Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka

-20%

Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

45,12  56,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

45,1256,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kwestie specyfiki władztwa korporacyjnego w bankowości podejmowane były dotąd relatywnie rzadko. W ubiegłym wieku ukazało się niewiele publikacji na ten temat, dopiero w obecnym stuleciu nadano większą rangę tej problematyce. Szczególnie istotnym impulsem do rozwoju badań w tym obszarze był globalny kryzys finansowy zapoczątkowany na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, a rozprzestrzeniony niemal na cały świat (m.in. poprzez powiązania kapitałowe i organizacyjne instytucji finansowych oraz globalny handel instrumentami finansowymi – często o skomplikowanej konstrukcji i trudnym do oszacowania ryzyku).

Powyższe zagadnienia stanowiły główną motywację przeprowadzenia badań, których pokłosiem jest niniejsza monografia. Jej celem jest poznanie mechanizmów ładu korporacyjnego i ocena ich znaczenia w bankach, a w konsekwencji - opracowanie całościowego modelu władztwa korporacyjnego w tych instytucjach. Praca oparta jest na obszernych studiach literaturowych, które stanowiły inspirację do przeprowadzenia własnych badań empirycznych, obejmujących reprezentantów polskiego sektora bankowego (zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze).


Liczba stron558
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-059-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Nadzór nad bankami    17
  1.1. Sieć bezpieczeństwa – regulacje i instytucje nadzorcze    19
  1.1.1. Sieć bezpieczeństwa – definicja i istota    19
  1.1.2. Architektura instytucjonalna sieci bezpieczeństwa    21
  1.1.3. Regulacje bankowe    25
  1.2. Prywatny monitoring (dyscyplina rynkowa)    31
  1.3. Samoregulacja sektora bankowego    33
  1.4. Samoregulacja w polskim sektorze bankowym – wyniki badania ankietowego    38
  1.5. Podsumowanie    41
  Rozdział 2. Władztwo korporacyjne w bankowości    45
  2.1. Definicja i zakres corporate governance    45
  2.1.1. Definicja i istota corporate governance    45
  2.1.2. Teorie władztwa korporacyjnego    48
  2.1.3. Mechanizmy i instytucje władztwa korporacyjnego    50
  2.2. Specyfika władztwa korporacyjnego w bankach    52
  2.2.1. Odmienny charakter banków    52
  2.2.2. Obszary nieefektywności władztwa korporacyjnego w bankach    57
  2.3. Modele władztwa korporacyjnego    59
  2.3.1. Klasyfikacja modeli władztwa korporacyjnego    59
  2.3.2. Holistyczny model władztwa korporacyjnego w bankach    69
  2.4. Podsumowanie    74
  Rozdział 3. Dobre praktyki władztwa korporacyjnego    77
  3.1. Istota kodeksów władztwa korporacyjnego    77
  3.2. Zbiory dobrych praktyk    82
  3.2.1. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW w Warszawie    82
  3.2.2. Bazylejskie dobre praktyki władztwa korporacyjnego    84
  3.2.3. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF    85
  3.3. Wypełnienie przez polskie banki dobrych praktyk władztwa korporacyjnego    88
  3.3.1. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW w Warszawie    88
  3.3.2. Bazylejskie dobre praktyki władztwa korporacyjnego    93
  3.4. Podsumowanie    112
  Rozdział 4. Interesariusze i cele strategiczne banków    113
  4.1. Misja banku, wyznawane wartości    113
  4.2. Cele działania banków    122
  4.3. Odpowiedzialność banku wobec interesariuszy    124
  4.3.1. Wymiary odpowiedzialności banku    124
  4.3.2. Interesariusze banku    126
  4.4. Cele działania i interesariusze polskich banków – wyniki badań ankietowych    129
  4.4.1. Cele działania    129
  4.4.2. Interesariusze    137
  4.5. Podsumowanie    148
  Rozdział 5. Właściciele banków    151
  5.1. Problematyka własności w kontekście władztwa korporacyjnego    151
  5.1.1. Typy właścicieli    151
  5.1.2. Rozdzielność własności i kontroli    152
  5.1.3. Prawa i obowiązki właścicieli    156
  5.1.4. Odpowiedzialność właścicieli banków za kryzys finansowy    159
  5.2. Efektywność struktury właścicielskiej    161
  5.3. Inwestorzy instytucjonalni    165
  5.4. Zaangażowanie właścicieli    168
  5.5. Struktura właścicielska polskich banków    173
  5.5.2. Banki komercyjne    177
  5.6. Podsumowanie    185
  Rozdział 6. Rada nadzorcza banku    187
  6.1. Rola, zadania i odpowiedzialność rady nadzorczej    187
  6.1.1. Znaczenie i kompetencje rady    187
  6.1.2. Nieskuteczność i nieefektywność pracy rady nadzorczej    193
  6.2. Skład, organizacja i zasady funkcjonowania rady nadzorczej    194
  6.2.1. Wielkość i skład rady    194
  6.2.2. Organizacja i zasady funkcjonowania rady    199
  6.3. Ocena i samoocena pracy rady nadzorczej    202
  6.4. Rady nadzorcze polskich banków    204
  6.4.1. Rola, zadania i zakres odpowiedzialności rad nadzorczych    204
  6.4.2. Wielkość i skład rad    208
  6.4.3. Praca rad nadzorczych i komitetów    213
  6.4.4. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych    216
  6.4.5. Rady nadzorcze – podstawowe zależności    217
  6.5. Podsumowanie    219
  Rozdział 7. Zarząd    221
  7.1. Rola, zadania i odpowiedzialność zarządu    221
  7.2. Wynagrodzenia członków zarządu    229
  7.2.1. Instrumenty i zasady wynagradzania kierownictwa    229
  7.2.2. Problemy związane z wynagradzaniem menedżerów bankowych    230
  7.2.3. Rekomendacje nadzorcze odnoszące się do wynagradzania kierownictwa    232
  7.2.4. Kształtowanie modelu wynagradzania zarządów banków    236
  7.3. Zarządy polskich banków    239
  7.3.1. Skład zarządu    239
  7.3.2. Wynagrodzenia zarządu    242
  7.3.3. Zarządy – podstawowe zależności    248
  7.4. Podsumowanie    251
  Rozdział 8. Zarządzanie ryzykiem bankowym w systemie władztwa korporacyjnego banku    253
  8.1. Ryzyko w działalności bankowej    253
  8.1.1. Zarządzanie ryzykiem w banku    253
  8.1.2. Apetyt na ryzyko i tolerancja ryzyka    257
  8.1.3. Ujawnienia na temat ryzyka i adekwatności kapitałowej    260
  8.2. System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej w bankach – wytyczne nadzorcze i dobre praktyki władztwa korporacyjnego    262
  8.2.1. System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej    262
  8.2.2. Identyfikacja słabości systemów zarządzania ryzykiem w bankach i sformułowanie dobrych praktyk władztwa korporacyjnego    270
  8.3. Systemy zarządzania ryzykiem w polskich bankach    274
  8.3.1. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej    275
  8.3.2. Apetyt na ryzyko    280
  8.3.3. Pomiar ryzyka    283
  8.3.4. Jakość sprawozdawczości na temat ryzyka    291
  8.4. Podsumowanie    297
  Rozdział 9. Przejrzystość banków umożliwiająca sprawowanie kontroli    299
  9.1. Przejrzystość banków (publiczne ujawnianie informacji)    299
  9.1.1. Przejrzystość jako wymóg władztwa korporacyjnego    299
  9.1.2. Transparentność banków    300
  9.1.3. Problemy dotyczące transparentności banków    305
  9.2. Wymogi informacyjne banków    307
  9.2.1. Wymogi prawne – wyznacznik minimalnego zakresu ujawnień    307
  9.2.2. Polityka informacyjna banku    310
  9.3. Jakość i wiarygodność sprawozdań    314
  9.3.1. Cechy jakościowe sprawozdań    314
  9.3.2. Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za zapewnienie wiarygodności sprawozdań finansowych    316
  9.3.3. Transparentność a władztwo korporacyjne    318
  9.4. Przejrzystość i jakość sprawozdań polskich banków    319
  9.4.1. Przejrzystość banków w ich opinii    319
  9.4.2. Sprawozdanie finansowe    321
  9.4.3. Sprawozdanie z działalności    325
  9.4.4. Pozostałe raporty    329
  9.5. Podsumowanie    330
  Rozdział 10. Audytor    333
  10.1. Rola audytu we wspieraniu władztwa korporacyjnego    333
  10.1.1. „Strażnicy”    333
  10.1.2. Funkcje audytora    335
  10.1.3. Niezależność biegłego rewidenta i brak konfliktu interesów    337
  10.2. Współpraca biegłego rewidenta z bankiem i nadzorem bankowym    340
  10.2.1. Współpraca z zarządem banku    340
  10.2.2. Współpraca z radą nadzorczą banku    340
  10.2.3. Współpraca z audytorem wewnętrznym    341
  10.2.4. Współpraca z nadzorem bankowym    342
  10.3. Ocena biegłego rewidenta    343
  10.3.1. Ocena dokonywana przez radę nadzorczą banku    344
  10.3.2. Ocena nadzorcza    345
  10.4. Empiryczne zależności między rewizją finansową a władztwem korporacyjnym    347
  10.5. Audytorzy polskich banków    350
  10.6. Podsumowanie    357
  Rozdział 11. Jakość władztwa korporacyjnego    359
  11.1. Pomiar jakości corporate governance    359
  11.1.1. Dobre władztwo korporacyjne    359
  11.1.2. Indeksy władztwa korporacyjnego    365
  11.1.3. Praktyki władztwa korporacyjnego a wyniki ekonomiczne – przegląd badań    369
  11.2. Ocena wyników banków z perspektywy interesariuszy    376
  11.2.1. Metody pomiaru dokonań banku    376
  11.2.2. Wyniki badanych banków    384
  11.3. Systemy władztwa korporacyjnego a wyniki finansowe polskich banków    400
  11.3.1. Pomiar jakości władztwa i pomiar wyników banków    400
  11.3.2. Wyniki banków uczestniczących w badaniu ankietowym    400
  11.3.3. Wyniki banków giełdowych    420
  11.4. Podsumowanie    424
  Zakończenie    429
  Załączniki    437
  Bibliografia    507
  Wykaz skrótów    551
  Spis rysunków    553
  Spis tabel    557
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia