Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

3 oceny

Redakcja:

Jan Lichtarski

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Główne kierunki i zakres ewolucji wiedzy (nauki) o przedsiębiorstwie są trudne do zidentyfikowania oraz stanowią przedmiot licznych kontrowersji. Wynika to m.in. stąd, iż na gruncie ekonomii nie udało się rozwinąć teorii przedsiębiorstwa w stopniu zadowalającym, tak aby była ona satysfakcjonująca nie tylko poznawczo, ale także utylitarnie. Jednocześnie różnymi aspektami istnienia, funkcjonowania i przekształcania przedsiębiorstwa, w tym: techniczno-organizacyjnymi, menedżerskimi, ekonomiczno-finansowymi, prawnymi, społeczno-psychologicznymi, ekologicznymi itd. w narastającym stopniu interesują się - poza ekonomią - także inne dyscypliny naukowe, np. takie jak nauki o zarządzaniu, prawo, niektóre kierunki socjologii i psychologii itd. Na styku tych (i innych) dyscyplin rodzi się nauka o przedsiębiorstwie. Nie jest to proces łatwy, a dzieje się tak m.in. właśnie dlatego, że różne dyscypliny wnoszą lub usiłują wnosić do niej odmienny język (system pojęć) i odmienne metody badawcze.

Trudności w opisie, badaniu i interpretacji zagadnień dotyczących istoty (natury) przedsiębiorstwa, jego tworzenia i funkcjonowania czy też przekształcania wynikają także stąd, iż warunki (środowisko) działania przedsiębiorstwa ustawicznie (często dynamicznie - jak np. w okresie transformacji systemu gospodarczego w Polsce) się zmieniają, a zatem zmienia się też samo przedsiębiorstwo.

Niezależnie od trudności w rozwijaniu i porządkowaniu wiedzy o przedsiębiorstwie oraz w przekształcaniu jej w naukę, podejmowane w tym zakresie wysiłki należy uznać za wysoce pożyteczne z punktu widzenia zarówno rozwoju nauki, jak i praktyki gospodarczej. Są one także wielce przydatne z punktu widzenia potrzeb kształcenia ekonomistów i menedżerów.


Liczba stron511
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7011-870-9
Numer wydania7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  
  1. Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie    17
  
  1.1. Przedmiot nauki    17
  1.2. Podejścia badawcze i oceny wartościujące    23
  1.3. Kilka słów o powstaniu nauki o przedsiębiorstwie    26
  1.4. Rozwój wiedzy o przedsiębiorstwie i zarządzaniu nim    27
  1.4.1. Rozwój wiedzy o przedsiębiorstwie    28
  1.4.1.1. Krytyka podejścia neoklasycznego    28
  1.4.1.2. Koncepcja menedżerska    29
  1.4.1.3. Podejście behawiorystyczne    30
  1.4.1.4. Przedsiębiorstwo jako mechanizm alokacji zasobów    31
  1.4.1.5. Przedsiębiorstwo w ujęciu teorii agencji    33
  1.4.1.6. Teoria zasobowa firmy    37
  1.4.1.7. Teoria firmy w ujęciu Williamsona    40
  1.4.1.8. Teoria ewolucyjna firmy    48
  1.4.2. Rozwój wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem    50
  1.4.2.1. Okres przednaukowy    50
  1.4.2.2. Kierunek klasyczny    51
  1.4.2.3. Kierunek zorientowany na zasoby ludzkie    52
  1.4.2.4. Szkoła matematyczna    55
  1.4.2.5. Podejście systemowe w teorii zarządzania    55
  1.4.2.6. Obecna faza rozwoju wiedzy o zarządzaniu    55
  Pytania kontrolne    58
  
  2. Istota i cele przedsiębiorstwa    59
  
  2.1. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo    59
  2.1.1. Przedsiębiorczość    59
  2.1.1.1. Definiowanie przedsiębiorczości    59
  2.1.1.2. Rodzaje przedsiębiorczości    63
  2.1.2. Przedsiębiorca     65
  2.1.2.1. Cechy osobowe przedsiębiorcy    65
  2.1.2.2. Definiowanie przedsiębiorcy oparte na pojęciu orientacji przedsiębiorczej    66
  2.1.2.3. Pojęcie przedsiębiorcy w przepisach prawnych    67
  2.1.3. Przedsiębiorstwo     68
  2.1.3.1. Różnice w postrzeganiu przedsiębiorstwa    68
  2.1.3.2. Definicja prawna przedsiębiorstwa    72
  2.1.3.3. Podmiotowość przedsiębiorstwa w ujęciu historycznym    73
  2.2. Cele przedsiębiorstwa    78
  2.2.1. Podstawowe pojęcia i kwestie sporne    78
  2.2.2. Komu powinno służyć przedsiębiorstwo     83
  2.2.2.1. Wprowadzenie    83
  2.2.2.2. Grupy interesów a cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa    85
  2.2.2.3. Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa    90
  2.3. Przedmiot, zakres i formy reprezentacji interesów pracowniczych    93
  2.4. Nadzór korporacyjny    99
  2.5. Efektywność i konkurencyjność jako cechy konstytutywne przedsiębiorstwa    104
  2.5.1. Efektywność    104
  2.5.2. Konkurencyjność    108
  2.6. Zasady działania przedsiębiorstwa    114
  Pytania kontrolne    116
  
  3. Cykl życia przedsiębiorstwa    117
  
  3.1. Podstawowe pojęcia    117
  3.2. Tworzenie przedsiębiorstwa     120
  3.2.1. Decyzja i sposób tworzenia przedsiębiorstwa    120
  3.2.2. Warunki formalne związane z tworzeniem przedsiębiorstwa    121
  3.3. Rozwój i dojrzałość przedsiębiorstwa    125
  3.3.1. Wprowadzenie    125
  3.3.2. Fazy rozwoju przedsiębiorstwa według Greinera    126
  3.4. Kryzysy i ich przezwyciężanie    129
  3.5. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa    134
  3.6. Niewypłacalność i zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa    139
  Pytania kontrolne    146
  
  4. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i ich przekształcenia    147
  
  4.1. Wprowadzenie    147
  4.2. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw    148
  4.2.1. Przedsiębiorstwo jednoosobowe    148
  4.2.2. Przedsiębiorstwa-spółki    149
  4.2.2.1. Spółki osobowe    150
  4.2.2.2. Spółki kapitałowe    152
  4.2.2.3. Przekształcenia, łączenie i podział spółek    154
  4.2.3. Przedsiębiorstwo państwowe     155
  4.2.4. Przedsiębiorstwa-spółdzielnie     157
  4.3. Problem wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej     158
  Pytania kontrolne    161
  
  5. Potencjał i działalność gospodarcza przedsiębiorstwa    162
  
  5.1. Kapitał przedsiębiorstwa i jego zmiany    162
  5.1.1. Potencjał przedsiębiorstwa - istota, rodzaje i ruch okrężny kapitału    162
  5.1.2. Kapitał własny i obcy    166
  5.1.2.1. Tworzenie i pozyskiwanie kapitału    166
  5.1.2.2. Kształtowanie struktury kapitału    167
  5.2. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa    169
  5.2.1. Pojęcie kapitału intelektualnego    169
  5.2.2. Struktura kapitału intelektualnego    171
  5.2.3. Ochrona własności intelektualnej    174
  5.2.4. Rodzaje i znaczenie metod pomiaru kapitału intelektualnego    176
  5.3. Majątek trwały    179
  5.3.1. Podstawowe pojęcia, skład i struktura majątku trwałego    179
  5.3.2. Klasyfikacja i wycena wartości środków trwałych    183
  5.3.3. Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi    187
  5.4. Majątek obrotowy    193
  5.4.1. Majątek rzeczowy    193
  5.4.1.1. Podstawy ekonomiki zużycia materiałów    194
  5.4.1.2. Zapasy produkcyjne i towarowe    198
  5.4.1.3. Ekonomika zaopatrzenia    202
  5.4.2. Majątek finansowy    205
  5.5. Wycena przedsiębiorstwa    207
  5.6. Potencjał ludzki    215
  5.6.1. Funkcja personalna i jej uwarunkowania    215
  5.6.2. Zatrudnienie i jego racjonalizacja    220
  5.7. Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje    223
  5.8. Innowacyjność przedsiębiorstwa    226
  5.9. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (e-biznes)    235
  5.9.1. Istota i specyfika e-biznesu    235
  5.9.2. Obszary zastosowań i korzyści wynikające z technologii teleinformatycznych    237
  5.9.3. Bariery i zagrożenia związane z e-biznesem    241
  Pytania kontrolne    244
  
  6. Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie    246
  
  6.1 Zarządzanie przedsiębiorstwem    246
  6.1.1 Przedsiębiorstwo w otoczeniu    246
  6.1.2 Istota zarządzania przedsiębiorstwem    248
  6.1.3 Zarządzanie przedsiębiorstwem jako system hierarchiczny    252
  6.2 Planowanie w przedsiębiorstwie    256
  6.2.1 System planowania w przedsiębiorstwie    256
  6.2.2 Planowanie strategiczne    260
  6.2.3 Planowanie operacyjne    266
  6.2.4 Problemy metodyczne w planowaniu i wdrażaniu decyzji operacyjnych    271
  6.3 Motywowanie w przedsiębiorstwie    279
  6.3.1 Istota motywowania    279
  6.3.2 Charakterystyka instrumentów motywowania    282
  6.3.3 Wynagrodzenia jako podstawowy instrument motywowania pracowników    286
  6.4 Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa    290
  6.4.1 Kontrola a ocena działalności gospodarczej    290
  6.4.2 Podmioty oceniające    291
  6.4.3 Rodzaje ocen    291
  6.4.4 Mierniki oceny - pojęcia i ogólna charakterystyka    292
  6.4.5 Sposoby dokonywania ocen    294
  6.4.6 Finansowe mierniki działalności przedsiębiorstwa    295
  6.4.7 Mierniki niefinansowe oraz łączenie finansowych i niefinansowych mierników oceny    299
  6.5 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i jej kształtowanie    301
  6.5.1 Podział pracy a struktura organizacyjna    301
  6.5.2 Wymiary struktury organizacyjnej    303
  6.5.3 Czynniki i warunki racjonalności struktury organizacyjnej    305
  6.5.4 Zasady budowy i modele struktury organizacyjnej    307
  6.5.5 Wybrane zagadnienia projektowania struktury organizacyjnej    317
  Pytania kontrolne    320
  
  7. Podejścia przekrojowe do zarządzania przedsiębiorstwem (prezentacja wybranych ujęć)    321
  
  7.1 Przesłanki wprowadzania przekrojowych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem    321
  7.2 Lean management jako ogólna koncepcja transformacji przedsiębiorstw    324
  7.2.1 Istota i cele koncepcji    324
  7.2.2 Narzędzia koncepcji lean management    327
  7.2.3 Warunki wdrażania    329
  7.3 Business process reengineering jako podstawa zarządzania procesami    331
  7.3.1 Pojęcie orientacji procesowej w zarządzaniu    331
  7.3.2 Przesłanki i geneza zarządzania procesami    333
  7.3.3 Istota zarządzania procesami    335
  7.3.4 Metodyka i narzędzia zarządzania procesami gospodarczymi    339
  7.3.5 Projekt jako szczególny rodzaj procesu    340
  7.4 Logistyka w przedsiębiorstwie    344
  7.4.1 Istota i przesłanki logistyki    344
  7.4.2 Struktura systemów logistycznych    346
  7.4.3 Strategia logistyczna w przedsiębiorstwie i podział pracy w kanałach logistycznych    350
  7.4.4 Just in time w zarządzaniu przedsiębiorstwem    351
  7.5 Zarządzanie jakością    354
  7.5.1 Przesłanki i założenia    354
  7.5.2 Geneza systemów zapewniania jakości    357
  7.5.3 Charakterystyka podstawowych norm międzynarodowych    358
  7.5.3.1 Audyt certyfikacyjny    361
  7.5.3.2 Nie tylko normy ISO serii 9000    362
  7.5.4 Wdrażanie systemów zarządzania jakością - korzyści i koszty    363
  7.6 Controlling    365
  7.6.1 Istota i cele controllingu    365
  7.6.2 Narzędzia controllingu    369
  7.6.3 Organizacja służby controllingu w przedsiębiorstwie    369
  7.6.4 Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie    372
  7.7 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - knowledge management    374
  7.7.1 Geneza koncepcji    374
  7.7.2 Podstawowe pojęcia    375
  7.7.3 Kluczowe procesy zarządzania wiedzą    376
  7.7.4 Podstawowe zadania przedsiębiorstwa w zakresie realizacji koncepcji    379
  7.7.5 Systemy informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą (SWW)    379
  7.7.6 Koncepcja KM a modele organizacji uczącej się i organizacji inteligentnej    382
  7.7.7 Korzyści i koszty związane z realizacją koncepcji KM    383
  7.7.8 Problemy towarzyszące wdrażaniu i późniejszej adaptacji koncepcji KM    384
  7.7.9 Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym    384
  7.8 Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa - value based management    386
  7.8.1 Przesłanki pojawienia się koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa    386
  7.8.2 Metody pomiaru efektu kreacji wartości przedsiębiorstwa    388
  7.8.3 Operacjonalizacja koncepcji VBM    390
  Pytania kontrolne    393
  
  8. Przedsiębiorstwo a rynek    394
  
  8.1 Marketing w działalności przedsiębiorstwa    394
  8.2 Polityka cenowa przedsiębiorstwa    399
  8.2.1 Cena jako centralny element strategii przedsiębiorstwa    399
  8.2.2 Cena jako instrument marketingu mix    400
  8.2.3 Podstawowe kwestie polityki cenowej przedsiębiorstwa    401
  8.2.4 Jak przedsiębiorstwa ustalają ceny nowych produktów?    402
  8.2.4.1 Wybór strategii cenowej    403
  8.2.4.2 Szacowanie popytu    405
  8.2.4.3 Szacowanie kosztów    406
  8.2.4.4 Sytuowanie ceny między poziomami ekstremalnymi oparte na znajomości popytu klientów, funkcji kosztów i cen konkurencji    406
  8.2.4.5 Metody ustalania ceny    407
  8.2.4.6 Dostosowywanie ceny w czasie i przestrzeni    410
  8.2.4.7 Inicjowanie zmian ceny    411
  8.3 Polityka antymonopolowa państwa a organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa    414
  Pytania kontrolne    419
  
  9. Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi    420
  
  9.1 Istota i formy współpracy    420
  9.2 Formy kooperacyjne    431
  9.3 Formy koncentracyjne    445
  Pytania kontrolne    453
  
  10. Przedsiębiorstwo a państwo; samorząd terytorialny i środowisko europejskie    454
  
  10.1 Zakres, formy i narzędzia regulacji działalności przedsiębiorstwa przez państwo    454
  10.1.1 Tendencje zmian    454
  10.1.2 Obszary i cele działalności państwa    455
  10.1.3 Przedsiębiorstwo wobec skutków ekonomicznej działalności państwa    458
  10.1.4 Wiązanie strategii przedsiębiorstwa z polityką gospodarczą państwa    459
  10.2 Stosunki przedsiębiorstwa z władzami lokalnymi    463
  10.3 Przedsiębiorstwo a środowisko europejskie    467
  Pytania kontrolne    480
  
  11. Globalizacja przedsiębiorstwa    481
  
  11.1 Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa Podstawowe pojęcia    481
  11.2 Kryteria umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa    482
  11.3 Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw a ich wielkość, struktura branżowa i lokalizacja    483
  11.4 Typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstwa w produkcję zagraniczną    484
  11.5 Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa    485
  11.6 Dwa kierunki presji konkurencji    487
  11.6.1 Presja na koszty    488
  11.6.2 Presja na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do warunków lokalnych    489
  11.7 Strategie przedsiębiorstw    489
  11.8 Wybór sposobu wejścia na rynek zagraniczny    492
  11.9 Globalne alianse strategiczne    498
  
  Pytania kontrolne    502
  Spis rysunków    503
  Spis tabel    504
  Skorowidz    507
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia