Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania

-13%

Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania

5 ocen

Wydawca:

PWE

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

43,50  50,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

43,5050,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami. Najnowsza literatura światowa wskazuje wyraźnie na rosnącą potrzebę i na coraz liczniejsze przejawy systemowego traktowania oraz kształtowania funkcji i procesów logistycznych w aspektach integracyjnych i strategicznych, co znajduje wyraz w rozwoju logistyki w kierunku koncepcji zintegrowanego zarządzania.


W obecnym, trzecim wydaniu książki Piotr Blaik zawarł próbę pogłębionej — w stosunku do poprzedniego wydania — interpretacji i reinterpretacji oraz identyfikacji, a w miarę możliwości także kwantyfikacji, podstawowych odniesień i przewartościowań zarządczych logistyki, zorientowanych na nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem, na integrację procesów i efektywność gospodarowania, na sukces rynkowy przedsiębiorstwa itp.
Główną intencją i uzasadnieniem dokonanych zmian w strukturze i w treści poszczególnych rozdziałów jest dążenie do ich wzbogacenia o zagadnienia zarządczego, integracyjnego i procesowego wymiaru współczesnej logistyki w skali przedsiębiorstwa i rynku, co podnosi walory tego wydania.
Uaktualnione i uzupełnione zostały także w poszczególnych rozdziałach przykłady ilustrujące stan rozwoju oraz przejawy i korzyści wdrożenia zarządzania logistycznego na podstawie możliwie najnowszych wyników badań i doświadczeń przedsiębiorstw w krajach zachodnich (m.in. badania empiryczne w zakresie kształtowania i oceny determinant określających popyt i możliwości podaży w sferze logistyki, wdrażania orientacji przepływowej w strukturę systemu zarządzania przedsiębiorstwem, rachunku kosztów logistyki, potencjałów i korzyści związanych z rozwojem koncepcji SCM).
Zawartość książki jest przedstawiona w dwunastu rozdziałach.


Książka, ze względu na podejmowane w niej aspekty poznawcze i pragmatyczne zarządzania logistycznego, będzie przydatna przy realizacji unowocześnianych programów kształcenia w polskich uczelniach, jak i dla dalszego rozwijania badań naukowych i sensownie realizowanej praktyki gospodarczej.
O znacznym w ostatnich latach ożywieniu zainteresowania logistyką świadczy niemal powszechne uruchamianie i rozwój studiów na kierunku logistyki. Logistyka jest obecnie jakby symbolem unowocześniania systemu i oferty kształcenia na wydziałach ekonomii i zarządzania w polskich uczelniach różnych typów. Pociąga to za sobą szersze zapotrzebowanie na nowe podręczniki obejmujące różne obszary współczesnej logistyki, rozpatrywane z różnych punktów widzenia.


Liczba stron475
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-208-2180-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora
  
  Rozdział 1. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki
  1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki
  1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów i instrumentów logistyki jako podstawowych wyznaczników pojęcia logistyki
  1.3. Logistyka jako kategoria zintegrowanego zarządzania
  1.4. Teoretyczne koncepcje logistyki
  
  
  Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce
  2.1. Geneza oraz fazy i kierunki rozwoju logistyki
  2.2. Czynniki determinujące rozwój logistyki — próba klasyfikacji i hierarchizacji
  2.3. Czynniki kształtujące zmiany w logistyce w świetle badań w krajach zachodnich
  2.4. Megatrendy i determinanty określające popyt i możliwości podaży w sferze/zakresie logistyki i usług logistycznych w świetle badań w Europie Zachodniej
  2.5. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój logistyki w Polsce
  2.6. Wizja rozwoju logistyki
  2.6.1. Podstawy oraz przejawy diagnozowania i projektowania wizji rozwoju logistyki
  2.6.2. Scenariusze wizji logistyki w 2015 roku
  2.6.3. Scenariusze wizji przyszłości mobilności i transportu w Niemczech w 2025 roku
  
  Rozdział 3. Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki
  3.1. Relacje i właściwości nowoczesnej koncepcji logistyki
  3.2. Podstawowe zasady kształtowania nowoczesnej koncepcji logistyki
  3.3. Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki
  3.3.1. Logistyka jako system i koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji oraz podsystem przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem
  3.3.2. Logistyka jako sieć (struktura) kluczowych procesów zarządzania i transformacji w systemie przepływów w skali przedsiębiorstwa
  3.3.3. Logistyka jako koncepcja zorientowana na wymogi rynku, wspomagająca i wzbogacająca marketingowy proces tworzenia wartości
  3.3.4. Logistyka jako systemowa orientacja i determinanta efektywności w skali przedsiębiorstwa i rynku
  3.3.5. Logistyka jako koncepcja i determinanta zorientowanej na przepływy organizacji i transformacji modelowej przedsiębiorstwa
  
  Rozdział 4. Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych
  4.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji i kształtowania orientacji i struktur współczesnej logistyki
  4.2. Podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów logistycznych
  4.3. Powiązania między systemami logistycznymi — wstępna identyfikacja
  4.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych
  4.5. System logistyczny przedsiębiorstwa jako przejaw rozwoju i pełnej integracji w skali mikroekonomicznej
  
  Rozdział 5. Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania
  5.1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zintegrowanym zarządzaniu
  5.2. Pojęcie i podstawowe właściwości procesu
  5.3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów
  5.4. Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości
  5.5. Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
  5.6. Poziomy oraz sposoby analizy i oceny procesów logistycznych
  5.7. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości
  5.8. Proces cyrkulacji logistycznej
  
  Rozdział 6. Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego
  6.1. Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego
  6.2. Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych
  6.3. Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego — próba systematyki
  6.4. Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego
  6.5. Koncepcja „nawigatora” zarządzania logistycznego jako przykład całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach
  
  Rozdział 7. Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
  7.1. Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania strategicznych funkcji zarządzania logistycznego
  7.2. Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
  7.3. Zakres i możliwości oddziaływania koncepcji zarządzania logistycznego na podstawowe sfery zarządzania w przedsiębiorstwie
  7.4. Opcje strategiczne logistyki
  7.5. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego
  7.6. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego
  7.6.1. Ogólna charakterystyka systemów zarządzania operacyjnego
  7.6.2. Ogólna ocena systemów wspomagania logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego w aspekcie realizacji funkcji planowania oraz sterowania produkcją i procesami logistycznymi
  
  Rozdział 8. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jako przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami
  8.1. Istota i rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)
  8.2. Modele integracji zarządzania łańcuchem dostaw
  8.3. Potencjały efektów związane z rozwojem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
  8.4. Korzyści wdrażania koncepcji SCM w świetle badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich
  8.5. Przesłanki i przejawy integracji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM)
  
  Rozdział 9. Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania
  9.1. Ogólne założenia integracji logistyki z innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem
  9.2. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu
  9.2.1. Przesłanki integracji logistyki i marketingu
  9.2.2. Założenia i struktura koncepcji zarządzania logistyczno-marketingowego
  9.2.3. Cele i efekty logistyczno-marketingowe oraz podstawy ich realizacji w aspekcie strategicznym
  9.3. Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM)
  9.4. Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
  9.5. Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM)
  9.6. Logistyka a efektywna obsługa klienta (ECR)
  9.7. Logistyka a zarządzanie innowacjami (IM)
  9.8. Przejawy wpływu wdrażania przekrojowo zorientowanych koncepcji zarządzania na oczekiwane efekty i sukces przedsiębiorstwa
  
  Rozdział 10. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie
  10.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
  10.2. Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie
  10.3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie
  10.3.1. Logistyka w funkcjonalnej strukturze organizacyjnej
  10.3.2. Logistyka w dywizjonalnej strukturze organizacyjnej
  10.3.3. Logistyka w macierzowej strukturze organizacyjnej
  10.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa w świetle badań i doświadczeń w krajach zachodnich
  
  Rozdział 11. Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki
  11.1. Istota i kierunki racjonalizacji kosztów logistyki
  11.2. Zagadnienie wyodrębnienia i identyfikacji kosztów logistyki
  11.3. Zadania, zakres i przekroje rachunku kosztów logistyki
  11.4. System rachunku kosztów procesów
  11.5. Target costing jako instrument rynkowo zorientowanego zarządzania kosztami logistyki
  11.6. Tendencje rozwojowe i struktura kosztów logistyki w świetle badań w krajach zachodnich
  11.6.1. Zmiany poziomu kosztów logistycznych i ich uwarunkowania
  11.6.2. Zróżnicowanie poziomu kosztów logistycznych w układzie funkcjonalnym i branżowym
  
  Rozdział 12. Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządczym oraz logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości
  12.1. Założenia systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządzania
  12.1.1. Kategoria efektywności — problemy interpretacji
  12.1.2. Istota i przewartościowania w strukturze koncepcji efektywności logistyki w aspekcie systemowym i zarządczym
  12.1.3. Proces kształtowania efektywności w systemie logistyki
  12.1.4. Logistics Performance Measurement jako koncepcja systemowej analizy i pomiaru wyników osiąganych w logistyce
  12.2. Efektywność potencjalna logistyki w aspekcie zarządczym
  12.3. Identyfikacja logistycznych potencjałów oczekiwanych efektów
  12.3.1. Istota i strategiczne znaczenie potencjałów efektów i tworzenia wartości
  12.3.2. Klasyfikacja i strukturyzacja logistycznych potencjałów efektów i tworzenia wartości
  12.3.3. Koncepcja trójwymiarowego efektu i potencjału strategicznego logistyki
  12.3.4. Model korzyści przedsiębiorstwa z tytułu przewagi konkurencyjnej
  12.4. Zakres wdrożenia koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie a poziom efektywności w świetle badań w krajach zachodnich
  
  Bibliografia
  
  Indeks
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia