Patofizjologia. Podręcznik dla studentów medycyny. TOM 1 i 2

Patofizjologia. Podręcznik dla studentów medycyny. TOM 1 i 2

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

109,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny, 2-tomowy podręcznik z dziedziny patofizjologii dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.


Większość rozdziałów w bieżącym wydaniu została uaktualniona zgodnie z postępem wiedzy. Największe zmiany wprowadzono w rozdziałach omawiających termoregulację, zaburzenia przemiany materii, patofizjologię tkanki łącznej oraz patofizjologię układów: dokrewnego, immunologicznego, oddechowego, krążenia i wydalniczego.


Podręcznik zawiera również nowy zestaw pytań testowych, które będą przydatne nie tylko dla studentów, lecz także dla absolwentów uczelni medycznych przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) lub do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (L-DEP) oraz dla młodych lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalistycznych.


Liczba stron1198
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4549-9
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści TOMU 1
  
  Przedmowa V
  Spis rozdziałów VII
  
  
  1. ZADANIA I CELE PATOFIZJOLOGII JAKO PRZEDMIOTU NAUCZANIA MEDYCYNY - Jan Knapowski     1
  
  2. RYS HISTORYCZNY - Andrzej Śródka     12
  
  3. ZDROWIE I CHOROBA - Jan W. Guzek     20
  
    Ogólny pogląd na zdrowie i chorobę     20
    Homeostaza i adaptacja     24
  Homeostaza     24
  Adaptacja     25
    Homeostaza a problem zdrowia i choroby     27
  Układy regulacyjne liniowe i nieliniowe     27
  Mechanizmy regulacji w warunkach prawidłowych i patologicznych     28
  Choroba jako zaburzenie regulacji funkcji ustroju     30
    Etiologia ogólna     33
  Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne     34
  Czynnik psychiczny w powstawaniu, rozwoju i przebiegu choroby     34
  Czynniki chorobotwórcze wewnętrzne     35
  Konstytucja     35
    Nozologia ogólna     37
  Choroba organiczna i choroba czynnościowa     37
  Kryteria zjawisk chorobowych     37
  Przebieg i zejście choroby     38
    Patogeneza ogólna     40
    Metodyka badania chorób     41
  Metody doświadczalne z użyciem zwierząt     41
  Metody kliniczne     42
  Metody epidemiologiczne     42
  Modelowanie i symulacja matematyczna procesów patologicznych     42
  
  4. GENETYKA - Jacek Zaremba, Elżbieta Fidziańska     44
  
    Molekularne podstawy dziedziczenia     44
  Struktura i replikacja DNA     44
  Transkrypcja, translacja i ekspresja genów     44
  Mechanizmy epigenetyczne     47
  Małe regulatorowe cząsteczki RNA     49
  Geny zawiadujące rozwojem zarodka i płodu     50
  Mutacja     51
    Chromosomy     52
  Aberracje chromosomowe     54
  Inne aberracje     55
    Choroby genetyczne i rodzaje dziedziczenia     55
  Choroby monogenowe - wybrane przykłady     59
  Mukowiscydoza     59
  Choroba Huntingtona     59
  Rdzeniowy zanik mięśni     60
  Choroba Alzheimera     62
  Zespół Smitha-Lemliego-Opitza     63
  Choroba Duchenne'a/Beckera     64
  Dysgenezja gonad XY, typ żeński     64
  
  5. ZABURZENIA UKŁADÓW REGULACYJNYCH USTROJU     65
  
    Ośrodkowy układ nerwowy     65
  Zaburzenia najważniejszych funkcji układu nerwowego - Andrzej Opuchlik     65
  Wstęp     65
  Ruch     65
  Czucie     75
  Zaburzenia niektórych wyższych czynności korowych     81
  Etiologia i patomechanizmy wybranych chorób ośrodkowego układu nerwowego - Wojciech Kostowski, Anna Witanowska     88
  Charakterystyka najważniejszych stanów patologicznych ośrodkowego układu nerwowego     88
  Padaczka     90
  Choroby neurodegeneracyjne - mechanizmy powstawania     96
  Choroba Parkinsona     97
  Choroba Huntingtona     106
  Choroby otępienne. Otępienie typu Alzheimera     107
  Schizofrenia     110
  Paranoja i reakcje paranoidalne     114
  Choroby afektywne (psychozy afektywne)     115
  Zespoły lękowe     120
    Układ dokrewny - Jan W. Guzek, Marek Bolanowski     122
  Ogólne podstawy regulacji hormonalnej     122
  Struktura układu dokrewnego i podział hormonów     122
  Biosynteza, wydzielanie i transport hormonów we krwi     128
  Metabolizm i wydalanie hormonów     135
  Regulacja czynności układu dokrewnego     136
  Ogólny pogląd na zaburzenia czynnościowe układu dokrewnego     138
  Niedoczynności gruczołu dokrewnego     139
  Nadczynność gruczołu dokrewnego     140
  Jakościowe zmiany czynności gruczołu dokrewnego    140
  Zaburzenia podstawowych procesów w układzie dokrewnym     141
  Genetycznie uwarunkowane zmiany syntezy i uwalniania hormonów     141
  Zaburzenia magazynowania, wydzielania i transportu hormonów     141
  Zaburzenia działania hormonów     142
  Zaburzenia katabolizmu hormonów     143
  Zaburzenia układów regulacyjnych gruczołów dokrewnych     143
  Ektopowe wydzielanie hormonów     143
  Zespoły psychotyczne wynikające z zaburzonej czynności gruczołów dokrewnych     144
  Zależność czynnościowa układu nerwowego i dokrewnego    144
  Neurosekrecja     144
  Neuropeptydy     145
  Ośrodkowa kontrola czynności przysadki     146
  Zaburzenia hormonalne pochodzenia podwzgórzowego     147
  Część nerwowa przysadki     148
  Niedobór wazopresyny     149
  Nadmiar wazopresyny     150
  Część gruczołowa przysadki     150
  Niedobór hormonów gonadotropowych     152
  Zaburzenia wydzielania prolaktyny     152
  Złożony zespół braku hormonów części gruczołowej przysadki    153
  Gruczoł tarczowy     153
  Synteza, wydzielanie i działanie obwodowe hormonów tarczycy     153
  Genetycznie uwarunkowane zmiany syntezy, wydzielania, transportu i obwodowego działania hormonów gruczołu tarczowego    156
  Niedoczynność gruczołu tarczowego     156
  Nadczynność gruczołu tarczowego     158
  Zaburzenia regulacji hormonalnej wapniowo-fosforanowej     159
  Homeostaza wapniowo-fosforanowa, parathormon, kalcytriol i kalcytonina     159
  Niedoczynność gruczołów przytarczycznych     165
  Nadczynność gruczołów przytarczycznych     165
  Rdzeni nadnerczy     166
  Kora nadnerczy     168
  Nadmiar i niedobór glukokortykosteroidów     170
  Nadmiar i niedobór mineralokortykosteroidów     171
  Nadmiar i niedobór hormonów androgennych     172
  Uogólniona niewydolność kory nadnerczy     173
  Stres     174
  Grasica     177
  Szyszynka     178
  Układ immunologiczny - Henryk Tchorzewski    179
  Odporność naturalna     179
  Odporność nabyta     193
  
  6. ENDOGENNE ZWIAZKI BIOLOGICZNIE CZYNNE     198
  
    Aminy biogenne - W. Agnieszka Fogel, Czesław Maśliński    198
  Układ aminergiczny     198
  Ramowa struktura amin biogennych     198
  Receptory, błonowe układy przekaźnikowe     199
  Metabolizm, szybkość obrotu, wymiana międzykomórkowa     200
  Acetylocholina     202
  Aminy katecholowe     204
  Histamina     208
  Serotonina     211
  Diaminy i poliaminy     212
  Aminy śladowe     213
  Aldehydy biogenne i aminoaldehydy     214
    Neuroprzekaźniki peptydowe i lipidowe - Stanisław W. Gumułka     215
  Renina     215
  Mechanizmy regulujące uwalnianie reniny     216
  Właściwości angiotensyny II     218
  Wpływ na układ krążenia    218
  Wpływ na syntezę i wydzielanie aldosteronu     219
  Wpływ na nerkę i wydalanie moczu     219
  Inne właściwości angiotensyny II     219
  Mechanizm działania i zależność działania od budowy     220
  Neuropeptyd Y     220
  Przedsionkowe peptydy sodopędne     220
  Właściwości i rola fizjologiczna atriopeptydoiw     221
  Wpływ na przepływ nerkowy i wydalanie sodu     221
  Wpływ na mięśnie gładkie naczyni i ciśnienie tętnicze     221
  Działanie na układ renina-angiotensyna-aldosteron     223
  Endoteliny i czynnik rozszerzający mięśnie gładkie naczyni     224
  Endoteliny     224
  Czynnik EDRF    225
  Kininy     226
  Właściwości     226
  Inne peptydy rozkurczające mięśnie gładkie naczyni     227
  Substancja P     227
  Adrenomedulina i proadrenomedulina     227
  Jelitowy peptyd wazoaktywny     228
  Endogenne peptydy opioidowe     228
  Występowanie     229
  Właściwości     229
  Kazomorfiny     230
  Endomorfiny     230
  Nocyceptyna/orfanina     231
  Eikozanoidy     231
  Szlak cyklooksygenazy     232
  Szlak lipooksygenazy     234
  Właściwości     235
  Prostaglandyny     236
  Prostacyklina     238
  Tromboksany     238
  Leukotrieny     238
  Czynnik aktywujący płytki     239
  Wpływ na układ krążenia     239
  Wpływ na płytki krwi i krwinki białe     240
  Działanie na nerki     240
  Działanie na inne narządy     240
  Neurotrofiny     241
  
  7. ZAPALENIE - Sławomir Maśliński, Michał Gajewski     243
  
    Neutrofile w warunkach normy fizjologicznej     245
    Ogólny schemat zapalenia     247
    Płytki krwi     248
    Dopełniacz i kininy     248
    Komórki tuczne     249
    Komórki śródbłonka     250
    Białka adhezyjne na powierzchni komórek krążących we krwi i komórek wyściełających naczynia krwionośne     250
  Integryny     251
  Selektyny     252
  Adhezyny immunoglobulinopodobne     252
  Kadheryny, okkludyny     253
    Możliwość ingerencji medycznej w proces migracji leukocytów     253
    Neutrofile w procesie zapalnym     254
    Metabolity lipidowe błon komórek biorących udział w zapaleniu     256
  Pochodne kwasu arachidonowego     256
  Cyklooksygenazy     257
  Lipooksygenazy     257
  Czynnik aktywujący płytki krwi     258
    Przewlekły proces zapalny     259
  Rola AMT w przebiegu przewlekłego zapalenia     259
    Proces zapalny w niedotlenionej tkance     260
  Niedotlenienie     260
  Paradoks tlenowy w czasie reperfuzji     261
  Reperfuzja i infiltracja neutrofilów     262
    Bezpośrednia regulacja procesu zapalnego     262
  Czynniki rozpuszczalne     262
  Niskocząsteczkowe gazy     265
    Pośrednia regulacja procesu zapalnego - układ nerwowy     268
    Komórki biorące udział w zapaleniu a procesy gojenia sieę i regeneracji     270
  Homeostaza komórkowa - autofagocytoza     271
  Homeostaza tkankowa - apoptoza     271
  Procesy gojenia się i regeneracji     272
  
  8. TERMOREGULACJA - Dionizy Górny, Jan Wróbel, Krystyna Księżopolska-Orłowska     276
  
    Fizjologia termoregulacji     276
    Zaburzenia termoregulacji     280
  Hipertermia     280
  Kliniczne zespoły hipertermii     281
  Gorączka     283
  Pirogeny     286
  Wpływ gorączki na niektóre procesy ustrojowe     288
  Hipotermia     290
  Zmiany czynnościowe ustroju w hipotermii     291
  
  9. WRODZONE I NABYTE DEFEKTY METABOLIZMU     294
  
    Zaburzenia metabolizmu białek, lipidów, cukrów i kwasów nukleinowych - Edward Bańkowski     294
  Katabolizm i anabolizm. Rola enzymów     294
  Zaburzenia przemiany aminokwasów     295
  Zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznych     295
  Zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych     298
  Zaburzenia metabolizmu aminokwasów siarkowych     300
  Zaburzenia metabolizmu aminokwasów zasadowych     301
  Cykl mocznikowy i jego zaburzenia     303
  Zaburzenia przemiany cukrów     304
  Budowa i fizjologiczna rola cukrów     304
  Trawienie i wchłanianie cukrów w przewodzie pokarmowym     306
  Wrodzone wady metabolizmu cukrów prostych     308
  Wrodzone wady metabolizmu disacharydów. Niedobór disacharydaz     311
  Choroba spichrzania glikogenu     311
  Zaburzenia metabolizmu lipidów     315
  Budowa tłuszczów     315
  Trawienie i wchłanianie tłuszczów     316
  Lipoproteiny osocza     316
  Wrodzone zaburzenia przemiany lipidów     318
  Zaburzenia metabolizmu w przebiegu cukrzycy     325
  Cukrzyca typu 1     325
  Cukrzyca typu 2     328
  Zaburzenia metabolizmu kwasów nukleinowych     329
  Trawienie kwasów nukleinowych w przewodzie pokarmowym     329
  Synteza i rozpad nukleotydów purynowych i pirymidynowych     330
  Zaburzenia przemiany nukleotydów     332
  Naprawa uszkodzeni DNA i zaburzenia tego procesu     336
    Patofizjologia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej - Apolonia Rybczyńska, Jan Stępiński    337
  Przestrzenie wodne organizmu     337
  Wpływ dodania/utraty sodu oraz wody na przestrzenie wodne organizmu     339
  Bilans wody i regulacja osmolalności przestrzeni wodnych organizmu    340
  Bilans sodu i regulacja objętości przestrzeni wodnych organizmu     344
  Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej     346
  Hiponatremia w zaburzeniach przebiegających z różnym stanem nawodnienia ustroju     347
  Hipernatremia w zaburzeniach przebiegających z różnym stanem nawodnienia ustroju     349
  Zaburzenia metabolizmu potasu     351
  Hipokaliemia     353
  Hiperkaliemia     353
    Patofizjologia zaburzeni równowagi kwasowo-zasadowej - Apolonia Rybczyńska, Jan Stępiński    354
  Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej     357
  Kwasica metaboliczna     358
    Odżywianie     373
  Bilans energetyczny organizmu - Andrzej W. Ziemba, Magdalena Białkowska     373
  Zapotrzebowanie na energię     374
  Wykorzystanie składników pokarmowych w pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego     376
  Regulacja przemian energetycznych organizmu     377
  Wydatek energetyczny organizmu     378
  Czynniki zwiększające tempo przemiany materii     379
  Tlenowa i beztlenowa przemiana materii     382
  Metody pomiaru wydatku energetycznego     383
  Bilans energetyczny organizmu     384
  Makroskładniki - Grażyna Nowicka, Barbara Cybulska    385
  Białko pokarmowe     385
  Węglowodany pokarmowe     390
  Tłuszcze pokarmowe     394
  Cholesterol pokarmowy     398
  Etiopatogeneza miażdżycy     401
  Składniki mineralne - Magdalena Białkowska, Andrzej W. Ziemba     412
  Witaminy - Edward Bańkowski     425
  Witaminy rozpuszczalne w wodzie     426
  Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach     432
  
  10. PATOFIZJOLOGIA CHORÓB KRWI I UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO     438
  
    Choroby krwi i układu krwiotwórczego - Maria Kotschy     438
  Choroby układu czerwonokrwinkowego     438
  Niedokrwistosci (anaemiae)     438
  Patologiczne hemoglobiny     453
  Nadkrwistosc (polycythaemia)     455
  Układ białokrwinkowy     457
  Zaburzenia układu białokrwinkowego     459
  Skrobiawica (amyloidosis)     476
    Białka osocza i hemostaza - Maria Czokało-Plichta     480
  Białka osocza     480
  Hipoproteinemia i dysproteinemia     481
  Hiperproteinemia i dysproteinemia     484
  Patofizjologia hemostazy     488
  Patofizjologia hemostazy naczyniowej     489
  Patofizjologia hemostazy płytkowej     500
  Patofizjologia hemostazy osoczowej     516
  
  SKOROWIDZ     535
  
  
  Spis treści TOMU 2    546
  
  
  11. UKŁAD KRĄŻENIA - Józef Jagielski, Mirosław Górnicki, Małgorzata Sobieszczańska     546
  
    Ogólne wiadomości o krążeniu    546
  Praca serca i przepływ krwi    546
  Metabolizm serca    546
    Regulacja układu krążenia    547
  Prądy czynnościowe serca    547
  Pole elektryczne serca    548
  Model dipola równoważnego    549
  Elektrokardiografii    550
  Terminologia załamków EKG    550
  Terminologia odcinków EKG    551
  Rejestracja EKG    551
  Cykl pracy serca w EKG    553
  Oś elektryczna serca    553
  Wpływ zaburzeń elektrolitowych na EKG    554
  Zmiany w stężeniu potasu    555
  Zmiany w stężeniu wapnia    557
    Zaburzenia wytwarzania i przewodzenia bodźców    557
  Układ przewodzący serca    557
  Patomechanizm zaburzeń rytmu    558
  Pobudzenia pozazatokowe    561
  Czynne rytmy pozazatokowe    563
  Częstoskurcz nadkomorowy    563
  Częstoskurcz komorowy    564
  Zespół wydłużonego QT    565
  Trzepotanie i migotanie przedsionków    565
  Trzepotanie i migotanie komór    565
  Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego    566
  Bloki śródkomorowe    569
  Zespoły preekscytacji    572
  Choroba niedokrwienna serca    574
  Epidemiologia    574
  Przyczyny niedokrwienia mięśnia sercowego    574
  Etiologia choroby niedokrwiennej serca    577
  Miażdżyca tętnic wieńcowych    577
  Zawał serca    591
  Inne stany niedokrwienia mięśnia sercowego    599
    Niewydolność krążenia    601
  Funkcja skurczowa serca     601
  Zastoinowa niewydolność serca    603
  Przyczyny    603
  Główne patomechanizmy prowadzące do ZNS    603
  Wstrząs    609
  Podział i przyczyny    609
  Zmiany komórkowe    610
  Mechanizmy kompensacyjne    611
    Zaburzenia krążenia w wadach serca    613
  Tony i szmery serca    613
  Szmery serca    613
  Wady serca    614
  Wrodzone wady serca    614
  Nabyte wady serca    618
    Nadciśnienie tętnicze    621
  Epidemiologia    621
  Fizjologiczna regulacja ciśnienia krwi    622
  Podział nadciśnienia tętniczego    623
  Nadciśnienie samoistne    623
  Nadciśnienie wtórne    623
  Powikłania narządowe w chorobie nadciśnieniowej    625
  Układ naczyniowy    625
    Genetyczne uwarunkowania chorób serca    626
  Choroba niedokrwienna serca    626
  Kardiomiopatie    627
  Nadciśnienie tętnicze    628
  Zespoły arytmogenne    629
  Zespół długiego OT    629
  Zespół krótkiego QT    629
  Zespół Brugadów    630
  
  12. UKŁAD ODDECHOWY     631
  
    Wprowadzenie - Janusz Kowalski    631
    Mechanizmy zaburzeń mechaniki oddychania - Tadeusz M. Zielonka, Wojciech Lubiński    632
  Obturacyjny zespół upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc    634
  Restrykcyjny typ zaburzeń wentylacji    637
  Przyczyny zaburzeń restrykcyjnych wentylacji    637
  Rola spirometrii w wykrywaniu zaburzeń restrykcyjnych    638
  Zmiany mieszane, czyli współistnienie zaburzeń obturacyjnych i restrykcyjnych    640
  Rozpoznawanie zaburzeń restrykcyjnych wentylacji na podstawie pomiaru TLC    641
  Zdolność dyfuzyjna gazów    642
  Podatność płuc    643
  Podsumowanie    644
    Zaburzenia wymiany gazowej - Rafał Krenke    645
  Zaburzenia wymiany gazowej w ujęciu anatomiczno-czynnościowym     645
  Skład i ciśnienie gazów w powietrzu pęcherzykowym     645
  Budowa i czynność bariery pęcherzykowo-włośniczkowej. Dyfuzja gazów    647
  Skład i przepływ krwi w naczyniach pęcherzyków płucnych    648
  Zaburzenia wymiany gazowej w ujęciu klinicznym. Niewydolność
  oddechowa    651
  Przyczyny hipoksemii    652
    Zaburzenia oddychania w czasie snu - Tadeusz Przybyłowski    656
  Podstawowe definicje oraz pojęcia    656
  Mechanizmy patogenetyczne bezdechu obturacyjnego    657
  Mięśniówka górnych dróg oddechowych    658
  Nieprawidłowości anatomiczne    658
  Inne czynniki    659
  Następstwa bezdechów    660
  Zaburzenia gazometryczne    660
  Układ sercowo-naczyniowy    661
  Wybudzenia    662
  Obraz kliniczny obturacyjnego bezdechu podczas snu    662
  Objawy nocne     662
  Objawy dzienne    663
  Częstość występowania    663
  Podstawy rozpoznawania    663
  Odległe następstwa obturacyjnego bezdechu podczas snu    666
  Nadciśnienie tętnicze    666
  Udar mózgu    667
  Choroba niedokrwienna serca    668
    Komórkowe mechanizmy kompensacyjne niedotlenienia w układzie oddechowym - Joanna Chorostowska-Wynimko    669
  Niedotlenienie - mechanizmy adaptacji komórkowej    669
  Ostre niedotlenienie    672
  Przewlekłe niedotlenienie    674
  Podsumowanie    677
    Systemy kontroli oddychania - Janusz Kowalski, Leszek Radwan    678
  Mechanoreceptory    679
  Chemiczna regulacja oddychania    679
  Testy oceny regulacji oddychania    680
  Przykłady kliniczne     682
  Astma oskrzelowa    682
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)    683
  Choroby śródmiąższowe płuc    685
  Zespół otyłości i hipowentylacji    685
  Regulacja oddychania podczas snu    685
    Rozwój i odrębności czynnościowe układu oddechowego w pierwszym okresie życia - Piotr Gutkowski    687
  Odrębności anatomiczne i czynnościowe     688
    Drogi oddechowe - Tomasz Tyrakowski, Marek Sanak    694
  Mechanizmy ochronne i obronne dróg oddechowych    694
  Kaszel    695
  Funkcja nabłonka dróg oddechowych    697
  Lokalne układy regulujące    699
  Regulacyjne oddziaływania układu immunologicznego    700
  Astma    701
  Mukowiscydoza    707
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc    710
  
  13. PATOFIZJOLOGIA NEREK - Mieczysław Lao, Magdalena Durlik, Mirosław Smogorzewski     712
  
    Anatomia    712
  Budowa nefronu    713
  Ukrwienie nerki    713
  Aparat przykłębuszkowy    715
  Czynność aparatu przykłębuszkowego    716
  Budowa i czynność kłębuszków    719
  Zmiany patologiczne błony filtracyjnej    720
  Przesączanie kłębuszkowe (PK)    720
  Kanaliki nerkowe    722
  Budowa i czynność kanalika bliższego (proksymalnego)    723
  Budowa pętli Henlego    726
  Czynność pętli Henlego    726
    Regulacja wydalania sodu    729
  Zaburzenia gospodarki sodowej    730
  Postaci bez nadciśnienia tętniczego    730
  Postaci z retencją sodu i obrzękami    731
    Regulacja wydalania potasu    732
  Hiperpotasemia    732
  Hiperpotasemia jatrogenna    733
  Hipopotasemia    733
    Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu    733
  Zaburzenia w wydalaniu i oszczędzaniu wody    735
  Zespoły niedoboru ADH    735
  Zespoły braku wrażliwości na ADH    735
  Zmiany organiczne nerek    736
  Zaburzenia zdolności rozcieńczania moczu    736
  Wydalanie jonu wodorowego    736
  Wchłanianie zwrotne, wydalanie i synteza de novo wodorowęglanów    737
  Wydalanie jonu wodorowego: powstawanie kwaśności miareczkowej i jonu amonowego    737
  Zaburzenia wchłaniania wodorowęglanów i wydzielania jonu wodorowego     739
    Badanie czynności nerek    740
  Badanie moczu, przesączania kłębuszkowego i ukrwienia nerek    740
  Badanie moczu    740
  Badania klirensowe    742
  Metody pomiarów czynności kłębuszków i/lub kanalików nerkowych    743
    Choroby nerek    747
  Choroby kłębuszków nerkowych (glomerułopatie)     747
  Niektóre zapalenia kłębuszków nerkowych    749
  Śródmiąższowe zapalenia nerek    753
  Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek niebakteryjne    753
  Przewlekłe śródmiąższowe niebakteryjne zapalenie nerek    753
  Bakteryjne śródmiąższowe zapalenia nerek     754
  Niewydolność nerek    754
  Przewlekła niewydolność nerek (PNN)    755
  Ostra niewydolność nerek (ONN)     756
  
  14. UKŁAD TRAWIENNY - Jolanta Dzierżkowska, Sławomir Maśliński     761
  
    Przełyk     761
  Zaburzenia motoryki przełyku     762
  Zapalenie przełyku     762
  Choroba refluksowa przełyku     762
  Uchyłki przełyku     765
  Przepuklina rozworu przełykowego przepony     766
    Żołądek     767
  Zapalenie żołądka     768
  Ostre zapalenie żołądka     768
  Przewlekłe zapalenie żołądka     771
  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy     772
  Rak żołądka     779
  Zespół Zollingera-Ellisona     781
    Jelito cienkie i grube     781
  Zaburzenia motoryki jelit     781
  Niedrożność porażenna i mechaniczna jelit     782
  Zaburzenia wchłaniania     783
  Zaburzenia wchłaniania tłuszczów     784
  Zaburzenia wchłaniania węglowodanów     785
  Zaburzenia wchłaniania białek     785
  Zaburzenia wodno-elektrolitowe     786
  Zespoły upośledzonego wchłaniania    787
  Choroba glutenowa    788
  Choroba Whipple’a    789
  Zespół pętli zastoinowej, kolonizacja bakteryjna jelita cienkiego    789
  Enteropatia wysiękowa    789
  Układ immunologiczny jelit    790
  Zapalenie jelit    791
  Zespoły zapalne jelita grubego    792
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    792
  Choroba Leśniowskiego-Crohna    793
  Uchyłkowatość    794
  Zespół jelita drażliwego    795
    Wątroba    796
  Hiperbilirubinemie    797
  Zespoły cholestatyczne    800
  Kamica żółciowa    802
  Żółtaczki wątrobowe (miąższowe)    803
  Wirusowe zapalenia wątroby    804
  Ostre wirusowe zapalenie wątroby    804
  Przewlekłe zapalenie wątroby    807
  Marskość wątroby    807
  Marskość wrotna    808
  Marskość wątroby pomartwicza    808
  Marskość wątroby żółciowa    808
  Zapalenie pęcherzyka żółciowego    809
  Nowotwory pęcherzyka żółciowego    810
  Konsekwencje niewydolności wątroby    810
  Zaburzenia przemiany barwnikowej    811
  Wodobrzusze i obrzęki    811
  Nadciśnienie w układzie wrotnym    811
  Encefalopatia wątrobowa    812
  Zaburzenia nerkowe i elektrolitowe    813
  Zaburzenia hematologiczne    813
  Zaburzenia endokrynologiczne    814
  Wskaźniki wątrobowe w zmianach patologicznych wątroby    815
    Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki    816
  Zapalenie trzustki    817
  Ostre zapalenie trzustki    817
  Przewlekłe zapalenie trzustki    819
  Rak trzustki    821
    Czynność wewnątrzwydziel nicza trzustki    821
  Insulina    822
  Glukagon    823
  Somatostatyna    823
  Polipeptyd trzustkowy    823
  Amylina    824
  Cukrzyca    824
  Cukrzyca typu 1    824
  Cukrzyca typu 2    826
  Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy    827
  Kwasica cukrzycowa    828
  Śpiączka hiperosmolarna    828
  Kwasica mleczanowa    829
  Przewlekle zaburzenia w cukrzycy    829
  Hormonalnie czynne guzy trzustki    829
  Wyspiak    830
  Hipoglikemia    830
  Otyłość i głodzenie    831
  Otyłość    831
  Głodzenie    837
  
  15. PATOFIZJOLOGIA TKANKI ŁĄCZNEJ - Elżbieta Wojtecka-Łukasik     840
  
    Wstęp    840
    Elementy tkanki łącznej    840
  Komórki    840
  Macierz pozakomórkowa    841
  Składniki macierzy pozakomórkowej    841
    Degradacja białek macierzy pozakomórkowej    847
    Zaburzenia w rozwoju i odkładaniu się elementów tkanki łącznej    851
  Samoistna kruchość kości    851
  Zespół Ehlersa-Danlosa    852
  Zespół Marfana    852
  Latyryzm    853
  Szkorbut    853
  Reumatoidalne zapalenie stawów    854
  Twardzina    855
  Zaburzenia metabolizmu glikozoaminoglikanów - glikozoamino-glikanozy     856
    Markery degradacji substancji pozakomórkowej tkanki łącznej    857
    Mięśnie prążkowane - Stefan Żarski    858
  Kompendium miologiczne    858
  Strukturalne i funkcjonalne osobliwości mięśni prążkowanych    860
  Zagadnienia patologii mięśni prążkowanych    864
  Miopatie    873
  Choroby nerwowo-mięśniowe    874
  Choroby zapalne mięśni    876
  
  16. UKŁAD PŁCIOWY - Dariusz Szukiewicz     878
  
    Zaburzenia różnicowania płci i rozwoju układu płciowego    878
  Nieprawidłowości genetycznej determinacji płci    878
  Zaburzenia fazy płodowej rozwoju narządów płciowych    882
    Wpływ zaburzeń endokrynologicznych na układ rozrodczy    887
  Przedwczesne dojrzewanie płciowe     887
  Opóźnione dojrzewanie płciowe     888
  Okres przekwitania, klimakterium i andropauza     889
  Zaburzenia owulacji oraz inne hormonalnie uwarunkowane nieprawidłowości żeńskiego cyklu płciowego     890
  Zaburzenia owulacji     890
  Zespół wielotorbielowatych jajników     892
  Przetrwały pęcherzyk jajnikowy i zespół luteinizacji niepękniętego pęcherzyka     895
  Zaburzenia cyklu płciowego spowodowane chorobami podwzgórza i przysadki mózgowej     897
    Niepłodność i bezpłodność (niemożność donoszenia ciąży lub trudności w urodzeniu zdrowego dziecka)     899
  Gruczolistość – wpływ na płodność     901
  Czynnik męski w niepłodności     902
  
  17. ETIOPATOGENEZA NOWOTWORÓW – Zbigniew Chłap, Janusz Ryś, Piotr Kopiński     906
  
    Występowanie nowotworów     906
    Charakterystyka transformacji nowotworowej     906
  Podstawowe zaburzenia struktury i funkcji komórki nowotworowej     909
  Genetyczne podstawy zaburzeń kontroli wzrostu w nowotworach     911
  Czynniki stymulujące i hamujące wzrost komórek     911
  Protoonkogeny i onkogeny     918
  Geny supresorowe (geny przeciwnowotworowe, antyonkogeny)     920
  Geny mutatorowe i niestabilność genetyczna     923
  Onkogeny wirusowe     923
  Aberracje chromosomów w nowotworach     925
  Inne mechanizmy karcynogenezy     928
  Wieloetapowe modele karcynogenezy     931
  Heterogenność komórek guza nowotworowego     935
  Kinetyka proliferacji komórek nowotworowych     936
  Etapy progresji nowotworu     940
  Neoangiogeneza     940
  Przerzuty nowotworowe     941
    Szczegółowe modele karcynogenezy     945
  Karcynogeneza chemiczna     945
  Charakterystyka karcynogenów okresu inicjacji     947
  Charakterystyka karcynogenów okresu promocji i progresji     947
  Przebieg chemicznej karcynogenezy     950
  Enzymy naprawy uszkodzonych struktur DNA     951
  Inhibitory chemicznej karcynogenezy     951
    Czynniki predysponujące i rakotwórcze środowiska człowieka     952
  Palenie tytoniu     953
  Dieta     954
  Wolne rodniki w procesie karcynogenezy     955
  Karcynogeneza jatrogenna    955
  Wirusy onkogenne    956
  Charakterystyka wirusów onkogennych    956
  Inne czynniki biologiczne    959
  Promieniowanie i karcynogeneza    959
  Źródła promieniowania    959
  Rakotwórcze mechanizmy promieniowania    960
    Markery nowotworowe     961
    Oddziaływanie nowotworu na organizm gospodarza    966
    Patofizjologiczne podstawy terapii genowej i immunoterapii chorób nowotworowych    967
    Podsumowanie    970
  
  18. DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH - Lech Markiewicz     971
  
    Drgania akustyczne    971
  Hałas    971
  Wpływ na narząd słuchu    972
  Wpływ na reakcje pozasłuchowe    973
  Ultradźwięki    974
  Działanie wysokich częstotliwości    975
  Działanie niskich częstotliwości    975
  Infradźwięki    976
  Wpływ na narząd słuchu    977
  Działanie na inne narządy    977
    Drgania mechaniczne    978
  Kinetozy    978
  Wibracja ogólna    979
  Wibracja miejscowa    979
  Zaburzenia w narządzie ruchu    979
  Zaburzenia w układzie krążenia    980
  Zaburzenia w układzie nerwowym    981
  Zaburzenia w innych układach    982
    Zmienione ciśnienie atmosferyczne    982
  Toksyczność tlenu    983
  Choroba kesonowa    983
    Porażenie prądem elektrycznym    984
  Wpływ na układ nerwowy, krążenia i oddychania    984
  Działanie cieplne    985
    Promieniowanie jonizujące    985
    Promieniowanie niejonizujące    986
  Promieniowanie mikrofalowe    986
  Promieniowanie laserowe    987
  Promieniowanie nadfioletowe    988
  Promieniowanie podczerwone    989
  
  19. RYTMY BIOLOGICZNE CZŁOWIEKA - Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz     991
  
    Okołodobowe rytmy biologiczne u człowieka    992
  Synchronizatory okołodobowych rytmów biologicznych u ssaków    992
  Mechanizm synchronizacji rytmów okołodobowych    993
  Układ generujący rytmy biologiczne u człowieka    994
  Ośrodkowy generator rytmów okołodobowych u ssaków i człowieka     995
  Wtórne oscylatory rytmów okołodobowych    996
  Rola mediatorów w czynności układu generującego rytmy okołodobowe    996
  Fotorecepcja - przekazywanie informacji o świetle do komórek SCN    996
  Szyszynka    997
  Dziedziczenie rytmów biologicznych i biologia molekularna zegara     1000
  Rytmy okołodobowe człowieka w stanach fizjologicznych    1003
  Zaburzenia przebiegu rytmów okołodobowych człowieka w stanach fizjologicznych     1004
  Chronopatologia     1006
    Rytmy okołoroczne    1011
    Perspektywy chronobiologii i chronomedycyny     1014
  
  20. PATOFIZJOLOGIA STARZENIA SIĘ - Danuta Maślińska, Mateusz Wątroba     1015
  
    Teorie termodynamiczne     1016
    Teoria zaprogramowanego starzenia - proces starzenia sterowany epigenetycznie     1019
    Wybrane aspekty starzenia się narządów i układów organizmu     1020
  Narząd ruchu     1020
  Przewód pokarmowy     1022
  Zaburzenia snu     1023
  Ośrodkowy układ nerwowy     1023
  Układ krwiotwórczy     1025
  Układ moczowo-płciowy     1027
  Układ odpornościowy     1029
  Układ krążenia     1030
  
  21. MEDYCYNA LOTNICZA - Krzysztof Kwarecki, Lech Markiewicz     1032
  
    Wpływ obniżonego ciśnienia atmosferycznego     1033
  Wpływ zmian ciśnienia atmosferycznego     1033
  Ostre niedotlenienie wysokościowe     1033
  Ostra choroba wysokościowa (choroba wysokogórska)     1036
  Przewlekła choroba wysokościowa (choroba Monge)     1037
  Kabiny ciśnieniowe     1038
  Dekompresja kabiny ciśnieniowej     1039
  Choroba dekompresyjna     1039
    Działanie przyspieszeń     1040
  Wpływ przyspieszeń na organizm człowieka     1040
    Dezorientacja przestrzenna     1044
  Rodzaje dezorientacji przestrzennej     1045
    Podróżowanie samolotem z medycznego punktu widzenia     1045
  
  PYTANIA TESTOWE - Grzegorz Szewczyk, Jakub Klimkiewicz, Michał Pyzlak, Szymon Szczepanik, Małgorzata Wojciechowska, Łukasz Wysocki    1047
    Odpowiedzi do pytań testowych     1116
  
  SKOROWIDZ    1123
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia