Chemia analityczna, t. 1

Chemia analityczna, t. 1

Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Chemia analityczna jest nauką interdyscyplinarną. Z koniecznością ustalenia lub sprawdzenia składu różnych materiałów spotykamy się na każdym kroku, we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych, w gospodarce i w życiu codziennym.

W pierwszym tomie podręcznika omówiona została teoria podstawowych reakcji analitycznych, a zatem reakcje kwas-zasada, reakcje tworzenia się kompleksów, reakcje redoks, reakcje strącania osadów, reakcje w środowisku stopionych soli i reakcje kinetyczne. Zaprezentowano również niektóre reakcje związków organicznych.

W dalszej części materiału przedstawiono nieorganiczną analizę jakościową, która – poprzez wprowadzenie w podstawowe czynności analityczne i poznanie charakterystycznych reakcji kationów i anionów nieorganicznych, a także głównych metod ich rozdzielania – jest dobrym uzupełnieniem wykładu chemii nieorganicznej od strony poznania właściwości chemicznych pierwiastków i ich ważniejszych związków.

Niniejsza pozycja jest kolejnym, zmienionym i unowocześnionym wydaniem podręcznika. Z ważniejszych zmian warto wymienić:

• omówienie analizy spektrofotometrycznej,
• nowe wersje opisu reakcji i metod utleniania i redukcji,
• ujednolicenie zapisu zgodnie ze światową tendencją w literaturze chemicznej.

Książka jest przeznaczona dla studentów chemii, farmacji i innych, pokrewnych kierunków studiów, a także dla chemików posługujących się metodami chemii analitycznej w pracy zawodowej.


Rok wydania2008
Liczba stron392
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14156-1
Numer wydania10
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych symboli    13
  1. Zagadnienia ogólne    15
    1.1.Wstęp    15
    1.2. Zarys historii chemii analitycznej    16
    1.3. Laboratorium analityczne    18
      1.3.1. Sprzęt metalowy    19
      1.3.2. Sprzęt ze szkła, kwarcu i porcelany    19
      1.3.3. Sprzęt z tworzyw sztucznych, gumy i drewna    21
    1.4. Woda. Odczynniki chemiczne    21
      1.4.1.Woda stosowana w laboratorium    21
      1.4.2. Odczynniki chemiczne    24
    1.5. Roztwory. Wyrażanie stężeń    26
    1.6. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium analitycznym    29
    1.7. Literatura    30
  2. Równowagi w roztworach    32
    2.1. Uwagi wstępne    32
    2.2. Prawo działania mas. Stała równowagi    34
    2.3. Aktywność. Siła jonowa    36
    2.4. Stała i stopień dysocjacji    40
  3. Reakcje kwas–zasada    46
    3.1. Pojęcia kwasu i zasady    46
      3.1.1.Wprowadzenie    46
      3.1.2. Teoria Bronsteda    47
    3.2. Iloczyn jonowywody. Pojęcie pH    51
    3.3. Wartości pH roztworów kwasów i zasad    54
      3.3.1. Stałe dysocjacji. Obliczanie pH roztworów    54
      3.3.2. Wskaźniki pH    61
    3.4. Reakcje kwasów z zasadami    62
      3.4.1. Układ mocny kwas–mocna zasada    62
      3.4.2. Układ mocny kwas–słaba zasada    63
      3.4.3. Układ słaby kwas–mocna zasada    66
      3.4.4. Układ słaby kwas–słaba zasada    69
    3.5. Kwasy i zasady wieloprotonowe    71
    3.6. Reakcje hydrolizy    74
    3.7. Roztwory buforowe    76
      3.7.1. Efekt buforowy    77
      3.7.2. Pojemność buforowa    81
    3.8. Kwasy i zasady w analizie chemicznej    84
  4. Reakcje tworzenia się kompleksów    88
    4.1.Wstęp    88
    4.2. Równowagi reakcji kompleksowania    90
      4.2.1. Stałe równowagi reakcji    90
      4.2.2. Stopniowe tworzenie się kompleksów    92
      4.2.3. Warunkowe stałe trwałości    95
      4.2.4. Wpływ pH na reakcje kompleksowania    97
    4.3. Struktura kompleksów    99
      4.3.1. Kompleksy proste    99
      4.3.2. Liczba koordynacyjna. Wiązania    100
      4.3.3. Kompleksy chelatowe    102
      4.3.4. Asocjaty jonowe    105
      4.3.5. Kompleksy wielordzeniowe    107
    4.4. Ligandy i metale tworzące kompleksy    108
      4.4.1. Ligandy. Atomy ligandowe    108
      4.4.2. Zdolność metali do tworzenia kompleksów    111
    4.5. Niektóre właściwości kompleksów    113
      4.5.1. Labilność i bierność kompleksów    113
      4.5.2. Rozpuszczalność ligandów i kompleksów w wodzie    114
      4.5.3. Barwność ligandowi kompleksów    116
    4.6. Reakcje maskowania    117
    4.7. Zastosowanie kompleksów w analizie    120
  5. Reakcje utleniania–redukcji    127
    5.1. Podstawy reakcji redoks    127
    5.2. Potencjały redoks    130
    5.3. Przebieg reakcji redoks    135
      5.3.1. Równowagi reakcji    135
      5.3.2. Reakcje zahamowane i katalizowane    136
      5.3.3. Amfoteryczne substancje redoks    138
      5.3.4. Wskaźniki redoks    139
    5.4. Wpływ środowiska na reakcje redoks    140
      5.4.1. Wpływ kwasowości    140
      5.4.2. Wpływ kompleksowania    143
      5.4.3. Formalne (rzeczywiste) potencjały redoks    147
    5.5. Zastosowanie reakcji redoks w analizie    148
      5.5.1. Utleniacze i reduktory    148
      5.5.2. Reakcje redoks w analizie jakościowej    151
  6. Reakcje strącania osadów    152
    6.1. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność    152
    6.2. Wpływ pH na reakcje strącania osadów    160
      6.2.1. Substancje o charakterze amfoterycznym    160
      6.2.2. Sole słabych kwasów    165
      6.2.3. Wpływ reakcji strącania na pH roztworu    169
    6.3. Wpływ kompleksowania na reakcje strącania    169
      6.3.1. Strącanie w obecności czynnika kompleksującego    170
      6.3.2. Rozpuszczanie osadów    171
      6.3.3. Maskowanie    172
    6.4. Reakcje strącania a reakcje redoks    173
    6.5. Osady analityczne i ich czystość    175
    6.6. Strącanie z roztworów homogenicznych    177
  7. Inne reakcje analityczne    178
    7.1. Reakcje w środowisku stopionych soli    178
    7.2. Reakcje kinetyczne    180
    7.3. Reakcje związków organicznych    183
  8. Ogólne zagadnienia analizy jakościowej    187
    8.1. Wstęp    187
      8.1.1. Skala analizy chemicznej    188
      8.1.2. Czułość (wykrywalność)    188
    8.2. Metody rozdzielania    190
      8.2.1. Metody strąceniowe    190
      8.2.2. Metody ekstrakcyjne    191
      8.2.3. Metody wykorzystujące lotność substancji    193
      8.2.4. Wymiana jonowa    194
    8.3. Metody analizy jakościowej    196
      8.3.1. Analiza wybiórcza i systematyczna    197
      8.3.2. Analiza kroplowa    197
      8.3.3. Analiza mikrokrystaloskopowa    198
      8.3.4. Tworzenie barwnych pereł    199
      8.3.5. Spektroskopia emisyjna atomowa w analizie jakościowej. Barwienie płomienia    200
    8.4. Analityczny podział pierwiastków    201
      8.4.1. Analityczny podział kationów    202
      8.4.2. Analityczny podział anionów    205
    8.5. Technika analizy jakościowej    207
      8.5.1. Wykonanie analizy w skali półmikro    207
      8.5.2. Zastosowanie tioacetamidu w analizie jakościowej    209
  9. Wykrywanie kationów    211
    9.1. Grupowe reakcje kationów    211
      9.1.1. Reakcje z chlorkami    211
      9.1.2. Reakcje z siarczkami w środowisku kwasowym    213
      9.1.3. Reakcje z siarczkami w środowisku amoniakalnym    217
      9.1.4. Reakcje z wodorotlenkami metali alkalicznych    219
      9.1.5. Reakcje z amoniakiem    225
      9.1.6. Reakcje z węglanami metali alkalicznych    226
      9.1.7. Reakcje z węglanem amonu    228
      9.1.8. Reakcje z fosforanami    229
      9.1.9. Reakcje z siarczanami    231
      9.1.10. Reakcje z chromianami    232
      9.1.11. Reakcje z jodkami    233
      9.1.12. Reakcje z fluorkami    234
      9.1.13. Reakcje z cyjankami    235
      9.1.14. Reakcje ze szczawianami    237
      9.1.15. Reakcje z 8-hydroksychinoliną    237
    9.2. Analityczna charakterystyka kationów    238
      9.2.1. Srebro Ag    239
      9.2.2. Rtęć Hg    241
      9.2.3. Ołów Pb    243
      9.2.4. Tal Tl    245
      9.2.5. Bizmut Bi    247
      9.2.6. Miedź Cu    248
      9.2.7. Kadm Cd    251
      9.2.8. Ren Re    252
      9.2.9 . Arsen As    253
      9.2.10. Antymon Sb    256
      9.2.11. Cyna Sn    259
      9.2.12. German Ge    261
      9.2.13. Molibden Mo    262
      9.2.14. Wolfram W    264
      9.2.15. Złoto Au    266
      9.2.16. Platynowce    267
      9.2.17. Kobalt Co    269
      9.2.18. Nikiel Ni    271
      9.2.19. Cynk Zn    273
      9.2.20. Mangan Mn    274
      9.2.21. Żelazo Fe    276
      9.2.22. Wanad V    280
      9.2.23. Uran U    281
      9.2.24. Ind In    283
      9.2.25. Gal Ga    283
      9.2.26. Glin Al    284
      9.2.27. Chrom Cr    286
      9.2.28. Tytan Ti    288
      9.2.29 Cyrkon Zr i hafn Hf    290
      9.2.30. Tor Th    291
      9.2.31. Cer Ce    292
      9.2.32. Pierwiastki ziem rzadkich    293
      9.2.33. Niob Nb i tantal Ta    294
      9.2.34. Beryl Be    295
      9.2.35. Wapń Ca    296
      9.2.36. Stront Sr    298
      9.2.37. Bar Ba    299
      9.2.38. Magnez Mg    300
      9.2.39 Potas K    302
      9.2.40. Sod Na    304
      9.2.41. Lit Li    305
      9.2.42. Rubid Rb i cez Cs    306
      9.2.43. Jon amonu NH+4    306
    9.3. Schematy analizy mieszaniny kationów    307
    9.4. Postępowanie w obecności przeszkadzających anionów    317
      9.4.1. Sposoby oddzielania fosforanów    317
      9.4.2. Sposoby oddzielania innych anionów    318
  10. Wykrywanie anionów    320
    10.1. Wstępne reakcje anionów    320
      10.1.1. Reakcje z rozcieńczonym kwasem siarkowym(solnym)    320
      10.1.2. Reakcje ze stężonym kwasem siarkowym    322
      10.1.3. Reakcje z azotanem srebra    323
      10.1.4. Reakcje z chlorkiem baru    325
      10.1.5. Reakcje z jodkiem potasu    325
      10.1.6. Reakcje z jodem    326
      10.1.7. Reakcje z nadmanganianem potasu    327
    10.2. Analityczna charakterystyka anionów    328
      10.2.1. Fluor F    328
      10.2.2. Chlor Cl    329
      10.2.3. Brom Br    333
      10.2.4. Jod I    335
      10.2.5. Siarka S    337
      10.2.6. Selen Se    342
      10.2.7. Tellur Te    343
      10.2.8. Azot N    344
      10.2.9 .Fosfor P    347
      10.2.10. Węgiel C    348
      10.2.11. Krzem Si    355
      10.2.12. Bor B    356
    10.3. Postępowanie w obecności kationów przeszkadzających    357
  11. Badanie próbek materiałów    359
    11.1. Wstępne oględziny i próby    359
      11.1.1. Zabarwienie    359
      11.1.2. Zapach    359
      11.1.3. Ogrzewanie i prażenie    360
      11.1.4. Barwienie płomienia palnika    361
      11.1.5. Tworzenie barwnych pereł    361
    11.2. Rozpuszczanie (rozkład) próbki    361
      11.2.1. Rozpuszczanie w wodzie    361
      11.2.2. Rozpuszczanie w kwasach i alkaliach    362
      11.2.3. Stapianie próbek z topnikami    363
    11.3. Analiza soli i ich mieszanin    365
    11.4. Analizametali i stopów    369
      11.4.1. Analiza stali    371
      11.4.2. Analiza stali stopowej    371
      11.4.3. Analiza mosiądzu    373
      11.4.4. Analiza brązu    373
      11.4.5. Analiza stopu glinu    374
    11.5. Analiza rud i minerałów    376
      11.5.1. Analiza krzemianów i glinokrzemianów    376
      11.5.2. Analiza minerałów węglanowych    377
      11.5.3. Analiza innych minerałów    377
  Skorowidz    379
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia