Embriologia

Embriologia

Podręcznik dla studentów

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

99,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor zwięźle i przystępnie omówił wszystkie etapy rozwoju prenatalnego człowieka. Książka jest bogato ilustrowana kolorowymi schematami, obrazami ultrasonograficznymi płodu prawidłowego i płodu z wadami wrodzonymi, a także archiwalnymi preparatami histologicznymi zarodka we wczesnym stadium rozwoju oraz rycinami zarodka uzyskanego metodami zapłodnienia in vitro.
Nowe wydanie podręcznika, przy zachowaniu dotychczasowego podziału na część ogólną i szczegółową, zostało unowocześnione i poszerzone o wiele istotnych zagadnień.
Oddzielne rozdziały poświęcono najważniejszym molekułom rozwojowym i ich znaczeniu w kontroli molekularnych szlaków rozwojowych oraz komórkom grzebienia nerwowego. Uaktualniony został podrozdział dotyczący płodowego zespołu alkoholowego.
Piąte wydanie podręcznika wzbogacone zostało w nowe ryciny, które w przypadku embriologii są szczególnie istotne.
Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów medycyny i lekarzy, ale korzystać też z niego powinni studenci innych kierunków studiów medycznych: fizjoterapii, zdrowia publicznego, biotechnologii, dietetyki, a także niektórych wydziałów uniwersyteckich.


Liczba stron752
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3934-4
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]CZĘŚĆ OGÓLNA    1
  1. Zarys historii embriologii    3
  Zarys historii embriologii medycznej w Polsce    13
  2. Układ rozrodczy    17
  Układ rozrodczy żeński    17
    Narządy rozrodcze wewnętrzne    17
    Narządy rozrodcze zewnętrzne    24
  Układ rozrodczy męski    24
    Narządy rozrodcze wewnętrzne    25
    Narządy rozrodcze zewnętrzne    30
  3. Gametogeneza    33
  Oogeneza    33
    Cykl płciowy żeński    37
  Spermatogeneza    48
    Budowa plemnika    51
    Regulacja hormonalna spermatogenezy    54
    Czynniki wpływające na aktywność plemnikobójczą jądra    56
    Nasienie    57
  Mejoza    59
  4. Początek rozwoju prenatalnego człowieka. Pierwszy tydzień rozwoju    68
  Zapłodnienie    68
    Molekularne mechanizmy zapłodnienia    74
    Zapłodnienie poza ustrojem kobiety    95
  Piętnowanie genomowe rodzicielskie (imprinting genomowy)    100
    Stany patologiczne i zespoły wad wrodzonych oraz inne zaburzenia związane z piętnowaniem genomowym rodzicielskim    103
    Inaktywacja chromosomu X    103
  Bruzdkowanie    105
  Zagnieżdżenie    118
  5. Genetyczne i molekularne podstawy rozwoju    121
  Molekuły sygnałowe    122
  Molekularne szlaki przekazywania sygnału w procesie rozwoju zarodkowego    123
    Sygnalizacja Wnt    127
    Sygnalizacja Tgf-β    129
    Sygnalizacja Hedgehog    132
    Sygnalizacja Kinazy tyrozynowej    134
    Sygnalizacja Notch    137
    Sygnalizacja Integryną    139
    Szlak sygnałowy Kwasu retinowego    140
  Geny sterujące rozwojem a nowotwory    142
  Nazewnictwo genów u zwierząt i człowieka    143
  6. Powstanie dwulistkowej tarczy zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju    144
  Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach    148
  7. Powstanie trzylistkowej tarczy zarodkowej. Trzeci tydzień rozwoju    150
  Pierwotny układ sercowo-naczyniowy    156
  8. Okres zarodkowy. Od 4. do 8. tygodnia rozwoju    158
  Mezoderma wewnątrzzarodkowa    158
  Endoderma    168
  Ektoderma    169
  Błony płodowe    172
  Fałdowanie się zarodka    179
  9. Charakterystyka morfologiczna zarodka i płodu    186
  Najważniejsze cechy morfologiczne zarodka    191
  Najważniejsze charakterystyczne cechy płodu    196
  Czynniki wpływające na wzrost wewnątrzmaciczny płodu    204
  Określanie czasu trwania ciąży, terminu porodu, wieku zarodka i płodu    205
  10. Łożysko    207
  Budowa łożyska    207
  Czynność łożyska    222
  Wady w rozwoju łożyska oraz inne stany patologiczne łożyska i błon płodowych    226
  Sznur pępowinowy    232
  Ciąża mnoga    233
  Próby ciążowe    241
  11. Wady wrodzone    245
  Podział wad rozwojowych    249
  Zaburzenia genetyczne    251
    Uszkodzenia (mutacje) pojedynczego genu    251
    Aberracje chromosomowe    253
  Wady wrodzone ze znacznym udziałem czynnika genetycznego    258
    Wady pochodzenia wieloczynnikowego (dziedziczenie wieloczynnikowe)    258
  Wady wywołane przez czynniki teratogenne środowiska zewnętrznego    260
    Czynniki teratogenne    265
  Diagnostyka prenatalna    292
    Ultrasonografia    292
    Amniocenteza    295
    Biopsja kosmówki    295
    Kordocenteza    297
    Fetoskopia    297
    Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna    298
    Wskazania do diagnostyki prenatalnej    299
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    303
  12. Jamy ciała, krezki oraz przepona    305
  Podział wewnątrzzarodkowej jamy ciała    308
  Rozwój przepony    310
  Torba sieciowa i krezka grzbietowa żołądka    313
  Krezki    316
  Zaburzenia w rozwoju jam ciała, pierwotnych krezek i przepony    320
  13. Narząd gardłowy i jego pochodne. Twarz oraz szyja    322
  Narząd gardłowy (skrzelowy)    322
    Łuki gardłowe    322
    Kieszonki gardłowe    326
    Bruzdy gardłowe    330
    Błony gardłowe    330
    Zaburzenia w rozwoju narządu gardłowego    330
  Język    332
    Zaburzenia w rozwoju języka    334
  Ślinianki    334
  Tarczyca    335
    Zaburzenia w rozwoju tarczycy    335
  Twarz    337
    Jamy nosowe    341
    Podniebienie    344
    Zaburzenia w rozwoju twarzy i podniebienia    344
  14. Układ oddechowy    349
  Molekularne mechanizmy rozwoju tchawicy i drzewa oskrzelowego    355
  Zaburzenia w rozwoju układu oddechowego    358
  15. Układ pokarmowy    361
  Jelito pierwotne przednie    361
    Przełyk    362
    Żołądek    363
    Dwunastnica    363
    Wątroba i pęcherzyk żółciowy    370
    Trzustka    371
    Śledziona    371
  Jelito pierwotne środkowe    372
  Jelito pierwotne tylne    375
  Molekularne mechanizmy różnicowania pierwotnego jelita    378
  Zaburzenia w rozwoju układu pokarmowego    384
    Wady jelita pierwotnego przedniego    384
    Wady jelita pierwotnego środkowego    385
    Wady jelita pierwotnego tylnego    391
  16. Układ moczowo-płciowy    392
  Układ moczowy    392
    Nerka    395
    Pęcherz moczowy i cewka moczowa    402
    Gruczoł krokowy (stercz)    406
  Układ płciowy    408
    Rozwój gonad    408
    Rozwój narządów płciowych wewnętrznych    415
    Rozwój narządów płciowych zewnętrznych    421
    Rozwój kanału pachwinowego i zstępowanie jąder    426
  Zaburzenia w rozwoju układu moczowo-płciowego    429
    Wady układu moczowego    429
    Wady wrodzone układu płciowego    432
  17. Układ sercowo-naczyniowy    438
  Rozwój serca    440
    Podział kanału przedsionkowo-komorowego, pierwotnego przedsionka i pierwotnej komory    447
    Zatoka żylna    453
    Lewy przedsionek i pierwotna żyła płucna    453
    Podział pierwotnej komory    453
    Układ przewodzący serca    455
    Pierwotne i wtórne pole sercotwórcze, sercowe komórki grzebienia nerwowego oraz molekularne mechanizmy embriogenezy serca    455
  Układ tętniczy    464
  Układ żylny    469
  Układ limfatyczny    472
  Układ krążenia płodu i noworodka    474
    Krążenie płodowe    474
    Zmiany w układzie krążenia po urodzeniu    476
  Zaburzenia w rozwoju układu sercowo-naczyniowego    479
    Wady wrodzone serca i dużych naczyń krwionośnych    479
    Wrodzone wady łuku aorty    483
  Zaburzenia w rozwoju układu żylnego i limfatycznego    485
  18. Układ nerwowy    486
  Układ nerwowy ośrodkowy    492
    Rdzeń kręgowy    492
    Opony    495
    Mielinizacja    497
    Mózgowie    497
    Molekularne podstawy różnicowania płytki, rynienki i cewy nerwowej    512
  Układ nerwowy obwodowy    518
    Nerwy czaszkowe    518
  Układ nerwowy autonomiczny    519
    Układ nerwowy współczulny    519
    Układ nerwowy przywspółczulny    519
  Zaburzenia w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego    522
    Wady wrodzone rdzenia kręgowego    522
    Wady wrodzone mózgowia    527
    Wady wrodzone gruczołu nadnerczowego    531
  Komórki grzebienia nerwowego    531
    Zaburzenia związane z komórkami grzebienia nerwowego    539
  19. Oko, ucho, narząd węchu    543
  Oko    543
    Siatkówka, ciało rzęskowe i tęczówka    546
    Soczewka, ciało szkliste i rogówka    549
    Nerw wzrokowy i pozostałe struktury oka    551
    Molekularne mechanizmy rozwoju oka    551
    Zaburzenia w rozwoju narządu wzroku    557
  Ucho    559
    Ucho zewnętrzne    559
    Ucho środkowe    562
    Ucho wewnętrzne    563
    Molekularne mechanizmy rozwoju ucha wewnętrznego    569
    Zaburzenia w rozwoju narządu słuchu i równowagi    572
    Wady wrodzone małżowiny usznej    573
  Narząd węchu    573
    Wady wrodzone narządu węchu    576
  20. Krew    577
  Erytrocytopoeza    579
  Granulocyty    580
  Płytki krwi    580
  Limfocyty    581
    Limfocyty T    581
    Limfocyty B    584
  Monocyty – makrofagi (jednojądrowe fagocyty), komórki NK    586
  Zaburzenia związane z krwią oraz rozwojem odporności    587
    Konflikt matczyno-płodowy    587
    Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa    590
    α-Talasemia    590
    Wrodzone zaburzenia układu odpornościowego (zespoły niedoborów odporności)    591
  21. Układ szkieletowy    592
  Rozwój chrząstki    592
  Rozwój kości    593
    Kostnienie na podłożu błoniastym    593
    Kostnienie na podłożu chrzęstnym    594
  Molekularne mechanizmy rozwoju układu kostnego    595
    Molekularne mechanizmy powstawania i różnicowania się elementów chrzęstnych i kostnych w kości długiej    602
  Rozwój stawów    602
  Szkielet osiowy    604
  Kości obręczy kończyny górnej i dolnej oraz kończyn    614
  Zaburzenia w rozwoju układu szkieletowego    614
    Wady wrodzone szkieletu osiowego    614
    Wady czaszki    617
    Uogólnione wady układu kostnego    618
  22. Układ mięśniowy    619
  Mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe    619
  Molekularne mechanizmy rozwoju mięśni    626
  Zaburzenia rozwojowe mięśni    629
  23. Kończyny    630
  Molekularne mechanizmy rozwoju kończyn    637
  Zaburzenia w rozwoju kończyn    640
  24. Powłoka wspólna    644
  Skóra    644
    Włosy    646
    Gruczoły łojowe    648
    Gruczoły potowe    648
    Paznokcie    649
    Gruczoły sutkowe    651
    Molekularne mechanizmy rozwoju skóry i jej wytworów    651
  Zęby    653
    Molekularne mechanizmy rozwoju zębów    660
  Zaburzenia w rozwoju powłoki wspólnej    660
    Wady wrodzone skóry    660
    Wady wrodzone włosów    663
    Wady wrodzone paznokci    664
    Wady gruczołu sutkowego    664
    Wady wrodzone zębów    664
  25. Klonowanie    666
  26. Komórki macierzyste    675
  Słownik podstawowych terminów embriologicznych    695
  Skorowidz    716
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia