X

  

Spis treści ABC VAT-u

  

  

Dział I. Przepisy ogólne /Cel ustawy/Słowniczek/Właściwość miejscowa/

  

  

Dział II. Rozdział I. Zakres i przedmiot opodatkowania/Identyfikacja towarów i usług z wykorzystaniem PKWiU/Wyłączenie z opodatkowania/Zbycie części przedsiębiorstwa/Czynności przestępcze/

  

Rozdział 2. Dostawa towarów/sprzedaż na aukcjach internetowych/Darowizny/Prezenty o małej wartości i próbki/Świadczenie usług/Przekazywanie towarów i świadczenie usług na potrzeby własne i potrzeby pracowników/Usługi nietypowe/Premia za obrót/Opodatkowanie VAT nieodpłatnej pomocy prawnej/

  

  

Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT/rejestracja VAT UE/WNT nie występuje – limit kwoty nabycia/Przemieszczanie towarów własnych/Przemieszanie towarów do magazynu konsygnacyjnego/Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT/

  

  

Rozdział 4. Likwidacja działalności spółki i zaprzestanie działalności przez osobę fizyczną/Opodatkowanie vatowskiego spisu z natury/Odliczenia podatku po likwidacji firmy/

  

  

Dział III. Rozdział 1 - Podatnicy i płatnicy/Umowy zlecenia i o dzieło/Działalność twórców i artystów/Incydentalna dostawa nowych środków transportu/Import usług – podatnicy/Nabycie towaru od dostawców zagranicznych w kraju/Organy egzekucyjne i komornicy sądowi/

  

Rozdział 2 – Przedstawiciel podatkowy

  

  

Dział IV. Obowiązek podatkowy. Rozdział 1. Zasady ogólne/Termin powstania obowiązku podatkowego/Najem, dzierżawa, leasing. Dzierżawa wieczysta/

  

  

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów/Termin powstania obowiązku podatkowego w WNT i WDT/WDT w unijnym magazynie konsygn./WNT w krajowym magazynie konsygnacyjnym/

  

  

Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników/Termin powstania obowiązku podatkowego u MP/Obowiązek podatkowy przy metodzie kasowej/Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktury „metoda kasowa”/

  

  

Dział V. Miejsce świadczenia. Rozdział 1. Miejsce świadczenia dostawy towarów w kraju/Z montażem czy bez montażu/Miejsce świadczenia w sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/Miejsce świadczenia w sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju/

  

  

Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

  

  

Rozdział 3. Miejsce świadczenia  usług/podatnicy i podmioty nie będące podatnikami/Miejsce świadczenia  usług na rzecz podatnika – zasady ogólne/Import usług – miejsce świadczenia/Usługi świadczone przez krajowego podatnika na rzecz podatnika pozakrajowego/Usługi świadczone poza krajem przez krajowego podatnika na rzecz innego krajowego podatnika/Dokumenty wystawiane przez przewoźników i stawki VAT/Transport własnych towarów na terenie kraju/Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów nie będących podatnikami/Miejsce świadczenia usług przez pośredników na rzecz podmiotów nie będących podatnikami/Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami/Hotele, domy wczasowe, kempingi/Kompleksowe usługi magazynowania/Miejsce świadczenia usług transportu pasażerów lub towarów/Miejsce świadczenia usług transportowych/Miejsce świadczenia usług związanych z imprezami kulturalnymi i sportowymi/Miejsce świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych i wyceny rzeczowego majątku ruchomego/Miejsce świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych/Miejsce świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu/Miejsce świadczenia usług wynajmu aut, łodzi, doczep/Miejsce świadczenia usług elektronicznych/Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów nie będących podatnikami, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty/Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych radiowych i telewizyjnych/Miejsce świadczenia usług turystyki/Inne miejsce świadczenia usług/

  

  

Dział VI. Podstawa opodatkowania – zasady ogólne/Korekta pomniejszająca obrót i/lub podatek należny/Wycena darowizny/Uwaga developerzy/Dostawy złomu/Dotacje, subwencje/ Art. 29a w wersji obowiązującej od 1.01.2014r./Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów(WNT), importu towarów i usług/Faktury w walutach obcych/Powiązania rodzinno-kapitałowe/

  

  

Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów/Samoobliczenie podatku z tytułu importu towarów/Procedura uproszczona w imporcie – rozliczanie podatku należnego/Deklaracyjne rozliczanie podatku należnego od importu/Procedura uproszczona – pozwolenie jednorazowe/Import w sprzedaży wysyłkowej/Import – przepisy ogólne/Szczególne procedury celne/Import do kraju przez terytorium innego państwa wspólnoty/Import towarów z przeznaczeniem do innego kraju członkowskiego/Różnica w długu celnym/Odsetki od niepobranej kwoty podatku importowego/Stosowanie przepisów celnych/Właściwość miejscowa/Zwrot nadpłaconego podatku/

  

  

Dział VIII. Rozdział I. Wysokość opodatkowania/Stawki podatku/Podwyżka stawek podatku VAT/Budownictwo mieszk. – dostawa, remont, konserwacja/Pieczywo i ciastka świeże/Książki i czasopisma specjalistyczne/Książka z płytą też 5%/Druk książek i stawka/Eksport towarów/Okres przejściowy po podwyższeniu stawek VAT/Ułatwienia dla handlujących i usługodawców/Stawki obowiązujące w obrocie nieruchomościami/Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – warunki stosowania stawki 0%/Dokumentowanie i rozliczanie WDT/

  

  

Rozdział 2 Zwolnienia od podatku/Dostawa towarów używanych/Warunki zwolnienia z VAT dostawy budynków i budowli/Usługi techników dentystycznych/Usługi medyczne świadczone przez uczelnie/Usługi kształcenia i usługi ściśle z nimi związane/Usługi zakwaterowanie w bursach, internatach, d.s./Zwalnia się od podatku/Opodatkowanie sprzedaży samochodu używanego/Charytatywne SMS-y/Usługi i towary dodatkowe do usług medycznych

świadczonych  uczelnie/Zwolnienie z VAT turnusów rehabilitacyjnych/Zwolnienie wewnątrzwspólnotowego nabycia/Lista towarów i usług dla których nie mają
zastosowania zwolnienia z podatku/

  

  

Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów

  

  

Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%. Usługi w portach morskich/świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego/transport międzynarodowy i podróżni/

  

  

Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego/Podatek należny w handlu – struktura zakupów/Stawka podatku od ceny brutto/Odliczenie i zwrot podatku/

  

  

Dział IX. Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku. Prawo do obniżenia podatku należnego/Podatek naliczony – ile i kiedy można odliczyć/Przejściowe przepisy samochodowe 1.01.2011-31.12.2012/Samochód w firmie/VAT od paliwa/Nieruchomość częściowo firmowa/Faktury „odwrotnego obciążenia” – podatek naliczony/Prezenty małej wartości – podatek naliczony/Podatek należny z tytułu importu/Częściowe uregulowanie faktury/Dłuższy czas na rozliczenie podatku naliczonego/Korekta deklaracji VAT-7/Przepisy samochodowe od 1.01.2013 /Zwrot różnicy podatku/Reklamacje w eksporcie/Odliczenia i zwrot podatku naliczonego/Wyłączenie stosowania odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego/Podatek naliczony w „raju podatkowym”/koszty i zaniechane inwestycje/Usługi noclegowe i gastronomiczne/Faktura od podatnika nie posiadającego rejestracji VAT/Faktury wcześniej wystawione/VAT nie do odliczenia/Korekta pustej faktury/Termin płatności faktury/VAT od paliwa – od 1.01.2013 r./Zwrot podatku od wartości dodanej podatnikom

krajowym/Zasady ubiegania się przez podatników podatku VAT o zwrot zapłaconego
podatku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej/

  

  

Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w stosunku do nieściągalnych wierzycieli. Korekta podatku należnego u wierzyciela/Korekta podatku naliczonego u dłużnika/Ulga na złe długi       190

  

  

Rozdział 2. Odliczenie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego. Częściowe odliczenie podatku/Struktura sprzedaży. Obrót opodatkowany, pełny obrót/Nieruchomość częściowo użytkowana przez firmę/Korekta kwoty podatku naliczonego/Korekta kwoty podatku naliczonego/Sprzedaż składnika majątkowego/

  

  

Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące/Zapłata podatku/

  

  

Rozdział 1. Rejestracja do celów VAT. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R/Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych/Transport międzynarodowy osób – przewozy okazjonalne/Rozpoczęcie wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych/Niezbędne elementy wniosku do biura wymiany informacji VAT/

  

  

Rozdział 2. Deklaracje. /Deklaracje VAT-7. VAT-K, VAT-7D/Korekta deklaracji VAT-7/Deklaracja VAT-8/Deklaracja VAT-9M/Deklaracja VAT-10/Deklaracja VAT-11/

  

  

Rozdział 3. Informacje podsumowujące. VAT-UE. Korekta błędnej informacji podsumowującej/ Deklaracje statystyczne INTRASTAT/

  

  

Rozdział 4. Zapłata podatku. Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu/Mali podatnicy/Przekroczenie limitu małego podatnika w roku poprzednim/Zaświadczenia dla celów rejestracji pojazdów/

  

  

Dział XI. Dokumentacja. Rozdział 1. Faktury. Szczegółowe zasady wystawiania faktur/Zawartość faktury /Wzór – Faktura standardowa – wystawiona przez dostawcę dla czynności opodatkowanych w kraju/Kontrole biznesowe/Faktura przesyłana elektronicznie/Wzór – Faktura „metoda kasowa” wystawiona przez małego podatnika/Faktura uproszczona/ WZÓR-Faktura uproszczona/Faktura wystawiona przez nabywcę (samofakturowanie)/Sprzedaż rejestrowana na kasie fiskalnej/Faktura w cenach brutto/Termin wystawienia faktury. faktury zbiorcze/Faktury na przedpłaty, zaliczki/Termin wystawienia faktury – przypadki szczególne/Faktury korygujące z tytułu rabatu, zwrotu towaru, zwrotu przedpłat, zaliczek/Faktury korygujące pomniejszające obrót i/lub podatek/Faktura korygująca z tytułu podwyżki ceny lub pomyłki jakiejkolwiek pozycji faktury/Faktury korygujące powiększające obrót i/lub podatek/Nota korygująca/Nota korygująca/Opakowania zwrotne/Dokumenty uznane za fakturę/Liczba egzemplarzy faktury/Duplikat faktury/Odnalezienie zagubionej faktury/Autentyczność i integralność faktur/Przechowywanie faktur/Organy egzekucyjne i komornicy sądowi/Faktury wewnętrzne/Faktury „odwrotnego obciążenia”/Refakturowanie/Faktura PRO FORMA/Kwoty na fakturach wyrażone w walutach obcych/Faktury wadliwe i nierzetelne. Obowiązek zapłaty podatku/

  

  

Rozdział 2. Ewidencje i sankcje za nierzetelność. Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT/Ewidencje vatowskie/Sankcje za nierzetelność/Wzór – Rejestr dostawy (standard)/Wzór – Rejestr wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/Wzór – Rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów/Wzór – Rejestr w systemie opodatkowania marży/Wzór – Rejestr sprzedaży w turystyce/Wzór – Rejestr sprzedaży dla taksówkarzy ryczałtowych/Wzór – Rejestr zakupów VAT (standardowy)/Podatnik zwolniony – sprzedaż opodatkowana/

  

  

Rozdział 3. Kasy rejestrujące – obowiązek stosowania/Instalacja i użytkowanie kas/Zawartość paragonów fiskalnych/Zwolnienie z obowiązku instalowania kas/Wyłączenia ze zwolnienia/Kasy w taksówkach/Rozpoczęcie ewidencjonowania/Ulga na zakup kas. Zwrot ulgi/

  

  

Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów

  

  

Dział XII. Procedury szczególne. Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców. Zwolnienie z podatku VAT/Limit VAT – nie przegap rejestracji VAT/Usługi biegłych sądowych/Podatek zryczałtowany dla taksówek osobowych/Usługi taksówkowe/

  

  

Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych. Zryczałtowany zwrot podatku/Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych/Zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur/Usługi rolnicze/Rolnik ryczałtowy/

  

  

Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystycznych. Opodatkowanie usług turystyki/Transport międzynarodowy w turystyce faktura VAT marża/Opodatkowanie metodą VAT marża w turystyce/Kasa fiskalna w biurze podróży/Faktura VAT marża na usługi obce w turystyce/Faktura VAT marża na usługi obce i własne/

  

  

Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych,

dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Komis/Opodatkowanie metodą VAT marża/Wzór 3 – Faktura VAT marża w handlu antykami i art. Używanymi/Samochody używane opodatkowane metodą VAT marża/Wzór 4 – Faktura VAT marża sprzedaży samochodu używanego/

  

  

Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego. Złote monety/Zwolnienie podatkowe złota/Rezygnacja ze zwolnienia podatkowego w obrocie złotem inwestycyjnym/Obniżenie kwoty podatku należnego z obrocie złotem inwestycyjnym/Ewidencja obrotu złotem inwestycyjnym/

  

  

Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym. Zwrot podatku podróżnym/Sprzedawcy upoważnieni do zwrotu VAT/Kaucje gwarancyjne/Warunki zwrotu podatku VAT/Zwrot podatku a stawka 0%/

  

  

Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom nie podlegającym opodatkowaniu. Definicje/Zgłoszenie/Deklaracja VAT/Ewidencja usług elektronicznych/

  

  

Rozdział 7a. Przewozy okazjonalne

  

  

Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronna. Definicje/Uznanie nabycia towarów za opodatkowane/Zawiadomienie/Informacje/

  

  

Dział XIII.    Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe 309

  

  

Dział XIV. Załączniki do ustawy i rozporządzeń vatowskich

  

  

Dział XV. Wzory formularzy i deklaracji. VAT-R/VAT-5/VAT-5/UE/VAT-Z/VAT-7/VAT-7K/VAT-7D/VAT-8/VAT-9M/VAT-10/VAT-11/VAT-12/Informacja podsumowująca VAT-UE/Korekta informacji podsumowującej VAT-UE/K/Deklaracja INTRASTAT WYWÓZ/Deklaracja INTRASTAT PRZYWÓZ/Zawiadomienie VAT–21/Dokument wywozu VAT-22/Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu VAT-23/Wniosek VAT-24/Zaświadczenie VAT–25/ORD-IN/

  

  

Indeks/Kalendarium vatowca/Ściąga/

  

  

 

  

ABC VAT-u 2014
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

795

Kategoria

Poradniki

ISBN-13

978-83-60952-31-3

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

epub - 10,60 MB
mobi - 26,72 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(epub ,
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
mobi
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

49,90

47,41

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

E-book "ABC VAT-u" jest ścisłym odwzorowaniem wydania drukowanego, wydanie VIII, stron 428. Doskonały, przystępnie napisany poradnik podatnika VAT . Zastosowano w nim nowatorskie połączenie przepisów nowej ustawy o VAT, rozporządzeń wykonawczych oraz obszernych omówień i komentarzy, wzory faktur, deklaracji i druków vat.


Prowadzisz firmę? Jesteś lub będziesz vatowcem?


Ja wiem, jak trudno połapać się w masie zmieniających się bez przerwy przepisów.


Jeśli chciałbyś czuć się pewnie w tym temacie, w ABC VAT-u znajdziesz kompendium przepisów ustawy i rozporządzeń vatowskich wraz z kompletem wzorów faktur, ewidencji i deklaracji. Wszystkie najważniejsze przepisy opatrzone zostały obszernymi komentarzami i przykładami.


W książce zastosowany został rewelacyjny system łączenia tej samej tematyki: przepis ustawy podany jest czcionką normalną + przepis z rozporządzenia kursywą + komentarze uwzględniające także najbardziej istotne interpretacje podatkowe, orzeczenia sądów administracyjnych i SN, drukowane dla odróżnienia od tekstu przepisów na szarym tle. Dzięki temu każdy temat omówiony jest kompleksowo i nie musisz już szukać w innych opracowaniach.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!