Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji

Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Dr Malwina Szpitalak napisała bardzo ważną i wartościową książkę. Problematyka w niej podjęta jest nieoczywista, a uzyskane przez Autorkę wyniki i zaproponowane przez nią interpretacje stanowią istotny wkład w rozwój wiedzy dotyczącej sytuacyjnych i indywidualnych uwarunkowań wielkości efektu dezinformacji. Książka dotyczy istotnej dla psychologii sądowej tematyki motywacyjnych uwarunkowań efektu dezinformacji i zeznań świadków. Jednym z jej podstawowych celów jest sprawdzenie, czy motywy Ja wpływają na wielkość efektu dezinformacji. (…)


W książce zaprezentowano rzetelny przegląd literatury przedmiotu związanej z efektem dezinformacji, konstruktem Ja, regulacyjną rolą Ja, samooceną, dysonansem poznawczym, czy też zniekształceniami pamięciowymi związanymi z mechanizmami autoregulacyjnymi. Zaprezentowano również wyniki aż siedmiu badań o charakterze eksperymentalnym oraz ich metaanalizę. (…)
Zdecydowanym walorem książki jest zaprojektowana przez Autorkę innowacyjna, i kilkukrotnie w ramach badań prezentowanych w niniejszej książce replikowana, metoda uodparniania na dezinformację, czyli procedura wzmocnionej autoafirmacji. Metoda ta polega na połączeniu dokonywanego przez uczestników aktu autoafirmacji z podaniem im pozytywnej informacji zwrotnej odnośnie funkcjonowania ich pamięci. Następstwem takiej manipulacji jest uodpornienie badanych na dezinformację, co Autorka określiła jako efekt wzmocnionej autoafirmacji (EWA). (…)


Książka ta bez wątpienia może stanowić wartościowe źródło informacji na temat efektu dezinformacji, jak również problematyki dysonansu poznawczego czy regulacyjnej roli Ja w kontekście zniekształceń pamięciowych. Stanowi również przykład przejrzystego interpretowania dużej liczby wyników empirycznych.


Z recenzji dr hab. Romualda Polczyka


Liczba stron230
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3343-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Cel i przedmiot badań     13
  
  Rozdział 1. Efekt dezinformacji – definicja, wyznaczniki oraz mechanizmy leżące u jego podłoża     15
  
  1.1. Definicja i eksperymentalne operacjonalizacje efektu dezinformacji     15
  1.2. Wyznaczniki wielkości efektu dezinformacji     18
  1.3. Mechanizmy efektu dezinformacji     19
  1.3.1. Mechanizmy pamięciowe    20
  1.3.2. Mechanizmy pozapamięciowe     26
  1.4. Umiejscowienie efektu dezinformacji wśród zniekształceń w funkcjonowaniu pamięci     31
  
  Rozdział 2. Ja jako podstawowy konstrukt związany z aktywnością jednostki     33
  
  2.1. Definicje i ujęcia Ja     33
  2.1.1. Ja w ujęciu poznawczym     34
  2.1.1.1. Ja jako schemat     34
  2.1.1.2. Ja jako struktura pamięci     35
  2.1.1.3. Ja jako (samo)wiedza     35
  2.1.2. Ja w ujęciu społecznym     36
  2.1.3. Ja w ujęciu motywacyjnym     37
  2.2. Klasyfikacje i struktura Ja     38
  2.3. Funkcje Ja oraz mechanizmy wpływu Ja na zachowanie     38
  2.4. Zaangażowane Ja i jego wpływ na przetwarzanie informacji     39
  2.4.1. Definicje zaangażowania Ja     40
  2.4.2. Wpływ zaangażowania Ja na procesy poznawcze     41
  
  Rozdział 3. Regulacyjna rola Ja – motywy autoregulacyjne     45
  
  3.1. Definicje i teorie autoregulacji     45
  3.2. Dobry, spójny, znający siebie, lepszy – główne motywy autoregulacji i ich charakterystyka     48
  3.2.1. Dobre Ja – charakterystyka motywu autowaloryzacji     49
  3.2.1.1. Istota motywu autowaloryzacji     49
  3.2.1.2. Sposoby realizacji motywu autowaloryzacji     50
  3.2.1.3. Motyw autowaloryzacji a samoocena     51
  3.2.1.4. Funkcje i adaptacyjność motywu autowaloryzacji     52
  3.2.2. Spójne Ja – charakterystyka motywu autoweryfikacji     53
  3.2.2.1. Istota motywu autoweryfikacji     53
  3.2.2.2. Sposoby realizowania motywu autoweryfikacji     54
  3.2.2.3. Funkcje i adaptacyjność motywu autoweryfi kacji     55
  3.2.3. Ja znające siebie – charakterystyka motywu samopoznania     56
  3.2.4. Lepsze Ja – charakterystyka motywu samonaprawy     57
  3.3. Dobre Ja czy spójne Ja? Konfl ikt poznawczo-afektywny     58
  
  Rozdział 4. Samoocena     61
  
  4.1. Definicja samooceny     61
  4.2. Struktura samooceny     63
  4.2.1. Wysokość samooceny     64
  4.2.2. Stabilność samooceny     68
  4.2.3. Adekwatność samooceny     68
  4.3. Samoocena jawna i utajona     69
  4.4. Samoocena a motywy Ja     70
  4.5. Samoocena a akceptacja informacji zwrotnej     71
  4.6. Koncepcja Romina W. Tafarodiego i Williama B. Swanna (1995, 2001)     72
  
  Rozdział 5. Dysonans poznawczy     75
  
  5.1. Teoria dysonansu poznawczego – ujęcie klasyczne Leona Festingera (1957/2007)    77
  5.2. Krytyka klasycznej teorii dysonansu poznawczego     78
  5.3. Wybrane modyfikacje teorii dysonansu poznawczego     80
  5.3.1. Modyfikacja Elliota Aronsona (1968) – teoria zgodności z Ja     80
  5.3.2. Modyfikacja Claude’a Steele’a (1988) – teoria autoafirmacji     82
  5.3.3. Modyfikacja Eddiego Harmona-Jonesa (1999) – model dysonansu poznawczego oparty na aktywności     85
  5.3.4. Modyfikacja Jeffa Stone’a i Joela Coopera (2001) – model dysonansu poznawczego oparty na standardach Ja     88
  5.4. Sposoby redukowania dysonansu poznawczego     89
  5.5. Dysonans poznawczy a samoocena     90
  
  Rozdział 6. Zniekształcenia pamięciowe uwarunkowane mechanizmami autoregulacyjnymi     93
  
  6.1. Etapy procesu pamięciowego a zniekształcenia pamięciowe uwarunkowane mechanizmami Ja     94
  6.2. Empiryczne poparcie dla związków między Ja a zniekształceniami pamięciowymi     95
  6.3. Ja a efekt dezinformacji     98
  
  Rozdział 7. Hipotezy badawcze     99
  
  7.1. Negatywna informacja zwrotna     99
  7.2. Umiejscowienie negatywnej informacji zwrotnej     100
  7.3. Pozytywna informacja zwrotna     101
  7.4. Zaangażowanie     102
  7.5. Autoafirmacja     102
  7.6. Samoocena     103
  7.7. Efekt wzmocnionej autoafirmacji     103
  
  Rozdział 8. Eksperyment I     105
  
  8.1. Metoda     106
  8.1.1. Osoby badane     106
  8.1.2. Materiały     106
  8.1.3. Procedura    106
  8.2. Strategia opisu wyników     108
  8.3. Opis wyników     109
  8.3.1. Weryfikacja hipotez badawczych     109
  8.3.2. Analizy eksploracyjne     111
  8.4. Dyskusja wyników     114
  8.4.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej     114
  8.4.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej     117
  
  Rozdział 9. Eksperyment II     119
  
  9.1. Metoda     120
  9.1.1. Osoby badane     120
  9.1.2. Materiały i procedura     120
  9.2. Opis wyników     121
  9.2.1. Analizy dotyczące skali samooceny użytej w eksperymentach II i III     121
  9.2.2. Weryfikacja hipotez badawczych     122
  9.2.3. Analizy eksploracyjne     125
  9.3. Dyskusja wyników     128
  9.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej     128
  9.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej     133
  
  Rozdział 10. Eksperyment III     135
  
  10.1. Metoda     136
  10.1.1. Osoby badane     136
  10.1.2. Materiały i procedura     136
  10.2. Opis wyników     137
  10.2.1. Weryfikacja hipotez badawczych     137
  10.2.2. Analizy eksploracyjne     140
  10.3. Dyskusja wyników     144
  10.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej     144
  10.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej     148
  
  Rozdział 11. Eksperyment IV     151
  
  11.1. Metoda     152
  11.1.1. Osoby badane     152
  11.1.2. Materiały i procedura     152
  11.2. Opis wyników
  11.2.1. Weryfikacja hipotez badawczych     152
  11.2.2. Analizy eksploracyjne     154
  11.3. Dyskusja wyników     156
  11.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej     156
  11.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej     157
  
  Rozdział 12. Eksperyment V     159
  
  12.1. Metoda     161
  12.1.1. Osoby badane     161
  12.1.2. Materiały     162
  12.1.3. Procedura     162
  12.2. Opis wyników     163
  12.2.1. Weryfikacja hipotez badawczych     163
  12.2.2. Analizy eksploracyjne     168
  12.3. Dyskusja wyników     171
  12.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej     171
  12.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej     173
  
  Rozdział 13. Eksperyment VI     175
  
  13.1. Metoda     176
  13.1.1. Osoby badane     176
  13.1.2. Materiały i procedura     176
  13.2. Opis wyników     177
  13.2.1. Weryfikacja hipotez badawczych     177
  13.2.2. Analizy eksploracyjne     180
  13.3. Dyskusja wyników     181
  13.3.1. Dyskusja dotycząca części weryfikacyjnej     181
  13.3.2. Dyskusja dotycząca części eksploracyjnej     183
  
  Rozdział 14. Eksperyment VII     185
  
  14.1. Metoda     186
  14.1.1. Osoby badane     186
  14.1.2. Materiały i procedura     186
  14.2. Opis wyników     186
  14.3. Dyskusja wyników     188
  
  Rozdział 15. Metaanalizy     191
  
  Rozdział 16. Dyskusja końcowa     195
  
  16.1. Omówienie najważniejszych wyników     195
  16.2. Słabości przeprowadzonych badań    198
  16.3. Propozycja kolejnych badań    199
  
  Literatura cytowana    201
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia