Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań

Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

74,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik omawiający podstawy teoretyczne i technikę wykonywania różnego typu badań obrazowych. Obejmuje wszystkie działy współczesnej radiologii: rentgenodiagnostykę konwencjonalną, badania naczyniowe, tomografię komputerową, a także medycynę nuklearną, ultrasonografię i technikę rezonansu magnetycznego. W książce tej Czytelnik znajdzie szczegółowy opis techniki wykonywania poszczególnych badań oraz wyczerpujące wiadomości dotyczące obsługi aparatury i zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Osobne rozdziały poświęcone są rentgenografii cyfrowej, zastosowaniu komputerów w radiologii oraz nadzorowi jakości pracy. Publikacja ta jest uzupełnieniem podręcznika dla studentów i lekarzy pod red. B. Pruszyńskiego pt. "Radiologia. Diagnostyka obrazowa. Rtg. TK. USG. MR i radioizotopy".
Dodruk wydania z roku 2000.


Liczba stron576
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4174-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  
  1. Wprowadzenie     15
  
    Kliniczne znaczenie badań obrazowych – Bogdan Pruszyński     15
    Zarys dziejów radiologii lekarskiej – Bogdan Pruszyński, Leszek Szczęsny Zgliczyński     22
    Charakterystyka zawodowa technika elektroradiologii – Bogdan Pruszyński     26
        Stosunek do pacjenta     27
        Współpraca z innymi grupami zawodowymi     29
        Zdolność do identyfikowania się z miejscem pracy     30
        Doskonalenie zawodowe     30
        Rola technika elektroradiologii w zakładzie diagnostyki obrazowej     31
  Opieka nad pacjentem     31
  Ułożenie pacjenta     31
  Parametry ekspozycji     31
  Ekspozycja na promieniowanie i optymalizacja dawki     32
  Zapis obrazu     32
  Sprzęt     32
  Odpowiedzialność w obrazowaniu cyfrowym     33
  Badania wymagające podejścia wielodyscyplinarnego     33
        Rola technika elektroradiologii w zakładzie badań ultradźwiękowych     33
  Ułożenie pacjenta     34
  Przygotowanie sprzętu     34
  Zapis obrazu     34
  Optymalizacja dawki     34
  Odpowiedzialność kliniczna     34
        Rola technika w pracowni rezonansu magnetycznego     34
  Opieka nad pacjentem     34
  Sprzęt     35
  Bezpieczeństwo     35
        Rola technika elektroradiologii w organizacji pracy     35
    Podstawowe akty prawne dotyczące praw pacjenta     36
  
  2. Rentgenodiagnostyka konwencjonalna     37
  
    Fizyka promieni X – Ryszard Kowski     37
      Rodzaje promieniowania jonizującego     37
  Promieniowanie ?     37
  Promieniowanie ß     38
  Promieniowanie ?     38
  Inne rodzaje promieniowania jonizującego     38
      Promieniowanie elektromagnetyczne     38
  Widmo promieniowania elektromagnetycznego     39
  Wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego     39
      Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią     43
  Zjawisko fotoelektryczne     44
  Efekt Comptona     45
  Tworzenie par     46
      Filtracja promieniowania     47
      Detekcja i dozymetria promieniowania rentgenowskiego     49
  Licznik Geigera-Müllera     49
  Komora jonizacyjna (licznik jonizacyjny)     50
  Licznik proporcjonalny     50
  Liczniki scyntylacyjne     50
  Detektory półprzewodnikowe     51
  Inne detektory odczytu bezpośredniego     51
  Detektory odczytu pośredniego     51
    Podstawy radiobiologii – Jacek Fijuth     52
      Rodzaje promieniowania jonizującego     52
  Naturalna promieniotwórczość     52
  Sztuczne przemiany jądrowe     53
  Promieniowanie sztuczne wytwarzane w aparatach diagnostycznych i terapeutycznych     53
      Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią     54
  Dawki promieniowania     54
  Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią     55
  Oddziaływanie neutronów z materią     56
      Działanie promieniowania jonizującego na komórki i tkanki     56
  Ogólna charakterystyka reakcji systemu biologicznego na napromienianie     56
  Wpływ promieniowania na cykl komórkowy, DNA i inne struktury wewnątrzkomórkowe     58
  Rozpoznawanie i naprawa uszkodzeń DNA     60
  Apoptoza     61
      Zależność biologicznych skutków promieniowania od podanej dawki     61
      Typy odczynów popromiennych w tkankach     63
      Narządowe skutki promieniowania     64
  Skutki promieniowania dla organizmu w życiu wewnątrzmacicznym     65
      Genetyczne skutki promieniowania, popromienna kancerogeneza     66
  Ryzyko indukcji nowotworu po radiologicznych badaniach diagnostycznych     67
    Zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym – Irena Kwolczak-El Korbi     69
      Źródła promieniowania jonizującego     69
  Naturalne promieniowanie tła     69
  Ekspozycja na promieniowanie w celach medycznych     70
  Ekspozycja na promieniowanie związana z zastosowaniami w przemyśle     70
  Ekspozycja na promieniowanie związana z badaniami naukowymi     70
  Produkty użytkowe     70
      Zagadnienia ochrony radiologicznej     71
      Definicje i jednostki     71
      Narażenie zawodowe na promieniowanie jonizujące     72
  Dopuszczalne dawki promieniowania     73
  Sposoby ochrony przed promieniowaniem     73
  Kontrola dawek indywidualnych     74
  Kontrola dozymetryczna środowiska pracy     75
  Kontrola lekarska     75
      Narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące     75
  Badanie rentgenowskie     76
  Badanie izotopowe     76
  Dawki promieniowania otrzymywane w czasie badań     76
  Ochrona pacjenta przed nadmierną ekspozycją     78
    Systemy detekcji promieniowania i prezentacji obrazu – Bogdan Pruszyński, Ryszard Kowski     79
      Teoria obrazu rentgenowskiego     80
  Przenikliwość promieniowania X     80
  Budowa fizykochemiczna badanego obiektu     82
  Geometria wiązki promieniowania     83
  Położenie obiektu w stosunku do przebiegu wiązki     84
  Kontrastowość obrazu     86
  Ostrość obrazu     87
  Rozdzielczość obrazu     90
      Analogowe systemy rejestracji obrazu rentgenowskiego     91
      Cyfrowe systemy obrazowania     93
  Różnice między analogowym a cyfrowym zapisem obrazu     93
  Sposoby pozyskiwania informacji cyfrowych     94
  Ogólna charakterystyka systemów analogowych i cyfrowych     97
  Przetwarzanie obrazu     98
  Wpływ cyfrowych systemów obrazowania na infrastrukturę i organizację pracy zakładów radiologii     100
  Transmisja obrazów – teleradiologia     103
  Czynniki hamujące rozwój systemów informatycznych w radiologii     103
    Aparatura rentgenowska – Wojciech Grabowski     104
  Budowa lampy rentgenowskiej     106
  Urządzenie pomocnicze zmniejszające narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące i poprawiające jakość obrazu radiologicznego     114
  Generator rentgenowski     120
  Systemy sterujące     123
  Urządzenia obrazujące     126
  Rentgenowskie urządzenia diagnostyczne     127
    Środki cieniujące stosowane w czasie badań obrazowych – Marek Gołębiowski     143
      Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce     143
  Środki cieniujące negatywne     143
  Środki cieniujące pozytywne     143
      Środki kontrastowe stosowane w badaniach magnetycznego rezonansu     147
      Środki kontrastowe stosowane w badaniach ultrasonograficznych     148
    Analogowy system zapisu obrazu rentgenowskiego – Jerzy Kuźnicki     149
      Wstęp     149
      Parametry charakteryzujące zarejestrowany obraz rentgenowski     150
  Gęstość optyczna     150
  Kontrastowość     151
  Rozdzielczość     152
  Stosunek sygnału do szumu (SNR) oraz ziarnistość kwantowa     152
  Informatyczna wydajność kwantowa (DQE)     153
  Rejestrowalna rozpiętość ekspozycji (naświetleń)     153
  Użyteczny zakres przeniesienia (odwzorowania) ekspozycji     154
  Rozdzielczość czasowa (czułość)     154
    Elementy systemu zapisu obrazu     154
  Halogenosrebrowe materiały światłoczułe     155
  Budowa materiałów światłoczułych     155
  Zasada powstawania obrazu     156
  Właściwości materiałów światłoczułych     157
  Reprodukcja drobnych szczegółów     162
  Właściwości fizyczne     162
  Klasyfikacja materiałów światłoczułych dla radiologii     163
  Układ błona–folia wzmacniająca     165
  Warunki właściwej eksploatacji materiałów światłoczułych     168
  Proces obróbki materiałów światłoczułych     169
  Kontrola jakości w czasie obróbki chemicznej     173
      Oglądanie zapisanego obrazu     174
      Nowe systemy zapisu obrazu cyfrowego     175
    Ogólne i techniczne zasady wykonywania rentgenogramów – Wojciech Trojanowski     176
      Techniczne aspekty wykonywania rentgenogramów     176
  Elementy decydujące o naświetlaniu błony rentgenowskiej     176
  Prawo odwrotnej proporcjonalności     178
  Współzależność między elektrycznymi parametrami ekspozycji     178
  Tabela ekspozycji     179
  Wybór napięcia anodowego lampy rentgenowskiej     180
  Wybór wartości iloczynu mAs     182
  Przeliczanie ekspozycji przy zmianie warunków zdjęciowych     182
      Ogólne zasady wykonywania rentgenogramów     184
  Podstawowe rodzaje konwencjonalnych zdjęć i badań rentgenowskich     184
  Ogólne zasady przygotowania i ułożenia pacjenta     186
  Zasadnicze elementy techniki badania     188
    Technika konwencjonalnych badań radiologicznych – Wojciech Trojanowski     197
      Podstawowe wyposażenie pracowni     197
      Technika wykonania zdjęć czaszki     198
  Zdjęcia czaszki i części twarzowej czaszki     199
  Zdjęcia oczodołów i kanału wzrokowego     213
  Zdjęcia części skalistej kości skroniowej     217
      Technika wykonania zdjęć układu kostno-stawowego     224
  Zdjęcia kręgosłupa     225
  Zdjęcia kości klatki piersiowej     242
  Zdjęcia kończyny górnej     250
  Zdjęcia kończyny dolnej     282
      Technika wykonania zdjęć górnych dróg oddechowych i narządów klatki piersiowej     306
      Technika wykonania zdjęć narządów jamy brzusznej     312
  Zdjęcia narządów jamy brzusznej     312
  Propozycja zestawów zdjęć przeglądowych w ostrych chorobach jamy brzusznej     316
      Konwencjonalna tomografia     317
    Badania rentgenowskie w stomatologii – Danuta Leitner, Krystyna Thun-Szretter     321
      Zdjęcia wewnątrzustne     321
  Zdjęcia zębowe     327
  Zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe (skrzydłowe)     330
  Zdjęcia zgryzowe     331
  Systemy cyfrowego obrazowania w radiologii stomatologicznej     333
      Pantomografia     335
    Zagadnienia techniczne w mammografii – Krystyna Bystroń, Krystyna Jasińska, Bożena Kilanowska     339
      Wyposażenie pracowni mammograficznej     339
      Technika badania mammograficznego (projekcje)     340
  Projekcja kraniokaudalna (CC)     340
  Projekcja skośna (przyśrodkowo-boczna)     342
  Projekcje uzupełniające     343
      Rola i odpowiedzialność technika rentgenowskiego     346
      Kontrola jakości pracy aparatury mammograficznej     347
  Kontrola czystości ciemni     347
  Kontrola wywoływarki automatycznej     348
  Kontrola jakości obrazów mammograficznych     350
  Kontrola czystości ekranów wzmacniających     352
  Kontrola mechanicznych części mammografu     352
  Analiza filmów odrzuconych     352
  Sprawdzenie ilości utrwalacza na filmie     353
  Kontrola przylegania ekranów do filmów     354
  Kontrola urządzenia do kompresji (mierzenie siły ucisku)     354
  Kontrola oświetlenia i tła w ciemni     355
    Diagnostyka radiologiczna przewodu pokarmowego – Andrzej Cieszanowski     356
      Podstawy techniki badania     356
  Środki cieniujące     356
  Pasaż środków cieniujących przez przewód pokarmowy     356
  Czasy ekspozycji w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego     357
  Badanie jednokontrastowe i dwukontrastowe     357
      Przełyk     357
      Żołądek i dwunastnica     359
      Jelito cienkie     360
      Jelito grube     362
    Diagnostyka radiologiczna układu moczowego – Andrzej Cieszanowski     365
      Przygotowanie pacjenta do badania     365
      Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej     365
      Urografia     365
      Pielografia     370
      Cystografia mikcyjna     370
      Ureterografia     371
    Badanie mineralizacji kości (densytometria) – Maciej Stępniewski     372
      Ilościowa tomografia komputerowa     372
      Absorpcjometria promieniowania rentgenowskiego     373
      Densytometria ultradźwiękowa     375
    Odrębności techniki konwencjonalnych badań radiologicznych u dzieci – Michał Brzewski, Jarosław Mądzik     376
      Warunki techniczne wykonywania zdjęć rentgenowskich     377
      Wybrane badania radiologiczne     380
  Badanie narządów klatki piersiowej     380
  Badania przewodu pokarmowego     381
  Badania układu moczowego     383
  Badanie układu kostnego     384
  
  3. Badania układu naczyniowego. Radiologia interwencyjna – Bogdan Pruszyński, Olgierd Rowiński     387
  
    Wprowadzenie     387
    Organizacja i personel pracowni badań naczyniowych     387
    Wyposażenie aparaturowe     390
    Technika radiografii     392
    Najczęściej wykonywane badania naczyniowe     394
      Arteriografia mózgowa     394
      Arteriografia zewnątrzczaszkowych tętnic zaopatrujących mózg     395
      Arteriografia łuku tętnicy głównej     397
      Angiokardiografia     397
      Arteriografia tętnic wieńcowych (koronarografia)     398
      Arteriografia tętnicy płucnej     399
      Aortografia brzuszna     400
      Arteriografia tętnic nerkowych     400
      Arteriografia trzewna     401
      Arteriografia tętnic miednicy i kończyn dolnych (aortoarteriografia kończynowa)     404
      Flebografia kończyn dolnych     406
    Udział technika w czasie zabiegów radiologii interwencyjnej     407
  
  4. Tomografia komputerowa – Ryszard Pacho, Bogdan Pruszyński     408
  
    Zasady działania     409
    Budowa zestawu do tomografii komputerowej     410
    Organizacja pracowni tomografii komputerowej     414
    Kliniczne znaczenie tomografii komputerowej     416
    Technika wykonywania badań     417
      Część ogólna     417
      Część szczegółowa     418
    Programy wtórnej rekonstrukcji obrazu     440
    Kierunki rozwoju metody     443
  
  5. Wprowadzenie do systemu zapewnienia jakości – Ryszard Kowski     445
  
    Cele realizacji systemów zapewnienia jakości     445
      Zasada ALARA     445
      Podstawy prawne     446
      Zestawienie kosztów i zysków     446
    Zasady funkcjonowania systemu     447
      Czym pracujemy?     449
      Jak pracujemy?     451
      Gdzie tkwi błąd?     453
      Czy sprzęt działa poprawnie?     459
  Testy ciemni     460
  Testy aparatu rentgenowskiego     463
      Jak to zmienić?     468
      Czy jest lepiej?     469
  
  6. Medycyna nuklearna – Leszek Królicki, Renata Andrysiak, Adam Bajera     471
  
    Wstęp     471
    Techniki radioizotopowe w porównaniu do innych technik diagnostycznych     472
    Natura i pochodzenie promieniowania jonizującego     473
    Wpływ promieniowania na materię     475
    Sposoby uzyskiwania radioizotopów     477
    Podstawowe pojęcia z zakresu dozymetrii     479
    Zasady ochrony radiologicznej     480
    Radiofarmaceutyki     481
    Obsługa generatora molibdenowo-technetowego     484
    Przygotowywanie radiofarmaceutyków     485
    Budowa gammakamery     486
    Typy badań scyntygraficznych     488
    Kontrola jakości gammakamery     490
    Organizacja pracy w zakładzie medycyny nuklearnej     491
    Zadania technika na poszczególnych stanowiskach pracy     491
    Najczęściej wykonywane badania radioizotopowe     492
      Scyntygrafia układu kostnego     492
      Scyntygrafia perfuzyjna płuc     494
      Scyntygrafia wątroby     495
      Scyntygrafia nerek     497
      Scyntygrafia tarczycy     500
      Scyntygrafia serca     501
      Scyntygrafia mózgu     503
  
  7. Rezonans magnetyczny – Andrzej Ziemiański, Włodzimierz Borkowski     505
  
    Historia rozwoju metody rezonansu magnetycznego     505
    Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego     506
      Jądra, protony, neutrony, elektrony     506
      Spin     506
      Rotacja jąder, precesja, moment magnetyczny, magnetyzacja jądrowa     507
      Relaksacja podłużna     509
      Relaksacja poprzeczna     511
    Podstawy obrazowania     513
      Echo spinowe, echo gradientowe     513
      Gradienty pola magnetycznego     514
      Sekwencje     515
    Podstawy spektroskopii     517
    Elementy systemu MR     520
      Magnes     520
      System gradientowy     521
      System nadawczo-odbiorczy     522
      Klatka Faradaya     523
      Komputer, konsola operatora     523
    Aspekty bezpieczeństwa badań     524
    Techniki badań     525
      Przygotowanie pacjenta do badania     525
      Badania obrazowe     526
      Badania angiograficzne     531
      Badania czynności narządów     533
    Jakość badania i artefakty     534
      Rozdzielczość, kontrast, szumy     534
      Artefakty MR     535
    Słownik terminów MR     538
  
  8. Diagnostyka ultrasonograficzna – Wiesław Jakubowski     541
  
    Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki USG     542
    Rodzaje badań     547
    Przygotowanie i technika wykonywania badań     552
    Standardy diagnostyki ultrasonograficznej     553
    Rola personelu technicznego w pracowniach ultrasonograficznych     554
  
  9. Komputery w radiologii – Piotr Bogorodzki     556
  
    Wstęp     556
    Funkcjonalny opis komputera     557
    Sieci komputerowe     561
    Elementy oprogramowania komputerów     564
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia