Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,30  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

62,3089,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki. Zaprezentowano w nim wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, a także wycenę akcji, obligacji, instrumentów pochodnych wraz z przykładami ich wykorzystania w strategiach inwestycyjnych oraz analizę portfelową i zarządzanie portfelem inwestycji finansowych. Opisano również sposób funkcjonowania giełdy, ustalania kursów giełdowych, organizowania emisji oraz możliwości jej plasowania. Liczne przykłady liczbowe i ilustracje ułatwiają zrozumienie teorii i pozwalają zastosować ją do rozwiązywania problemów praktycznych.


Publikacja adresowana jest przede wszystkim do:


– studentów wydziałów ekonomicznych,
– szerokiego grona osób pracujących w biurach maklerskich,
– analityków papierów wartościowych,
– osób zarządzających finansami przedsiębiorstw,
– inwestorów giełdowych,
– doradców finansowych.


W nowym wydaniu uwzględniono najnowsze informacje na temat rozwoju i zmian organizacyjno-prawnych rynku kapitałowego oraz uaktualniono dane statystyczne. W książce znalazły się także treści dotyczące ryzyka inwestycyjnego, roli giełdy w gospodarce, funduszy venture capital, funduszy hedgingowych i pogodowych instrumentów pochodnych oraz nowy rozdział o zarządzaniu portfelem inwestycji finansowych, w tym strategii inwestycyjnych.


Liczba stron724
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20555-3
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora     9
  Wprowadzenie. Istota i podział rynku finansowego     13
  
  1. Rynek pieniężny     25
  
  1.1. Istota rynku pieniężnego     25
  1.2. Rynek lokat międzybankowych     27
  1.3. Bony skarbowe     31
  1.4. Krótkoterminowe papiery dłużne firm     38
  1.5. Sekurytyzacja     48
  1.6. Inne instrumenty     54
  Literatura     57
  
  2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej     59
  
  2.1. Rola banku centralnego na rynku pieniężnym     59
  2.1.1. Cele banku centralnego     59
  2.1.2. Funkcje banku centralnego     61
  2.1.3. Niezależność banku centralnego     64
  2.2. Instrumenty polityki monetarnej     68
  2.2.1. Klasyfikacja instrumentów     69
  2.2.2. Operacje otwartego rynku     70
  2.2.3. Polityka refinansowania     76
  2.2.4. Polityka rezerw obowiązkowych     84
  2.2.5. Inne instrumenty polityki monetarnej     88
  Literatura     91
  
  3. Rynek kapitałowy     93
  
  3.1. Istota rynku kapitałowego     93
  3.2. Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym     96
  3.3. Czynniki determinujące stopę procentową     105
  3.4. Rynek pierwotny     109
  3.4.1. Określenie ceny emisyjnej waloru     122
  3.4.2. Plasowanie emisji w ofercie publicznej     124
  3.5. Rynek wtórny     135
  Literatura     144
  
  4. Giełda papierów wartościowych     145
  
  4.1. Pojęcie i organy giełdy     145
  4.2. Rola giełdy w gospodarce     149
  4.3. Rodzaje zleceń giełdowych     152
  4.4. Podział rynku     154
  4.4.1. Rynek pozagiełdowy     154
  4.4.2. Rynek giełdowy     158
  4.5. Ustalanie ceny waloru     161
  4.6. Rozliczenia i system informatyczny     163
  4.7. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych     164
  4.7.1. Organy giełdy     164
  4.7.2. Dopuszczanie i wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego    169
  4.7.3. Członkowie giełdy     177
  4.7.4. Zlecenia maklerskie     179
  4.7.5. Organizacja sesji giełdowej     189
  4.7.6. Zasady prowadzenia notowań     190
  4.7.7. Transakcje pakietowe     195
  4.7.8. Publikowanie informacji giełdowych     196
  4.7.9. Rynek instrumentów pochodnych     197
  4.8. Indeksy giełdowe     198
  4.8.1. Podstawowe indeksy polskiej giełdy     199
  4.8.2. Przykłady indeksów innych giełd     202
  Literatura     204
  
  5. Akcje     205
  
  5.1. Określenie akcji     205
  5.2. Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające     207
  5.3. Wycena akcji     216
  5.3.1. Istota wyceny akcji     216
  5.3.2. Czynniki determinujące wartość akcji     217
  5.3.3. Wartość wewnętrzna akcji     220
  5.3.4. Modele dyskontowe wyceny akcji     223
  5.3.5. Modele empiryczno-indukcyjne wyceny akcji     233
  5.3.6. Inne metody wyceny akcji     235
  Literatura     236
  
  6. Obligacje     237
  
  6.1. Istota obligacji     237
  6.2. Podstawowe rodzaje obligacji     241
  6.3. Podstawowe zasady emisji obligacji w Polsce     249
  6.4. Wycena obligacji     255
  6.4.1. Określenie ceny     255
  6.4.2. Podstawowy model wyceny     259
  6.4.3. Stopa zwrotu w terminie do wykupu     267
  6.4.4. Ryzyko stopy procentowej dla posiadacza obligacji     275
  6.4.5. Średni termin wykupu     280
  6.4.6. Procedury klasyfikacji obligacji     286
  6.5. Polskie obligacje rządowe     291
  6.6. Polskie obligacje komunalne     297
  6.7. Listy zastawne     303
  Literatura     305
  
  7. Kontrakty terminowe     306
  
  7.1. Uwagi wprowadzające     306
  7.2. Istota transakcji terminowych     308
  7.3. Kontrakty forwards     311
  7.4. Ustalanie ceny kontraktu forward     313
  7.5. Kontrakty futures     323
  7.6. Rodzaje finansowych kontraktów futures     331
  7.6.1. Walutowe transakcje futures     332
  7.6.2. Procentowe transakcje futures     333
  7.6.3. Indeksowe transakcje futures     334
  7.7. Wycena kontraktów futures     336
  7.7.1. Cena i wartość kontraktów futures     336
  7.7.2. Cena kontraktów futures i forwards w warunkach idealnych     338
  7.7.3. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których nie wypłaca się dywidend     340
  7.7.4. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób dyskretny     343
  7.7.5. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób ciągły     345
  7.7.6. Wycena kontraktów na instrumenty procentowe     348
  7.8. Strategie handlowe wykorzystujące kontrakty futures     353
  7.8.1. Hedging     353
  7.8.2. Arbitraż     360
  7.8.3. Spekulacja     362
  7.9. Funkcjonowanie kontraktów terminowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych     364
  7.9.1. Kontrakt terminowy na WIG20     365
  7.9.2. Kontrakt terminowy na kurs USD     373
  7.9.3. Kontrakty terminowe na akcje     380
  7.9.4. Kontrakty terminowe na obligacje     384
  Literatura     391
  
  8. Opcje     393
  
  8.1. Uwagi wprowadzające     393
  8.2. Istota opcji     394
  8.3. Rodzaje finansowych transakcji opcyjnych     402
  8.3.1. Transakcje opcyjne kasowe     402
  8.3.2. Transakcje opcyjne terminowe     409
  8.3.3. Warranty     412
  8.4. Organizacja giełdowego rynku opcji     418
  8.4.1. Rola izby rozrachunkowej     419
  8.4.2. Tabela notowań     423
  8.5. Wycena opcji     425
  8.5.1. Wartość opcji     425
  8.5.2. Czynniki wpływające na wartość opcji     428
  8.5.3. Modele wyceny opcji     436
  8.6. Podstawowe strategie opcyjne     455
  8.6.1. Motywy zawierania transakcji opcyjnych     455
  8.6.2. Strategie opcyjne     461
  8.7. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie     482
  8.7.1. Opcje na indeks WIG20     482
  8.7.2. Opcje na akcje spółek     488
  Literatura     492
  
  9. Analiza portfelowa     493
  
  9.1. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych     493
  9.2. Portfel dwuskładnikowy     501
  9.3. Portfel wieloskładnikowy     508
  9.4. Skłonność do ryzyka     511
  9.5. Konstruowanie portfela z lokatami pozbawionymi ryzyka     520
  9.6. Inne sposoby tworzenia portfela     523
  9.7. Model równowagi rynku kapitałowego (CAPM)     529
  9.8. Model arbitrażu cenowego (APT)     534
  9.9. Ocena efektywności inwestycji     543
  Literatura     547
  
  10. Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych     549
  
  10.1. Uwagi wprowadzające     549
  10.2. Alokacja zasobów inwestora     552
  10.2.1. Cykl życia i cele inwestycyjne     552
  10.2.2. Proces zarządzania portfelem i ograniczenia inwestycyjne     557
  10.2.3. Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych     561
  10.2.4. Znaczenie alokacji zasobów     563
  10.3. Wykorzystanie inwestycji z rynku globalnego     565
  10.3.1. Potrzeba globalnego inwestowania     566
  10.3.2. Możliwości w zakresie globalnego inwestowania     573
  10.4. Strategie zarządzania portfelem akcji     578
  10.4.1. Pasywne zarządzanie portfelem     578
  10.4.2. Aktywne zarządzanie portfelem     581
  10.4.3. Strategie alokacji aktywów     584
  10.4.4. Instrumenty pochodne w zarządzaniu portfelem akcji     586
  10.4.5. Usługi zarządzania aktywami     592
  10.5. Strategie zarządzania portfelem obligacji     594
  10.5.1. Pasywne strategie zarządzania     594
  10.5.2. Aktywne strategie zarządzania     595
  10.5.3. Techniki finansowania dopasowanego     599
  10.5.4. Immunizacja wypadkowa w strategiach zarządzania obligacjami     604
  10.6. Ujęcie portfelowe inwestycji     611
  10.6.1. Uwagi wprowadzające     611
  10.6.2. Przykładowe kształty rozkładu stóp zwrotu     613
  10.6.3. Budowa portfela     619
  10.6.4. Kwestionariusz ankietowy     622
  Literatura     625
  
  11. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym     626
  
  11.1. Uwagi wstępne     626
  11.2. Banki komercyjne     627
  11.3. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne     631
  11.4. Fundusze inwestycyjne     644
  11.4.1. Istota wspólnego inwestowania     644
  11.4.2. Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych     650
  11.4.3. Organizacja prawna funduszy inwestycyjnych     656
  11.4.4. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych     666
  11.4.5. Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce     670
  11.4.6. Przykłady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce     685
  11.4.7. Jednostki funduszy portfelowych     692
  11.4.8. Fundusze hedgingowe     701
  11.5. Banki inwestycyjne     708
  11.5.1. Obrót papierami wartościowymi     708
  11.5.2. Doradztwo finansowe i zarządzanie aktywami     711
  11.5.3. Operacje łączenia, przejmowania i wykupu przedsiębiorstw     713
  11.5.4. Operacje na rynku pieniężnym i zarządzanie ryzykiem     714
  Literatura     715
  
  Indeks rzeczowy     717
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia