Ekonomia. PN 305

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy Państwu do rąk publikację zatytułowaną Ekonomia, wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek pracowników naukowych z najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Zawarte w niej opracowania odnoszą się do wielu problemów naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią.


W niniejszej publikacji poszczególni autorzy zaprezentowali wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie jakości życia, nierówności dochodowych i ubóstwa, funkcji współczesnego państwa opiekuńczego, rynku pracy i procesów demograficznych. W opracowaniu tym znalazły się także rozważania dotyczące metodologii nauk ekonomicznych, dylematów współczesnych teorii ekonomicznych, ekonomii rozwoju i zrównoważonego rozwoju oraz roli innowacji, kapitału intelektualnego i kapitału społecznego w gospodarce. Ponadto część publikacji dotyczy modelu konsumpcji, oszczędzania i inwestycji, a także problemów polityki monetarnej i fiskalnej państwa w warunkach kryzysu gospodarczego i postępującej globalizacji procesów ekonomicznych.


Niniejsza książka adresowana jest w głównej mierze do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni na wszystkich poziomach kształcenia, ale także do osób zainteresowanych różnymi zagadnieniami i zjawiskami ekonomicznymi.


Poszczególne fragmenty tej publikacji były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za ich rzetelne recenzje.


Ze swej strony składam wyrazy uznania dla pracowników Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w powstanie tej publikacji.


Liczba stron931
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-382-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     13
  
  Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz:Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej     15
  Ewa Badzińska, Jakub Ryfa:Ekonomia wirtualnych światów – tendencje rozwoju     24
  Tomasz Bernat:Egzogeniczne determinanty dominacji rynkowej na przykładzie Poczty Polskiej SA     37
  Agnieszka Brelik, Marek Tomaszewski:Wybrane determinanty kształtujące współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie Polski Północno-Zachodniej     50
  Agnieszka Bretyn:Wybrane aspekty jakości życia młodych konsumentów w Polsce     62
  Grzegorz Bywalec:Transformacja gospodarcza a regionalne zróżnicowanie ubóstwa w Indiach     73
  Magdalena Cyrek:Determinanty zatrudnienia w usługach tradycyjnych i nowoczesnych – analiza regionalna     83
  Sławomir Czech:Czy wokół państwa opiekuńczego toczy się jeszcze spór o wartości?     95
  Sławomir Czetwertyński:Możliwości poznawcze prawa Metcalfe’a w określaniu wartości ekonomicznej sieci komunikacyjnych     108
  Małgorzata Deszczka, Marek Wąsowicz:Polityka i strategia rozwoju Unii Europejskiej w koncepcji ekonomii zrównoważonego rozwoju     118
  Karolina Drela:Zatrudnienie nietypowe     129
  Paweł Drobny:Ekonomia personalistyczna jako próba reorientacji ekonomii     142
  Małgorzata Gajda-Kantorowska:Koszty bankructwa państwa     154
  Małgorzata Gasz:Unia bankowa – w poszukiwaniu nowego paradygmatu na europejskim rynku bankowym     163
  Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak:Zmiana struktury dochodów w Polsce w relacji kapitał–praca z uwzględnieniem sektorów gospodarki narodowej     174
  Anna Golejewska:Innowacje i sposoby ich pomiaru na poziomie regionalnym     184
  Mariusz Grębowiec:Zachowania nabywcze konsumentów na rynku usług bankowych w świetle badań     195
  Urszula Grzega:Oszczędności i zadłużenie polskich gospodarstw domowych     207
  Jarosław Hermaszewski:Sytuacja finansowa gminy a wybory bezpośrednie w gminach. Wstęp do badań     218
  Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Maria Majewska:Wpływ globalizacji na wzrost poziomu specjalizacji w międzynarodowej wymianie handlowej     228
  Tomasz Jasiński, Agnieszka Ścianowska:Możliwości oddziaływania na wzrost gospodarczy poprzez kontrolę poziomu ryzyka kredytowego w bankach przy wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji     240
  Renata Jedlińska:Atrakcyjność inwestycyjna Polski – wybrane aspekty     252
  Andrzej Jędruchniewicz:Inflacja jako cel polityki pieniężnej NBP     264
  Michał Jurek:Wykorzystanie analizy duracji i wypukłości w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej     276
  Sławomir Kalinowski:Znaczenie eksperymentu w metodologii nauk ekonomicznych     287
  Teresa Kamińska:Struktura branżowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych a kryzys finansowy     299
  Renata Karkowska:Siła oddziaływania czynników makroekonomicznych i systemowych na wielkość globalnej płynności     311
  Anna Kasprzak-Czelej:Determinanty wzrostu gospodarczego     323
  Krzysztof Kil, Radosław Ślusarczyk:Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro – wnioski z kryzysu     334
  Iwona Kowalska:Rozwój badań z zakresu ekonomiki edukacji w paradygmacie interdyscyplinarności nauki     348
  Ryszard Kowalski:Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu     358
  Jakub Kraciuk:Kryzysy finansowe w świetle ekonomii behawioralnej     370
  Hanna Kruk:Rozwój zrównoważony w Regionie Morza Bałtyckiego na przykładzie wybranych mierników w latach 2005-2010     380
  Kazimierz W. Krupa, Irmina Jeleniewska-Korzela, Wojciech Krupa:Kapitał intelektualny jako akcelerator nowej ekonomii (tablice korelacyjne, pracownicy kluczowi)     391
  Anna Krzysztofek:Normy i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw     401
  Krzysztof Kubiak:Transakcje w procesie przepływu wiedzy w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej     413
  Paweł Kulpaka:Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Czech     423
  Justyna Łukomska-Szarek, Marta Włóka:Rola kontroli zarządczej w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego     434
  Natalia Mańkowska:Konkurencyjność instytucjonalna – wybrane problemy metodologiczne     445
  Joanna Mesjasz, Martyna Michalak:Percepcja zaangażowania przez adeptów zarządzania – szansą czy ograniczeniem dla współczesnych firm     457
  Jerzy Mieszaniec:Innowacje nietechnologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczego     469
  Aneta Mikuła:Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – demografia i rynek pracy     481
  Grażyna Musialik, Rafał Musialik:Wartość publiczna a legitymizacja     492
  Janusz Myszczyszyn:Wykorzystanie koncepcji social savings w określeniu wpływu sektora kolejowego na wzrost gospodarczy Niemiec w początkach XX w     500
  Aleksandra Nacewska-Twardowska:Zmiany w polityce handlowej Unii Europejskiej na początku XXI wieku     513
  Anna Niewiadomska:Wydłużanie okresu aktywności zawodowej osób starszych w Polsce     524
  Mariusz Nyk:Przeciętne wynagrodzenie a sytuacja na rynku pracy – przypadek województwa łódzkiego     536
  Monika Pasternak-Malicka:Przesłanki ruchów migracyjnych Polaków z obszaru województwa podkarpackiego w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego kryzsem subprime     547
  Jacek Pera:Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej – rozwiązania pokryzysowe. Próba oceny i wnioski dla Polski     559
  Renata Pęciak:Kryzysy w gospodarce w interpretacji Jeana-Baptiste’a Saya     573
  Czesława Pilarska:Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski     584
  Elżbieta Pohulak-Żołędowska:Innowacyjna nauka a źródła jej finansowania     601
  Adriana Politaj:Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej     617
  Marcin Ratajczak:Odpowiedzialny biznes w aspekcie osiąganych korzyści ekonomicznych na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu     628
  Magdalena Rękas:Dzietność w krajach Unii Europejskiej i czynniki wpływające na jej poziom – przegląd wybranych badań     638
  Włodzimierz Rudny:Rozwiązania zintegrowane w modelach biznesowych     653
  Krzysztof Rutkiewicz:Pomoc publiczna na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjność przedsiębiorstw w polityce konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2010     663
  Katarzyna Skrzeszewska:Konkurencyjność krajów Regionu Morza Bałtyckiego w świetle międzynarodowych rankingów     675
  Tadeusz Sporek:Ewolucja i perspektywy grupy BRICS w globalnej gospodarce     684
  Aleksander Surdej:Inwestycje w szkolenia zawodowe w świetle teorii ekonomicznej     695
  Piotr Szajner:Wpływ zmienności kursu walutowego na międzynarodową konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego     706
  Stanisław Ślusarczyk, Piotr Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk:Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii     716
  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz:Polska gospodarka internetowa – stan i perspektywy     729
  Monika Utzig:Aktywa finansowe gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza     744
  Agnieszka Wałęga:Nierówności dochodowe w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej     754
  Grzegorz Wałęga:Wpływ spowolnienia gospodarczego na zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce     766
  Grażyna Węgrzyn:Formy zatrudnienia pracowników w Unii Europejskiej – aktualne tendencje     778
  Barbara Wieliczko:Krajowa pomoc publiczna w UE w okresie obecnego kryzysu     790
  Artur Wilczyński:Znaczenie kosztów alternatywnych w rachunku ekonomicznym gospodarstw rolnych     802
  Renata Wojciechowska:Wieloznaczności językowe współczesnej ekonomii     813
  Jarosław Wojciechowski:Ewolucja koncepcji funkcjonowania rynku w społecznej nauce Kościoła Katolickiego     823
  Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska:Znaczenie lokalnych grup działania w budowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich     834
  Grażyna Wolska:Kodeksy etyczne jako instrument poprawnych relacji między podmiotem gospodarczym a konsumentem     844
  Joanna Woźniak-Holecka, Mateusz Grajek, Karolina Sobczyk, Kamila Mazgaj-Krzak, Tomasz Holecki:Ekonomiczno-społeczne konsekwencje reklamy w segmencie leków OTC     853
  Gabriela Wronowska:Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy     861
  Anna Wziątek-Kubiak, Marek Pęczkowski:Źródła i bariery ciągłości wdrażania innowacji przez polskie przedsiębiorstwa     872
  Alfreda Zachorowska, Agnieszka Tylec:Instytucjonalna struktura rynku pracy w Polsce     884
  Małgorzata Zielenkiewicz:Upodabnianie się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej     895
  Mariusz Zieliński:Demografia i aktywność zawodowa ludności a poziom bezrobocia w Unii Europejskiej     907
  Jerzy Żyżyński:Gospodarka jako spójny system strumieni pieniądza a problem racjonalności pakietu fiskalnego     917
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia