Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla

Ilustrowany przewodnik

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 99,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 69,30 zł  


69,30

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zespoły roślinne to podstawowe jednostki pozwalające opisać i wyodrębnić przestrzennie roślinność dowolnego obszaru. Znajdują one zastosowanie w ochronie przyrody, są podstawą identyfikowania siedlisk sieci Natura 2000 oraz planowania i zarządzania zasobami przyrodniczymi. Jest to jedyne w swoim rodzaju kompendium, które w zwięzły i całościowy sposób prezentuje wszystkie uznane jednostki leśne i zaroślowe występujące w Polsce.


Publikacja przeznaczona jest dla studentów wydziałów biologii, leśnictwa, architektury krajobrazu, ochrony środowiska oraz pracowników służb leśnych, a także dla miłośników przyrody hobbystycznie zajmujących się tematyką leśną.


Autorzy są pracownikami naukowymi SGGW, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Podlaskiej w Siedlcach


Rok wydania2012
Liczba stron530
KategoriaBotanika
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21111-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa V
  Podziękowania VII
  
  1. Lasy i zarośla – definicje, cechy diagnostyczne, funkcje (Piotr Sikorski, Wojciech Szwed, Czesław Wysocki)     1
  
  2. Historia badań roślinności leśnej i zaroślowej – pionierzy fitosocjologii w Polsce (Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed)     5
  
  Józef Konrad Paczoski – prekursor fitosocjologii opisowej     5
  Początki nowoczesnej fitosocjologii przed II wojną światową     6
  Gwałtowny rozwój ośrodków fitosocjologii po II wojnie światowej     11
  Czas rewizji i syntez na przełomie XX i XXi wieku     19
  
  3. Drzewa leśne Polski (Władysław Danielewicz)     21
  
    Drzewa iglaste (nagozalążkowe)     22
  
  Jodła pospolita – Abies alba Mill.     22
  Świerk pospolity – Picea abies (L.) H. Karst     24
  Sosna pospolita – Pinus sylvestris L.     27
  Sosna limba – Pinus cembra L.     29
  
    Drzewa liściaste (okrytozalążkowe)     31
  
  Klon polny – Acer campestre L.     31
  Klon zwyczajny – Acer platanoides L.     32
  Klon jawor – Acer pseudoplatanus L.     33
  Olsza czarna – Alnus glutinosa (L.) Gaertn.     34
  Olsza szara – Alnus incana (L.) Moench     36
  Brzoza brodawkowata – Betula pendula Roth     37
  Brzoza omszona – Betula pubescens Ehrh.     38
  Grab pospolity – Carpinus betulus L.     39
  Buk pospolity – Fagus sylvatica L.     40
  Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior L.     42
  Topola biała – Populus alba L.     43
  Topola czarna – Populus nigra L.     44
  Topola osika – Populus tremula L.     45
  Dąb bezszypułkowy – Quercus petraea (Matt.) Liebl.     47
  Dąb szypułkowy – Quercus robur L.     48
  Wierzba biała – Salix alba L     49
  Wierzba krucha – Salix fragilis L     50
  Jarząb pospolity – Sorbus aucuparia L     51
  Lipa drobnolistna – Tilia cordata Mill.     52
  Lipa szerokolistna – Tilia platyphyllos Scop.     53
  Wiąz górski – Ulmus glabra Huds.     54
  Wiąz szypułkowy – Ulmus laevis Pall.     55
  Wiąz polny – Ulmus minor Mill. em. Richens     56
  
  4. Znaczenie lasów i ich podział z punktu widzenia leśnictwa (Władysław Danielewicz, Wojciech Szwed, Piotr Kiciński)     63
  
  5. Zagrożenia i ochrona zbiorowisk leśnych (Władysław Danielewicz)     74
  
  Przyczyny zagrożenia zbiorowisk leśnych     75
  Zasady i formy ochrony zbiorowisk leśnych     79
  
  6. Ogólny podział fitosocjologiczny lasów i zarośli w Polsce (Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed)     87
  
  7. Klucz do oznaczania roślinności zaroślowej i leśnej (Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed)     105
  
  8. Przegląd zespołów leśnych występujących w Polsce (Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed, Władysław Danielewicz, Piotr Kiciński, Marek Wierzba)     136
  
    Klasa Epilobietea angustifolii     138
  
  Zarośla maliny – Rubetum idaei     138
  Zarośla bzu czarnego – Sambucetum nigrae     140
  Zarośla bzu koralowego – Sambucetum racemosae     144
  Zarośla wierzby iwy – Epilobio-Salicetum capreae     147
  
    Klasa Oxycocco-Sphagnetea     151
  
  Górskie torfowiska wysokie z sosną drzewokosą – Pino mugo-Sphagnetum     151
  Kontynentalne torfowiska wysokie – Ledo-Sphagnetum magellanici     154
  Klasa Betulo-Adenostyletea     160
  Karkonoskie laski jarzębinowe – Pado-Sorbetum     160
  Karpackie laski jarzębinowe – Athyrio-Sorbetum     162
  
    Klasa Rhamno-Prunetea     166
  
  Zarośla tarninowe – Rubo fruticosi-Prunetum spinosae     166
  Zarośla kruszyny i jeżyn – Frangulo-Rubetum plicati     170
  Zarośla żarnowca – Calluno-Sarothamnetum     173
  Zarośla ligustru – Pruno-Ligustretum     176
  Zarośla derenia świdwy – Rhamno-Cornetum sanguinei     180
  Zarośla rokitnika i wierzby piaskowej – Salicion arenariae     184
  
    Klasa Salicetea purpureae     189
  
  Zarośla wierzby siwej – Salici-Myricarietum     189
  Zarośla wiklin – Salicetum triandro-viminalis     192
  Łęg wierzbowy – Salicetum albo-fragilis     197
  Łęg topolowy – Populetum albae     201
  
    Klasa Alnetea glutinosae     206
  
  Łozowisko z wierzbą uszatą – Myrico-Salicetum auritae     206
  Łozowisko z wierzbą szarą – Salicetum pentandro-cinereae     210
  Łozowisko z wierzbą rokitą – Betulo-Salicetum repentis     214
  Ols torfowcowy – Sphagno squarrosi-Alnetum     218
  Ols porzeczkowy – Ribeso nigri-Alnetum     223
  Borealna brzezina bagienna – zbiorowisko Betula pubescens-Thelypteris palustris     228
  Dębniak turzycowy – zbiorowisko Quercus robur-Carex elongata     232
  
    Klasa Erico-Pinetea     237
  
  Reliktowe sośniny górskie – Erico-Pinion     237
  
    Klasa Vaccinio-Piceetea     242
  
  Bór bażynowy – Empetro nigri-Pinetum     242
  Bór chrobotkowy – Cladonio-Pinetum     246
  Subkontynentalny bór świeży – Peucedano-Pinetum     251
  Subatlantycki bór sosnowy świeży – Leucobryo-Pinetum     256
  Bór trzęślicowy – Molinio (caeruleae) – Pinetum     261
  Subkontynentalny bór mieszany – Querco roboris-Pinetum     266
  Subborealny bór mieszany – Serratulo-Pinetum     272
  Subatlantycka brzezina bagienna – Vaccinio uliginosi-Betuletum (pubescentis)     278
  Kontynentalny bór bagienny – Vaccinio uliginosi-Pinetum     282
  Trzcinnikowy bór wilgotny – Calamagrostio villosae-Pinetum     287
  Dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy – Abieti-Piceetum     292
  Nawapienna świerczyna górnoreglowa – Polysticho-Piceetum     298
  Wyżynna jedlina – Abietetum albae     301
  Górnoreglowa świerczyna sudecka – Calamagrostio villosae-Piceetum     306
  Górnoreglowa świerczyna karpacka – Plagiothecio-Piceetum     312
  Dolnoreglowa świerczyna na torfie – Bazzanio-Piceetum     316
  Borealna świerczyna na torfie – Sphagno girgensohnii-Piceetum     320
  Jegiel – Querco-Piceetum     325
  Karpackie zarośla kosodrzewiny – Pinetum mugo (carpaticum)     330
  Sudeckie zarośla kosodrzewiny – Pinetum mugo (sudetocum)     335
  
    Klasa Quercetea robori-petraeae     340
  
  Kwaśny las brzozowo-dębowy – Betulo-Quercetum (roboris)     340
  Kwaśna dąbrowa z trzęślicą modrą – Molinio caeruleae-Quercetum (roboris)     346
  Kwaśny las bukowo-dębowy – Fago-Quercetum (petraeae)     349
  Kwaśna dąbrowa trzcinnikowa – Calamagrostio arundinaceae-Quercetum     354
  Podgórska kwaśna dąbrowa trzęślicowa – Molinio arundinaceae-Quercetum (roboris)     360
  Podgórska kwaśna dąbrowa – Luzulo luzuloidis-Quercetum (petraeae)     362
  
    Klasa Querco-Fagetea     367
  
  Kserotermiczna dąbrowa z dębem omszonym – Quercetum pubescenti-petraeae     367
  Świetlista dąbrowa – Potentillo albae-Quercetum petraeae     371
  Łęg jesionowo-olszowy – Fraxino-Alnetum     378
  Łęg gwiazdnicowy – Stellario nemorum-Alnetum (glutinosae)     384
  Podgórski łęg jesionowy – Carici remotae-Fraxinetum     388
  Nadrzeczna olszyna górska – Alnetum incanae     392
  Bagienna olszyna górska – Caltho laetae-Alnetum     397
  Łęg jesionowo-wiązowy – Ficario-Ulmetum minoris     401
  Zboczowy łęg wiązowy – Violo odoratae-Ulmetum     408
  Grądy
  Grąd subatlantycki – Stellario holosteae-Carpinetum (betuli)     412
  Grąd środkowoeuropejski – Galio sylvatici-Carpinetum (betuli)     417
  Grąd subkontynentalny – Tilio cordatae-Carpinetum (betuli)     422
  Grąd zboczowy – zbiorowisko Acer platanoides-Tilia cordata     431
  Kwaśna buczyna górska – Luzulo luzuloidis-Fagetum     435
  Kwaśna buczyna niżowa – Luzulo pilosae-Fagetum     439
  Jedlina dolnoreglowa – zbiorowisko Abies alba-Oxalis acetosella     443
  Żyzna buczyna karpacka – Dentario glandulosae-Fagetum     448
  Żyzna buczyna sudecka – Dentario enneaphylli-Fagetum     454
  Żyzna buczyna niżowa – Galio odorati-Fagetum     458
  Buczyna szczyrowa – zbiorowisko Fagus sylvatica-Mercurialis perennis     464
  Buczyny storczykowe – podwiązek Cephalanthero-Fagenion     468
  Jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym – Phyllitido-Aceretum (pseudoplatani)     477
  Jaworzyna miesiącznicowa – Lunario-Aceretum     480
  Jaworzyna karpacka – Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani     485
  Jaworzyna ziołoroślowa – Aceri-Fagetum     489
  Zboczowy las klonowo-lipowy – Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli     493
  
  Literatura     498
  
  Indeks łacińskich nazw jednostek fitosocjologicznych i gatunków roślin     507
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia