Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu

-10%

Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

60,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

W książce autor stara się wykazać, że wprawdzie Kościół zrodził się na fali działalności i nauki Jezusa, to jednak swoją ekspansję w Imperium zawdzięcza oparciu się na formach społecznych, funkcjonujących w epoce Nowego Testamentu w basenie Morza Śródziemnego. Szczególny wpływ na kondycję i rozwój lokalnej ekklesii wywarło środowisko domowe, które było dla niej niejako matrycą organizacyjną. Czytelnik zostaje wprowadzony w nurt badań relacji wczesnochrześcijańskiej ekklesii lokalnej do antycznej instytucji oikos/oikia (domus), będącej podstawową jednostką w strukturze antycznego społeczeństwa. Utrzymując się w tej przestrzeni badawczej, wysiłki autora zostały zogniskowane na wspólnocie korynckiej, która pod tym kątem dotychczas nie została gruntownie przebadana.


Liczba stron530
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-055-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  1. Problem    11
  2. Cel    14
  3. Metoda    15
  4. Stan badań    17
  5. Struktura    22
  
  Część I. Antyczny oikos    25
  
  Rozdział I. Struktura domostwa – model żydowski    27
  1. Okres patriarchalny    27
  1.1. Pierwotny fratriarchat?    27
  1.2. Kategorie 'aw i bait    31
  2. Okres przedmonarchiczny i monarchiczny    34
  2.1. Bet 'aw – problemy terminologiczne    36
  2.2. Bet 'aw w przestrzeni familijnej    41
  2.3. Bet 'aw w przestrzeni społeczno-gospodarczej    45
  3. Okres judaizmu    48
  3.1. Dom i ojcostwo    48
  3.2. Bóg jako Ojciec Izraela    55
  Ekskurs I: Bóg jako Ojciec w Nowy Testamencie    59
  
  Rozdział II. Struktura domostwa – model grecko-helenistyczny i rzymski    65
  1. Model grecko-hellenistyczny    65
  1.1. Oikos/oikia – dom i rodzina    65
  1.2. Pater, kyrios, kyrieia    78
  2. Model rzymski    85
  2.1. Domus/familia – dom i rodzina    85
  2.2. Rodzina i status pater familias w świetle prawa rzymskiego    88
  2.3. Rodzina i pozycja pater familias w etosie rzymskim    103
  
  Rozdział III. Oikos w czasach Jezusa i Pawła – kontekst kulturowy    109
  1. Galilea i Judea    109
  1.1. Palestyńskie milieu Kościoła    109
  1.2. Oikos w kontekście gospodarczym    114
  1.3. Oikos w kontekście społecznym    116
  1.4. Architektura żydowskiego domostwa    117
  2. Korynt – rzymskie miasto w greckim świecie    119
  2.1. Rzymsko-hellenistyczny kontekst miasta    119
  2.2. Religijne tło miasta    124
  3. Rzymska architektura domowa    131
  3.1. Model domus według Witruwiusza    132
  3.2. Dom miejski (insula)    139
  
  Część II. Kościół konstytuujący się na sposób domowy    143
  
  Rozdział IV. Kościoły domowe w Nowym Testamencie    145
  Dynamiczny model ekklesii    145
  1. Antyfamiliarność Jezusa?    146
  2. Archetyp ekklesii domowej w Ewangeliach    149
  3. Kościoły domowe w Dziejach    152
  3.1. Kościoły domowe w Jerozolimie    152
  3.2. Kościoły domowe w Syrii (Antiochia)    156
  3.3. Kościoły domowe w Azji Mniejszej, Grecji i Rzymie    158
  4. Formuła kat'oikon ekklesia w Listach Pawła    161
  Wnioski    165
  
  Rozdział V. Język familiarny w kolegiach i stowarzyszeniach oraz w Listach Pawła    167
  1. Kolegia i stowarzyszenia    168
  2. Język familiarny w kolegiach i stowarzyszeniach    175
  3. Język familiarny w propagandzie cesarskiej    181
  4. Język familiarny w Listach Pawła    185
  4.1. Paweł spadkobiercą antycznej wizji oikosu    185
  4.2. Pawła metafory z obszaru rodzicielstwa    188
  4.2.1. Paweł jako pater i genitor w 1 Kor 4:14–15    188
  4.2.2. Paweł jako parens w 2 Kor 12:14–13:10    195
  4.2.3. Paweł jako pater i m ater w 1 Tes 2:6–13    196
  4.3. Obraz oikos w Haustafel    200
  4.4. Paweł a metamorfoza chrześcijańskiego patriarchatu    204
  4.4.1. Kontynuacja tradycji    204
  4.4.2. Novum Pawłowej wizji porządku w oikosie    206
  
  Rozdział VI. Korynccy pater familias i patroni    215
  Początki Kościoła w Koryncie    215
  1. Kontrowersje wokół stratygrafii społecznej ekklesii    217
  2. Sylwetki korynckich patronów    222
  2.1. Stefanas    223
  2.2. Kryspus    226
  2.3. Gajusz Tycjusz Justus    228
  2.4. Erast    233
  
  Rozdział VII. Korynckie patronki    237
  1. Pryscylla i Akwila    238
  1.1. Pochodzenie – nawrócenie – służba    238
  1.2. Oikos Akwili i Pryscylli na usługach ewangelizacji    240
  1.3. Posługa nauczycielska Pryski    242
  2. Chloe    245
  3. Feba    246
  3.1. Siostra nasza (adelphe hem on)    249
  3.2. Diakon (diakonos)    250
  3.3. Patronka (prostatis)    257
  3.4. Kobieta zaangażowana w ekklesii    266
  Ekskurs II: Diakonise    270
  
  Rozdział VIII. Ekklesia koryncka i przestrzeń    275
  1. Wnioski z badań nad przestrzenią domostwa ekklesii    275
  2. Postulowana liczebność korynckiej ekklesii    277
  3. Model patronacki    286
  4. Pater jako zwierzchnik wspólnoty domowej    291
  4.1. Pozycja pater fam ilias    292
  4.2. Obowiązki wobec społeczności    293
  4.3. Implikacje systemowe modelu patronackiego    294
  4.4. Granice modelu pater fam ilias w odniesieniu do funkcji liturgiczno-sakralnych    296
  
  Część III. Oikos w przypowieściach w świetle korynckiej ekklesii    299
  
  Rozdział IX. Przypowieści – zagadnienia wprowadzające    301
  1. Przypowieść jako m aszal    303
  2. Przypowieść jako parabole    305
  3. Przypowieści – problem hermeneutyczny    306
  4. Klasyfikacja przypowieści    307
  4.1. Adolf Jülicher    307
  4.2. Charles Harold Dodd i Joachim Jeremias    309
  4.3. Birger Gerhardsson i Leonhard Goppelt – propozycje drugiej połowy XX wieku    309
  4.4. Klyne Snodgrass    311
  4.5. Zwolennicy interpretacji historyczno-kulturowej    312
  5. Od nauczania Jezusa do redakcji ewangelicznej    313
  6. Oikos w przypowieściach: wieloaspektowość odniesień    316
  
  Rozdział X. Pater budowniczym oikos na podstawie przypowieści o Dwóch d om ach (Mt 7:24–27; Łk 6:47–49)    320
  1. Teksty i przekłady    321
  2. Kontekst    322
  3. Wymiar egzystencjalny przypowieści    323
  4. Wymiar oikoidalno-eklezjalny    325
  4.1. Przypowieść o Dwóch dom ach w kontekście Mt 16:13–18    325
  4.2. Przypowieść o Dwóch dom ach w odniesieniu do 1 Kor 3:10–17    326
  4.2.1. Ekklesia w konflikcie    327
  4.2.2. Georgion, oikodome, naos – metafory współpracy    329
  4.2.3. Paweł jako roztropny budowniczy i mądry architekt    331
  4.2.4. Inni budowniczowie    334
  4.2.5. Sąd nad budowniczymi    337
  4.2.6. „Materiały budowlane w ogniu sądu”    337
  5. Wnioski    339
  Ekskurs III: Oikia i m one w mowie pożegnalnej Jezusa ( J 14:2)    341
  
  Rozdział XI. Pater jako zarządca ekklesii w przypowieści o Słudze wiernym i niewiernym Mt 24:45–51; Łk 12:41)    346
  1. Teksty i przekłady    347
  2. Kontekst bliższy i dalszy    348
  3. Terminologia oikoidalna    355
  3.1. Kyrios    355
  3.2. Doulos    356
  3.3. Oikonomos    359
  3.3.1. Interpretacja oikoidalno-eklezjalna w 1 i 2 Kor    363
  3.3.2. Inicjacyjne zróżnicowanie    364
  3.3.3. Kompetencje oikonomosa w ekklesii    365
  3.3.4. Skrutynium oikonomosa    368
  4. Wnioski    370
  Ekskurs IV: Ekklesia jako oikos Jezusa na podstawie Hbr 3:4–6    370
  
  Rozdział XII. Pater a dyscyplina w ekklesii na podstawie przypowieści o Synu m arnotraw nym (Łk 15:11–32)    372
  1. Tekst i przekład    372
  2. Kontekst przypowieści    375
  3. Centralna idea przypowieści a „niestosowność” przebaczenia    377
  4. Interpretacja przypowieści    380
  4.1. Wymiar inicjacyjny    381
  4.2. Wymiar systemowy    383
  4.3. Wymiar dyscyplinarny    384
  4.4. Wymiar oikoidalno-eklezjalny    386
  5. Przypowieść w świetle Pawłowej teologii „dwóch synów”    388
  6. Przypowieść a dyscyplina kościelna w Listach do Koryntian    390
  6.1. Procedura wykluczenia w 1 Kor 5:1–13    393
  6.1.1. Identyfikacja występku    394
  6.1.2. Wydajcie takiego szatanowi!    395
  6.1.3. Problem z formułą wykluczenia (Dz 5:1–11; 8:17–24)    401
  6.1.4. Esseńska formuła cherem    403
  6.1.5. Konieczność wykluczenia kazirodcy    404
  6.1.6. Przyczyna bierności wspólnoty i próba identyfikacji sprawcy    407
  6.2. Procedura włączenia do wspólnoty na podstawie 2 Kor 2:5–11 i 2 Kor 7:8–12    411
  6.2.1. 2 Kor – jeden czy kilka listów?    411
  6.2.2. Problem identyfikacji sprawcy (1 Kor 5:1nn. a 2 Kor 2:5nn)    412
  6.2.3. Droga przywrócenia do wspólnoty    414
  7. Wnioski    422
  
  Zakończenie    426
  Wykaz skrótów    431
  Bibliografia    436
  Źródła i tłumaczenia    436
  Słowniki, encyklopedie, leksykony, konkordancje    442
  Literatura przedmiotu    444
  Źródła do ilustracji na okładce i wyklejkach    488
  Indeks autorów antycznych    489
  Indeks autorów współczesnych    491
  Indeks biblijny    504
  Ecclesia and oikos in the New Testament era…(Summary)    525
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia