Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,90  67,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

46,9067,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki. Zaprezentowano w nim wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, a także wycenę akcji, obligacji, instrumentów pochodnych wraz z przykładami ich wykorzystania w strategiach inwestycyjnych oraz analizę portfelową i zarządzanie portfelem inwestycji finansowych. Opisano również sposób funkcjonowania giełdy, ustalania kursów giełdowych, organizowania emisji oraz możliwości jej plasowania. Liczne przykłady liczbowe i ilustracje ułatwiają zrozumienie teorii i pozwalają zastosować ją do rozwiązywania problemów praktycznych.


Publikacja adresowana jest przede wszystkim do:


– studentów wydziałów ekonomicznych,
– szerokiego grona osób pracujących w biurach maklerskich,
– analityków papierów wartościowych,
– osób zarządzających finansami przedsiębiorstw,
– inwestorów giełdowych,
– doradców finansowych.


W nowym wydaniu uwzględniono najnowsze informacje na temat rozwoju i zmian organizacyjno-prawnych rynku kapitałowego oraz uaktualniono dane statystyczne. W książce znalazły się także treści dotyczące ryzyka inwestycyjnego, roli giełdy w gospodarce, funduszy venture capital, funduszy hedgingowych i pogodowych instrumentów pochodnych oraz nowy rozdział o zarządzaniu portfelem inwestycji finansowych, w tym strategii inwestycyjnych.


Liczba stron724
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20555-3
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora    9
  Wprowadzenie. Istota i podział rynku finansowego    13
  1. Rynek pieniężny    25
  1.1. Istota rynku pieniężnego    25
  1.2. Rynek lokat międzybankowych    27
  1.3. Bony skarbowe    31
  1.4. Krótkoterminowe papiery dłużne firm    38
  1.5. Sekurytyzacja    48
  1.6. Inne instrumenty    54
  Literatura    57
  2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej    59
  2.1. Rola banku centralnego na rynku pieniężnym    59
  2.1.1. Cele banku centralnego    59
  2.1.2. Funkcje banku centralnego    61
  2.1.3. Niezależność banku centralnego    64
  2.2. Instrumenty polityki monetarnej    68
  2.2.1. Klasyfikacja instrumentów    69
  2.2.2. Operacje otwartego rynku    70
  2.2.3. Polityka refinansowania    76
  2.2.4. Polityka rezerw obowiązkowych    84
  2.2.5. Inne instrumenty polityki monetarnej    88
  Literatura    91
  3. Rynek kapitałowy    93
  3.1. Istota rynku kapitałowego    93
  3.2. Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym    96
  3.3. Czynniki determinujące stopę procentową    105
  3.4. Rynek pierwotny    109
  3.4.1. Określenie ceny emisyjnej waloru    122
  3.4.2. Plasowanie emisji w ofercie publicznej    124
  3.5. Rynek wtórny    135
  Literatura    144
  4. Giełda papierów wartościowych    145
  4.1. Pojęcie i organy giełdy    145
  4.2. Rola giełdy w gospodarce    149
  4.3. Rodzaje zleceń giełdowych    152
  4.4. Podział rynku    154
  4.4.1. Rynek pozagiełdowy    154
  4.4.2. Rynek giełdowy    158
  4.5. Ustalanie ceny waloru    161
  4.6. Rozliczenia i system informatyczny    163
  4.7. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych    164
  4.7.1. Organy giełdy    164
  4.7.2. Dopuszczanie i wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego    169
  4.7.3. Członkowie giełdy    177
  4.7.4. Zlecenia maklerskie    179
  4.7.5. Organizacja sesji giełdowej    189
  4.7.6. Zasady prowadzenia notowań    190
  4.7.7. Transakcje pakietowe    195
  4.7.8. Publikowanie informacji giełdowych    196
  4.7.9. Rynek instrumentów pochodnych    197
  4.8. Indeksy giełdowe    198
  4.8.1. Podstawowe indeksy polskiej giełdy    199
  4.8.2. Przykłady indeksów innych giełd    202
  Literatura    204
  5. Akcje    205
  5.1. Określenie akcji    205
  5.2. Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające    207
  5.3. Wycena akcji    216
  5.3.1. Istota wyceny akcji    216
  5.3.2. Czynniki determinujące wartość akcji    217
  5.3.3. Wartość wewnętrzna akcji    220
  5.3.4. Modele dyskontowe wyceny akcji    223
  5.3.5. Modele empiryczno-indukcyjne wyceny akcji    233
  5.3.6. Inne metody wyceny akcji    235
  Literatura    236
  6. Obligacje    237
  6.1. Istota obligacji    237
  6.2. Podstawowe rodzaje obligacji    241
  6.3. Podstawowe zasady emisji obligacji w Polsce    249
  6.4. Wycena obligacji    255
  6.4.1. Określenie ceny    255
  6.4.2. Podstawowy model wyceny    259
  6.4.3. Stopa zwrotu w terminie do wykupu    267
  6.4.4. Ryzyko stopy procentowej dla posiadacza obligacji    275
  6.4.5. Średni termin wykupu    280
  6.4.6. Procedury klasyfikacji obligacji    286
  6.5. Polskie obligacje rządowe    291
  6.6. Polskie obligacje komunalne    297
  6.7. Listy zastawne    303
  Literatura    305
  7. Kontrakty terminowe    306
  7.1. Uwagi wprowadzające    306
  7.2. Istota transakcji terminowych    308
  7.3. Kontrakty forwards    311
  7.4. Ustalanie ceny kontraktu forward    313
  7.5. Kontrakty futures    323
  7.6. Rodzaje finansowych kontraktów futures    331
  7.6.1. Walutowe transakcje futures    332
  7.6.2. Procentowe transakcje futures    333
  7.6.3. Indeksowe transakcje futures    334
  7.7. Wycena kontraktów futures    336
  7.7.1. Cena i wartość kontraktów futures    336
  7.7.2. Cena kontraktów futures i forwards w warunkach idealnych    338
  7.7.3. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których nie wypłaca się dywidend    340
  7.7.4. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób dyskretny    343
  7.7.5. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób ciągły    345
  7.7.6. Wycena kontraktów na instrumenty procentowe    348
  7.8. Strategie handlowe wykorzystujące kontrakty futures    353
  7.8.1. Hedging    353
  7.8.2. Arbitraż    360
  7.8.3. Spekulacja    362
  7.9. Funkcjonowanie kontraktów terminowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych    364
  7.9.1. Kontrakt terminowy na WIG20    365
  7.9.2. Kontrakt terminowy na kurs USD    373
  7.9.3. Kontrakty terminowe na akcje    380
  7.9.4. Kontrakty terminowe na obligacje    384
  Literatura    391
  8. Opcje    393
  8.1. Uwagi wprowadzające    393
  8.2. Istota opcji    394
  8.3. Rodzaje finansowych transakcji opcyjnych    402
  8.3.1. Transakcje opcyjne kasowe    402
  8.3.2. Transakcje opcyjne terminowe    409
  8.3.3. Warranty    412
  8.4. Organizacja giełdowego rynku opcji    418
  8.4.1. Rola izby rozrachunkowej    419
  8.4.2. Tabela notowań    423
  8.5. Wycena opcji    425
  8.5.1. Wartość opcji    425
  8.5.2. Czynniki wpływające na wartość opcji    428
  8.5.3. Modele wyceny opcji    436
  8.6. Podstawowe strategie opcyjne    455
  8.6.1. Motywy zawierania transakcji opcyjnych    455
  8.6.2. Strategie opcyjne    461
  8.7. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    482
  8.7.1. Opcje na indeks WIG20    482
  8.7.2. Opcje na akcje spółek    488
  Literatura    492
  9. Analiza portfelowa    493
  9.1. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych    493
  9.2. Portfel dwuskładnikowy    501
  9.3. Portfel wieloskładnikowy    508
  9.4. Skłonność do ryzyka    511
  9.5. Konstruowanie portfela z lokatami pozbawionymi ryzyka    520
  9.6. Inne sposoby tworzenia portfela    523
  9.7. Model równowagi rynku kapitałowego (CAPM)    529
  9.8. Model arbitrażu cenowego (APT)    534
  9.9. Ocena efektywności inwestycji    543
  Literatura    547
  10. Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych    549
  10.1. Uwagi wprowadzające    549
  10.2. Alokacja zasobów inwestora    552
  10.2.1. Cykl życia i cele inwestycyjne    552
  10.2.2. Proces zarządzania portfelem i ograniczenia inwestycyjne    557
  10.2.3. Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych    561
  10.2.4. Znaczenie alokacji zasobów    563
  10.3. Wykorzystanie inwestycji z rynku globalnego    565
  10.3.1. Potrzeba globalnego inwestowania    566
  10.3.2. Możliwości w zakresie globalnego inwestowania    573
  10.4. Strategie zarządzania portfelem akcji    578
  10.4.1. Pasywne zarządzanie portfelem    578
  10.4.2. Aktywne zarządzanie portfelem    581
  10.4.3. Strategie alokacji aktywów    584
  10.4.4. Instrumenty pochodne w zarządzaniu portfelem akcji    586
  10.4.5. Usługi zarządzania aktywami    592
  10.5. Strategie zarządzania portfelem obligacji    594
  10.5.1. Pasywne strategie zarządzania    594
  10.5.2. Aktywne strategie zarządzania    595
  10.5.3. Techniki finansowania dopasowanego    599
  10.5.4. Immunizacja wypadkowa w strategiach zarządzania obligacjami    604
  10.6. Ujęcie portfelowe inwestycji    611
  10.6.1. Uwagi wprowadzające    611
  10.6.2. Przykładowe kształty rozkładu stóp zwrotu    613
  10.6.3. Budowa portfela    619
  10.6.4. Kwestionariusz ankietowy    622
  Literatura    625
  11. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym    626
  11.1. Uwagi wstępne    626
  11.2. Banki komercyjne    627
  11.3. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne    631
  11.4. Fundusze inwestycyjne    644
  11.4.1. Istota wspólnego inwestowania    644
  11.4.2. Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych    650
  11.4.3. Organizacja prawna funduszy inwestycyjnych    656
  11.4.4. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych    666
  11.4.5. Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce    670
  11.4.6. Przykłady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce    685
  11.4.7. Jednostki funduszy portfelowych    692
  11.4.8. Fundusze hedgingowe    701
  11.5. Banki inwestycyjne    708
  11.5.1. Obrót papierami wartościowymi    708
  11.5.2. Doradztwo finansowe i zarządzanie aktywami    711
  11.5.3. Operacje łączenia, przejmowania i wykupu przedsiębiorstw    713
  11.5.4. Operacje na rynku pieniężnym i zarządzanie ryzykiem    714
  Literatura    715
  Indeks rzeczowy    717
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia