Choroby układu oddechowego

Choroby układu oddechowego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

72,98

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem tej książki jest przedstawienie lekarzom wszystkich specjalności nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego. Okres, jaki minął od poprzedniego jej wydania to czas rozwoju wielu badań dotyczących chorób układu oddechowego. Problemem tym zajmowali się wybitni specjaliści z całego świata, co zaowocowało nowym podejściem do ustalenia patogenezy i leczenia chorób płuc, a także wpłynęło na określenie ogólnych wytycznych postępowania, które są zamieszczone w poszczególnych rozdziałach tego opracowania. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na astmę oskrzelową, śródmiąższowe choroby płuc, zapalenia płuc szpitalne i pozaszpitalne oraz na nowotwory układu oddechowego. Zrozumienie i przyswojenie omawianych w książce treści ułatwią opisy badań stosowanych w chorobach płuc i bogaty materiał ilustracyjny, przedstawiający przede wszystkim zdjęcia radiologiczne poszczególnych zmian chorobowych.


Liczba stron710
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2002-884-3
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  
  CZĘŚĆ OGÓLNA. Podstawy budowy i czynności układu oddechowego w zdrowiu i chorobie     23
  
  1. Podstawy patomorfologii klinicznej układu oddechowego - Renata Langfort     25
  
    Funkcje i podział układu oddechowego     25
    Anatomia układu oddechowego     25
    Budowa histologiczna układu oddechowego     29
    Obraz patomorfologiczny zmian w płucach     36
  Zmiany histopatologiczne towarzyszące chorobom płuc     36
  Nadciśnienie płucne     51
  Choroby infekcyjne płuc     53
  Inne choroby płuc przebiegające z wytworzeniem ziarniniaków     56
  Choroby płuc przebiegające z rozlanym uszkodzeniem pęcherzyków płucnych     59
  Organizujące się zapalenie płuc (COP). Zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc (BOOP)     60
  Choroby przebiegające z rozlanym włóknieniem śródmiąższowym     61
  Choroby przebiegające z obrazem śródmiąższowego złuszczającego zapalenia płuc     63
  Choroby przebiegające z zajęciem naczyń krwionośnych i tworzeniem ziarniniaków zapalnych     64
  Choroby o specyficznym obrazie mikroskopowym     66
  Choroby opłucnej     69
  
  2. Podstawy fizjologii i patofizjologii układu oddechowego - Stefan Wesołowski     71
  
    Relacje wentylacja–przepływ krwi (VA/Q)     75
    Wymiana gazowa w płucach     76
  Hipowentylacja     77
  Niedopasowanie wentylacji do przepływu     77
  Ograniczenie dyfuzji     78
  Przeciek     78
  Mechanizmy i przyczyny hipoksemii     78
  Czynniki wpływające na PaO2     79
  Czynniki wpływające na PaCO2     80
    Badania czynności wentylacyjnej płuc     80
  Spirometria i krzywa przepływ–objętość     80
  Metody pomiaru oporu oskrzelowego     84
  Pomiary objętości płucnych     85
  Podatność płuc i ciśnienie skoku sprężystego     85
  Dystrybucja wentylacji     86
  Metody pomiaru utlenowania krwi     87
  Pomiary zdolności dyfuzyjnej płuc     88
  
  3. Mechanizmy obronne układu oddechowego i patogeneza stanu zapalnego - Ewa Rowińska-Zakrzewska     90
  
    Mechanizmy obronne górnych dróg oddechowych i oskrzeli     91
  Komórki nabłonkowe dróg oddechowych     91
  Śluz oskrzelowy     92
  Kolonizacja dolnych dróg oddechowych     93
    Mechanizmy obronne w pęcherzykach płucnych     94
  Makrofag płucny     94
    Amplifikacja odpowiedzi zapalnej     95
    Ustępowanie procesu zapalnego     97
    Immunologiczne odczyny obronne     98
  Komórki dendrytyczne     99
  Aktywacja limfocytów B i tworzenie przeciwciał     100
  Rola poszczególnych mechanizmów obronnych w zwalczaniu różnych typów zakażeń     100
    Skutki przedłużającego się lub nieprawidłowo przebiegającego stanu zapalnego     102
  
  Objawy i diagnostyka chorób układu oddechowego     104
  
  4. Rola badania podmiotowego i przedmiotowego w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego - Ewa Rowińska-Zakrzewska     104
  
    Wywiad     105
  Informacje o charakterze ogólnym     105
  Choroby przebyte i leczenie     105
  Wywiad rodzinny     107
  Dolegliwości o charakterze ogólnym     107
  Objawy ze strony układu oddechowego     108
    Badanie przedmiotowe     114
  Badanie klatki piersiowej     115
  
  5. Rola badania radiologicznego w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego - Lilia Pawlicka     119
  
    Zmiany w obrazie radiologicznym     120
  Cień okrągły pojedynczy     120
  Cień okrągły z rozpadem lub przejaśnieniem przypominającym rozpad     121
  Cienie okrągłe mnogie     122
  Zmiany guzkowe i siateczkowo-linijne     123
  Niesymetryczne zagęszczenia nieodnoszące się do segmentów płucnych     123
  Jednolite zagęszczenia ograniczone do płatów, segmentów lub płuca     123
  Zwapnienia w płucach     124
  Poszerzenie wnęk płuc     125
  „Jasne płuco”     125
    Radiografia wielokrotnego zrównania wiązki, czyli metoda Amber (advanced multiple beam equalisation radiography) i radiografia cyfrowa     126
    Tomografia komputerowa     126
    Pozytronowa emisyjna tomografia (positron emission tomography, PET)     134
    Wirtualna bronchoskopia     135
    Rezonans magnetyczny     135
    Inne metody badań radiologicznych     136
    Badanie ultradźwiękowe     139
    Scyntygrafia perfuzyjna     140
    Scyntygrafia wentylacyjna     140
  
  6. Biopsje w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego i śródpiersia - Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic     142
  
  7. Inne metody w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego - Ewa Rowińska-Zakrzewska     148
  
    Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe     148
    Indukowana plwocina     151
    Badanie wydychanego powietrza     152
  
  CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO    155
  
  Choroby obturacyjne i choroby oskrzeli     156
  
  8. Przewlekła obturacyjna choroba płuc - Jan Zieliński     156
  
    Definicja     156
    Występowanie     157
    Etiologia     157
  Palenie tytoniu     158
  Zanieczyszczenia środowiska pracy i powietrza atmosferycznego     160
  Infekcje układu oddechowego w dzieciństwie i palenie bierne     160
  Nawracające infekcje oskrzelowo-płucne     160
  Uwarunkowania genetyczne     161
  Płeć     161
  Czynniki klimatyczne i środowiskowe     161
    Patogeneza     161
  Sekwestracja leukocytów w naczyniowym łożysku płucnym     162
  Migracja granulocytów obojętnochłonnych     162
  Naruszenie równowagi proteazy/antyproteazy     163
  Stres oksydacyjny     163
    Rozpoznawanie     164
  Wywiad     164
  Badanie przedmiotowe     165
    Powikłania     166
  Niewydolność oddychania     166
  Serce płucne     166
    Badania dodatkowe     167
  Prób a rozkurczowa     168
  Badanie gazów krwi tętniczej (arterializowanej naczyń włosowatych)     168
    Badania radiologiczne     168
    Badanie elektrokardiograficzne     169
    Echokardiografia     170
    Typy kliniczne choroby     170
    Różnicowanie     170
  Astma     171
  Rozstrzenie oskrzeli     171
  Mukowiscydoza     171
    Leczenie     171
  Zapobieganie postępowi choroby     171
  Leki rozszerzające oskrzela     172
  Glikokortykosteroidy     175
  Leczenie zaostrzeń choroby     175
  Wskazania do hospitalizacji     176
  Leczenie tlenem     177
  Leczenie niewydolności serca     177
  Upust krwi     178
  Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji     178
  Domowe leczenie tlenem     178
    Rehabilitacja     179
    Chirurgiczne leczenie rozedmy     180
  
  9. Astma oskrzelowa - Jan Kuś     181
  
    Definicja     181
    Występowanie     181
    Patogeneza     182
    Objawy     183
  Nadreaktywność oskrzeli     184
    Rozpoznanie różnicowe     185
    Leczenie     185
  Leki pobudzające receptory β2     186
  Glikokortykosteroidy     186
  Leki przeciwleukotrienowe     187
  Metyloksantyny     187
  Leki cholinolityczne     188
    Zasady leczenia astmy przewlekłej     188
    Leczenie zaostrzeń astmy     191
  Leczenie wstępne zaostrzenia astmy w domu     192
  Postępowanie w zaostrzeniu astmy w warunkach pomocy doraźnej lub oddziału szpitalnego     193
    Astma aspirynowa     196
    Astma zawodowa     196
    Zapobieganie     197
  
  10. Rozstrzenie oskrzeli - Ewa Rowińska-Zakrzewska     198
  
    Definicja     198
    Epidemiologia     198
    Etiologia i patogeneza     198
    Objawy     200
    Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe     201
    Leczenie     203
  
  11. Choroby drobnych dróg oddechowych - Elżbieta Wiatr     205
  
    Anatomia, patomorfologia i fizjopatologia drobnych dróg oddechowych     205
    Klasyfikacja     206
    Objawy     207
    Rozpoznanie     208
    Leczenie     208
    Wybrane choroby drobnych dróg oddechowych     208
  
  12. Wady wrodzone oskrzeli i tchawicy - Lilia Pawlicka     213
  
    Wrodzony brak i zwężenie tchawicy     213
    Odmiany rozwojowe oskrzeli     213
    Wrodzone torbiele płuc     214
  Torbiele pojedyncze     214
  Torbiele mnogie     219
    Wrodzona rozedma płuc     220
    Wrodzone rozstrzenie oskrzeli     220
  
  Choroby śródmiąższowe     221
  
  13. Idiopatyczne śródmiąższowe zapalenia płuc - Stefan Wesołowski     221
  
    Samoistne włóknienie płuc     224
  Wstęp i definicja     224
  Epidemiologia     225
  Patogeneza     225
  Ob raz kliniczny     226
  Badania czynnościowe płuc     226
  Badania radiologiczne     227
  Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe     228
  Biopsja płuca i zmiany histologiczne     228
  Rozpoznanie i różnicowanie     229
  Leczenie     230
  Przebieg choroby i rokowanie     231
    Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc     232
    Złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc     233
    Choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików oddechowych     234
    Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc     234
    Idiopatyczne organizujące się zapalenie płuc     235
  
  14. Sarkoidoza - Ewa Rowińska-Zakrzewska     238
  
    Definicja     238
    Epidemiologia     238
    Etiologia i patogeneza     239
    Obraz kliniczny     240
  Sarkoidoza płuc i węzłów chłonnych     241
  Sarkoidoza narządu wzroku     243
  Sarkoidoza serca     243
  Sarkoidoza układu nerwowego     244
  Sarkoidoza skóry     244
  Sarkoidoza górnych dróg oddechowych     245
  Sarkoidoza węzłów chłonnych     245
  Sarkoidoza gruczołów ślinowych     245
  Sarkoidoza wątrob y i śledziony     246
  Zmiany w nerkach     246
  Zmiany w mięśniach, kościach i stawach     246
    Rozpoznanie     246
    Przebieg i rokowanie     248
    Leczenie     248
  
  15. Układ oddechowy w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej - Maria Korzeniewska-Koseła     250
  
    Zmiany śródmiąższowe płuc     251
    Inne zmiany w układzie oddechowym     254
    Twardzina układowa     255
    Toczeń rumieniowaty układowy     257
    Reumatoidalne zapalenie stawów     259
    Zespół Sjögrena     263
    Zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe     264
    Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa     265
    Mieszana choroba tkanki łącznej     265
  
  16. Eozynofilie płucne - Ewa Rowińska-Zakrzewska     267
  
    Definicja     267
    Patogeneza     267
    Podział i charakterystyka eozynofilii płucnych     269
    Eozynofilie o znanej etiologii     269
  Zakażenia pasożytnicze     269
  Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna     272
    Eozynofilie o nieznanej etiologii     275
  Zespół Löfflera     275
  Przewlekłe kwasochłonne zapalenie płuc     275
  Ostre kwasochłonne zapalenie płuc     277
  Zespół hipereozynofilii     278
  Eozynofilowe zapalenie oskrzeli     279
  
  17. Rzadkie śródmiąższowe choroby płuc - Elżbieta Radzikowska     280
  
    Histiocytoza z komórek Langerhansa     280
  Etiologia i patogeneza     280
  Objawy     281
  Rozpoznanie     282
  Rokowanie i leczenie     285
    Limfangioleiomiomatoza     286
  Etiologia i patogeneza     286
  Objawy     287
  Rozpoznanie     287
  Rokowanie i leczenie     289
    Proteinoza pęcherzykowa     290
  Etiologia i patogeneza     290
  Objawy     292
  Rozpoznanie     294
  Rokowanie i leczenie     295
    Mikrolitiaza pęcherzykowa     296
  Etiologia i patogeneza     296
  Objawy     296
  Rozpoznanie     297
  Rokowanie i leczenie     298
    Amyloidoza     298
  Objawy     299
  Rozpoznanie     300
  Rokowanie i leczenie     300
    Rozlane krwawienie pęcherzykowe (RZK)     301
    Zespół Goodpasture’a     302
  Objawy     302
  Rozpoznanie     303
  Rokowanie i leczenie     303
    Samoistna hemosyderoza płuc     303
  Etiologia i patogeneza     303
  Objawy     304
  Rozpoznanie     304
  Rokowanie i leczenie     305
    Zmiany płucne w przebiegu chorób monogenowych     306
  
  Choroby naczyń płucnych     307
  
  18. Nadciśnienie płucne - Adam Torbicki, Marcin Kurzyna     307
  
    Definicja     307
    Etiologia     307
    Patogeneza     310
  Tętnicze nadciśnienie płucne     310
  Żylne nadciśnienie płucne     312
  Nadciśnienie płucne związane z chorobami układu oddechowego i(lub) hipoksją     313
  Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne     313
    Objawy     314
    Rozpoznanie     315
    Ocena ciężkości nadciśnienia płucnego     320
    Leczenie     322
  Tętnicze nadciśnienie płucne     323
  Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne     328
  
  19. Zator tętnicy płucnej Witold - Zbyszek Tomkowski     331
  
    Definicja     331
    Występowanie     331
    Etiologia     332
    Patogeneza     333
    Objawy     335
    Rozpoznanie i różnicowanie     336
    Leczenie     340
  Leczenie wspomagające     341
  Leczenie przeciwzakrzepowe     341
  Leczenie trombolityczne     344
    Profilaktyka wtórna     345
    Embolektomia tętnicy płucnej     346
    Filtry żylne     347
    Zapobieganie     347
  
  20. Samoistne zapalenia naczyń płucnych - Elżbieta Wiatr     349
  
    Klasyfikacja     349
    Występowanie     350
    Patogeneza     351
    Objawy i rozpoznanie     353
    Rokowanie i leczenie     354
    Ziarniniakowatość Wegenera     355
  Objawy choroby     355
  Różnicowanie     359
  Rokowanie     359
  Leczenie     359
    Zespół Churga–Strauss. Alergiczne zapalenie naczyń z ziarniniakowatością     359
  Objawy     360
  Rokowanie i leczenie     361
    Mikroskopowe zapalenie naczyń     361
    Zapalenie tętnic Takayasu     362
  Patomorfologia     362
  Obraz kliniczny     362
  Rozpoznanie     362
  Leczenie     363
    Krioglobulinemia     363
  Patomorfologia     363
  Obraz kliniczny     363
  Leczenie     364
    Choroba Behçeta     364
  Patomorfologia     364
  Obraz kliniczny     364
    Zapalenie drobnych naczyń     364
    Plamica Schönleina–Henocha     365
  
  21. Zespół wątrobowo-płucny - Ewa Rowińska-Zakrzewska     367
  
    Definicja     367
    Etiologia     367
    Częstość występowania     368
    Patogeneza     368
    Objawy     369
    Rozpoznanie i różnicowanie     369
    Rokowanie i leczenie     370
  
  22. Wady wrodzone naczyń płuc - Lilia Pawlicka     371
  
    Wady wrodzone tętnicy płucnej     371
  Agenezja, aplazja i hipoplazja     371
    Sekwestracja płuca     374
    Przetoka tętniczo-żylna     376
    Samoistne rozszerzenie pnia tętnicy płucnej     378
    Nieprawidłowy przebieg lewej tętnicy płucnej     378
    Częściowe nieprawidłowe ujście żył płucnych     378
    Zwężenie żył płucnych     378
    Przerwanie ciągłości żyły głównej dolnej     379
    Płat żyły nieparzystej     379
    
  Choroby opłucnej     380
  
  23. Choroby opłucnej - Janusz Grymiński     380
  
    Wstęp     380
    Metody wykrywania płynu w jamie opłucnej     384
    Badanie płynów opłucnowych     387
  Biopsja opłucnej     389
    Etiologia wysiękowych zapaleń opłucnej     389
    Nowotwory opłucnej     390
    Zapalenie opłucnej wywołane przez czynniki zakaźne     390
    Wysięki opłucnowe w przebiegu zatorowości płucnej     392
    Wysięki opłucnowe w przebiegu chorób immunologicznych     392
    Inne przyczyny wysięków w jamie opłucnej     393
    Fibrothorax     394
    Suche (włóknikowe) zapalenie opłucnej     394
    Inne płyny w jamie opłucnej     394
    Płyny przesiękowe w jamie opłucnej     396
    Odma opłucnowa     397
  
  Choroby śródpiersia     398
  
  24. Choroby śródpiersia - Lilia Pawlicka     398
  
    Metody badania     398
  Tomografia komputerowa     399
  Rezonans magnetyczny     399
    Guzy śródpiersia     399
  Objawy     399
  Podział     400
    Torbiele śródpiersia     400
    Guzy pochodzenia limfatycznego     402
    Guzy grasicy     402
    Tłuszczaki śródpiersia     403
    Guzy tarczycy     403
    Guzy pochodzenia łącznotkankowego     404
    Guzy wywodzące się z układu nerwowego     405
    Śródpiersiowa przepuklina oponowa     405
    Tętniaki aorty     406
  Tętniak tętnicy ramienno-głowowej     411
    Inne nieprawidłowości     411
    Zapalenie śródpiersia     412
  Ostre zapalenie śródpiersia i ropień śródpiersia     413
  Przewlekłe zapalenie śródpiersia     413
  
  Zewnątrzpochodne choroby układu oddechowego     415
  
  25. Zawodowe choroby płuc - Kazimierz Marek     415
  
    Zawodowe choroby płuc wywołane działaniem pyłu     416
  Działanie biologiczne pyłu przemysłowego     416
    Pylice płuc     417
  Rozpoznanie pylic     417
  Pylica krzemowa     420
  Pylica górników kopalń węgla     426
  Zespół Caplana     429
  Pylica grafitowa     430
  Pylica spawaczy elektrycznych     430
  Pylica azbestowa     430
  Nowotwory wywołane działaniem azbestu     433
  Pylica talkowa     434
  Pylica aluminiowa     435
  Pylice niekolagenowe     435
    Choroby płuc wywołane przez metale twarde     436
    Choroby płuc wywołane działaniem włókien sztucznych     436
    Beryloza     436
    Astma oskrzelowa pochodzenia zawodowego     438
  Definicja     438
  Występowanie     438
  Etiologia     438
  Objawy     438
  Rozpoznawanie     439
  Leczenie i zapobieganie     439
    Choroby układu oddechowego wywołane działaniem pyłów organicznych     440
    Zespół toksyczny w wyniku narażenia na pyły organiczne     440
    Byssinoza     440
  Definicja     440
  Występowanie     440
  Etiologia     440
  Patogeneza     441
  Objawy     441
  Zapobieganie     441
    Przewlekłe zapalenie oskrzeli jako choroba zawodowa     441
    Zawodowe nowotwory układu oddechowego     442
  
  26. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - Elżbieta Radzikowska     445
  
    Etiologia i patogeneza     445
    Objawy     447
    Rozpoznanie     451
    Rokowanie i leczenie     454
    Płuco rolnika     455
    Płuco hodowców ptaków     456
  
  27. Niepożądane reakcje polekowe w układzie oddechowym - Elżbieta Wiatr     457
  
    Wstęp     457
    Objawy ze strony dróg oddechowych     459
    Śródmiąższowa choroba płuc     461
    Zmiany opłucnowe     463
    Zmiany w śródpiersiu     468
    Zmiany naczyniowe     468
    Zmiany dotyczące mięśni oddechowych     468
    Toksyczność tlenu     469
    Zespół popromiennego uszkodzenia płuc     471
  
  Choroby infekcyjne     473
  
  28. Zapalenie płuc - Jan Kuś     473
  
    Występowanie     473
    Patofizjologia     474
    Objawy     476
  Pozaszpitalne zapalenie płuc     476
  Aspiracyjne zapalenie płuc     478
  Wewnątrzszpitalne zapalenia płuc     481
  Zapalenie płuc u chorych w immunosupresji     481
    Rozpoznawanie     482
  Badanie radiologiczne     482
  Badanie mikrobiologiczne     484
  Badanie mikroskopowe i posiew plwociny     485
  Posiew krwi     485
  Wykrywanie antygenu     485
  Wykrywanie przeciwciał     486
  Metody genetyczne     486
  Diagnostyka inwazyjna     486
    Rozpoznanie różnicowe     488
  Rak płuca     488
  Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy     488
  Gruźlica     488
  Zatorowość płucna     489
  Sarkoidoza     489
  Chłoniak     490
  Organizujące się zapalenie płuc     490
  Krwawienie wewnątrzpęcherzykowe     491
  Lipoproteinoza pęcherzyków płucnych     491
  Eozynofilowe zapalenie płuc     491
  Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc     491
  Zmiany polekowe w płucach     492
    Leczenie     492
  Antybiotyki β-laktamowe     493
  Makrolidy     493
  Fluorochinolony     494
  Aminoglikozydy     494
  Tetracykliny     494
  Klindamycyna     494
  Glikopeptydy     495
  Oksazolidynony     495
  Empiryczne leczenie zapaleń płuc     495
  Leczenie ambulatoryjne pozaszpitalnych zapaleń płuc     496
  Pozaszpitalne zapalenie płuc – leczenie w szpitalu     496
  Leczenie aspiracyjnego zapalenia płuc     498
  Leczenie zapalenia płuc nabytego w szpitalu     499
  Leczenie empiryczne zapalenia płuc u chorych w immunosupresji     500
    Zapalenia płuc według czynników przyczynowych     500
  Pneumokokowe zapalenie płuc     500
  Zapalenie płuc wywołane przez Moraxella (Branchamella) catarrhalis     502
  Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae     503
  Gronkowcowe zapalenie płuc     504
  Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas aeruginosa     506
  Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae     507
  Promienica płuc     508
  Legionelowe zapalenie płuc     509
  Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae     511
  Zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia pneumoniae     513
  Grypowe zapalenie płuc     514
  Ciężki ostry zespół oddechowy – SARS (severe acute respiratory syndrome)     515
  Ropień płuca     517
    Zapalenia płuc u chorych w immunosupresji     519
  Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii     519
  Zapalenie płuc wywołane przez Aspergillus     521
  Przewlekła martwicza aspergiloza płuc     522
  Grzybniak kropidlakowy     523
  Zapalenie płuc wywołane przez Candida (kandydiaza)     524
  Zapalenie płuc wywołane przez wirus cytomegalii     524
    Zapobieganie zapaleniom płuc     526
  Zapobieganie wewnątrzszpitalnym zapaleniom płuc     527
  
  29. Gruźlica - Ewa Rowińska-Zakrzewska     529
  
    Definicja     529
    Występowanie     529
    Etiologia     530
    Patogeneza     530
  Zakażenie     530
  Losy prątka w organizmie – rozwój zjawisk odporności     531
  Skutki zakażenia prątkiem     532
  Czynniki decydujące o rozwoju choroby po zakażeniu     532
    Objawy     533
  Gruźlica układu oddechowego     534
  Gruźlica pozapłucna     537
  Gruźlica opłucnej     538
  Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych     539
  Gruźlica układu moczowo-płciowego     539
  Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego     540
  Gruźlica kości i stawów     541
  Gruźlica rozsiana     541
  Gruźlica narządów jamy brzusznej     542
  Gruźlica osierdzia     543
  Gruźlica krtani     544
    Rozpoznanie     544
  Uwagi ogólne     544
  Rozpoznanie bakteriologiczne     545
  Rozpoznanie gruźlicy bez potwierdzenia bakteriologicznego     546
  Rola odczynu tuberkulinowego w ustalaniu rozpoznania     546
    Leczenie     548
  Leki przeciwprątkowe     548
  Leczenie przeciwprątkowe     549
  Leczenie gruźlicy opornej na wiele leków     551
    Zapobieganie     552
    Organizacja walki z gruźlicą     552
  
  30. Mikobakteriozy - Ewa Rowińska-Zakrzewska     554
  
    Definicja     554
    Występowanie     554
    Etiologia     555
    Patogeneza     556
    Objawy     557
    Rozpoznanie     560
    Leczenie     561
    Zapobieganie     562
  
  Choroby nowotworowe układu oddechowego     563
  
  31. Nowotwory płuc - Kazimierz Roszkowski     563
  
    Łagodne nowotwory płuc     563
  Brodawczak     564
  Gruczolak     564
  Odpryskowiak     564
  Chrzęstniak     564
  Mięśniak gładkokomórkowy     565
  Naczyniak     565
  Nerwiakowłókniak     565
  Tłuszczak     565
  Włókniak     565
    Nowotwory złośliwe płuc     566
  Rak płuca     566
  Rak drobnokomórkowy     591
    Inne złośliwe nowotwory płuc     594
  Mięsakorak płuca     594
  Rakowiaki oskrzela     594
  Raki z gruczołów typu ślinianki     595
  Mięsak płuca     596
  Międzybłoniak opłucnej     596
  
  32. Chłoniaki złośliwe o dominującym umiejscowieniu w klatce piersiowej - Kazimierz Roszkowski     598
  
    Występowanie i etiologia     598
    Patologia     599
    Obraz kliniczny     603
    Rozpoznanie     604
  Ocena stopnia zaawansowania     605
    Leczenie     606
  
  33. Przerzuty do płuc nowotworów o pierwotnym umiejscowieniu pozapłucnym - Kazimierz Roszkowski     612
  
    Nowotwory najczęściej dające przerzuty do płuc     612
    Obraz kliniczny     619
    Rozpoznawanie     620
    Leczenie     622
  
  34. Niewydolność oddychania - Paweł Śliwiński     624
  
    Definicja     624
    Podział     624
    Patogeneza     627
    Mechanizmy zaburzeń wymiany gazowej     629
    Rozpoznawanie     633
    Badanie gazów krwi tętniczej     633
    Próba wysiłkowa     636
    Leczenie przewlekłej niewydolności oddychania w okresie stabilnym     637
    Leczenie przewlekłej niewydolności oddychania w okresie zaostrzenia     638
    Leczenie tlenem w szpitalu     638
    Domowe leczenie tlenem     641
    Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji     642
  
  35. Zaburzenia oddychania w czasie snu - Robert Pływaczewski     645
  
    Definicja     645
    Występowanie     645
    Etiologia     646
    Fizjologia snu     646
  Oddychanie w czasie snu     647
    Patogeneza     647
    Następstwa bezdechów     648
    Objawy     649
    Badanie przedmiotowe     651
    Powikłania     651
    Rozpoznanie     652
    Różnicowanie     652
    Leczenie     655
    Zapobieganie     656
  
  36. Przeszczepianie płuca - Monika Szturmowicz, Tadeusz Orłowski     658
  
    Wstęp     658
    Wskazania ogólne     659
  Współistniejące choroby     660
  Dobór dawców     660
  Przeszczepienie płuca u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc     660
  Przeszczepienie płuca u chorych na mukowiscydozę     662
  Przeszczepienie płuca u chorych z włóknieniem płuc     663
  Przeszczepienie płuca u chorych na nadciśnienie płucne     663
    Technika zabiegu chirurgicznego     665
  Przeszczepienie płuca     665
  Przeszczepienie serca i płuc     666
    Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu     667
    Powikłania po przeszczepieniu płuc     670
  Zespół po reperfuzji (poperfuzyjna niewydolność przeszczepu)     670
  Zaburzenia drożności dróg oddechowych     670
  Odrzucanie przeszczepu     670
    Zakażenia u chorego po przeszczepieniu płuca     674
    Choroby nowotworowe u chorych po przeszczepieniu płuca     676
    Rokowanie     676
  
  37. Metody odzwyczajania od palenia papierosów - Dorota Górecka     679
  
    Rozpoznanie uzależnienia od nikotyny     680
    Leczenie     683
    Farmakoterapia     683
  Nikotynowa terapia zastępcza     684
  Leki przeciwdepresyjne     685
  Minimalna interwencja     686
  
  Ważniejsze skróty używane w książce     689
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia