X

  Wykaz skrótów 13
  Wstęp 15
  Rozdział pierwszy. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego 17
    1. Wprowadzenie 17
    2. Podmiot samorządu 19
    3. Przedmiot samorządu 22
    4. Zadania samorządu 25
    5. Nadzór nad samorządem 26
    6. Samorząd a autonomia 28
  Rozdział drugi. Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939 31
    1. Organy administracji rządowej o kompetencjach ogólnych 31
    2. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego 37
    3. Samorząd terytorialny w Polsce lat 1918-1939 41
  Rozdział trzeci. Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach 47
    1. Okres 1918-1939 47
    2. Okres 1944-1950 50
    3. Okres 1990-1997 52
      A. Podmiot samorządu 54
      B. Przedmiot samorządu 55
      C. Zadania samorządu terytorialnego 58
      D. Nadzór nad samorządem terytorialnym 60
  Rozdział czwarty. Struktura organizacyjna gminy 62
    1. Koncepcja gminy samorządowej 62
    2. Formy demokracji bezpośredniej 66
      A. Konsultacje 66
      B. Referendum gminne 67
    3. Organy gminy 71
      A. Rada gminy 71
        Status prawny radnego 72
        Organizacja wewnętrzna rady gminy 76
        Sesje rady 77
        Komisje 78
        Odwołanie rady gminy przed upływem kadencji 79
      B. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 80
        Odwołanie wójta przed upływem kadencji 82
        Odwołanie wójta przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium 82
        Odwołanie wójta przed upływem kadencji z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium 84
        Inne przyczyny wygaśnięcia mandatu wójta 85
        Skarbnik gminy 91
        Urząd gminy 91
        Inne jednostki organizacyjne 93
    4. Jednostki pomocnicze gmin 93
      A. Sołectwo 94
      B. Dzielnica (osiedle) 98
    5. Klasyfikacja zadań rady gminy 99
      A. Kompetencje ustrojowe i organizacyjne 100
      B. Kompetencje gospodarczo-majątkowe 100
      C. Kompetencje finansowe 102
      D. Kompetencje administracyjne 102
      E. Kompetencje lokalno-porządkowe 103
      F. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy 103
      G. Stanowienie aktów prawa miejscowego 103
      H. Kompetencje kontrolne i nadzorcze 103
      I. Kompetencje procesowe 104
  Rozdział piąty. Ustrój powiatu 105
    1. Koncepcja powiatu samorządowego 105
    2. Formy demokracji bezpośredniej 107
      A. Konsultacje 107
      B. Wybory 107
      C. Referendum powiatowe 108
    3. Organy powiatu 109
      A. Rada powiatu 109
        Status prawny radnego 111
        Organizacja wewnętrzna rady powiatu 112
      B. Zarząd powiatu 114
        Starosta 116
        Sekretarz i skarbnik powiatu 118
        Starostwo powiatowe 119
        Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże 120
  Rozdział szósty. Miasto na prawach powiatu 123
    Struktura organizacyjna miasta na prawach powiatu 123
      1. Uwagi ogólne 123
      2. Koncepcja miasta na prawach powiatu 127
        Upodmiotowienie miasta na prawach powiatu 127
        Osobowość prawna 127
        Zadania miasta na prawach powiatu 128
        Statut 133
        Nadzór 134
        Formy demokracji bezpośredniej 134
        Organy miasta na prawach powiatu 134
      A. Rada miasta na prawach powiatu 134
        Zadania rady miejskiej 136
        Tryb podejmowania uchwał 138
        Status prawny radnego 139
        Prezydent miasta na prawach powiatu 139
        Urząd miejski 142
        Inne jednostki organizacyjne 142
        Jednostki pomocnicze miasta na prawach powiatu 143
        Formy współdziałania miasta na prawach powiatu 143
  Rozdział siódmy. Struktura organizacyjna województwa samorządowego 145
    1. Region samorządowy 145
    2. Pojęcie regionu 145
    3. Europejska Karta Samorządu Regionalnego (EKSR) 148
    4. Region w ujęciu Unii Europejskiej 152
    5. Koncepcja województwa samorządowego 154
    6. Formy demokracji bezpośredniej 159
    7. Organy samorządu województwa 160
      A. Sejmik województwa 161
        Organizacja wewnętrzna sejmiku województwa 163
        Pozycja prawna radnego 165
      B. Zarząd województwa 166
        Marszałek województwa 168
        Skarbnik województwa 169
    8. Administracja zespolona 169
  Rozdział ósmy. Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej 171
    1. Jawność działania władz publicznych i dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym 171
    2. Prawo do informacji w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 175
    3. Zasada jawności w ustawie o dostępie do informacji publicznej 177
      A. Pojęcie informacji publicznej 178
        Informacje szczególne podlegające udostępnieniu 183
      B. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej 183
      C. Formy udostępniania informacji publicznej 185
      D. Ograniczenia jawności działania władz publicznych 190
      E. Środki prawne służące w razie odmowy udzielenia informacji publicznej 191
    4. Zasada jawności działania organów samorządu terytorialnego 192
      A. Reguły ogólne 192
      B. Zasada jawności podejmowania uchwał 193
      C. Jawność gospodarki finansowej 194
      D. Jawność aktów prawa miejscowego 195
      E. Oświadczenia majątkowe 196
    5. Uwagi końcowe 197
  Rozdział dziewiąty. Pracownicy samorządowi 198
    1. Pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego 198
    2. Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych oraz nawiązanie stosunku pracy w samorządzie terytorialnym 204
    3. Dobór kandydatów do pracy w jednostkach samorządowych 211
    4. Zmiana stosunku pracy pracownika samorządowego 216
    5. Zawieszenie stosunku pracy pracownika samorządowego 217
    6. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy pracownika samorządowego 218
    7. Obowiązki pracownika samorządowego 221
    8. Uprawnienia pracownika samorządowego 224
  Rozdział dziesiąty. Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych 230
    1. Wprowadzenie 230
    2. Przyczyny korupcji 232
    3. Przepisy antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym 234
    4. Ograniczenia dotyczące radnych 235
      A. Zakaz łączenia mandatu radnego z innymi funkcjami 235
      B. Zakaz zawierania umów z radnymi 236
      C. Zakaz podważania zaufania wyborców i nadużywania sprawowanej funkcji 237
      D. Ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 237
      E. Zakaz uczestniczenia we władzach spółek handlowych 241
      F. Zakaz posiadania akcji lub udziałów 241
      G. Wyłączenie z głosowania w sprawie dotyczącej interesu prawnego radnego 241
    5. Ograniczenia dotyczące pozostałych funkcjonariuszy samorządowych 243
      A. Zakazy wynikające z ustawy antykorupcyjnej 243
      B. Zakazy wynikające z ustaw samorządowych 246
      C. Zakazy i ograniczenia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych 248
    6. Instrumenty służące ocenie i kontroli funkcjonariuszy samorządowych 249
      A. Oświadczenia majątkowe 250
      B. Inne oświadczenia 254
      C. Rejestr korzyści 256
  Rozdział jedenasty. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 258
    1. Związki międzygminne i związki powiatów 258
      A. Organizacja związku 262
      B. Kompetencje organów związku 264
        Mienie związku 265
    2. Stowarzyszenia gmin, powiatów i województw 266
    3. Porozumienia 269
    4. Partnerstwo publiczno-prywatne 271
    5. Kontrakt wojewódzki 272
  Rozdział dwunasty. Zadania samorządu terytorialnego 274
    1. Podział zadań samorządu 274
    2. Zadania własne 275
    3. Zasada monizmu zadaniowego 276
    4. Koncepcja podziału zadań samorządu we współczesnym ustawodawstwie polskim 277
      A. Gmina 279
      B. Powiat 281
      C. Województwo 285
  Rozdział trzynasty. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego 289
    1. Pojęcie prawa miejscowego 289
    2. Miejsce aktów prawa miejscowego w hierarchii źródeł prawa 294
    3. Rodzaje aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego 298
    4. Akty normatywne stanowione przez organy samorządu terytorialnego 301
      A. Gminne akty prawa miejscowego 301
      B. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat 308
      C. Akty prawa miejscowego stanowione przez województwo 314
      D. Hierarchia aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego 315
    5. Procedura uchwałodawcza 317
      A. Przygotowanie projektu uchwały 317
      B. Postępowanie z projektem uchwały na sesji rady (sejmiku) 318
      C. Promulgacja i wejście uchwały w życie 319
  Rozdział czternasty. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 322
    1. Pojęcie dochodów jednostek samorządu terytorialnego i ich klasyfikacja 322
      A. Źródła dochodów gminy 324
      B. Zasady ustalania i gromadzenia dochodów 326
      C. Kompetencje gminy w zakresie kształtowania dochodów własnych 327
    2. Ustalanie stawek podatków i wysokości opłat lokalnych oraz udzielanie ulg i zwolnień 327
    3. Samoopodatkowanie mieszkańców 329
    4. Pozyskiwanie środków o charakterze zwrotnym (przychodów) 330
    5. Uzyskiwanie dochodów z gospodarowania mieniem 332
    6. Ustalanie opłat i cen za usługi związane z eksploatacją obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 333
    7. Subwencja ogólna 334
      A. Część oświatowa subwencji ogólnej 334
      B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 335
      C. Część równoważąca subwencji ogólnej 335
    8. Podatki lokalne 336
      A. Podatek od nieruchomości 336
      B. Podatek od środków transportowych 337
      C. Podatek rolny 338
      D. Podatek leśny 339
      E. Karta podatkowa 340
      F. Podatek od spadków i darowizn 341
      G. Podatek od czynności cywilnoprawnych 342
    9. Opłaty lokalne 343
      A. Opłata targowa 343
      B. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa 344
      C. Opłata skarbowa 345
      D. Opłata z tytułu posiadania psów 346
      E. Opłata adiacencka 347
      F. Opłata eksploatacyjna 348
    10. Zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 348
  Rozdział piętnasty. Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych 350
    1. Pojęcie mienia samorządowego 350
    2. Pochodzenie mienia gminnego 356
      A. Przejęcie mienia 356
      B. Nabycie mienia 360
    3. Pochodzenie mienia powiatów i województw samorządowych 362
    4. Zarządzanie mieniem samorządowym 368
      A. Pojęcie zarządzania mieniem samorządowym 368
      B. Zasady zarządzania mieniem samorządowym 369
        Zasada samodzielności 369
        Zasada szczególnej staranności 373
    5. Oświadczenia woli 374
    6. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego 375
      A. Pojęcie działalności gospodarczej 375
      B. Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny 378
        Komunalny zakład budżetowy 378
        Spółki prawa handlowego 380
        Powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej 382
        Formy szczególne 384
      C. Uwagi końcowe 385
  Rozdział szesnasty. Nadzór nad samorządem terytorialnym 387
    1. Cele, funkcje i kryteria nadzoru 387
      A. Cele nadzoru 387
      B. Funkcje nadzoru 389
        Funkcja strzeżenia prawa 389
        Funkcja ochronna i wspierająca 389
      C. Kryteria nadzoru 390
    2. Organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego 392
      A. Struktura organów nadzorczych w Polsce międzywojennej 392
      B. Modele strukturalne nadzoru w krajach Europy Zachodniej 395
      C. Współczesna polska struktura nadzoru 397
    3. Środki nadzoru 401
      A. Środki informacyjno-doradcze 401
      B. Środki korygujące 404
        Zatwierdzenie, uzgodnienie, zaopiniowanie 404
      C. Wstrzymanie wykonania uchwały 405
      D. Stwierdzenie nieważności 406
      E. Wykonalność a prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych 409
      F. Zarządzenie zastępcze 412
      G. Środki personalne 414
      H. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych 416
      I. Wstrzymanie wykonania uchwały (zarządzenia) 417
      J. Uchylenie uchwały i wydanie zarządzenia zastępczego 417
      K. Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych 418
Samorząd terytorialny

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

420

Kategoria

Prawo administracyjne

ISBN-13

978-83-7601-451-7

Numer wydania

4

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Powiat, Gmina, Wójt, Burmistrz

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

3.3 / 5 (87 głosów)

Jeżeli chcesz wypożyczyć/kupić więcej książek
lub skorzystaj z szybkiej ścieżki zakupu

Wypożyczenie

Wykup nieograniczony dostęp online do książki na: dobę, tydzień, miesiąc lub semestr. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK

Nowoczesny format książki elektronicznej, umożliwiający jej wygodne czytanie bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Kopia książki jest zawsze dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK, bez względu na to czy chesz skorzytać z niej na tablecie, komputerze czy smartfonie. Format ten umożliwia także czytanie książki bez dostępu do internetu, wygodny wydruk a przede wszystkim możliwość dodawania notatek, zaznaczania fragmentów i cytatów.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK


od 6,92

Wypożycz teraz

Opis

W swej książce Autor zajmuje się tematyką przemian ustrojowych i funkcjonalnych, jakim stale podlega współczesny samorząd terytorialny. Zwraca przy tym szczególną uwagę na zasadnicze reformy strukturalne dokonywane w polskim samorządzie terytorialnym w latach 1998-2009.


W wydaniu uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej, ograniczeń antykorupcyjnych. Szczegółowo omówiona została również pozycja prawna miasta na prawach powiatu. Autor ukazuje polski samorząd terytorialny na tle europejskim, zwracając szczególną uwagę na kwestię regionalizmu.


Adresaci:


Podręcznik stanowi cenną pomoc dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, jak również dla pracowników samorządowych.