacka – Dentario glandulosae-Fagetum    448
  Żyzna buczyna sudecka – Dentario enneaphylli-Fagetum    454
  Żyzna buczyna niżowa – Galio odorati-Fagetum    458
  Buczyna szczyrowa – zbiorowisko Fagus sylvatica-Mercurialis perennis    464
  Buczyny storczykowe – podwiązek Cephalanthero-Fagenion    468
  Jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym – Phyllitido-Aceretum (pseudoplatani)    477
  Jaworzyna miesiącznicowa – Lunario-Aceretum    480
  Jaworzyna karpacka – Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani    485
  Jaworzyna ziołoroślowa – Aceri-Fagetum    489
  Zboczowy las klonowo-lipowy – Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli    493
  Literatura    498
  Indeks łacińskich nazw jednostek fitosocjologicznych i gatunków roślin    507
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia