Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. TOM 1 i 2. PN 315

-20%

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. TOM 1 i 2. PN 315

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,0035,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Integracja w skali globalnej i w wymiarach regionalnych oraz kryzysy – również w skali globalnej, regionalnej i poszczególnych krajów – wydają się permanentnie towarzyszyć współczesnemu rozwojowi gospodarczemu. Multilateralizm w wersji globalnej, reprezentowany przez m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światową Organizację Handlu i OECD, wskutek rosnącej turbulencyjności, nieciągłości i nieprzewidywalności zjawisk gospodarczych, społecznych i politycznych, znajdujących swój wyraz w narastaniu zjawisk kryzysowych, obecnie ulega osłabieniu. Natomiast regionalizm, pomimo mijającego już kryzysu w strefie euro, w dalszym ciągu jest w stanie rozwoju. Liczba porozumień regionalnych, których w 1995 r. zawarto 124, obecnie przekracza 300 i stale rośnie. W 2013 r. podpisana została umowa o utworzeniu potężnej strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, w 2014 r. zaś ma powstać największa w historii gospodarczej świata strefa wolnego handlu pomiędzy UE a USA. Czy będzie to początek przejścia do wyższych form integracji? Tego w chwili obecnej nie można przewidzieć. Niewątpliwie powinno to przyczynić się do intensyfikacji handlu i inwestycji nie tylko w dwóch największych strefach Triady, ale także w ogóle w świecie, zgodnie z teorią kreacji handlu Vinera. Regionalizm zatem powinien wzmocnić globalizację. Procesy integracji w skali globalnej i regionalnej stale będą zakłócane przez kryzysy również o takich wymiarach. Liberalizacja przepływów gospodarczych i w związku z tym niespotykany dotąd wzrost ich intensywności będą prowadziły, wskutek niedoskonałości rynków i niemożliwości efektywnego ich koordynowania, do powstania kryzysów, o różnej skali wielkości i zasięgu gospodarczego. Gospodarki będą rozwijały się od kryzysu do kryzysu i nie wydaje się możliwe opanowanie tego zjawiska. Złudzenia wielu ekonomistów co do tego ostatecznie rozwiane zostały wraz z pęknięciem dot.com.bubble. Wydaje się jednak, że tak jak kryzysy, również postęp integracji globalnej jest nieunikniony, tzn. nie ma odwrotu od globalizacji. Jest ona zdeterminowana stałym postępem o charakterze techniczno-technologicznym, ekonomicznym, politycznym i socjopsychologicznym, chociaż nie ma on charakteru ciągłego – jest przerywany okresami zastoju lub nawet regresu. Ważne jest, żeby wyciągać prawidłowe wnioski z minionych wydarzeń – światowego kryzysu
lat 2008-2009 i kryzysu w strefie euro – i nie popełniać tych samych błędów, a także
rozwijać ideę global governance.

Niniejsze opracowanie zawiera 102 artykuły poświęcone różnym aspektom wymienionych wyżej zjawisk na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Były one prezentowane na jubileuszowej, trzydziestej konferencji Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ich liczba, a także wysoki (w opinii recenzentów) poziom świadczą o ogromnej popularności organizowanych co roku przez Katedrę MSG konferencji, których tematyka stale obraca się wokół problemów globalizacji i regionalizmu. Z pewnością będzie ona kontynuowana w wielu następnych konferencjach, które powinny przyczynić się do lepszego poznania i objaśnienia tych zjawisk, a w konsekwencji „oświetlić” drogę tym, którzy mogą na nie wpływać.


Liczba stron1116
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-327-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI TOMU 1
  
  Wstęp     11
  Franciszek Adamczuk, Współpraca gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim – aspekty przestrzenne i instytucjonalne     13
  Marzena Adamczyk, Rola Rady Stabilności Finansowej w zapobieganiu kryzysom finansowym     24
  Eric Ambukita, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim     33
  Anna Barwińska-Małajowicz, Absolwenci szkół wyższych w kontekście (nie)dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Analiza porównawcza na przykładzie wybranych regionów w Polsce i Niemczech     43
  Zbigniew Bentyn, Kryzys polityczny i jego logistyczne konsekwencje dla międzynarodowej sieci dostaw     54
  Zbigniew Binek, Minimalizacja kosztów wprowadzenia euro w Polsce – doświadczenia krajów wchodzących do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz rozwiązania własne     64
  Joanna Bogołębska, Doświadczenia gospodarki światowej ze stanami globalnych nierównowag płatniczych w kontekście ich kryzysogenności     74
  Jarosław Brach, Pozycja polskich międzynarodowych drogowych przewoźników ładunków na europejskim rynku drogowego międzynarodowego transportu towarowego – przyczyny sukcesu     85
  Magdalena Broszkiewicz, Kreowanie wartości dla akcjonariuszy jako instrument rozwoju i kształtowania atrakcyjności inwestycyjnej współczesnych rynków kapitałowych     105
  Dominika Brzęczek-Nester, Pozycja konkurencyjna polskiego przetwórstwa przemysłowego w kontekście wyników handlu zagranicznego w latach 2006-2011     115
  Katarzyna Brzozowska, Wpływ kryzysu finansowego na otoczenie regulacyjne biznesu we Włoszech     125
  Katarzyna Bujan, Cash pooling jako instrument zarządzania płynnością finansową w transnarodowych korporacjach     135
  Ignacy H. Chrzanowski, NAFTA jako alternatywna forma integracji gospodarczej. Z perspektywy krajów postkomunistycznych     144
  Anna Chrzęściewska, Determinanty rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach     157
  Anna Czech, Kryzysy energetyczne we współczesnym świecie     167
  Wioletta Czemiel-Grzybowska, Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Europie w warunkach kryzysu     175
  Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, Polityka antykryzysowa Federacji Rosyjskiej na obszarze Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej     184
  Małgorzata Czermińska, Swobody rynku wewnętrznego oraz wspólna polityka konkurencji Unii Europejskiej a konkurencyjność przedsiębiorstw    195
  Małgorzata Domiter, Znaczenie globalnych reguł prowadzenia wymiany handlowej ze szczególnym uwzględnieniem KNU dla krajów rozwijających się     208
  Jerzy Dudziński, Uwagi o działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych     223
  Bartosz Fortuński, Czy energetyka światowa integruje się z założeniami polityki energetycznej Unii Europejskiej?     234
  Elżbieta Gołembska, Nowe metody zarządzania logistyką międzynarodową w procesie umiędzynarodawiania polskich przedsiębiorstw     244
  Eugeniusz Gostomski, Proces tworzenia unii bankowej w krajach Eurolandu     256
  Małgorzata Grącik-Zajaczkowski, Fair trade: szansa czy zagrożenie dla rozwoju krajów Południa?     267
  Tomasz Gutowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako główny sposób inwestowania korporacji transnarodowych w Polsce     277
  Marcin Haberla, Sebastian Bobowski, Od uniwersytetu średniowiecznego do uniwersytetu trzeciej generacji     287
  Rafał Hryniewiecki, Dyplomacja energetyczna – pomiędzy teorią a praktyką    298
  Małgorzata Janicka, Liberalizacja przepływów kapitałowych wobec ewolucji międzynarodowego systemu walutowego     308
  Anna H. Jankowiak, Japoński model komunikacji biznesowej a otwarcie japońskiej gospodarki na globalizację     319
  Dorota Jankowska, Agnieszka Majka, Zmiany na lokalnych rynkach pracy województwa podkarpackiego w aspekcie przeobrażeń trójsektorowej struktury zatrudnienia     327
  Dorota Jarema, Odpowiedź ASEM na światowy kryzys finansowy     337
  Bohdan Jeliński, Fundamentalne konsekwencje kryzysu gospodarki globalnej     346
  Ewa Klima, Magdalena Rosińska-Bukowska, Kryzys finansowy 2008 – analiza percepcji kryzysu przez społeczeństwo europejskie     357
  Barbara Klimas, Kryzys państwa opiekuńczego i trudności w ograniczaniu społecznych funkcji państwa     368
  Artur Klimek, Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów wschodzących do Polski     378
  Karolina Klupś, Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie oraz ukraińskich inwestycji zagranicznych w latach 2004-2013    388
  Agnieszka Kłysik-Uryszek, Wpływ kryzysu na aktywność międzynarodową przedsiębiorstw polskich     400
  Agnieszka Konopelko, Polityka Unii Europejskiej wobec krajów regionu Kaukazu Południowego w kontekście globalnego kryzysu finansowego     410
  Radosław Koszewski, Wykorzystanie zbiorów rozmytych w selekcji kandydatów do aliansu     421
  Patrycja Krawczyk, Wpływ kryzysu rynków finansowych i bankowych w XXI wieku na ocenę ratingową wybranych państw     429
  Anetta Kuna-Marszałek, Budowa powiązań nauki z biznesem – przegląd badań     439
  Jarosław Kuśpit, Efekty ekonomiczne Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej w okresie kryzysu gospodarczego     450
  Aleksandra Kuźmińska-Haberla, Kraj pochodzenia produktu we współczesnej gospodarce     459
  Małgorzata Stefania Lewandowska, Tomasz Gołębiowski. Innowacyjność a konkurencyjność międzynarodowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wyniki badań     469
  Marek Maciejewski, Wiarygodność kredytowa państw w obliczu kryzysu finansów publicznych     480
  Agnieszka Majka, Zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej powiatów województwa podkarpackiego     493
  Dominika Malchar-Michalska, Międzynarodowy handel zbożem w krajach o niskim dochodzie i deficycie żywnościowym w obliczu światowego wzrostu cen żywności w latach 2006-2011     502
  Arkadiusz Malkowski, Rola zarządzania strategicznego w budowaniu konkurencyjnego regionu transgranicznego na przykładzie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013     513
  Arkadiusz Malkowski, Agnieszka Malkowska, Creating a competitive region on the example of Pomerania Euroregion     523
  Witold Małachowski, Polityka antykryzysowa Niemiec a integracja europejska     533
  Jakub Marszałek, Emisja obligacji zamiennych w warunkach światowego kryzysu finansowego     545
  Grzegorz Mazur, Nowy kształt powszechnego systemu preferencji celnych Unii Europejskiej     555
  Lidia Mesjasz, Doświadczenia historyczne w zakresie niewypłacalności państw – wnioski dla współczesnej polityki gospodarczej     566
  Joanna Michalczyk, Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego Polski i próba jego pomiaru     577
  Wawrzyniec Michalczyk, Znaczenie wymiany wewnątrzgałęziowej w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi     592
  Bartosz Michalski, Zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu w pierwszej dekadzie XXI wieku     607
  Tomasz Michałowski, Kryzys zadłużeniowy w strefie euro a trwałość relacji kursowej euro/frank CFA     619
  Ewa Mińska-Struzik, Bariery rozwoju eksportu w polskich przedsiębiorstwach wysokiej techniki – wyniki badań własnych     630
  
  SPIS TREŚCI TOMU 2
  
  Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska, Nikolett Siklosi, Wpływ integracji w ramach strefy euro na konkurencyjność gospodarki narodowej w ujęciu międzynarodowym w kontekście kryzysu    11
  Michał Nowicki, Konkurencyjność Unii Europejskiej a kryzys zadłużeniowy strefy euro    22
  Alina Nychyk, Problem rozszerzenia Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy.    32
  Anna Odrobina, Alianse technologiczne w międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej    41
  Paweł Pasierbiak, Ekonomiczne efekty utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Koreą Południową    52
  Sławomir Pastuszka, Wpływ kryzysu gospodarczego na rozwój nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej    63
  Karolina Pawlak, Katarzyna Kita, Stan i perspektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi UE i NAFTA    75
  Bożena Pera, Wymiana handlowa towarami zaawansowanymi technologicznie w krajach Unii Europejskiej w okresie dekoniunktury gospodarczej (2007-2012)    87
  Agnieszka Piasecka-Głuszak, Korzyści z wdrożenia lean management w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu – wyniki badań ankietowych    99
  Waldemar Pierzchlewski, Koncepcje zarządzania formą walki z kryzysem w przedsiębiorstwie    112
  Eugeniusz M. Pluciński, Idea wielu prędkości integracji europejskiej – mit czy konieczność? Wybrane aspekty w kontekście zarządzania kryzysem w Eurolandzie    118
  Katarzyna Puchalska, Innowacyjność regionu a nakłady na działalność innowacyjną podmiotów z kapitałem zagranicznym    131
  Łukasz Puślecki, Strategiczne alianse technologiczne w sektorze biofarmaceutycznym – alianse otwartych innowacji    141
  Zdzisław W. Puślecki, O niestabilności cen żywności na współczesnym rynku globalnym    150
  Magdalena Rudnicka, Globalne tendencje w handlu usługami    162
  Piotr Rybicki, Integracja lokalnych rynków gospodarczych w odniesieniu do instytucji klastra gospodarczego    172
  Jan Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja giełd papierów wartościowych    181
  Jerzy Rymarczyk, Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego    201
  Paweł Sekuła, Analiza determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie    211
  Anna Skoczylas, Zewnętrzne determinanty innowacji w Polsce    221
  Joanna Skrzypczyńska, Przyczyny braku kompromisu w Rundzie Rozwoju WTO    229
  Przemysław Skulski, Wykorzystanie reklamy na międzynarodowym rynku uzbrojenia    237
  Tadeusz Sporek, Znaczenie Indii i Chin w globalnej gospodarce    252
  Ewelina Stachurska-Rak, Argentyński kryzys gospodarczy – scheda peronizmu    260
  Michał Staszków, Parki naukowo-technologiczne - miejsce wsparcia innowacyjnego biznesu    269
  Beata Stępień, Zarządzanie wartością dla klienta w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych – teoria a wyniki badań empirycznych    278
  Agnieszka Szańca, Rola międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w projektach wielokulturowych    289
  Barbara Szymoniuk, Procesy integracyjne przedsiębiorstw w klastrach w warunkach spowolnienia gospodarczego    299
  Alina Szypulewska-Porczyńska, Delegowanie pracowników w UE: zasady i analiza empiryczna    308
  Paweł Śliwiński, Struktura rachunku finansowego w bilansie płatniczym a zaburzenia na rynku walutowym w Polsce w okresie 2000-2012    319
  Bogdan Ślusarz, Aleksandra Mitela-Grzybek, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na kształtowanie zrównoważonego rozwoju regionu lubuskiego    329
  Jowita Świerczyńska, Klemens Budzowski, Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej    340
  Maciej Walkowski, Dylematy Polski związane z potencjalnym uczestnictwem w europejskim projekcie unii bankowej    351
  Zbigniew Wiktor, Wpływ światowego kryzysu na gospodarkę i politykę Chin. Czy można mówić o kryzysie w Chinach?    364
  Marta Wincewicz-Bosy, Wpływ kryzysu na wyścigi konne na świecie    377
  Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Jakość rządzenia w warunkach kryzysu    390
  Marek Wróblewski, Aktywność pożyczkowa MFW wobec globalnego kryzysu finansowego    401
  Waldemar Zadworny, Ocena efektywności systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego    413
  Dominika Zenka-Podlaszewska, Rola zarządzania ryzykiem oraz przejrzystości w łańcuchach dostaw w złożonych warunkach gospodarowania    425
  Wojciech Zysk, Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2011    435
  Katarzyna Żukrowska, Czynniki integrujące i dezintegrujące rynki regionalne i globalne podczas dekoniunktury na przykładzie kryzysu 2008+    446
  Anna Żyła, Charakterystyka azjatyckiego modelu rozwoju gospodarczego w świetle teorii oraz doświadczeń krajów zaliczanych do pierwszej i drugiej generacji „azjatyckich tygrysów”    459
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia