Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,00

Format: epub, mobi

38,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny: 2013


Celem niniejszej pracy jest analiza treści przepisów dotyczących inwestycji celu publicznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, jak również analiza przepisów ustaw o specjalnych zasadach prowadzenia inwestycji, w tym inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowanie jest pierwszym tak kompleksowym ujęciem tej problematyki w literaturze przedmiotu, gdzie szczególną rolę przywiązuje się do przedstawienia interakcji pomiędzy przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym a ustawami o specjalnych zasadach realizacji inwestycji. Dotychczasowa literatura przedmiotu koncentrowała się głównie na przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jedynie w niewielkim zakresie analizując konsekwencje uchwalania kolejnych ustaw specjalnych dla całego systemu gospodarki przestrzennej w Polsce. Dlatego też praca będzie mogła być wykorzystana, zarówno przez organy administracji publicznej, szczególnie urzędy miast i gmin na co dzień zajmujące się problematyką zagospodarowania przestrzennego, jak również przez inwestorów, którzy planują realizację inwestycji celu publicznego.


Publikacja będzie też mogła służyć jako materiał dydaktyczny w szkołach wyższych, gdzie prowadzone są zajęcia z gospodarki przestrzennej.


Liczba stron231
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7641-980-0
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wykaz skrótów

  <div>Wstęp. Opis metodologii pracy

  <div>Rozdział 1. Charakterystyka regulacji prawnych dotyczących inwestycji celu publicznego

  <div>1.1. Uwagi wstępne
  <div>1.2. Rozwój przepisów dotyczących inwestycji o charakterze użyteczności publicznej
  <div>a) w okresie od 1919 r. do 1939 r.
  <div>b) w okresie od 1945 r. do 1994 r.
  <div>1.3. Charakterystyka inwestycji celu publicznego w obowiązujących przepisach
  <div>Podsumowanie

  <div>Rozdział 2. Pojęcie inwestycji celu publicznego w świetle polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego

  <div>2.1. Uwagi wstępne
  <div>2.2. Wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji
  <div>2.2.1. Drogi publiczne
  <div>2.2.2. Drogi wodne
  <div>2.2.3. Łączność publiczna
  <div>2.2.4. Sygnalizacja publiczna
  <div>2.2.5. Obiekty i urządzenia transportu publicznego, w tym wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie
  <div>2.3. Wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń
  <div>2.4. Budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń
  <div>2.4.1. Urządzenia przesyłowe i dystrybucyjne płynów, pary, gazów i energii elektrycznej
  <div>2.4.2. Elektrownie
  <div>2.5. Budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania
  <div>2.6. Budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
  <div>2.7. Opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  <div>2.8. Ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofi ary terroru komunistycznego
  <div>2.9. Budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych
  <div>2.10. Budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług
  <div>2.11. Budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich
  <div>2.12. Poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą
  <div>2.13. Zakładanie i utrzymywanie cmentarzy
  <div>2.13.1. Kościół Katolicki
  <div>2.13.2. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  <div>2.13.3. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  <div>2.13.4. Kościół Chrześcijan Baptystów
  <div>2.13.5. Kościół Ewangelicko-Augsburski
  <div>2.13.6. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
  <div>2.13.7. Kościół Ewangelicko-Reformowany
  <div>2.13.8. Kościół Katolicki Mariawitów
  <div>2.13.9. Kościół Polskokatolicki
  <div>2.13.10. Kościół Starokatolicki Mariawitów
  <div>2.13.11. Wschodni Kościół Starobrzędowy
  <div>2.13.12. Kościół Zielonoświątkowy
  <div>2.13.13. Karaimski Związek Religijny
  <div>2.13.14. Muzułmański Związek Religijny
  <div>2.13.15. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich
  <div>2.14. Ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej
  <div>2.15. Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody
  <div>2.16. Inne cele publiczne określone w ustawach
  <div>Podsumowanie

  <div>Rozdział 3. Organy decyzyjne i ich kompetencje

  <div>3.1. Uwagi wstępne
  <div>3.2. Organy wydające decyzje na podstawie ustaw o specjalnych zasadach realizacji inwestycji
  <div>3.2.1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  <div>3.2.2. Ustawa z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  <div>3.2.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  <div>3.2.4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
  <div>3.2.5. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
  <div>3.2.6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujście
  <div>3.2.7. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  <div>3.2.8. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  <div>3.2.9. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  <div>Podsumowanie

  <div>Rozdział 4. Postępowanie w sprawach o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  <div>4.1. Uwagi wstępne
  <div>4.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  <div>4.3. Inwestor
  <div>4.4. Strony postępowania lokalizacyjnego
  <div>4.5. Wniosek inwestora
  <div>4.6. Zasady nabywania nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego
  <div>4.7. Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod realizację inwestycji celu publicznego
  <div>4.8. Wszczęcie postępowania i powiadamianie stron
  <div>4.9. Uzgodnienie decyzji lokalizacyjnej z innymi organami
  <div>4.10. Termin wydania decyzji
  <div>4.11. Decyzja lokalizacyjna
  <div>4.12. Stwierdzenie nieważności/uchylenie decyzji
  <div>4.13. Rejestr wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego
  <div>Podsumowanie

  <div>Rozdział 5. Zakończenie

  <div>Bibliografia

  <div>Źródła prawa

  <div>Literatura
  
  
  
  
  
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia