Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

67,50

Format: epub, mobi

67,50

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny: 2013


Monografia stanowi wszechstronną i kompleksową analizę kryterium pracowniczego podporządkowania, które w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym od samego początku prawa pracy stanowiło nieodłączny (konieczny) element stosunku pracy (najbardziej podstawową konstrukcyjną cechę tego stosunku), odróżniający go od pozostałych form zatrudnienia, zwłaszcza tych o charakterze cywilnoprawnym i wyznaczający zakres wykorzystania stosunku pracy. Autor rozprawy zdecydował się na charakterystykę tego kryterium w nietypowym ujęciu, konfrontując tę cechę stosunku pracy ze szczególną sytuacją pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach, którzy działają w warunkach daleko idącej niezależności i autonomii. Taka perspektywa ma wymiar uniwersalny. Pozwala bowiem zastanowić się nad minimalnym zakresem podporządkowania („rdzeniem”), który musi wystąpić w przypadku każdej osoby, aby możliwe było jej zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. W tym kontekście, niniejsza monografia stanowi głos w debacie nad kształtem podporządkowania, a także przyszłym modelem stosunku pracy.


Liczba stron534
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7641-912-1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  <div>Wykaz najważniejszych skrótów
  <div>Wprowadzenie
  <div>Część I. Podporządkowanie jako konstytutywna cecha stosunku pracy – charakterystyka ogólna
  <div>Rozdział 1. Kształtowanie się pojęcia podporządkowania w przepisach prawa pracy
  <div>1.1. Podporządkowanie w świetle prawa międzynarodowego i unijnego
  <div>1.2. Podporządkowanie w świetle prawa polskiego – ujęcie ewolucyjne
  <div>1.2.1. Okres międzywojenny
  <div>1.2.2. Okres PRL do 1974 r.
  <div>1.2.3. Okres obowiązywania Kodeksu pracy
  <div>1.2.4. Projekt nowego Kodeksu pracy
  <div>Rozdział 2. Podporządkowanie pracownika – charakterystyka ogólna
  <div>2.1. Uzasadnienie dla pracowniczego podporządkowania jako cechy charakterystycznej stosunku pracy
  <div>2.2. Definicja pracowniczego podporządkowania a kierownictwo pracodawcy
  <div>2.3. Klasyfikacje pracowniczego podporządkowania
  <div>2.4. Doniosłość pracowniczego podporządkowania w kontekście wyznaczenia granic wykorzystania stosunku pracy
  <div>2.5. Uwagi podsumowujące – propozycja definicji pracowniczego podporządkowania
  <div>Rozdział 3. Zakres przedmiotowy pracowniczego podporządkowania
  <div>3.1. Podporządkowanie co do przedmiotu świadczenia pracownika
  <div>3.1.1 Uwagi wprowadzające
  <div>3.1.2. Podporządkowanie co do rodzaju pracy
  <div>3.1.2.1. Pojęcie rodzaju pracy
  <div>3.1.2.2. Istota podporządkowania co do rodzaju pracy
  <div>3.1.2.3. Przejściowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona
  <div>3.1.3. Podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy
  <div>3.2. Podporządkowanie co do miejsca świadczenia pracy
  <div>3.2.1. Pojęcie miejsca pracy
  <div>3.2.2. Istota podporządkowania co do miejsca pracy
  <div>3.2.3. Przejściowe zmiany miejsca świadczenia pracy
  <div>3.3. Podporządkowanie co do czasu pracy oraz organizacji i porządku pracy
  <div>3.3.1. Podporządkowanie co do czasu pracy
  <div>3.3.1.1. Pojęcie czasu pracy – pozostawanie w dyspozycji pracodawcy
  <div>3.3.1.2. Podporządkowanie organizacji czasu pracy
  <div>3.3.1.3. Uprawnienia kierownicze pracodawcy w przedmiocie czasu pracy
  <div>3.3.1.4. Inne elementy podporządkowania w zakresie organizacji czasu pracy
  <div>3.3.2. Podporządkowanie co do organizacji i porządku pracy
  <div>Rozdział 4. Instrumenty służące realizacji pracowniczego podporządkowania
  <div>4.1. Uwagi wprowadzające
  <div>4.2. Instrumenty o charakterze dyrektywnym
  <div>4.2.1. Polecenia konkretyzujące proces pracy
  <div>4.2.1.1. Uwagi wprowadzające
  <div>4.2.1.2. Pojęcie i charakter prawny polecenia
  <div>4.2.1.3. Forma i treść polecenia
  <div>4.2.1.4. Granice legalności polecenia
  <div>4.2.2. Zakres czynności oraz wykaz zadań kluczowych
  <div>4.2.3. Instrumenty w zakresie kontroli i oceny pracowników
  <div>4.3. Instrumenty o charakterze reglamentacyjnym
  <div>4.3.1. Regulaminy pracy
  <div>4.3.2. Obwieszczenia
  <div>4.3.3. Plany urlopów
  <div>4.3.4. Inne akty wewnątrzzakładowe
  <div>4.4. Instrumenty o charakterze represyjnym – stosowanie kar porządkowych
  <div>Część II. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze w organizacjach jako podmioty podporządkowania
  <div>Rozdział 1. Pojęcie i klasyfi kacja osób zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>1.1. Pojęcie i klasyfi kacja kadry kierowniczej na gruncie nauki z zakresu
  <div>organizacji i zarządzania
  <div>1.1.1. Pojęcie kadry kierowniczej
  <div>1.1.2. Klasyfikacja kadry kierowniczej – problem wewnętrznej dyferencjacji
  <div>1.2. Pojęcie i klasyfikacja kadry kierowniczej na gruncie prawa pracy
  <div>1.2.1. Kadra kierownicza w przepisach prawa pracy – ujęcie ewolucyjne
  <div>1.2.2. Pojęcie kadry kierowniczej – charakterystyka szczegółowa
  <div>1.2.2.1. Pojęcie pracownika (osoby) zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy
  <div>1.2.2.2. Pojęcie kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej
  <div>1.2.2.3. Pojęcie osoby kierującej pracownikami
  <div>1.2.2.4. Pojęcie kadry kierowniczej na gruncie ustawy o związkach zawodowych
  <div>1.2.3. Klasyfikacja kadry kierowniczej na gruncie prawa pracy
  <div>Rozdział 2. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze – specyfika pełnionej funkcji
  <div>2.1. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze najwyższego szczebla zarządzania
  <div>2.1.1. Zakres podmiotowy
  <div>2.1.2. Specyfika funkcji kierowniczej
  <div>2.2. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze średniego szczebla zarządzania
  <div>2.2.1. Zakres podmiotowy
  <div>2.2.2. Specyfika funkcji kierowniczej
  <div>2.3. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze najniższego szczebla zarządzania
  <div>2.3.1. Zakres podmiotowy
  <div>2.3.2. Specyfika funkcji kierowniczej
  <div>Część III. Podporządkowanie pracowników zajmujący stanowiska kierownicze oraz ocena przydatności instrumentów służących jego realizacji – charakterystyka szczegółowa
  <div>Rozdział 1. Dopuszczalność stosunku pracy osób zajmujących
  <div>stanowiska kierownicze oraz podporządkowanie jako konieczna cecha ich stosunku pracy
  <div>1.1. Dopuszczalność stosunku pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>1.2. Podporządkowanie jako konieczna cecha stosunku pracy kadry kierowniczej
  <div>Rozdział 2. Podporządkowanie co do przedmiotu świadczenia pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>2.1. Podporządkowanie co do rodzaju pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>2.1.1. Pojęcie rodzaju pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>2.1.2. Istota podporządkowania co do rodzaju pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>2.1.3. Przejściowe powierzenie pracownikowi kierowniczemu innej pracy niż umówiona
  <div>2.2. Podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>Rozdział 3. Podporządkowanie co do miejsca świadczenia pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>3.1. Pojęcie miejsca pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>3.2. Istota podporządkowania co do miejsca pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>3.3. Przejściowe zmiany miejsca świadczenia pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>Rozdział 4. Podporządkowanie co do czasu pracy oraz organizacji i porządku pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>4.1. Podporządkowanie co do czasu pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>4.1.1. Podporządkowanie organizacji czasu pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>4.1.2. Uprawnienia kierownicze pracodawcy w przedmiocie czasu pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>4.1.3. Inne elementy podporządkowania w zakresie organizacji czasu pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>4.2. Podporządkowanie co do organizacji i porządku pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>Rozdział 5. Ocena przydatności instrumentów służących realizacji podporządkowania pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>5.1. Instrumenty o charakterze dyrektywnym
  <div>5.1.1. Polecenia konkretyzujące proces pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>5.1.1.1. Uwagi wprowadzające
  <div>5.1.1.2. Pracownicy zajmujący najwyższe stanowiska kierownicze
  <div>5.1.1.3. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze średniego i najniższego szczebla zarządzania
  <div>5.1.2. Zakres czynności oraz wykaz zadań kluczowych pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>5.1.3. Instrumenty w zakresie kontroli i oceny pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>5.2. Instrumenty o charakterze reglamentacyjnym
  <div>5.2.1. Regulaminy pracy
  <div>5.2.2. Obwieszczenia
  <div>5.2.3. Plany urlopów
  <div>5.2.4. Inne akty wewnątrzzakładowe
  <div>5.3. Instrumenty o charakterze represyjnym – stosowanie kar porządkowych wobec pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>Część IV. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze a podporządkowania autonomiczne i zależność ekonomiczna
  <div>Rozdział 1. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze a podporządkowania autonomiczne
  <div>1.1. Geneza podporządkowania autonomicznego
  <div>1.2. Istota podporządkowania autonomicznego .
  <div>1.3. Problem podporządkowania autonomicznego pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>Rozdział 2. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze a zależność ekonomiczna
  <div>2.1. Geneza zależności ekonomicznej
  <div>2.2. Istota zależności ekonomicznej
  <div>2.3. Problem zależności ekonomicznej pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  <div>Część V. Pracownicze podporządkowanie kadry kierowniczej
  <div>]
  <div>– uwagi de lege lata i de lege ferenda
  <div>Rozdział 1. Pracownicze podporządkowanie kadry kierowniczej – uwagi de lege lata
  <div>Rozdział 2. Pracownicze podporządkowanie kadry kierowniczej – uwagi de lege ferenda
  RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia