Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań

Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

74,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik omawiający podstawy teoretyczne i technikę wykonywania różnego typu badań obrazowych. Obejmuje wszystkie działy współczesnej radiologii: rentgenodiagnostykę konwencjonalną, badania naczyniowe, tomografię komputerową, a także medycynę nuklearną, ultrasonografię i technikę rezonansu magnetycznego. W książce tej Czytelnik znajdzie szczegółowy opis techniki wykonywania poszczególnych badań oraz wyczerpujące wiadomości dotyczące obsługi aparatury i zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Osobne rozdziały poświęcone są rentgenografii cyfrowej, zastosowaniu komputerów w radiologii oraz nadzorowi jakości pracy. Publikacja ta jest uzupełnieniem podręcznika dla studentów i lekarzy pod red. B. Pruszyńskiego pt. "Radiologia. Diagnostyka obrazowa. Rtg. TK. USG. MR i radioizotopy".
Dodruk wydania z roku 2000.


Liczba stron576
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4174-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  1. Wprowadzenie    15
    Kliniczne znaczenie badań obrazowych – Bogdan Pruszyński    15
    Zarys dziejów radiologii lekarskiej – Bogdan Pruszyński, Leszek Szczęsny Zgliczyński    22
    Charakterystyka zawodowa technika elektroradiologii – Bogdan Pruszyński    26
        Stosunek do pacjenta    27
        Współpraca z innymi grupami zawodowymi    29
        Zdolność do identyfikowania się z miejscem pracy    30
        Doskonalenie zawodowe    30
        Rola technika elektroradiologii w zakładzie diagnostyki obrazowej    31
  Opieka nad pacjentem    31
  Ułożenie pacjenta    31
  Parametry ekspozycji    31
  Ekspozycja na promieniowanie i optymalizacja dawki    32
  Zapis obrazu    32
  Sprzęt    32
  Odpowiedzialność w obrazowaniu cyfrowym    33
  Badania wymagające podejścia wielodyscyplinarnego    33
        Rola technika elektroradiologii w zakładzie badań ultradźwiękowych    33
  Ułożenie pacjenta    34
  Przygotowanie sprzętu    34
  Zapis obrazu    34
  Optymalizacja dawki    34
  Odpowiedzialność kliniczna    34
        Rola technika w pracowni rezonansu magnetycznego    34
  Opieka nad pacjentem    34
  Sprzęt    35
  Bezpieczeństwo    35
        Rola technika elektroradiologii w organizacji pracy    35
    Podstawowe akty prawne dotyczące praw pacjenta    36
  2. Rentgenodiagnostyka konwencjonalna    37
    Fizyka promieni X – Ryszard Kowski    37
      Rodzaje promieniowania jonizującego    37
  Promieniowanie ?    37
  Promieniowanie ß    38
  Promieniowanie ?    38
  Inne rodzaje promieniowania jonizującego    38
      Promieniowanie elektromagnetyczne    38
  Widmo promieniowania elektromagnetycznego    39
  Wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego    39
      Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią    43
  Zjawisko fotoelektryczne    44
  Efekt Comptona    45
  Tworzenie par    46
      Filtracja promieniowania    47
      Detekcja i dozymetria promieniowania rentgenowskiego    49
  Licznik Geigera-Müllera    49
  Komora jonizacyjna (licznik jonizacyjny)    50
  Licznik proporcjonalny    50
  Liczniki scyntylacyjne    50
  Detektory półprzewodnikowe    51
  Inne detektory odczytu bezpośredniego    51
  Detektory odczytu pośredniego    51
    Podstawy radiobiologii – Jacek Fijuth    52
      Rodzaje promieniowania jonizującego    52
  Naturalna promieniotwórczość    52
  Sztuczne przemiany jądrowe    53
  Promieniowanie sztuczne wytwarzane w aparatach diagnostycznych i terapeutycznych    53
      Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią    54
  Dawki promieniowania    54
  Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią    55
  Oddziaływanie neutronów z materią    56
      Działanie promieniowania jonizującego na komórki i tkanki    56
  Ogólna charakterystyka reakcji systemu biologicznego na napromienianie    56
  Wpływ promieniowania na cykl komórkowy, DNA i inne struktury wewnątrzkomórkowe    58
  Rozpoznawanie i naprawa uszkodzeń DNA    60
  Apoptoza    61
      Zależność biologicznych skutków promieniowania od podanej dawki    61
      Typy odczynów popromiennych w tkankach    63
      Narządowe skutki promieniowania    64
  Skutki promieniowania dla organizmu w życiu wewnątrzmacicznym    65
      Genetyczne skutki promieniowania, popromienna kancerogeneza    66
  Ryzyko indukcji nowotworu po radiologicznych badaniach diagnostycznych    67
    Zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym – Irena Kwolczak-El Korbi    69
      Źródła promieniowania jonizującego    69
  Naturalne promieniowanie tła    69
  Ekspozycja na promieniowanie w celach medycznych    70
  Ekspozycja na promieniowanie związana z zastosowaniami w przemyśle    70
  Ekspozycja na promieniowanie związana z badaniami naukowymi    70
  Produkty użytkowe    70
      Zagadnienia ochrony radiologicznej    71
      Definicje i jednostki    71
      Narażenie zawodowe na promieniowanie jonizujące    72
  Dopuszczalne dawki promieniowania    73
  Sposoby ochrony przed promieniowaniem    73
  Kontrola dawek indywidualnych    74
  Kontrola dozymetryczna środowiska pracy    75
  Kontrola lekarska    75
      Narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące    75
  Badanie rentgenowskie    76
  Badanie izotopowe    76
  Dawki promieniowania otrzymywane w czasie badań    76
  Ochrona pacjenta przed nadmierną ekspozycją    78
    Systemy detekcji promieniowania i prezentacji obrazu – Bogdan Pruszyński, Ryszard Kowski    79
      Teoria obrazu rentgenowskiego    80
  Przenikliwość promieniowania X    80
  Budowa fizykochemiczna badanego obiektu    82
  Geometria wiązki promieniowania    83
  Położenie obiektu w stosunku do przebiegu wiązki    84
  Kontrastowość obrazu    86
  Ostrość obrazu    87
  Rozdzielczość obrazu    90
      Analogowe systemy rejestracji obrazu rentgenowskiego    91
      Cyfrowe systemy obrazowania    93
  Różnice między analogowym a cyfrowym zapisem obrazu    93
  Sposoby pozyskiwania informacji cyfrowych    94
  Ogólna charakterystyka systemów analogowych i cyfrowych    97
  Przetwarzanie obrazu    98
  Wpływ cyfrowych systemów obrazowania na infrastrukturę i organizację pracy zakładów radiologii    100
  Transmisja obrazów – teleradiologia    103
  Czynniki hamujące rozwój systemów informatycznych w radiologii    103
    Aparatura rentgenowska – Wojciech Grabowski    104
  Budowa lampy rentgenowskiej    106
  Urządzenie pomocnicze zmniejszające narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące i poprawiające jakość obrazu radiologicznego    114
  Generator rentgenowski    120
  Systemy sterujące    123
  Urządzenia obrazujące    126
  Rentgenowskie urządzenia diagnostyczne    127
    Środki cieniujące stosowane w czasie badań obrazowych – Marek Gołębiowski    143
      Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce    143
  Środki cieniujące negatywne    143
  Środki cieniujące pozytywne    143
      Środki kontrastowe stosowane w badaniach magnetycznego rezonansu    147
      Środki kontrastowe stosowane w badaniach ultrasonograficznych    148
    Analogowy system zapisu obrazu rentgenowskiego – Jerzy Kuźnicki    149
      Wstęp    149
      Parametry charakteryzujące zarejestrowany obraz rentgenowski    150
  Gęstość optyczna    150
  Kontrastowość    151
  Rozdzielczość    152
  Stosunek sygnału do szumu (SNR) oraz ziarnistość kwantowa    152
  Informatyczna wydajność kwantowa (DQE)    153
  Rejestrowalna rozpiętość ekspozycji (naświetleń)    153
  Użyteczny zakres przeniesienia (odwzorowania) ekspozycji    154
  Rozdzielczość czasowa (czułość)    154
    Elementy systemu zapisu obrazu    154
  Halogenosrebrowe materiały światłoczułe    155
  Budowa materiałów światłoczułych    155
  Zasada powstawania obrazu    156
  Właściwości materiałów światłoczułych    157
  Reprodukcja drobnych szczegółów    162
  Właściwości fizyczne    162
  Klasyfikacja materiałów światłoczułych dla radiologii    163
  Układ błona–folia wzmacniająca    165
  Warunki właściwej eksploatacji materiałów światłoczułych    168
  Proces obróbki materiałów światłoczułych    169
  Kontrola jakości w czasie obróbki chemicznej    173
      Oglądanie zapisanego obrazu    174
      Nowe systemy zapisu obrazu cyfrowego    175
    Ogólne i techniczne zasady wykonywania rentgenogramów – Wojciech Trojanowski    176
      Techniczne aspekty wykonywania rentgenogramów    176
  Elementy decydujące o naświetlaniu błony rentgenowskiej    176
  Prawo odwrotnej proporcjonalności    178
  Współzależność między elektrycznymi parametrami ekspozycji    178
  Tabela ekspozycji    179
  Wybór napięcia anodowego lampy rentgenowskiej    180
  Wybór wartości iloczynu mAs    182
  Przeliczanie ekspozycji przy zmianie warunków zdjęciowych    182
      Ogólne zasady wykonywania rentgenogramów    184
  Podstawowe rodzaje konwencjonalnych zdjęć i badań rentgenowskich    184
  Ogólne zasady przygotowania i ułożenia pacjenta    186
  Zasadnicze elementy techniki badania    188
    Technika konwencjonalnych badań radiologicznych – Wojciech Trojanowski    197
      Podstawowe wyposażenie pracowni    197
      Technika wykonania zdjęć czaszki    198
  Zdjęcia czaszki i części twarzowej czaszki    199
  Zdjęcia oczodołów i kanału wzrokowego    213
  Zdjęcia części skalistej kości skroniowej    217
      Technika wykonania zdjęć układu kostno-stawowego    224
  Zdjęcia kręgosłupa    225
  Zdjęcia kości klatki piersiowej    242
  Zdjęcia kończyny górnej    250
  Zdjęcia kończyny dolnej    282
      Technika wykonania zdjęć górnych dróg oddechowych i narządów klatki piersiowej    306
      Technika wykonania zdjęć narządów jamy brzusznej    312
  Zdjęcia narządów jamy brzusznej    312
  Propozycja zestawów zdjęć przeglądowych w ostrych chorobach jamy brzusznej    316
      Konwencjonalna tomografia    317
    Badania rentgenowskie w stomatologii – Danuta Leitner, Krystyna Thun-Szretter    321
      Zdjęcia wewnątrzustne    321
  Zdjęcia zębowe    327
  Zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe (skrzydłowe)    330
  Zdjęcia zgryzowe    331
  Systemy cyfrowego obrazowania w radiologii stomatologicznej    333
      Pantomografia    335
    Zagadnienia techniczne w mammografii – Krystyna Bystroń, Krystyna Jasińska, Bożena Kilanowska    339
      Wyposażenie pracowni mammograficznej    339
      Technika badania mammograficznego (projekcje)    340
  Projekcja kraniokaudalna (CC)    340
  Projekcja skośna (przyśrodkowo-boczna)    342
  Projekcje uzupełniające    343
      Rola i odpowiedzialność technika rentgenowskiego    346
      Kontrola jakości pracy aparatury mammograficznej    347
  Kontrola czystości ciemni    347
  Kontrola wywoływarki automatycznej    348
  Kontrola jakości obrazów mammograficznych    350
  Kontrola czystości ekranów wzmacniających    352
  Kontrola mechanicznych części mammografu    352
  Analiza filmów odrzuconych    352
  Sprawdzenie ilości utrwalacza na filmie    353
  Kontrola przylegania ekranów do filmów    354
  Kontrola urządzenia do kompresji (mierzenie siły ucisku)    354
  Kontrola oświetlenia i tła w ciemni    355
    Diagnostyka radiologiczna przewodu pokarmowego – Andrzej Cieszanowski    356
      Podstawy techniki badania    356
  Środki cieniujące    356
  Pasaż środków cieniujących przez przewód pokarmowy    356
  Czasy ekspozycji w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego    357
  Badanie jednokontrastowe i dwukontrastowe    357
      Przełyk    357
      Żołądek i dwunastnica    359
      Jelito cienkie    360
      Jelito grube    362
    Diagnostyka radiologiczna układu moczowego – Andrzej Cieszanowski    365
      Przygotowanie pacjenta do badania    365
      Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej    365
      Urografia    365
      Pielografia    370
      Cystografia mikcyjna    370
      Ureterografia    371
    Badanie mineralizacji kości (densytometria) – Maciej Stępniewski    372
      Ilościowa tomografia komputerowa    372
      Absorpcjometria promieniowania rentgenowskiego    373
      Densytometria ultradźwiękowa    375
    Odrębności techniki konwencjonalnych badań radiologicznych u dzieci – Michał Brzewski, Jarosław Mądzik    376
      Warunki techniczne wykonywania zdjęć rentgenowskich    377
      Wybrane badania radiologiczne    380
  Badanie narządów klatki piersiowej    380
  Badania przewodu pokarmowego    381
  Badania układu moczowego    383
  Badanie układu kostnego    384
  3. Badania układu naczyniowego. Radiologia interwencyjna – Bogdan Pruszyński, Olgierd Rowiński    387
    Wprowadzenie    387
    Organizacja i personel pracowni badań naczyniowych    387
    Wyposażenie aparaturowe    390
    Technika radiografii    392
    Najczęściej wykonywane badania naczyniowe    394
      Arteriografia mózgowa    394
      Arteriografia zewnątrzczaszkowych tętnic zaopatrujących mózg    395
      Arteriografia łuku tętnicy głównej    397
      Angiokardiografia    397
      Arteriografia tętnic wieńcowych (koronarografia)    398
      Arteriografia tętnicy płucnej    399
      Aortografia brzuszna    400
      Arteriografia tętnic nerkowych    400
      Arteriografia trzewna    401
      Arteriografia tętnic miednicy i kończyn dolnych (aortoarteriografia kończynowa)    404
      Flebografia kończyn dolnych    406
    Udział technika w czasie zabiegów radiologii interwencyjnej    407
  4. Tomografia komputerowa – Ryszard Pacho, Bogdan Pruszyński    408
    Zasady działania    409
    Budowa zestawu do tomografii komputerowej    410
    Organizacja pracowni tomografii komputerowej    414
    Kliniczne znaczenie tomografii komputerowej    416
    Technika wykonywania badań    417
      Część ogólna    417
      Część szczegółowa    418
    Programy wtórnej rekonstrukcji obrazu    440
    Kierunki rozwoju metody    443
  5. Wprowadzenie do systemu zapewnienia jakości – Ryszard Kowski    445
    Cele realizacji systemów zapewnienia jakości    445
      Zasada ALARA    445
      Podstawy prawne    446
      Zestawienie kosztów i zysków    446
    Zasady funkcjonowania systemu    447
      Czym pracujemy?    449
      Jak pracujemy?    451
      Gdzie tkwi błąd?    453
      Czy sprzęt działa poprawnie?    459
  Testy ciemni    460
  Testy aparatu rentgenowskiego    463
      Jak to zmienić?    468
      Czy jest lepiej?    469
  6. Medycyna nuklearna – Leszek Królicki, Renata Andrysiak, Adam Bajera    471
    Wstęp    471
    Techniki radioizotopowe w porównaniu do innych technik diagnostycznych    472
    Natura i pochodzenie promieniowania jonizującego    473
    Wpływ promieniowania na materię    475
    Sposoby uzyskiwania radioizotopów    477
    Podstawowe pojęcia z zakresu dozymetrii    479
    Zasady ochrony radiologicznej    480
    Radiofarmaceutyki    481
    Obsługa generatora molibdenowo-technetowego    484
    Przygotowywanie radiofarmaceutyków    485
    Budowa gammakamery    486
    Typy badań scyntygraficznych    488
    Kontrola jakości gammakamery    490
    Organizacja pracy w zakładzie medycyny nuklearnej    491
    Zadania technika na poszczególnych stanowiskach pracy    491
    Najczęściej wykonywane badania radioizotopowe    492
      Scyntygrafia układu kostnego    492
      Scyntygrafia perfuzyjna płuc    494
      Scyntygrafia wątroby    495
      Scyntygrafia nerek    497
      Scyntygrafia tarczycy    500
      Scyntygrafia serca    501
      Scyntygrafia mózgu    503
  7. Rezonans magnetyczny – Andrzej Ziemiański, Włodzimierz Borkowski    505
    Historia rozwoju metody rezonansu magnetycznego    505
    Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego    506
      Jądra, protony, neutrony, elektrony    506
      Spin    506
      Rotacja jąder, precesja, moment magnetyczny, magnetyzacja jądrowa    507
      Relaksacja podłużna    509
      Relaksacja poprzeczna    511
    Podstawy obrazowania    513
      Echo spinowe, echo gradientowe    513
      Gradienty pola magnetycznego    514
      Sekwencje    515
    Podstawy spektroskopii    517
    Elementy systemu MR    520
      Magnes    520
      System gradientowy    521
      System nadawczo-odbiorczy    522
      Klatka Faradaya    523
      Komputer, konsola operatora    523
    Aspekty bezpieczeństwa badań    524
    Techniki badań    525
      Przygotowanie pacjenta do badania    525
      Badania obrazowe    526
      Badania angiograficzne    531
      Badania czynności narządów    533
    Jakość badania i artefakty    534
      Rozdzielczość, kontrast, szumy    534
      Artefakty MR    535
    Słownik terminów MR    538
  8. Diagnostyka ultrasonograficzna – Wiesław Jakubowski    541
    Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki USG    542
    Rodzaje badań    547
    Przygotowanie i technika wykonywania badań    552
    Standardy diagnostyki ultrasonograficznej    553
    Rola personelu technicznego w pracowniach ultrasonograficznych    554
  9. Komputery w radiologii – Piotr Bogorodzki    556
    Wstęp    556
    Funkcjonalny opis komputera    557
    Sieci komputerowe    561
    Elementy oprogramowania komputerów    564
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia