Fundacje i stowarzyszenia 2014

funkcjonowanie i opodatkowanie

1 opinia

Format:

epub, pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,73  48,97

Format: epub, pdf

36,7348,97

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno-gospodarczym. Przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz ze wskazaniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym określenie zakresu możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsza część opracowania zawiera omówienie zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych oraz praktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym przykładowy plan kont.
Termin organizacja pozarządowa wywodzi się z terminologii anglosaskiej i jest dosłownym tłumaczeniem amerykańskiego „Non Governmental Organization", od którego powstał skrót NGO, używany w terminologii międzynarodowej. Termin organizacja pozarządowa wszedł do polskiego obiegu prawnego po raz pierwszy w ustawie z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; powyższa ustawa wprowadziła jedyną w ówczesnym ustawodawstwie definicję organizacji pozarządowej. Ilekroć w ustawie jest mowa o organizacjach poza-rządowych - oznacza to stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców o charakterze ogólnokrajowym. Definicja ta była niepełna i w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzono ustrojową definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie z jej art. 3 ust. 2 „Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia".1 Działanie organizacji pozarządowych w Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantowane zostało przepisami Konstytucji RP z 1997 roku. Stosownie do art. 12 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji" .


Rok wydania2014
Liczba stron304
WydawcaForum Doradców Podatkowych
ISBN-13978-83-63913-28-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP
  CZĘŚĆ I FUNDACJE I STOWARZYSZENIA – PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
  ROZDZIAŁ I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI
  1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji
  2. Ustanowienie fundacji
  3. Statut fundacji
  3.1. Obligatoryjne elementy statutu fundacji
  Nazwa fundacji
  Siedziba fundacji
  Majątek fundacji
  Cele, zasady, formy i zakres działalności
  Skład i organizacja Zarządu, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia tego organu
  3.2. Fakultatywne elementy statutu fundacji
  Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
  Postanowienia dotyczące innych organów fundacji
  Postanowienia dotyczące zmiany celu lub statutu
  Postanowienia dotyczące dopuszczalności i warunków połączenia z inną fundacją
  Postanowienia dotyczące wskazania właściwego ministra
  Postanowienia dotyczące sposobu likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku
  4. Rejestracja fundacji (KRS i REGON)
  Siedziby i dane teleadresowe Wydziałów Gospodarczych – Krajowego Rejestru Sądowego
  5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację
  6. Nadzór nad działalnością i obowiązki sprawozdawcze fundacji
  7. Ustanie (likwidacja) fundacji
  Likwidacja fundacji
  Upadłość
  Połączenie z inną fundacją
  ROZDZIAŁ II PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZEŃ
  1. Ogólna definicja i cele stowarzyszenia
  Stowarzyszenie zwykłe
  Stowarzyszenie zarejestrowane
  2. Powołanie stowarzyszenia
  3. Statut stowarzyszenia
  3.1. Obligatoryjne elementy statutu stowarzyszenia
  Nazwa (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji)
  Teren działania i siedziba
  Cele i sposoby ich realizacji
  Sposób nabycia i przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków
  Organy stowarzyszenia, sposób ich wyboru i uzupełniania składu oraz kompetencje
  Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał
  Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich
  Zasady wprowadzania zmian w statucie
  Sposób rozwiązania się stowarzyszenia
  Struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki
  3.2. Fakultatywne postanowienia statutu
  4. Rejestracja stowarzyszeń
  5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie
  6. Nadzór nad stowarzyszeniami
  7. Majątek stowarzyszenia
  8. Rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszeń
  ROZDZIAŁ III STOWARZYSZENIE I FUNDACJA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
  1. Warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  2. Rejestracja organizacji pożytku publicznego
  3. Przywileje i obowiązki organizacji pożytku publicznego
  4. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego
  5. Ulga podatkowa w związku z darowizną na rzecz organizacji pożytku publicznego
  6. Wolontariat
  ROZDZIAŁ IV PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ
  1. Obowiązki rejestracyjne
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. Podatek od towarów i usług
  ROZDZIAŁ V WZORY DOKUMENTÓW
  1. Akt ustanawiający fundację
  2. Statut fundacji (organizacja pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej)
  3. Statut fundacji (organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność gospodarczą)
  4. Protokół posiedzenia fundatorów
  5. Uchwała Zgromadzenia Fundatorów
  6. Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  7. Oświadczenie członka Rady Fundacji o niekaralności, braku pokrewieństwa z członkami Zarządu i zatrudnienia przez Zarząd
  8. Protokół zebrania założycielskiego stowarzyszenia
  9. Uchwała zebrania założycielskiego o założeniu stowarzyszenia
  10. Uchwała zebrania założycielskiego o uchwaleniu statutu stowarzyszenia
  11. Uchwała zebrania założycielskiego o wyborze Komitetu
  12. Uchwała zebrania założycielskiego o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia
  13. Lista założycieli stowarzyszenia
  14. Przykładowy statut stowarzyszenia (prowadzącego działalność gospodarczą)
  15. Przykładowa deklaracja o przystąpieniu do stowarzyszenia
  CZĘŚĆ II FUNDACJE I STOWARZYSZENIA – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
  ROZDZIAŁ I ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Odpowiedzialność osób kierujących fundacją i stowarzyszeniem za politykę rachunkowości i prowadzenie ksiąg
  ROZDZIAŁ II POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FUNDACJI LUB STOWARZYSZENIU NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  1. Zasady polityki rachunkowości
  Zasada prawdziwego i wiernego obrazu (tru and fairview)
  Zasada memoriałowa
  Zasada współmierności przychodów i kosztów
  Zasada ostrożnej wyceny
  Zasada periodyzacji
  Zasada kosztu historycznego
  Zasada istotności
  Zasada kompletności
  Zasada kontynuowania działania
  Zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą
  2. Zasady wyceny aktywów i pasywów
  3. Zasady inwentaryzacji
  ROZDZIAŁ III WZÓR POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
  1. Działalność organizacji pozarządowej
  2. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  3. Zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
  4. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
  4.1. Metody inwentaryzowania składników majątkowych
  4.2. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych
  5. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  5.1. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  5.2. Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  5.3. Wycena pozostałych aktywów i pasywów
  5.4. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
  5.5. Zasady wyceny instrumentów finansowych
  5.6. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
  5.7. Wybór systemu rachunku wyników
  5.8. Zasada istotności i stopa dyskontowa
  ROZDZIAŁ IV SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
  1. Zakładowy Plan Kont
  2. Zasady zaliczania w koszty delegacji służbowych
  3. Obieg dokumentów w organizacji
  ROZDZIAŁ V ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH W ORGANIZACJACH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  1. Przykładowy plan kont dla fundacji i stowarzyszenia nie prowadzących działalności gospodarczej
  Wykaz kont księgi głównej
  2. Ewidencja księgowa
  ZESPÓŁ 0 – Aktywa trwałe
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 1 – Aktywa pieniężne
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 2 – Rozrachunki i roszczenia
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 3 – Materiały i towary
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 4 – Koszty według rodzajów
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 5 – Koszty według typów działalności (jeżeli zostanie w polityce rachunkowości obrana zasada księgowania poprzez realizowane projekty ujmowane w zespole
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 7 – Przychody i koszt własny sprzedaży
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 8 – Kapitały. Rezerwy i wynik finansowy
  3. Księgowość a działalność fundacji i stowarzyszeń
  ROZDZIAŁ VI ZA PAN BRAT Z KSIĘGOWOŚCIĄ
  1. Zasadność i budowa sporządzania sprawozdań finansowych
  2. Budowa sprawozdania finansowego
  3. Sprawozdanie merytoryczne
  ROZDZIAŁ VII RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  1. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji które prowadzą działalność gospodarczą i zysk przekazuje na działalność statutową
  2. Odpowiedzialność osób kierujących fundacją i stowarzyszeniem za politykę rachunkowości i prowadzenie ksiąg
  ROZDZIAŁ VIII POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FUNDACJI LUB STOWARZYSZENIU PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  1. Zasady polityki rachunkowości
  2. Zasady wyceny aktywów i pasywów
  3. Zasady inwentaryzacji
  ROZDZIAŁ IX WZÓR POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
  1. Działalność organizacji pozarządowej
  2. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  3. Zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
  4. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
  4.1. Metody inwentaryzowania składników majątkowych
  4.2. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych
  5. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  5.1. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  5.2. Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  5.3. Wycena pozostałych aktywów i pasywów
  5.4. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
  5.5. Zasady wyceny instrumentów finansowych
  5.6. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
  5.7. Wybór systemu rachunku wyników
  5.8. Zasada istotności i stopa dyskontowa
  ROZDZIAŁ X SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
  1. Zakładowy Plan Kont
  2. Zasady zaliczania w koszty delegacji służbowych
  3. Obieg dokumentów w organizacji
  ROZDZIAŁ XI ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH W ORGANIZACJACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  1. Przykładowy plan kont dla fundacji lub stowarzyszenia
  Wykaz kont księgi głównej
  2. Ewidencja księgowa dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 0 – Aktywa trwałe
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 1 – Aktywa pieniężne
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 2 – Rozrachunki i roszczenia
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 3 – Materiały i towary
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 4 – Koszty według rodzajów
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 5 – Koszty według typów działalności
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 7 – Przychody i koszty
  Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 8 – Kapitały. Rezerwy i wynik finansowy
  ROZDZIAŁ XII ZA PAN BRAT Z KSIĘGOWOŚCIĄ
  1. Zasadność i budowa sporządzania sprawozdań finansowych
  2. Budowa sprawozdania finansowego
  3. Wzór sprawozdania finansowego dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia