Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

mobi, epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

43,00

Format: mobi, epub

43,00

cena zawiera podatek VAT

Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych
przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.


Przepływy pieniężne powinny być analizowane w dwóch zakresach. Pierwszy to analiza ex ante. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na­leży zastanowić się, jakie nakłady należy ponieść, kiedy nastąpi zwrot wydatkowa­nych środków pieniężnych. Analiza powyższego wymaga sporządzenia sprawozda­nia pro-forma, w tym rachunku przepływów pieniężnych.
Wymaga to przyjęcia pewnych założeń co do rozwoju biznesu i zaplanowania przepływów pieniężnych (wydatków i wpływów).


Aby rozwój był możliwy należy zrównoważyć wydatki wpływami – zapewnić źródła kapitału, które pomogą sfinansować angażowane w rozwój podmiotu nakłady rzeczowe. Analiza przyszłych przepływów pienięż­nych z jednej strony pozwala zadbać o utrzymanie odpowiedniej płynności finan­sowej, z drugiej strony służy do oceny efektywności inwestycji.


Liczba stron180
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7641-916-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  <div>WSTĘP
  <div>1. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  <div>1.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce
  <div>1.2. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  <div>1.3. Istota rachunku przepływów pieniężnych – jego powiązanie z elementami sprawozdania finansowego
  <div>1.4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  <div>1.5. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  <div>1.6. Charakterystyka działalności prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych
  <div>1.7. Analiza poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w metodzie
  <div>1.8. Wskazanie głównych różnic pomiędzy KSR 1 a MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  <div>2. PRZYKŁADY W ZAKRESIE UJĘCIA OKREŚLONYCH ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  <div>2.1. Leasing
  <div>2.2. Kredyt
  <div>2.3. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
  <div>2.4. Nabycie aktywów finansowych za gotówkę oraz w formie aportu
  <div>2.5. Odpisy aktualizacyjne
  <div>2.6. Korekty nie podzielonego wyniku
  <div>2.7. Połączenie jednostek w ciągu roku obrotowego
  <div>2.8. Dotacje
  <div>3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W OCENIE SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (UJĘCIE EX POST)
  <div>3.1. Analiza rachunku przepływów pieniężnych we wstępnej ocenie sytuacji przedsiębiorstwa w ujęciu kasowym
  <div>3.1.1. Wprowadzenie
  <div>3.1.2. Analiza sald strumieni pieniężnych z poszczególnych segmentów działalności
  <div>3.1.3. Analiza struktury przepływów pieniężnych
  <div>3.2. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników opartych o rachunek przepływów pieniężnych
  <div>3.2.1. Wprowadzenie
  <div>3.2.2. Wskaźniki wydajności gotówkowej
  <div>3.2.3. Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
  <div>3.2.4. Inne wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych
  <div>3.3. Przepływy pieniężne w predykcji upadłości
  <div>3.4. Rachunek przepływów pieniężnych w analizie struktury kapitału przedsiębiorstwa
  <div>3.4.1. Cele analizy struktury kapitału
  <div>3.4.2. Definicja struktury kapitału i sposoby jej pomiaru
  <div>3.4.3. Analiza samodzielności finansowej oraz zdolności do obsługi zadłużenia przedsiębiorstwa
  <div>3.4.4. Wybór źródeł finansowania przedsiębiorstwa w świetle teorii struktury kapitału
  <div>4. PLANOWANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ I WYCENY AKTYWÓW METODĄ DOCHODOWĄ (UJĘCIE EX ANTE)
  <div>4.1. Przepływy pieniężne dla potrzeb oceny efektywności inwestycji
  <div>4.1.1. Konstruowanie przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny efektywności inwestycji
  <div>4.1.1.1. Zasady doboru przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny efektywności inwestycji
  <div>4.1.1.2. Przepływy pieniężne związane z inicjacją inwestycji
  <div>4.1.1.3. Przepływy pieniężne w okresie eksploatacji inwestycji
  <div>4.1.1.4. Określanie wartości rezydualnej przepływów związanych z inwestycją
  <div>4.1.2. Przykłady doboru przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny efektywności inwestycji
  <div>4.1.2.1. Inwestycje rozwojowe
  <div>4.1.2.2. Inwestycje mające na celu odtworzenie majątku
  <div>4.2. Przepływy pieniężne dla potrzeb wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową
  <div>4.2.1. Metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa
  <div>4.2.2. Przepływy pieniężne w wycenie przedsiębiorstwa
  <div>4.2.3. Stopa dyskontowa
  <div>4.2.4. Wartość rezydualna
  <div>4.2.5. Analiza ryzyka
  <div>4.3. Budowa preliminarza środków pieniężnych
  <div>4.3.1. Zasady budowy preliminarza środków pieniężnych i jego funkcje.
  <div>4.3.2. Przykład preliminowania środków pieniężnych dla potrzeb zarządzania płynnością
  <div>5. PREZENTACJA PROGRAMU CASH FLOW SYSTEM
  <div>5.1. Standard XBRL w realizacji programu
  <div>5.2. Etapy sporządzania sprawozdania RPP
  <div>5.3. Rozwój programu
  <div>LITERATURA
  

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia