Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się. PN 310

Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się. PN 310

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejszy Zeszyt Prac Naukowych zawiera zbiór artykułów przygotowanych przez pracowników naukowych z różnych ośrodków naukowych w Polsce na konferencję „Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się”, zorganizowaną przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniach 10-11 października 2013 roku. Jest on więc wynikiem zbiorowego wysiłku osób, które zechciały podzielić się wynikami swoich badań w zakresie wielowątkowej tematyki składającej się na problematykę organizacyjnego uczenia się i przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się.

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwami szczególnie obecnie, w czasach ogromnego przyspieszenia postępu technicznego i technologicznego, powinno być podporządkowane imperatywowi stałego uczenia się. Analizy współczesnych przeobrażeń gospodarczych jednoznacznie wskazują, że główne źródło zmian wymuszających procesy uczenia się tkwi w procesach globalizacji. Charakteryzują się one między innymi globalną konkurencją, megakoncentracją, wzrostem roli wiedzy w gospodarce, rozwojem współpracy między przedsiębiorstwami w skali świata, niespotykanym wcześniej rozwojem i wykorzystaniem technologii informacyjnych. Reakcja na zmiany zależy od kadry kierowniczej przedsiębiorstw, a także uwarunkowań działalności konkretnych podmiotów gospodarczych. Konieczność przystosowania się do zmian w otoczeniu powoduje, że następują zmiany w wewnętrznych procesach organizacyjnych, a same organizacje ewoluują w kierunku organizacji uczących się. Proces organizacyjnego uczenia się nie może sprowadzać się lub ograniczać do naśladowania konkurentów czy postępowania metodą prób i błędów. Powinien opierać się na wyprzedzających działaniach świadomego uczenia się, sprzężonego z procesami zarządzania zasobami ludzkimi.

Proces organizacyjnego uczenia się można analizować w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym. W wymiarze teoretycznym przedmiotem rozważań są: modele organizacji uczącej się, czynniki decydujące o skuteczności i sprawności oraz efektywności organizacyjnego uczenia się, znaczenie podejścia eksploracyjnego versus eksploatacyjnego do procesu uczenia się itp.

Z kolei w podejściu aplikacyjnym badania koncentrują się wokół odpowiedzi na następujące pytania: czego się uczą organizacje, od kogo się uczą, w jaki sposób się uczą, jakie narzędzia wspomagają proces uczenia się. Badania empiryczne wskazują na indywidualizację procesu organizacyjnego uczenia się, wynikającą z potrzeby zastosowania podejścia sytuacyjnego, zależnego między innymi od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa oraz poziomu wykształcenia osób, które nim kierują. Te dwa czynniki wpływają na postrzeganie zarówno wyzwań rozwojowych, jak i znajomość determinant rozwoju przedsiębiorstw. Realizacja długookresowych strategii przedsiębiorstwa wymaga holistycznego podejścia do procesów uczenia się. Samo przygotowanie i wybór strategii przedsiębiorstwa jest procesem uczenia się. Obecnie w czasach globalnej konkurencji przedsiębiorstwa mogą utrzymywać się na rynku, oferując unikalne wyroby, działając w niszach rynkowych, internacjonalizując
swoją działalność lub wzmacniając swoje zasoby poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju sieciach. Wymienione jako przykładowe strategie konkurowania wskazują, na jakich problemach i obszarach działalności koncentrują się przedsiębiorstwa w procesach uczenia się. Umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy, jaką uzyskuje się z tych analiz, jest wyrazem przedsiębiorczości zarządzających.

W dłuższym okresie utrzymywanie się na wysoce konkurencyjnym rynku wymaga wsparcia przedsiębiorczości zarządzających przez innowacyjność organizacji. Innowacyjność organizacji ma charakter syntetyczny, jest wypadkową wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w tym postaw osób zarządzających i kreatywności pracowników, szczególnie ważnych z punktu widzenia organizacji uczącej się. Postawy zarządzających są wyrazem ich świadomości innowacyjnej oraz nastawienia do innowacji, które przejawia się na dwóch płaszczyznach: wewnętrznej
i zewnętrznej. Płaszczyzna wewnętrzna to istniejący w przedsiębiorstwie system stymulowania kreatywności i przedsiębiorczości pracowników, na który składają się przesłania zawarte w wizji i misji przedsiębiorstwa, system motywacji, kultura organizacyjna, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Na płaszczyźnie zewnętrznej
przejawia się jako skłonność do współpracy z innymi partnerami, a także jako chęć do korzystania z instrumentów wspierających innowacyjne przedsięwzięcia.

Do wyzwań otoczenia, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa, należy działanie na rynku w warunkach międzynarodowej konkurencji. Wpływa ona na szczególną dynamikę zmian i potrzebę elastycznego działania. Celem uczenia się organizacji działającej w warunkach międzynarodowej konkurencji jest zdobycie wiedzy i umiejętności analizowania i formułowania swoich przedsięwzięć oraz strategii w kontekście internacjonalizacji. Należy jednakże pamiętać, że stopień wykorzystania nowych możliwości dostępu do informacji i wiedzy zależy od posiadania zespołu pracowników zdolnych do stałego i szybkiego uczenia się, lojalnych i przedsiębiorczych. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na korzyści wynikające ze strategii relacyjnych, których istotą jest uczenie się poprzez pozyskiwanie różnorodnych efektów synergicznych z nawiązywania relacji z wybranymi partnerami ze swego otoczenia.

Jak wynika z powyższych uwag, istotą przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się jest rozważanie jej jako efektu zbiorowego wysiłku: kadry kierowniczej, pracowników i coraz częściej różnych interesariuszy zewnętrznych.

Autorzy artykułów zawartych w niniejszym zbiorze koncentrują się wokół wymienionych problemów, rozważając je od strony teoretycznej i prezentując wyniki
badań empirycznych.


Liczba stron482
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-307-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Część I. Systemowy aspekt uczenia się organizacji    13
  
  Barbara Olszewska: Teoretyczne nurty dominujące w problematyce uczenia się organizacji     15
  Maciej Czarnecki: Eksploracja i eksploatacja jako dylemat organizacyjnego uczenia się     32
  Bogusław Hajdasz: Zarządzanie procesem uczenia się przedsiębiorstwa w sieci     43
  Kazimierz Jaremczuk: Delegowanie uprawnień przesłanką uczącej się organizacji     56
  Tadeusz Kowalewski: Kształcenie ustawiczne w procesie zmiany: od organizacji uczącej się do organizacji inteligentnej     65
  Adrianna Lewandowska: Analiza procesu organizacyjnego uczenia się w logice „podwójnej pętli” Strategicznej Karty Wyników przedsiębiorstwa rodzinnego     74
  Katarzyna Olejczyk-Kita: Uczenie się organizacji – aspekt zasobowy     83
  Aleksandra Rudawska: Wielopoziomowe ujęcie organizacyjnego uczenia się a zmiany organizacyjne     91
  Oksana Seroka-Stolka, Tomasz Nitkiewicz, Anna Brzozowska: Rola wiedzy ekologicznej w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstwa     103
  Jan Skalik: Kreatywność w przedsiębiorstwie uczącym się     113
  Ewa Stańczyk-Hugiet, Mateusz Strychalski: Asymetria wiedzy w relacjach międzyorganizacyjnych     123
  Anna Starosta: Podejścia do zarządzania antykryzysowego w kontekście organizacyjnego uczenia się     132
  Anna Wójcik-Karpacz: Rutyny dzielenia się wiedzą jako źródła relacyjnej przewagi konkurencyjnej     142
  Bogusława Ziółkowska, Piotr Tomski: Identyfikacja efektów międzyorganizacyjnego uczenia się w zarządzaniu przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym     151
  
  Część II. Psychospołeczne uwarunkowania organizacyjnego uczenia się    163
  
  Monika Chodorek: Zarządzanie talentami w procesie uczenia się przedsiębiorstwa     165
  Agnieszka Fornalczyk: Coaching w organizacji – dyspozycyjne uwarunkowania uczenia się menedżerów     175
  Bartłomiej J. Gabryś: Wybrane dylematy uczenia się i wiedzy w narracjach zarządzających     184
  Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer: Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się     193
  Barbara Józefowicz: Zaufanie jako determinanta organizacyjnego uczenia się przedsiębiorstw     203
  Katarzyna Piórkowska: Uwarunkowania menedżerskiego uczenia się     213
  Magdalena Rajchelt: Role menedżera w organizacji uczącej się     224
  Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska: Coaching jako narzędzie wspomagające realizację procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie     233
  Monika Stelmaszczyk: Coaching narzędziem wspomagającym dzielenie się wiedzą ukrytą w organizacji     245
  Jagoda Stompór-Świderska: Psychospołeczne uwarunkowania decyzji menedżerskich w organizacjach     252
  Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska: Analiza wykorzystania zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy – implikacje praktyczne     261
  
  Część III. Organizacyjne uczenie się w praktyce zarządzania    275
  
  Katarzyna Bachnik: Strategia obecności przedsiębiorstw w przestrzeni internetowej w trudnych sytuacjach – przykłady     277
  Katarzyna Bigosińska: Globalizacja innowacji i nowy wymiar transferu technologii     287
  
  Justyna Cyga: Organizacyjne uczenie się w praktyce zarządzania na przykładzie firmy Impel Business Solutions Sp. z o.o     299
  Sylwia Flaszewska, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: Organizacyjne uczenie się jako atrybut przedsiębiorstw sektora high-tech     311
  Agnieszka Jędrysiak: Proces innowacji jako proces ciągłego uczenia się na przykładzie przedsiębiorstwa branży tartacznej     321
  Szymon Jopkiewicz, Artur Borcuch: E-zdrowie jako wymiar procesu uczenia się organizacji sektora zdrowia w interakcjach usługowych     329
  Marta Kadłubek, Tomasz Lis: Innowacyjność organizacji w aspekcie logistycznej obsługi klienta     340
  Jarosław Karpacz, Klaudia Pilch: Rola rutyn operacyjnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa     349
  Stefan Lachiewicz: Słabe ogniwa w procesie przedsiębiorczości technologicznej     357
  Joanna Łuczak: Polska Policja jako publiczna organizacja ucząca się     366
  Tomasz Małkus: Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych     377
  Małgorzata Matyja: Rolnicze spółdzielnie produkcyjne jako organizacje (nie)uczące się. Raport z badań     388
  Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski: Doskonalenie procesu doboru dostawcy jako przejaw uczenia się organizacji     397
  Joanna Olkowicz: Spółdzielcza k asa o szczędnościowo-kredytowa jako o rganizacja ucząca się na przykładzie Kasy Stefczyka – cechy i rozwiązania     411
  Estera Piwoni-Krzeszowska: Z arządzanie w artością r elacji p rzedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami – aspekt organizacyjnego uczenia się na przykładzie „Społem” PSS w Lubaniu     421
  Andrzej Pomykalski, Przemysław Pomykalski: Interakcyjne zarządzanie wiedzą a innowacyjność regionu łódzkiego     432
  Katarzyna Szymańska: Proces uczenia się determinantą zmian kultury organizacyjnej urzędu administracji publicznej     441
  Anna Walecka: Ku organizacji uczącej się (na przykładzie przedsiębiorstwa Tomadex s.c. Tomasz Szulc, Adam Czajka)     450
  Kamil Zięba: Audyt drugiej strony jako narzędzie międzyorganizacyjnego uczenia się. Studia przypadku     460
  Łukasz Żabski: Asymetria informacji w nadzorze właścicielskim na przykładzie Ministerstwa Skarbu Państwa i podległych spółek     469
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia