Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,06

Format: pdf

34,06

cena zawiera podatek VAT

Dr Malwina Szpitalak napisała bardzo ważną i wartościową książkę. Problematyka w niej podjęta jest nieoczywista, a uzyskane przez Autorkę wyniki i zaproponowane przez nią interpretacje stanowią istotny wkład w rozwój wiedzy dotyczącej sytuacyjnych i indywidualnych uwarunkowań wielkości efektu dezinformacji. Książka dotyczy istotnej dla psychologii sądowej tematyki motywacyjnych uwarunkowań efektu dezinformacji i zeznań świadków. Jednym z jej podstawowych celów jest sprawdzenie, czy motywy Ja wpływają na wielkość efektu dezinformacji. (…)


W książce zaprezentowano rzetelny przegląd literatury przedmiotu związanej z efektem dezinformacji, konstruktem Ja, regulacyjną rolą Ja, samooceną, dysonansem poznawczym, czy też zniekształceniami pamięciowymi związanymi z mechanizmami autoregulacyjnymi. Zaprezentowano również wyniki aż siedmiu badań o charakterze eksperymentalnym oraz ich metaanalizę. Trzy pierwsze eksperymenty związane są z wpływem negatywnej, zagrażającej samoocenie, informacji na podatność na dezinformację. Ich wyniki okazały się niespójne, jednak w metaanalizie wskazujące na to, że wskutek zagrożenia Ja osoby badane mogą być bardziej podatne na dezinformację. Kolejne cztery eksperymenty wiążą się z prezentowaniem przez Autorkę opracowanej przez nią procedury wzmocnionej autoafirmacji – jej wyznaczników oraz mechanizmów. (…)


Zdecydowanym walorem książki jest zaprojektowana przez Autorkę innowacyjna, i kilkukrotnie w ramach badań prezentowanych w niniejszej książce replikowana, metoda uodparniania na dezinformację, czyli procedura wzmocnionej autoafirmacji. Metoda ta polega na połączeniu dokonywanego przez uczestników aktu autoafirmacji z podaniem im pozytywnej informacji zwrotnej odnośnie funkcjonowania ich pamięci. Następstwem takiej manipulacji jest uodpornienie badanych na dezinformację, co Autorka określiła jako efekt wzmocnionej autoafirmacji (EWA). (…)


Książka ta bez wątpienia może stanowić wartościowe źródło informacji na temat efektu dezinformacji, jak również problematyki dysonansu poznawczego czy regulacyjnej roli Ja w kontekście zniekształceń pamięciowych. Stanowi również przykład przejrzystego interpretowania dużej liczby wyników empirycznych.
Z recenzji dr hab. Romualda Polczyka


Liczba stron231
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-8733-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Cel i przedmiot badań 

Rozdział 1. Efekt dezinformacji – definicja, wyznaczniki oraz mechanizmy leżące u jego podłoża 
1.1. Definicja i eksperymentalne operacjonalizacje efektu dezinformacji 
1.2. Wyznaczniki wielkości efektu dezinformacji  
1.3. Mechanizmy efektu dezinformacji 
1.3.1. Mechanizmy pamięciowe
1.3.2. Mechanizmy pozapamięciowe  
1.4. Umiejscowienie efektu dezinformacji wśród zniekształceń w funkcjonowaniu pamięci  

Rozdział 2. Ja jako podstawowy konstrukt związany z aktywnością jednostki
2.1. Definicje i ujęcia Ja 
2.1.1. Ja w ujęciu poznawczym 
2.1.1.1. Ja jako schemat 
2.1.1.2. Ja jako struktura pamięci 
2.1.1.3. Ja jako (samo)wiedza 
2.1.2. Ja w ujęciu społecznym 
2.1.3. Ja w ujęciu motywacyjnym 
2.2. Klasyfikacje i struktura Ja 
2.3. Funkcje Ja oraz mechanizmy wpływu Ja na zachowanie  
2.4. Zaangażowane Ja i jego wpływ na przetwarzanie informacji 
2.4.1. Definicje zaangażowania Ja 
2.4.2. Wpływ zaangażowania Ja na procesy poznawcze 

Rozdział 3. Regulacyjna rola Ja – motywy autoregulacyjne
3.1. Definicje i teorie autoregulacji 
3.2. Dobry, spójny, znający siebie, lepszy – główne motywy autoregulacji i ich charakterystyka 
3.2.1. Dobre Ja – charakterystyka motywu autowaloryzacji 
3.2.1.1. Istota motywu autowaloryzacji 
3.2.1.2. Sposoby realizacji motywu autowaloryzacji 
3.2.1.3. Motyw autowaloryzacji a samoocena 
3.2.1.4. Funkcje i adaptacyjność motywu autowaloryzacji 
3.2.2. Spójne Ja – charakterystyka motywu autoweryfikacji 
3.2.2.1. Istota motywu autoweryfikacji 
3.2.2.2. Sposoby realizowania motywu autoweryfikacji 
3.2.2.3. Funkcje i adaptacyjność motywu autoweryfi kacji 
3.2.3. Ja znające siebie – charakterystyka motywu samopoznania 
3.2.4. Lepsze Ja – charakterystyka motywu samonaprawy 
3.3. Dobre Ja czy spójne Ja? Konfl ikt poznawczo-afektywny  

Rozdział 4. Samoocena
4.1. Definicja samooceny 
4.2. Struktura samooceny 
4.2.1. Wysokość samooceny 
4.2.2. Stabilność samooceny 
4.2.3. Adekwatność samooceny 
4.3. Samoocena jawna i utajona 
4.4. Samoocena a motywy Ja 
4.5. Samoocena a akceptacja informacji zwrotnej 
4.6. Koncepcja Romina W. Tafarodiego i Williama B. Swanna (1995, 2001) 

Rozdział 5. Dysonans poznawczy
5.1. Teoria dysonansu poznawczego – ujęcie klasyczne Leona Festingera (1957/2007)
5.2. Krytyka klasycznej teorii dysonansu poznawczego  
5.3. Wybrane modyfikacje teorii dysonansu poznawczego  
5.3.1. Modyfikacja Elliota Aronsona (1968) – teoria zgodności z Ja 
5.3.2. Modyfikacja Claude’a Steele’a (1988) – teoria autoafirmacji 
5.3.3. Modyfikacja Eddiego Harmona-Jonesa (1999) – model dysonansu poznawczego oparty na aktywności 
5.3.4. Modyfikacja Jeffa Stone’a i Joela Coopera (2001) – model dysonansu poznawczego oparty na standardach Ja 
5.4. Sposoby redukowania dysonansu poznawczego 
5.5. Dysonans poznawczy a samoocena 

Rozdział 6. Zniekształcenia pamięciowe uwarunkowane mechanizmami autoregulacyjnymi
6.1. Etapy procesu pamięciowego a zniekształcenia pamięciowe uwarunkowane mechanizmami Ja 
6.2. Empiryczne poparcie dla związków między Ja a zniekształceniami pamięciowymi 
6.3. Ja a efekt dezinformacji 

Rozdział 7. Hipotezy badawcze
7.1. Negatywna informacja zwrotna 
7.2. Umiejscowienie negatywnej informacji zwrotnej 
7.3. Pozytywna informacja zwrotna 
7.4. Zaangażowanie 
7.5. Autoafirmacja 
7.6. Samoocena 
7.7. Efekt wzmocnionej autoafirmacji 

Rozdział 8. Eksperyment I
8.1. Metoda 
8.1.1. Osoby badane 
8.1.2. Materiały 
8.1.3. Procedura
8.2. Strategia opisu wyników 
8.3. Opis wyników 
8.3.1. Weryfikacja hipotez badawczych 
8.3.2. Analizy eksploracyjne 
8.4. Dyskusja wyników 
8.4.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej 
8.4.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej 

Rozdział 9. Eksperyment II
9.1. Metoda 
9.1.1. Osoby badane 
9.1.2. Materiały i procedura 
9.2. Opis wyników 
9.2.1. Analizy dotyczące skali samooceny użytej w eksperymentach II i III 
9.2.2. Weryfikacja hipotez badawczych 
9.2.3. Analizy eksploracyjne 
9.3. Dyskusja wyników 
9.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej 
9.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej 

Rozdział 10. Eksperyment III
10.1. Metoda 
10.1.1. Osoby badane 
10.1.2. Materiały i procedura 
10.2. Opis wyników 
10.2.1. Weryfikacja hipotez badawczych 
10.2.2. Analizy eksploracyjne 
10.3. Dyskusja wyników 
10.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej 
10.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej 

Rozdział 11. Eksperyment IV
11.1. Metoda 
11.1.1. Osoby badane 
11.1.2. Materiały i procedura 
11.2. Opis wyników
11.2.1. Weryfikacja hipotez badawczych 
11.2.2. Analizy eksploracyjne 
11.3. Dyskusja wyników 
11.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej 
11.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej 

Rozdział 12. Eksperyment V
12.1. Metoda 
12.1.1. Osoby badane 
12.1.2. Materiały 
12.1.3. Procedura 
12.2. Opis wyników 
12.2.1. Weryfikacja hipotez badawczych 
12.2.2. Analizy eksploracyjne 
12.3. Dyskusja wyników 
12.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej 
12.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej 

Rozdział 13. Eksperyment VI 
13.1. Metoda 
13.1.1. Osoby badane 
13.1.2. Materiały i procedura 
13.2. Opis wyników 
13.2.1. Weryfikacja hipotez badawczych 
13.2.2. Analizy eksploracyjne 
13.3. Dyskusja wyników 
13.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej 
13.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej 

Rozdział 14. Eksperyment VII
14.1. Metoda 
14.1.1. Osoby badane 
14.1.2. Materiały i procedura 
14.2. Opis wyników 
14.3. Dyskusja wyników 

Rozdział 15. Metaanalizy

Rozdział 16. Dyskusja końcowa

16.1. Omówienie najważniejszych wyników 
16.2. Słabości przeprowadzonych badań
16.3. Propozycja kolejnych badań

Literatura cytowana

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia