Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe

-40%

Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,16  33,60

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,1633,60

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja jest zbiorem opracowań przygotowanych na obrady Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, zorganizowanego w 2012 r. w Łodzi przez Katedrę Materialnego Prawa Podatkowego oraz Katedrę Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Wiodąca tematyka zjazdu to Prawo finansowe po transformacji ustrojowej oraz Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie w ponad pięćdziesięciu artykułach naukowych, usystematyzowanych w ramach pięciu bloków tematycznych: ustrojowe prawo finansowe, prawo finansowe samorządu terytorialnego, europejskie prawo podatkowe, międzynarodowe prawo podatkowe, ogólne prawo podatkowe.

„Zagadnienia omawiane przez poszczególnych Autorów są ważne i aktualne, a wielowątkowość podjętych tematów i spojrzenie na nie zarówno przez prawników, jak i przez ekonomistów wyróżnia tę publikację spośród innych. Podkreślić należy, że obowiązujące w Polsce przepisy prawa finansowego i podatkowego są bardzo złożone, często niespójne i niejasne, a ich mnogość i duży stopień skomplikowania utrudnia funkcjonowanie wszystkim podmiotom, których dotyczą i staje się źródłem ryzyka dla wszystkich uczestników stosunków prawno-finansowych, a zwłaszcza podatników. (...) Artykuły prezentują wyniki badań, studiów i analiz przeprowadzonych przez poszczególnych Autorów. Wskazują one na istotne problemy dotyczące funkcjonowania wybranych elementów systemu podatkowego, stanowiąc jednocześnie cenną inspirację do dyskusji i dalszych dociekań naukowych”.


Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic


Liczba stron552
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-015-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak)     9
  
  I. USTROJOWE PRAWO FINANSOWE    11
  
  Andrzej Gorgol, Zasada jawności finansów publicznych a jawność publicznego finansowania partii politycznych w Polsce     13
  Rafał Mroczkowski, Kryzys Unii Gospodarczo-Walutowej jako przesłanka wydłużenia harmonogramu wypełniania przez Polskę kryteriów konwergencji     26
  Andrzej Borodo, Zakres i treść ustawy budżetowej jako zagadnienie konstytucyjne (głos w dyskusji)     33
  Wojciech Bożek, Międzyresortowe komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych     38
  Urszula K. Zawadzka-Pąk, Porównanie francuskich i polskich doświadczeń w zakresie budżetu zadaniowego na przykładzie funkcji Sprawiedliwość     51
  Tomasz Sowiński, Program Partnerstwa Publicznego nową formą współpracy jednostek sektora finansów publicznych     61
  Wiesława Miemiec, Przemysław Pest, Konstytucyjność regulacji normującej sytuację wnioskodawców w procedurze naboru projektów w systemach realizacji programów operacyjnych według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego     71
  Tomasz Nieborak, Pakt fiskalny jako kolejny etap integracji europejskiej?     84
  Przemysław Panfil, Wsparcie instytucji finansowych przez Skarb Państwa w dobie kryzysu finansów publicznych     96
  Andrzej Michór, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w systemie ingerencji na rynku kapitałowym Unii Europejskiej     105
  Damian Cyman, Wpływ prawa europejskiego na rynek usług płatniczych w Polsce     115
  Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Normy ostrożnościowe wydawane w formie uchwał Komisji Nadzoru Finansowego wobec banków w świetle Konstytucji RP     123
  Anna Zalcewicz, Polskie i unijne tendencje regulacyjne po transformacji ustrojowej w Polsce a rola banków spółdzielczych na współczesnym rynku finansowym – przyczynek do dyskusji     135
  Krystyna Piotrowska-Marczak, Finansowe skutki „dobrego” i „złego” prawa     146
  
  II. PRAWO FINANSOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    157
  
  Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Status ustrojowy i finansowoprawny jednostek pomocniczych gminy     159
  Elżbieta Feret, Zadania publiczne a zakres działania jednostek samorządu terytorialnego     174
  Krystyna Sawicka, Zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego w toku jego wykonywania – zakres, kompetencje     188
  Paulina Pieprzyk, Ewolucja zadań JST w systemie ochrony zdrowia     199
  Patrycja Zawadzka, Obligacje komunalne na zorganizowanym rynku kapitałowym     208
  Wojciech Gonet, Zakres i formy udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego wzajemnej pomocy finansowej – zarys problematyki     219
  Iwona Ciepiela, Zespół współpracy terytorialnej nową jednostką sektora finansów publicznych?     230
  Marek Kopyściański, Granice dopuszczalności stosowania wykładni pozajęzykowej w prawie podatkowym na przykładzie opodatkowania zbiorników wodnych retencyjnych podatkiem od nieruchomości     242
  Katarzyna Kopyściańska, Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych     249
  Irena Czaja-Hliniak, Wpływ dyrektyw europejskich na wybrane opłaty publiczne     256
  
  III. EUROPEJSKIE PRAWO PODATKOWE    267
  
  Dominik Mączyński, Wymiana informacji w Unii Europejskiej w zakresie podatków bezpośrednich – stan obecny i perspektywy     269
  Ziemowit Kukulski, Negatywna integracja uregulowań prawa krajowego państw członkow- skich UE w zakresie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych     279
  Ewa Gwardzińska, Proces harmonizacji rynku usług pośrednictwa celnego w Unii Europejskiej     291
  Andrzej Gomułowicz, Wystąpienie przez sąd krajowy z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a zawieszenie postępowania podatkowego     302
  Dobrosława Antonów, Prawo do zwrotu nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości jako gwarancja pozycji podatnika w procesie stosowania prawa podatkowego     311
  Dominik Gajewski, Opodatkowanie spółki europejskiej a koncepcja Wspólnej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania (CCCTB)     324
  Ireneusz Mirek, Navigare necesse est. Pojęcie żeglugi we wspólnotowym prawie akcyzowym     331
  
  IV. IĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE    341
  
  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Status prawny Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla międzynarodowych przedsiębiorstw oraz administracji podatkowych i ich znaczenie w orzecznictwie polskich sądów na tle praktyki wybranych innych państw     343
  Kamil Dybiec, Negocjowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania     358
  Edward Juchniewicz, Globalna sprawiedliwość podatkowa w międzynarodowym prawie podatkowym     368
  Małgorzata Wróblewska, Podatki bezpośrednie w świetle Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami (GATS)     381
  Paweł Klimek, Wybrane aspekty stosunków pomiędzy Polską a Wielką Brytanią w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych     389
  
  V. OGÓLNE PRAWO PODATKOWE     399
  
  Wojciech Morawski, Konflikt międzynarodowych, unijnych i krajowych interpretacji prawa podatkowego lub celnego (próba „hierarchizacji” interpretacji)     401
  Paweł Borszowski, Określenia nieostre i klauzule generalne w regulacji zobowiązania podatkowego – zagadnienie elastyczności (zarys problematyki)     411
  Artur Mudrecki, Modele sądowej ochrony praw podatnika w świecie – wybrane zagadnienia     421
  Jerzy Małecki, Ex iniuria non oritur ius w prawie podatkowym     430
  Ryszard Sowiński, Językowa a celowościowa wykładnia przepisów polskiego prawa podatkowego     439
  Łukasz Karczyński, Wykładnia operatywna sądu administracyjnego w roli gwaranta ochrony praw podatnika (wybrane uwagi)     446
  Wanda Wójtowicz, Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w warunkach kryzysu gospodarczego     454
  Katarzyna Święch, Zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i ich ewolucja     459
  Robert Zieliński, Wybrane problemy opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej     468
  Aleksander Werner, Prawo podatnika do kształtowania zobowiązania podatkowego     477
  Marek Zdebel, Warunki stosowania w Polsce umorzeń płatności należności budżetowych     487
  Michał Kowalski, Niepodatkowe należności budżetowe a prawo unijne     499
  Marek Klink, Preferencje podatkowe jako konstrukcje prawne w zakresie unikania podwójnego opodatkowania w ramach podatku od spadków i darowizn     510
  Elżbieta Agnieszka Ambrożej, Transformacja polskiego systemu podatkowego i jej wpływ na ukształtowanie się doradztwa podatkowego     518
  Henryk Dzwonkowki, Koncepcja budowy Ordynacji podatkowej w układzie funkcjonalnym (zarys)     530
  
  Łódź – miasto gospodarz Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego     539
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia