Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim

Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi pierwsze opublikowane w polskiej literaturze monograficznej opracowanie dotyczące prawa twórcy do wynagrodzenia w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Analizą objęto następujące zagadnienia: prawo do wynagrodzenia jako element konstruujący definicję autorskich praw majątkowych, prawo twórcy do wynagrodzenia w świetle prawa twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz w aspekcie podmiotu prawa autorskiego, charakter i treść prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, pojęcie wynagrodzenia autorskiego, ustawowe uregulowanie wynagrodzeń autorskich, zwłaszcza w świetle licencji ustawowych i dozwolonego użytku chronionych utworów, prawo do wynagrodzenia w obrocie autorskimi prawami majątkowymi oraz ochronę prawa do wynagrodzenia.


Liczba stron564
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2563-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    15
  1. Wprowadzenie    21
  1.1. Zagadnienie prawa twórcy do wynagrodzenia w prawie polskim w aspekcie historycznym    21
  1.1.1. Ustawa o prawie autorskim z 1926 roku    21
  1.1.2. Ustawa o prawie autorskim z 1952 roku    23
  1.1.2.1. Prawo do wynagrodzenia jako element treści prawa autorskiego    23
  1.1.2.2. Sposób i zakres ustalania zasad i stawek wynagradzania twórców w aktach wykonawczych do ustawy    25
  1.2. Ustawa o prawie autorskim z 1994 roku    32
  1.3. Prawo twórcy do wynagrodzenia w ustawodawstwach europejskich    33
  1.4. Podsumowanie    39
  2. Prawo do wynagrodzenia jako element konstruujący definicję autorskich praw majątkowych    40
  2.1. Wprowadzenie    40
  2.2. Treść autorskich praw majątkowych    43
  2.2.1. Reguła ogólna zawarta w art. 17 prawa autorskiego    43
  2.2.2. Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego    49
  2.2.3. Treść autorskich praw majątkowych do bazy danych    51
  2.3. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w treści autorskich praw majątkowych    51
  2.3.1. Chwila i źródło powstania prawa do wynagrodzenia    56
  2.3.2. Utrata prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu    59
  2.3.3. Potrzeba wyodrębnienia prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w treści art. 17 prawa autorskiego    62
  2.3.4. Usytuowanie pojęcia prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w konstrukcji autorskich praw majątkowych    65
  2.4. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w kontekście pojęcia prawa podmiotowego    68
  2.4.1. Pojęcie prawa podmiotowego – wzmianka    68
  2.4.2. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu jako prawo podmiotowe    72
  2.4.3. Pojęcie uprawnienia – wzmianka    82
  2.4.4. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu jako uprawnienie    84
  2.5. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu a ekspektatywa    87
  2.6. Podsumowanie    90
  3. Prawo twórcy do wynagrodzenia w świetle prawa twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji    92
  3.1. Autorskie prawa majątkowe w świetle pojęcia własności    92
  3.1.1. Własność a autorskie prawa majątkowe    92
  3.1.2. Własnościowa koncepcja monopolu autorskiego    104
  3.2. Prawo do korzystania z utworu    108
  3.2.1. Pojęcie korzystania na tle kodeksu cywilnego    109
  3.2.2. Pojęcie korzystania z utworu przy uwzględnieniu konstrukcji ius utendifruendi w prawie własności    110
  3.2.2.1. Posiadanie    111
  3.2.2.2. Używanie    113
  3.2.2.3. Pobieranie pożytków i innych przychodów    115
  3.2.2.4. Dyspozycje faktyczne    118
  3.2.3. Pojęcie korzystania z utworu na gruncie prawa autorskiego    118
  3.2.3.1. Korzystanie z utworu a jego substrat materialny    119
  3.2.3.2. Sposób korzystania z utworu    122
  3.2.3.3. Korzystanie z utworu w kontekście pól eksploatacji    123
  3.2.3.4. Treść prawa twórcy do korzystania z utworu    124
  3.3. Prawo do korzystania z utworu a prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu    127
  3.4. Prawo do rozporządzania utworem    129
  3.4.1. Pojęcie rozporządzania w przepisach kodeksu cywilnego    130
  3.4.2. Pojęcie rozporządzania utworem przy uwzględnieniu konstrukcji ius disponendi w prawie własności    131
  3.4.2.1. Wyzbycie się    131
  3.4.2.2. Obciążenie    132
  3.4.3. Prawo do rozporządzania utworem na gruncie prawa autorskiego    133
  3.4.3.1. Przedmiot rozporządzenia    133
  3.4.3.2. Treść prawa twórcy do rozporządzania utworem    135
  3.5. Prawo do rozporządzania utworem a prawo do wynagrodzenia    136
  3.6. Podsumowanie    141
  4. Prawo do wynagrodzenia w aspekcie podmiotu prawa autorskiego    143
  4.1. Podmioty uprawnione w sposób pierwotny do prawa do wynagrodzenia    143
  4.2. Podmioty uprawnione w sposób pochodny do prawa do wynagrodzenia    145
  4.3. Twórczość wspólna    147
  4.3.1. Współtwórcy    147
  4.3.2. Współtwórcy utworu audiowizualnego    148
  4.3.2.1. Sytuacja prawna współtwórców utworu audiowizualnego    148
  4.3.2.2. Prawo do wynagrodzenia współtwórców utworu audiowizualnego    152
  4.3.3. Twórcy utworów połączonych    162
  4.3.4. Twórcy części utworu zbiorowego    164
  4.4. Twórca-pracownik    165
  4.4.1. Twórca utworu pracowniczego    165
  4.4.2. Twórca naukowego utworu pracowniczego w instytucji naukowej    170
  4.4.3. Twórca komputerowego utworu pracowniczego    173
  4.5. Organizacje zbiorowego zarządzania jako reprezentanci uprawnionych z tytułu prawa do wynagrodzenia    174
  4.6. Utwory osierocone    182
  4.7. Pojęcie interesu podmiotu prawa autorskiego    184
  4.8. Podsumowanie    188
  5. Charakter i treść wyłącznego prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu    191
  5.1. Charakter prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu    191
  5.1.1. Wyłączność    191
  5.1.2. Bezwzględny charakter    193
  5.1.3. Zbywalność    196
  5.1.4. Dziedziczność    199
  5.1.5. Niezrzekalność    200
  5.1.6. Czasowość    203
  5.1.7. Niesamoistność    206
  5.1.8. Ograniczalny charakter    208
  5.2. Treść wyłącznego prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu    210
  5.3. Pojęcie prawa do wynagrodzenia w prawie autorskim    214
  5.4. Sens prawny objęcia art. 17 prawa twórcy do wynagrodzenia    220
  5.5. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu a prawo do wynagrodzenia w konstrukcji praw pokrewnych    224
  5.6. Ekonomiczne aspekty prawa do wynagrodzenia    231
  5.7. Podsumowanie    237
  6. Pojęcie wynagrodzenia autorskiego w prawie autorskim    239
  6.1. Wynagrodzenie za korzystanie z utworu w rozumieniu art. 17 prawa autorskiego    240
  6.1.1. Problematyczne usytuowanie źródła wynagrodzenia w procesie kreacji    240
  6.1.2. Usytuowanie źródła wynagrodzenia w autorstwie utworu    242
  6.1.3. Usytuowanie źródła wynagrodzenia w korzystaniu z utworu    243
  6.1.4. Pierwotne powiązanie wynagrodzenia z dobrem o charakterze niematerialnym    244
  6.1.5. Ustawowy obowiązek przekazania wynagrodzenia twórcy utworu    244
  6.1.6. Oderwanie wynagrodzenia od istnienia wpływów z tytułu korzystania z utworu    245
  6.2. Wynagrodzenie stanowiące pochodną prawa do rozporządzania utworem    248
  6.2.1. Wynagrodzenie za stworzenie i dostarczenie utworu a wynagrodzenie stanowiące pochodną prawa do rozporządzania utworem    248
  6.2.2. Wynagrodzenie za rozporządzanie utworem a egzemplarze autorskie należne twórcy    250
  6.2.3. Wyczerpanie prawa a wynagrodzenie stanowiące pochodną prawa do rozporządzania utworem    251
  6.3. Wynagrodzenie autorskie    252
  6.3.1. Funkcje wynagrodzenia autorskiego    253
  6.3.2. Systemy ustalania wynagrodzenia autorskiego    254
  6.3.3. Wynagrodzenie proporcjonalne    257
  6.3.4. Wynagrodzenie stosowne    258
  6.3.5. Wynagrodzenie godziwe    261
  6.3.6. Wysokość wynagrodzenia autorskiego    266
  6.3.7. Wynagrodzenie podstawowe i „dodatkowe”    268
  6.3.8. Tzw. podwójne wynagradzanie twórców    271
  6.4. Wynagrodzenie autorskie a inne pojęcia prawne    273
  6.4.1. Wynagrodzenie za pracę    274
  6.4.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego    277
  6.4.3. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła    278
  6.4.4. Nagroda w przyrzeczeniu publicznym    280
  6.4.5. Opłata podatkowa    282
  6.4.6. Pojęcie korzyści nabywcy praw    284
  6.4.7. Rodzaj korzyści twórcy    286
  6.4.8. Rekompensata    288
  6.4.9. Honorarium    290
  6.5. Podsumowanie    291
  7. Ustawowe uregulowanie wynagrodzeń autorskich sensu stricto    294
  7.1. Wynagrodzenie autorskie w świetle pojęcia licencji ustawowej    294
  7.1.1. Pojęcie licencji ustawowej    294
  7.1.2. Źródła prawa do wynagrodzenia w przypadku licencji ustawowej    300
  7.1.3. Licencja przymusowa    303
  7.2. Dozwolony użytek chronionych utworów    306
  7.2.1. Pojęcie dozwolonego użytku    307
  7.2.2. Ustawowe wyłączenie prawa do wynagrodzenia przy dozwolonym użytku. Nieodpłatność    309
  7.2.3. Zachowanie prawa do wynagrodzenia z tytułu dozwolonego użytku    314
  7.2.4. Granice dozwolonego użytku    316
  7.3. Dozwolony użytek osobisty    321
  7.3.1. Ratio legis opłat rekompensacyjnych    321
  7.3.2. Pojęcie godziwej rekompensaty (fair compensation)    326
  7.3.3. Szczegółowe zasady repartycji opłat rekompensacyjnych    331
  7.3.4. Kwalifikacja prawna opłat rekompensacyjnych    338
  7.3.4.1. Opłaty rekompensacyjne jako wynagrodzenie autorskie    338
  7.3.4.2. Opłaty rekompensacyjne jako wynagrodzenie sui generis    341
  7.3.5. Prawo do uczestnictwa w opłatach rekompensacyjnych    345
  7.3.6. Problematyka zgodności art. 20 prawa autorskiego z Konstytucją    349
  7.3.7. Dynamiczna wykładnia art. 20 prawa autorskiego w aspekcie podmiotowym    353
  7.3.8. Nowelizacja przepisów wykonawczych dotyczących opłat reprograficznych    357
  7.4. Dozwolony użytek publiczny    361
  7.4.1. Niejednolitość uregulowania prawa do wynagrodzenia z tytułu dozwolonego użytku publicznego    361
  7.4.2. Udostępnianie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów przez biblioteki    366
  7.4.3. Ustalanie wynagrodzenia z tytułu odpłatnego dozwolonego użytku publicznego    370
  7.5. Droit de suite    372
  7.6. Podsumowanie    378
  8. Prawo do wynagrodzenia w świetle obrotu autorskimi prawami majątkowymi    380
  8.1. Dyrektywy słusznego wynagradzania twórcy    380
  8.1.1. Odpłatność umów autorskich    381
  8.1.2. Odrębność wynagrodzenia za korzystanie z utworu na odrębnych polach eksploatacji    383
  8.1.3. Kryteria ustalania wysokości autorskiego wynagrodzenia umownego    386
  8.1.3.1. Kryteria podstawowe    387
  8.1.3.2. Kryteria pomocnicze    390
  8.1.4. Wynagrodzenie procentowe    394
  8.1.5. Wynagrodzenia autorskie w działalności organizacji zbiorowego zarządzania    395
  8.1.5.1. Kryteria ustalania wynagrodzeń dochodzonych przez organizację zbiorowego zarządzania    395
  8.1.5.2. Tabele wynagrodzeń    399
  8.1.5.2.1. Ewolucja regulacji od 1.09.2006 roku    400
  8.1.5.2.2. Problematyka „stawki niższej” w rozumieniu art. 11012 ust. 5 prawa autorskiego    406
  8.1.5.2.3. Przesłanki orzekania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń    412
  8.1.5.3. Stawki wynagrodzeń pobieranych przez organizacje zbiorowego zarządzania w świetle ochrony konkurencji i konsumentów    420
  8.2. Prawo twórcy do wynagrodzenia związane z zawarciem umowy    435
  8.2.1. Prawo zatrzymania tzw. zaliczki autorskiej    435
  8.2.2. Żądanie zamawiającego dotyczące obniżenia umówionego wynagrodzenia    441
  8.2.3. Prawo do wynagrodzenia wobec braku rozpowszechnienia utworu    443
  8.2.4. Wynagrodzenie umowne a naruszenie prawa twórcy do integralności utworu    446
  8.2.5. Wynagrodzenie za zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworu    448
  8.3. Możliwość stosowania w obszarze prawa autorskiego przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dzieło    450
  8.4. Podsumowanie    454
  9. Ochrona prawa do wynagrodzenia    456
  9.1. Koncepcje wpływające na wykonywanie ochrony prawa do wynagrodzenia    456
  9.1.1. Roszczenia względne i bezwzględne w prawie autorskim    456
  9.1.2. Samodzielne prawo do wynagrodzenia    460
  9.2. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia umownego w świetle roszczeń służących ochronie autorskich praw majątkowych    462
  9.3. Nieprzestrzeganie prawa twórcy do wynagrodzenia przy licencji ustawowej jako naruszenie autorskich praw majątkowych    467
  9.4. Właściwość rzeczowa sądu w świetle pojęcia prawa do wynagrodzenia    474
  9.5. Ochrona autorskich praw majątkowych w kontekście ochrony prawa do wynagrodzenia    479
  9.5.1. Roszczenia informacyjne    479
  9.5.1.1. Roszczenie informacyjne z art. 47 prawa autorskiego    480
  9.5.1.2. Roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 prawa autorskiego    482
  9.5.1.4. Roszczenie informacyjne z art. 193 ust. 3 prawa autorskiego    488
  9.5.1.3. Roszczenie informacyjne twórcy z art. 80 prawa autorskiego    489
  9.5.2. Pozostałe roszczenia    491
  9.5.2.1. Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia przez sąd    491
  9.5.2.2. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści    495
  9.5.2.3. Pojęcie „stosownego wynagrodzenia” w rozumieniu art. 79 prawa autorskiego    500
  9.5.2.4. Zakres roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych    506
  9.5.2.5. Powództwo o ustalenie    509
  9.6. Roszczenia o ochronę autorskich praw majątkowych a naruszenie autorskich praw osobistych twórcy    515
  9.7. Podsumowanie    517
  Zakończenie    520
  Bibliografia    526
  Orzecznictwo polskie    537
  Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów    541
  Orzecznictwo UE    541
  Orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego    543
  Ustawodawstwo UE i międzynarodowe    544
  Ustawodawstwo polskie    545
  Ustawodawstwo obce    551
  Wyjaśnienia urzędowe    553
  Inne    554
  Spis tabel    561
  The Author’s Right to Remuneration under the Copyright Law (Summary)    563
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia