X

  Wstęp 5
  
  Rozdział I. Wprowadzenie do składni: przedmiot składni; pojęcie zdania 7
    1. Przedmiot opisu składniowego 7
    2. Miejsce składni w systemie językowym 8
    3. Wypowiedzenie, zdanie, oznajmienie, zawiadomienie 12
    4. Istota komunikatu językowego: predykacja 16
  
  Rozdział II. Wprowadzenie do składni: pojęcie grupy i składnika; struktura syntaktyczna i semantyczna wypowiedzenia 18
    1. Grupa a zdanie 18
    2. Pojęcie grupy składniowej we współczesnych opisach składni 19
    3. Pojęcie składnika. Segmentacja zdania 20
    4. Typy grup syntaktycznych 21
    5. Grupy współrzędne i podrzędne 23
    6. Związki strukturalne i linearne w wypowiedzeniu 25
    7. Struktura semantyczna i syntaktyczna wypowiedzenia 26
  
  Rozdział III. Struktura semantyczna wypowiedzenia: składniki treści; problemy referencji 29
    1. Charakterystyka ogólna struktury semantyczno-logicznej 29
    2. Typy informacji wyznaczającej: charakterystyka ogólna 31
    3. Zdania wyznaczające w sposób określony (identyfikacja obiektu) 34
    4. Zdania wyznaczające w sposób nieokreślony 35
    5. Zdania ogólne 36
    6. Wyznaczanie anaforyczne 37
  
  Rozdział IV. Struktura semantyczna wypowiedzenia: problemy modalności 39
    1. Istota modalności. Charakterystyka ogólna zjawiska 39
    2. Typy modalności intencjonalnej 41
    3. Wypowiedzi o modalności hipotetycznej 44
    4. Wypowiedzi postulatywne (zawierające modalności deontyczne) 44
  
  Rozdział V. Schematy zdaniowe współczesnej polszczyzny. Pojęcie konotacji 46
    1. Opis zdania pojedynczego w ujęciu szkolnym a składnia predykatowo-argumentowa 47
    2. Pojęcie schematu zdaniowego i zasady jego wykrywania 49
    3. Pojęcie konotacji. Problemy dyskusyjne 51
    4. Typy konotacyjne polskich leksemów 53
    5. Podstawowy zestaw schematów zdaniowych 55
  
  Rozdział VI. Schematy bezmianownikowe 59
    1. Zdania bezmianownikowe a tzw. zdania bezpodmiotowe 59
    2. Typy zdań bezmianownikowyc 61
  
  Rozdział VII. Pojęcie akomodacji syntaktycznej. Typy związków akomodowanych. Granice akomodacji 64
    1. Istota akomodacji 64
    2. Typy akomodacji 65
    3. Własności akomodacyjne polskich leksemów i form 68
    4. Związki akomodacyjne w obrębie grup liczebnikowych 72
    5. Człony nieakomodowane i wyrazy poza związkami 74
  
  Rozdział VIII. Struktury wielopredykatowe wyrażane zdaniem pojedynczym 78
    1. Rozbudowywanie grup nominalnych 79
    2. Problem określeń przysłówkowych i partykuł 80
    3. Konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi 82
    4. Konstrukcje z bezokolicznikiem 83
    5. Nominalizacje o charakterze rzeczownikowym 84
  
  Rozdział IX. Wprowadzenie do problematyki zdania złożonego: granice zdania złożonego, klasyfikacje zdań złożonych 87
    1. Definicja zdania złożonego 88
    2. Granice zdania złożonego 89
    3. Mechanizmy tworzenia zdania złożonego 91
    4. Sposoby tworzenia zdań hipotaktycznych 92
    5. Klasyfikacja zdań podrzędnie złożonych w ujęciu Zenona Klemensiewicza 95
    6. Inne klasyfikacje zdań złożonych hipotaktycznie. Ogólny podział zdań złożonych 97
  
  Rozdział X. Zdania złożone parataktycznie 99
    1. Zdania łączne 102
    2. Zdania przeciwstawne 103
    3. Zdania rozłączne (alternatywa) 104
    4. Zdania wynikowe 104
    5. Zdania uściślające (włączne) 105
  
  Rozdział XI. Zdania dopełniające (intensjonalne) 106
    1. Czasowniki wprowadzające zdania intensjonalne 107
    2. Modalność w zdaniach intensjonalnych 109
    3. Czas w zdaniach intensjonalnych 112
    4. Cechy formalne zdań intensjonalnych 113
  
  Rozdział XII. Zdania relatywne (względne) 117
    1. Typy zdań relatywnych 118
    2. Zdania względne determinujące i ich stosunek do zdań rozwijających 119
    3. Zdania restryktywne 120
    4. Cechy formalne zdań relatywnych 122
  
  Rozdział XIII. Zdania czasowe (temporalne) 124
    1. Zdania lokalizujące się w czasie 125
    2. Zdania fazowe (duratywne) 127
  
  Rozdział XIV. Zdania wyrażające relację przyczynowo-skutkową 129
    1. Zdania przyczynowe zwykłe 131
    2. Zdania przyzwalające 132
    3. Zdania z tzw. przyczyną logiczną 133
    4. Zdania celowe 133
    5. Zdania warunkowe (przypuszczające) 135
    6. Zdania skutkowe 138
  
  Rozdział XV. Typy wypowiedzeń niezdaniowych. Cechy składniowe tekstów mówionych 139
    1. Podział wypowiedzeń niezdaniowych 139
    2. Cechy składniowe polszczyzny mówionej 143
  
  Zakończenie 146
  Wykaz stosowanych skrótów i symboli 148
  Bibliografia 150
Wykłady z polskiej składni

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

160

Kategoria

Językoznawstwo

ISBN-13

978-83-01-14303-9

Numer wydania

5

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podstawowy, zwięzły uniwersytecki podręcznik polskiej składni prezentuje:

- uporządkowany, syntetyczny opis składni polskiej;
- jasne objaśnienie podstawowych pojęć;
- przystępny opis różnych koncepcji składniowych;
- analiza mechanizmów językowych stosowanych przy tworzeniu zdań pojedynczych, złożonych i wypowiedzi niezdaniowych.

W książce zaprezentowano dyskusyjne problemy współczesnej składni polskiej i przedstawiono na ten temat nowy punkt widzenia. Znalazła się tu usystematyzowana wiedza o polskiej składni, którą autorka wykłada od kilkunastu lat studentom polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jasno i przystępnie zostały omówione m.in.: przedmiot składni, pojęcie zdania, grupy i składniki, struktura syntaktyczna, struktura semantyczna, wypowiedzenia, schematy zdaniowe współczesnej polszczyzny, a także zdania pojedyncze i złożone.

Podręcznik polecamy studentom polonistyki i innych filologii, nauczycielom-polonistom oraz wykładowcom.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!