Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim

Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 39,00 zł  


39,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi pierwsze opublikowane w polskiej literaturze monograficznej opracowanie dotyczące prawa twórcy do wynagrodzenia w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Analizą objęto następujące zagadnienia: prawo do wynagrodzenia jako element konstruujący definicję autorskich praw majątkowych, prawo twórcy do wynagrodzenia w świetle prawa twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz w aspekcie podmiotu prawa autorskiego, charakter i treść prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, pojęcie wynagrodzenia autorskiego, ustawowe uregulowanie wynagrodzeń autorskich, zwłaszcza w świetle licencji ustawowych i dozwolonego użytku chronionych utworów, prawo do wynagrodzenia w obrocie autorskimi prawami majątkowymi oraz ochronę prawa do wynagrodzenia.


Rok wydania2013
Liczba stron564
KategoriaPrawo własności intelektualnej
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2563-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Wstęp     15
  
  1. Wprowadzenie     21
  
  1.1. Zagadnienie prawa twórcy do wynagrodzenia w prawie polskim w aspekcie historycznym     21
  1.1.1. Ustawa o prawie autorskim z 1926 roku     21
  1.1.2. Ustawa o prawie autorskim z 1952 roku     23
  1.1.2.1. Prawo do wynagrodzenia jako element treści prawa autorskiego     23
  1.1.2.2. Sposób i zakres ustalania zasad i stawek wynagradzania twórców w aktach wykonawczych do ustawy     25
  1.2. Ustawa o prawie autorskim z 1994 roku     32
  1.3. Prawo twórcy do wynagrodzenia w ustawodawstwach europejskich     33
  1.4. Podsumowanie     39
  
  2. Prawo do wynagrodzenia jako element konstruujący definicję autorskich praw majątkowych     40
  
  2.1. Wprowadzenie     40
  2.2. Treść autorskich praw majątkowych     43
  2.2.1. Reguła ogólna zawarta w art. 17 prawa autorskiego     43
  2.2.2. Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego     49
  2.2.3. Treść autorskich praw majątkowych do bazy danych     51
  2.3. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w treści autorskich praw majątkowych     51
  2.3.1. Chwila i źródło powstania prawa do wynagrodzenia     56
  2.3.2. Utrata prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu     59
  2.3.3. Potrzeba wyodrębnienia prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w treści art. 17 prawa autorskiego     62
  2.3.4. Usytuowanie pojęcia prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w konstrukcji autorskich praw majątkowych     65
  2.4. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w kontekście pojęcia prawa podmiotowego     68
  2.4.1. Pojęcie prawa podmiotowego – wzmianka     68
  2.4.2. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu jako prawo podmiotowe     72
  2.4.3. Pojęcie uprawnienia – wzmianka     82
  2.4.4. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu jako uprawnienie     84
  2.5. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu a ekspektatywa     87
  2.6. Podsumowanie     90
  
  3. Prawo twórcy do wynagrodzenia w świetle prawa twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji     92
  
  3.1. Autorskie prawa majątkowe w świetle pojęcia własności     92
  3.1.1. Własność a autorskie prawa majątkowe     92
  3.1.2. Własnościowa koncepcja monopolu autorskiego     104
  3.2. Prawo do korzystania z utworu     108
  3.2.1. Pojęcie korzystania na tle kodeksu cywilnego     109
  3.2.2. Pojęcie korzystania z utworu przy uwzględnieniu konstrukcji ius utendifruendi w prawie własności     110
  3.2.2.1. Posiadanie     111
  3.2.2.2. Używanie     113
  3.2.2.3. Pobieranie pożytków i innych przychodów     115
  3.2.2.4. Dyspozycje faktyczne     118
  3.2.3. Pojęcie korzystania z utworu na gruncie prawa autorskiego     118
  3.2.3.1. Korzystanie z utworu a jego substrat materialny     119
  3.2.3.2. Sposób korzystania z utworu     122
  3.2.3.3. Korzystanie z utworu w kontekście pól eksploatacji     123
  3.2.3.4. Treść prawa twórcy do korzystania z utworu     124
  3.3. Prawo do korzystania z utworu a prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu     127
  3.4. Prawo do rozporządzania utworem     129
  3.4.1. Pojęcie rozporządzania w przepisach kodeksu cywilnego     130
  3.4.2. Pojęcie rozporządzania utworem przy uwzględnieniu konstrukcji ius disponendi w prawie własności     131
  3.4.2.1. Wyzbycie się     131
  3.4.2.2. Obciążenie     132
  3.4.3. Prawo do rozporządzania utworem na gruncie prawa autorskiego    133
  3.4.3.1. Przedmiot rozporządzenia     133
  3.4.3.2. Treść prawa twórcy do rozporządzania utworem     135
  3.5. Prawo do rozporządzania utworem a prawo do wynagrodzenia     136
  3.6. Podsumowanie     141
  
  4. Prawo do wynagrodzenia w aspekcie podmiotu prawa autorskiego     143
  
  4.1. Podmioty uprawnione w sposób pierwotny do prawa do wynagrodzenia    143
  4.2. Podmioty uprawnione w sposób pochodny do prawa do wynagrodzenia     145
  4.3. Twórczość wspólna     147
  4.3.1. Współtwórcy     147
  4.3.2. Współtwórcy utworu audiowizualnego     148
  4.3.2.1. Sytuacja prawna współtwórców utworu audiowizualnego    148
  4.3.2.2. Prawo do wynagrodzenia współtwórców utworu audiowizualnego     152
  4.3.3. Twórcy utworów połączonych     162
  4.3.4. Twórcy części utworu zbiorowego     164
  4.4. Twórca-pracownik     165
  4.4.1. Twórca utworu pracowniczego     165
  4.4.2. Twórca naukowego utworu pracowniczego w instytucji naukowej    170
  4.4.3. Twórca komputerowego utworu pracowniczego     173
  4.5. Organizacje zbiorowego zarządzania jako reprezentanci uprawnionych z tytułu prawa do wynagrodzenia     174
  4.6. Utwory osierocone     182
  4.7. Pojęcie interesu podmiotu prawa autorskiego     184
  4.8. Podsumowanie     188
  
  5. Charakter i treść wyłącznego prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu     191
  
  5.1. Charakter prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu     191
  5.1.1. Wyłączność     191
  5.1.2. Bezwzględny charakter     193
  5.1.3. Zbywalność     196
  5.1.4. Dziedziczność     199
  5.1.5. Niezrzekalność     200
  5.1.6. Czasowość     203
  5.1.7. Niesamoistność     206
  5.1.8. Ograniczalny charakter     208
  5.2. Treść wyłącznego prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu     210
  5.3. Pojęcie prawa do wynagrodzenia w prawie autorskim     214
  5.4. Sens prawny objęcia art. 17 prawa twórcy do wynagrodzenia     220
  5.5. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu a prawo do wynagrodzenia w konstrukcji praw pokrewnych     224
  5.6. Ekonomiczne aspekty prawa do wynagrodzenia     231
  5.7. Podsumowanie     237
  
  6. Pojęcie wynagrodzenia autorskiego w prawie autorskim     239
  
  6.1. Wynagrodzenie za korzystanie z utworu w rozumieniu art. 17 prawa autorskiego     240
  6.1.1. Problematyczne usytuowanie źródła wynagrodzenia w procesie kreacji     240
  6.1.2. Usytuowanie źródła wynagrodzenia w autorstwie utworu     242
  6.1.3. Usytuowanie źródła wynagrodzenia w korzystaniu z utworu     243
  6.1.4. Pierwotne powiązanie wynagrodzenia z dobrem o charakterze niematerialnym     244
  6.1.5. Ustawowy obowiązek przekazania wynagrodzenia twórcy utworu    244
  6.1.6. Oderwanie wynagrodzenia od istnienia wpływów z tytułu korzystania z utworu     245
  6.2. Wynagrodzenie stanowiące pochodną prawa do rozporządzania utworem     248
  6.2.1. Wynagrodzenie za stworzenie i dostarczenie utworu a wynagrodzenie stanowiące pochodną prawa do rozporządzania utworem     248
  6.2.2. Wynagrodzenie za rozporządzanie utworem a egzemplarze autorskie należne twórcy     250
  6.2.3. Wyczerpanie prawa a wynagrodzenie stanowiące pochodną prawa do rozporządzania utworem     251
  6.3. Wynagrodzenie autorskie     252
  6.3.1. Funkcje wynagrodzenia autorskiego     253
  6.3.2. Systemy ustalania wynagrodzenia autorskiego     254
  6.3.3. Wynagrodzenie proporcjonalne     257
  6.3.4. Wynagrodzenie stosowne     258
  6.3.5. Wynagrodzenie godziwe     261
  6.3.6. Wysokość wynagrodzenia autorskiego     266
  6.3.7. Wynagrodzenie podstawowe i „dodatkowe”     268
  6.3.8. Tzw. podwójne wynagradzanie twórców     271
  6.4. Wynagrodzenie autorskie a inne pojęcia prawne     273
  6.4.1. Wynagrodzenie za pracę     274
  6.4.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego     277
  6.4.3. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła     278
  6.4.4. Nagroda w przyrzeczeniu publicznym     280
  6.4.5. Opłata podatkowa     282
  6.4.6. Pojęcie korzyści nabywcy praw     284
  6.4.7. Rodzaj korzyści twórcy     286
  6.4.8. Rekompensata     288
  6.4.9. Honorarium     290
  6.5. Podsumowanie     291
  
  7. Ustawowe uregulowanie wynagrodzeń autorskich sensu stricto     294
  
  7.1. Wynagrodzenie autorskie w świetle pojęcia licencji ustawowej     294
  7.1.1. Pojęcie licencji ustawowej     294
  7.1.2. Źródła prawa do wynagrodzenia w przypadku licencji ustawowej    300
  7.1.3. Licencja przymusowa     303
  7.2. Dozwolony użytek chronionych utworów     306
  7.2.1. Pojęcie dozwolonego użytku     307
  7.2.2. Ustawowe wyłączenie prawa do wynagrodzenia przy dozwolonym użytku. Nieodpłatność     309
  7.2.3. Zachowanie prawa do wynagrodzenia z tytułu dozwolonego użytku     314
  7.2.4. Granice dozwolonego użytku     316
  7.3. Dozwolony użytek osobisty     321
  7.3.1. Ratio legis opłat rekompensacyjnych     321
  7.3.2. Pojęcie godziwej rekompensaty (fair compensation)     326
  7.3.3. Szczegółowe zasady repartycji opłat rekompensacyjnych     331
  7.3.4. Kwalifikacja prawna opłat rekompensacyjnych     338
  7.3.4.1. Opłaty rekompensacyjne jako wynagrodzenie autorskie     338
  7.3.4.2. Opłaty rekompensacyjne jako wynagrodzenie sui generis     341
  7.3.5. Prawo do uczestnictwa w opłatach rekompensacyjnych     345
  7.3.6. Problematyka zgodności art. 20 prawa autorskiego z Konstytucją     349
  7.3.7. Dynamiczna wykładnia art. 20 prawa autorskiego w aspekcie podmiotowym     353
  7.3.8. Nowelizacja przepisów wykonawczych dotyczących opłat reprograficznych     357
  7.4. Dozwolony użytek publiczny     361
  7.4.1. Niejednolitość uregulowania prawa do wynagrodzenia z tytułu dozwolonego użytku publicznego     361
  7.4.2. Udostępnianie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów przez biblioteki     366
  7.4.3. Ustalanie wynagrodzenia z tytułu odpłatnego dozwolonego użytku publicznego     370
  7.5. Droit de suite     372
  7.6. Podsumowanie     378
  
  8. Prawo do wynagrodzenia w świetle obrotu autorskimi prawami majątkowymi     380
  
  8.1. Dyrektywy słusznego wynagradzania twórcy     380
  8.1.1. Odpłatność umów autorskich     381
  8.1.2. Odrębność wynagrodzenia za korzystanie z utworu na odrębnych polach eksploatacji     383
  8.1.3. Kryteria ustalania wysokości autorskiego wynagrodzenia umownego     386
  8.1.3.1. Kryteria podstawowe     387
  8.1.3.2. Kryteria pomocnicze     390
  8.1.4. Wynagrodzenie procentowe     394
  8.1.5. Wynagrodzenia autorskie w działalności organizacji zbiorowego zarządzania     395
  8.1.5.1. Kryteria ustalania wynagrodzeń dochodzonych przez organizację zbiorowego zarządzania     395
  8.1.5.2. Tabele wynagrodzeń     399
  8.1.5.2.1. Ewolucja regulacji od 1.09.2006 roku     400
  8.1.5.2.2. Problematyka „stawki niższej” w rozumieniu art. 11012 ust. 5 prawa autorskiego     406
  8.1.5.2.3. Przesłanki orzekania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń     412
  8.1.5.3. Stawki wynagrodzeń pobieranych przez organizacje zbiorowego zarządzania w świetle ochrony konkurencji i konsumentów     420
  8.2. Prawo twórcy do wynagrodzenia związane z zawarciem umowy     435
  8.2.1. Prawo zatrzymania tzw. zaliczki autorskiej     435
  8.2.2. Żądanie zamawiającego dotyczące obniżenia umówionego wynagrodzenia     441
  8.2.3. Prawo do wynagrodzenia wobec braku rozpowszechnienia utworu     443
  8.2.4. Wynagrodzenie umowne a naruszenie prawa twórcy do integralności utworu     446
  8.2.5. Wynagrodzenie za zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworu     448
  8.3. Możliwość stosowania w obszarze prawa autorskiego przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dzieło     450
  8.4. Podsumowanie     454
  
  9. Ochrona prawa do wynagrodzenia     456
  
  9.1. Koncepcje wpływające na wykonywanie ochrony prawa do wynagrodzenia     456
  9.1.1. Roszczenia względne i bezwzględne w prawie autorskim     456
  9.1.2. Samodzielne prawo do wynagrodzenia     460
  9.2. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia umownego w świetle roszczeń służących ochronie autorskich praw majątkowych     462
  9.3. Nieprzestrzeganie prawa twórcy do wynagrodzenia przy licencji ustawowej jako naruszenie autorskich praw majątkowych     467
  9.4. Właściwość rzeczowa sądu w świetle pojęcia prawa do wynagrodzenia    474
  9.5. Ochrona autorskich praw majątkowych w kontekście ochrony prawa do wynagrodzenia     479
  9.5.1. Roszczenia informacyjne     479
  9.5.1.1. Roszczenie informacyjne z art. 47 prawa autorskiego     480
  9.5.1.2. Roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 prawa autorskiego    482
  9.5.1.4. Roszczenie informacyjne z art. 193 ust. 3 prawa autorskiego    488
  9.5.1.3. Roszczenie informacyjne twórcy z art. 80 prawa autorskiego    489
  9.5.2. Pozostałe roszczenia     491
  9.5.2.1. Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia przez sąd     491
  9.5.2.2. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści     495
  9.5.2.3. Pojęcie „stosownego wynagrodzenia” w rozumieniu art. 79 prawa autorskiego     500
  9.5.2.4. Zakres roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych     506
  9.5.2.5. Powództwo o ustalenie     509
  9.6. Roszczenia o ochronę autorskich praw majątkowych a naruszenie autorskich praw osobistych twórcy     515
  9.7. Podsumowanie     517
  
  Zakończenie     520
  
  Bibliografia     526
  
  Orzecznictwo polskie     537
  Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów     541
  Orzecznictwo UE     541
  Orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego     543
  Ustawodawstwo UE i międzynarodowe     544
  Ustawodawstwo polskie     545
  Ustawodawstwo obce     551
  Wyjaśnienia urzędowe     553
  Inne     554
  
  Spis tabel     561
  The Author’s Right to Remuneration under the Copyright Law (Summary)     563
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia