Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów

-25%

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,75  41,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

30,7541,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Poprzednie wydanie książki oparte było o stan prawny aktualny wg daty 1 stycznia 2010 r. Od tamtego czasu nastąpiły na tyle znaczące zmiany w przepisach norm technicznych i prawnych, że dla jej dobra należało mieć nowe spojrzenie na dotychczasową merytorykę.


Najważniejszym powodem weryfikacji stał się fakt obowiązywania od dnia 1 stycznia 1992 r. postanowień wieloarkuszowej Polskiej Normy PN-92/E-05009 (później PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”), będącej ścisłym odpowiednikiem międzynarodowej normy wieloarkuszowej IEC 364 o identycznym tytule, zakresie, treści i układzie, która jest ostatnio nowelizowana, a poszczególne arkusze wydawane są jako dokumenty harmonizacyjne (HD) – w Polsce jako PN-HD 60364.


Zmiany w książce wynikły również z nowelizacji kilka ważnych aktów normatywnych związanych z wykonywaniem pomiarów ochronnych i z przyrządami stosowanymi do wykonywania pomiarów, które nastąpiły po ukazaniu się I wydania. Autor za najważniejsze wymienia tu zmiany przepisów w następujących aktach normatywnych:
1) ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, która wprowadziła zasadę, że od 1 stycznia 2003 r. stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne i można je powoływać w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim (wówczas stają się dokumentami, których stosowanie jest obowiązkowe);
2) ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, znowelizowanej w styczniu 2004 r. i obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. Jej celem jest zapewnienie na obszarze Polski jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych Ustawa reguluje zagadnienia legalnych jednostek miar i ich państwowych wzorców, prawnej kontroli metro-logicznej przyrządów pomiarowych, kompetencji i zadań organów administracji rządowej właściwych w sprawach miar, sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy,
3) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane, która wprowadziła wymaganie, że kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych,
4) ustawie z 4 marca 2005 r. o zmianie ustaw Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska, które wprowadziły zmiany do tekstu obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
5) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli;


7) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
8) zmian w prawie energetycznym, które weszły w życie w październiku 2011 r., gdzie znowelizowano przepisy dotyczące: kwalifikacji zawodowych energetyków powodując ograniczenie obowiązkowego powtarzania egzaminów dla energetyków w dużych przedsiębiorstwach i usunęły wprowadzony w 2005 roku, obowiązek cyklicznego potwierdzania kwalifikacji dla wszystkich osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych).


Rok wydania2014
Liczba stron105
KategoriaElektrotechnika i energetyka
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
ISBN-13978-83-64094-24-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp    7
   1.1. Akty prawne związane z wykonywaniem sprawdzań odbiorczych i okresowych
  w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia    9
   1.2. Zasada obowiązująca w ochronie przeciwporażeniowej    11
   1.3. Najczęściej popełniane błędy przy podłączaniu urządzeń w układzie sieci TN-C    13
  2. Wymagania dotyczące sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia    14
   2.1. Efekty pomiarów    14
   2.2. Rodzaje wykonywanych pomiarów – podział    14
   2.3. Prawna kontrola metrologiczna    15
  3. Dokładność wykonywania pomiarów17
   3.1. Klasa dokładności przyrządu pomiarowego    18
   3.2. Dobór właściwej metody pomiarów18
   3.3. Wymagania co do dokładności pomiarów    18
   3.4. Zasady wykonywania pomiarów    19
   3.5. Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych    19
  4. Zakres wykonywania okresowych sprawdzań instalacji    20
   4.1. Dwie części pomiarów ochronnych    20
   4.2. Oględziny    22
   4.2.1. Przykłady elementów wyposażenia, na które należy zwrócić uwagę podczas oględzin i sprawdzenia instalacji    22
   4.3. Próby    26
   4.4. Zakres wykonywania pomiarów okresowych    27
  5. Częstość wykonywania pomiarów i badań okresowych    28
   5.1. Wymagania określające częstość wykonywania pomiarów    28
   5.2. Częstość wykonywania badań okresowych na terenach budowy    29
  6. Dokumentowanie wykonywanych prac kontrolno-pomiarowych    30
   6.1. Sposób dokumentowania pomiarów    30
   6.2. Błędy w dokumentowaniu pomiarów    31
  7. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań    31
   7.1. Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych    31
   7.2. Błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji    33
   7.3. Pomiar rezystancji izolacji    34
   7.3.1. Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji    35
   7.3.2. Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych    36
   7.3.3. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów    37
   7.3.4. Pomiar rezystancji izolacji kabli    37
   7.3.5. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji    38
   7.3.6. Błędy popełniane przy pomiarze rezystancji izolacji    39
   7.4. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów    40
   7.5. Próba wytrzymałości elektrycznej    40
   7.6. Rezystancja podłóg i ścian    40
  8. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN    42
   8.1. Warunek skuteczności ochrony w sieci TN    42
   8.2. Pomiar metodą techniczną    44
   8.3. Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia    44
   8.4. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT    45
   8.5. Skuteczność ochrony w układzie IT    46
   8.6. Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi    47
   8.6.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania    47
   8.6.2. Ochrona przy użyciu połączeń wyrównawczych    48
   8.6.3. Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej    49
   8.7. Mierniki do sprawdzania zabezpieczeń nadmiarowoprądowych    50
   8.8. Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia    50
  9. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi    51
   9.1. Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach    51
   9.2. Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi    53
   9.3. Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych    55
   9.4. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych testerem    56
   9.5. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych przyrządami mikroprocesorowymi    56
   9.6. Budowa wyłącznika różnicowoprądowego    57
   9.6.1. Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST    58
   9.7. Przyczyny błędnych wyłączeń wyłączników różnicowoprądowych    58
   9.7.1. Połączenie przewodu neutralnego z ochronnym    58
   9.7.2. Połączenie równoległe przewodów neutralnych dwóch odbiorników    59
   9.7.3. Zamiana przewodów neutralnych sąsiednich obwodów    60
   9.7.4. Przeciwstawne połączenie przewodów fazowego i neutralnego w wyłączniku    60
  10. Dodatkowe sprawdzenia wymagane przez normę PN-HD 60364-6    61
   10.1. Ochrona uzupełniająca    61
   10.2. Sprawdzenie biegunowości    61
   10.3. Sprawdzenie kolejności faz    61
   10.4. Próby funkcjonalne    61
   10.5. Spadek napięcia    62
  11. Pomiar rezystancji uziomu    62
   11.1. Metody pomiaru rezystancji uziomów    62
   11.2. Rezystancja uziomów pomocniczych    67
   11.3. Czynniki wpływające na jakość uziomu    68
   11.4. Metoda B3 – pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych    70
   11.5. Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych    71
   11.5.1. Zasada ochrony zastanej    71
   11.6. Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej    72
   11.7. Pomiar rezystywności gruntu    72
   11.8. Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym    73
   11.8.1. Parametry impulsu pomiarowego    74
   11.8.2. Właściwości udarowe uziemień    75
   11.9. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego    76
   11.9.1. Wykonywanie pomiarów instalacji piorunochronnej budynku    76
   11.9.2. Metoda czteroprzewodowa    77
   11.9.3. Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień    77
   11.9.4. Metoda techniczna z użyciem dodatkowych cęgów    77
   11.10. Metryka urządzenia piorunochronnego    78
   11.11. Protokół badań urządzenia piorunochronnego    79
   11.12. Błędy podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemień    80
  12. Pomiary natężenia oświetlenia    80
   12.1. Program badań. Ogólne warunki wykonywania pomiarów    80
   12.2. Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach    81
  13. Pomiar prądów upływu    82
   13.1. Sposób wykonania pomiaru prądu upływu    82
   13.2. Przygotowanie instalacji w układzie TN-S    82
   13.3. Przygotowanie instalacji w układzie TN-C    83
  14. Kontrola elektronarzędzi    83
   14.1. Częstość badań elektronarzędzi    83
   14.2. Zakres prób elektronarzędzi    83
  15. Badania spawarek    83
  16. Badania zgrzewarek    84
  17. Badania sprzętu ochronnego    85
   17.1. Wymagania dla izolacyjnego sprzętu ochronnego    85
   17.2. Terminy okresowych badań sprzętu ochronnego    85
   17.3. Czynności przy bieżącym użytkowaniu sprzętu ochronnego    85
  18. Wzory protokołów    87
  19. Literatura    103
   19.1. Akty prawne    103
   19.2. Normy    104
   19.3. Publikacje    105
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia